loading

یعقوب برادر یوحنا (معروف به بزرگ)

” مادرش به نزد مسیح آمد و از او خواست تا دو پسرش یعنی او و یوحنا را در پادشاهی خود یکی را در دست راست و دیگری را در دست چپ خود قرار دهد.آن روز عیسای مسیح از این دو برادر پرسیده بود:” آیا میتوانید جامی را که من مینوشم بنوشید؟” ( متی ۲۰ : ۲۲ ) هر دو برادر با طیب خاطر پاسخ داده بودند :” بلی می توانیم.” تاریخ رشد مسیحیت در دوران اولیۀ کلیسا این را به ما ثابت می کند که یعقوب آن جام تلخ را تا به آخر نوشید.از میان سه شاگردی که همواره با مسیح بودند از یعقوب کمترین اطلاعات را داریم.حتی برادرش یوحنا در نامه های خود به او اشاره ای نمیکند.بلافاصله پس از کشته شدن عیسای مسیح بر صلیب و پس از روز پنطیکاست که تغییری شگرف بر شاگردان مسیح وارد ساخته بود ،پیغام مسیح به سرعت در سراسر سرزمین اسرائیل و روم پخش می شد.شاگردان مسیح بی پروا و با قدرت مژدۀ نجات مسیح را با خود به ” تمام دنیا ” می بردند و این خود خصومتی شدید بر علیۀ این سفیران جان بر کف مسیح که تنها سلاح آنها محبت و بخشش بود با سران یهود و مخالفان پیام بوجود آورد.بعد از سنگسار کردن استیفان جوان و حضور شائول طرسوسی بعنوان یکی از عاملان و سرکوبگران مسیحیت جوان ،گویی خون استیفان از دل زمین بر قاتلان او فریاد کشید.شائول طرسوسی در راه دمشق عیسای مسیح را ملاقات نمود و قلب خود را به او سپرد.این خود آتش شعلۀ رهبران یهود را بیشتر ساخت.آنها به هیرودیس پادشاه فشار آوردند و او آغاز به دستگیری و شکنجۀ شاگردان مسیح و کلیسای اورشلیم نمود.پس یعقوب پسر زبدی ،برادر یوحنا را بازداشت نمود و با شمشیر کشت.سپس پطرس را بازداشت کرده و به زندان انداخت و منتظر بود تا بعد از عید او را نیز به قتل رساند.( اعمال ۱۲ : ۱-۴ ) یعقوب از زمره اولین شهیدان کلیسای مسیح است. تاریخ مرگ او را سال ۴۴ میلادی قرار داده اند.کلیسای اسپانیا ادعا می کند که بخشی از اعضای باقی ماندۀ بدن یعقوب را دارد.این ما را به این احتمال وا می دارد که قبل از کشته شدن ،یعقوب به اسپانیا مسافرت نموده است.این حدس ما به یقین تبدیل می گردد وقتی میبینیم که لوقا در نامۀ اعمال و فعالیت شاگردان مسیح نام یعقوب را ذکر نمی کند زیرا در آن زمان او در اسپانیا بسر می برده است.چه زیباست که می بینیم شاگردان مسیح فرمان ” به سراسر دنیا بروید ” را به زیبایی و جدیت دنبال نمودند.”
( گرته برداری از کتاب شهیدان نوشتۀ JOHN FOXE صفحات ۵-۶)

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!