loading

انار سرخ من

انار سرخ من! در من جهالت قدیم هنوز طغیان میکند. فساد و بوی گند آن مشمئز کننده است در این ... ادامه مطلب

درک تعمید

تعمید همشکل مسیح در مرگ و قیام نوشتۀ حسن گ. زمانی که در گفتگوی روحانی هستیم همه چیز شکل ظاهری ... ادامه مطلب

تعمید

تعمید کلمۀ تعمید همان به معنای غسل است. پاک شدن بواسطۀ آب. عمل تعمید مختص مسیحیان نبوده است. از ایام ... ادامه مطلب