loading

بوسۀ خیانت

بوسۀ خیانت نوشتۀ: ح.گ. ” و سخن هنوز بر زبانش بود که ناگاه جمعی آمدند و یکی از آن دوازده ... ادامه مطلب