loading

کلیسا

معنای لغوی کلیسا ” از خارج خوانده شده ” است. منظور از خارج خوانده شده، همان خارج از دنیای گناه آلود که در زیر فرمان شیطان و گناه هست، با ایمان آوردن به عیسای مسیح به عنوان تنها نجات دهنده از گناه و آورندۀ رستگاری و آمرزش می باشد، جایی که شخص با افرادی که مانند او تنها به عیسای مسیح بعنوان تنها نجات دهنده ایمان آورده است، مشارکت داشته و دور هم جمع می شوند. در کتابمقدس کلیسا هرگز به ساختمان یا مکان فیزیکی تلقی نشده است. کلیسا ممکن است هرگز سیمای فیزیکی نداشته باشد( invisible (:
” شما ملتی مقدس و قوم خاص خدا هستید تا اعمال و صفات عالی خدایی که شما را از تاریکی به نور عجیب خود دعوت کرده است به همه اعلام نمائید.”
( اول پطرس ۲ : ۹ ) .
و ممکن است جمع خاصی را اشاره کند که آشکارا دور هم جمع می شوند( visible (:
” به کلیسای خدا که در شهر قرنتس است یعنی به همۀ آنانی که در اتحاد با مسیح عیسی مقدس خوانده شده اند و به مقام مقدس دعوت شده اند.”
( اول قرنتیان ۱ : ۲ ).

اما تنها یک چیز در هر دو شکل کلیسا غیر قابل تغییر و ثابت است. تنها ایمان به عیسای مسیح بعنوان صاحب و مالک کلیسا.
از همان ابتدای ورود عیسای مسیح به خدمت خود بر روی زمین کلیسا تشکیل شد. او تمام شاگردان را به دور خود جمع کرد و آنها را تعلیم داد. آنها دور هم خدا را پرستش می کردند. دعا میکردند.سرود پرستشی می خواندند. به فقرا و نیازمندان یاری می رسانند و با هم مشارکت داشتند. و به فرمان مسیح به ماموریتهایی می رفتند که او آنها را می فرستاد.
و این کلیسا پس از صعود عیسای مسیح به آسمان در اورشلیم به حیات خود ادامه داد. در این کلیسا مانند زمانی که استاد و نجات دهنده اشان با آنها بود، شاگردان دور هم جمع شدند و با هم مشارکت داشتند. شام خداوند را اجرا می کردند ، نو ایمانان را تعمید داده و خدا را با سرودهای حمد و مزامیر ستایش و پرستش می کردند و در محبت مسیح زندگی میکردند.
اعمال رسولان ۱ : ۱۲- ۱۴
اعمال رسولان ۲ : ۴۳- ۴۷

به همین دلیل در کتابمقدس کلیسا به بدن مسیح تشبیه شده است. که مسیح سر آن است.
افسسیان ۱ : ۲۲ – ۲۳
در نامۀ کولسیان می خوانیم که :” او سر و منشاء بدن یعنی کلیسا است.”
( کولسیان ۱ : ۱۸ ).

پس همانطور که تمام بدن ابتدا در سر شکل گرفته و خلق شده ، رشد کرده و از آن اطاعت میکند. تمام کلیسا نیز باید در عیسای مسیح که سر کلیسا است شکل گرفته، تازه شده، رشد کند و از او اطاعت نماید.

در اولین جزوه ما کمی در بارۀ زیستن در فیض در کلیسای مسیح سخن گفتیم. و شما در جزوۀ قبلی در خصوص روح القدس و نقش او خواندید. تلفیق این دو موضوع در کلیسای مسیح، کلیسایی سالم و تندرست را بار خواهد آورد.

کلیسای مسیح
کتابمقدس کلیسایی را از آن مسیح می داند که:

۱-   تمام انجیل و تمام کتابمقدس به عنوان تنها منبع اصلی و اساسی تعلیم ، موعظه شود نه هیچ کتاب دیگری.
۲-   الوهیت و انسانیت مسیح هر دو توامان و هماهنگ موعظه شود.
۳-   مژدۀ نجات توسط تنها ایمان و فیض عیسای مسیح نه اعمال انسانی ما موعظه شود.
۴-   به دلیل قیام مسیح از مرگ، قیامت مردگان و داوری الهی نیکان و بدان را موعظه کند.
۵-   در انتظار بازگشت عیسای مسیح باشد.

تقسیم بندی در کلیسا
کلیسا از چندین بخش تشکیل شده است:
الف- کشیشان
ب- خادمین
پ- اعضاء
تمام این اعضاء باید در هماهنگی و توازن با هم خدمت کنند. در جزوۀ روح القدس شما در بارۀ هدایای روح القدس آگاه شدید. آن هدایا را روح مقدس خدا به کلیسای خود می دهد تا این اعضاء با هم در میزان درست و اصولی کتابمقدس در کنار هم تنفس کنند.
اول قرنتیان ۱۲ : ۲۶ – ۲۷

کلیسا مکان تعلیم گرفتن و افزودن دانش مسیحی نیست. بقولنا کلیسا موسسه تعلیم در بارۀ مسیحیت نیست. کلیسا ارگان سیاسی و حمایت از جناح و فرقه و حزب خاص سیاسی نمیتواند باشد. کلیسا تنها به معنای جمع شدن ایمانداران مسیح دور هم، دعا کردن، پرستش کردن، نیازها و از خواست های همدیگر آگاه شدن، در پی بر طرف کردن خواسته یا نیاز برادر یا خواهر مسیحی برآمدن است و بس. رشد مسیحی ایماندار در مطالعۀ روزمرۀ کتابمقدس و حضور دائمی و رفاقت با روح القدس در زندگی یک مسیحی شکل گرفته و بارآور می شود. نه تنها در روز یکشنبه بلکه از دوشنبه تا شنبه!

بر خلاف باور کلیسای کاتولیک عیسای مسیح کلیسا را متعلق به یکنفر ندانست.
متی ۱۶ : ۱۳ – ۱۹
در اینجا تنها مسیح قصد داشت تا قدرت و بنای کلیسا را بر الوهیت و خدایی خود بگذارد نه بر پطرس! الوهیت و خدایی او که او را مبرا از هر قدرت و پیامبر انسانی قرار داد، او را به صلیب برد و مورد لعن و نفرین یهود قرار داد. در حقیقت مسیح فرمود که کلیسای او تنها بر اصل استوار الوهیت او و خدا بودن او بنا شده است. تا کلیسا( اعضاء نه ساختمان!) این را درک نکرده باشد، دروازهای آن توسط شیطان فرو ریخته می شود؛ اگر آن را درک کرده باشد، حتی دروازهای شیطان نیز قادر به نابودی ایمان کلیسا نیست( اعضاء نه ساختمان!).
او ، عیسای مسیح همچنین رهبریت و مرکزیت را به یک کلیسا یا به یک فرد خاصی نداد؛ بلکه خود را صاحب و مالک آن نامید:
متی ۲۳ : ۸ – ۱۰
یوحنا ۱۷ : ۵-۶

مشخصات

کشیشان یا رهبران کلیسا
اول پطرس ۵ : ۱- ۳
اول تیموتائوس ۳ : ۱- ۷

خادمین کلیسا
اول پطرس ۵ : ۵ -۶
اول تیموتی ۲: ۸- ۱۳

اعضاء کلیسا
اول تسالونیکیان ۵ : ۱۲- ۱۸

کار عمدۀ کلیسا

۱-   پرستش خدا در عیسای مسیح ( کولسیان ۱: ۱۲ )
۲-   جمع آوری هدایا برای رفع نیازمندی کلیسا( دوم قرنتیان ۹ : ۶- ۱۱ )
۳-   مشارکت و غمخواری تمام اعضاء از همدیگر ( غلاطیان ۶ : ۱- ۶ )
۴-   بر آورده کردن نیاز روحانی دیگران ( اعمال ۶ : ۱- ۶ )
۵-   شاگرد سازی ( متی ۲۸ : ۱۹ و اول تیموتی ۲ : ۲ )
۶-   رهبر سازی ( متی ۴ : ۱۹ )
پرسش و پاسخ

۱-   کلیسا یعنی چه؟
۲-   نمونه کلیسای مسیح را بیان کنید؟
۳-   کلیسا از چه کسانی تشکیل شده است؟
۴-   یک کشیش چه کسی باید باشد؟
۵-   یک خادم چه کسی باید باشد؟
۶-   یک عضو باید چه کسی باشد؟
۷-   سه کار عمدۀ کلیسا را شرح دهید؟
۸-   آیۀ زیر ار حفظ کنید:
متی ۱۶: ۸

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!