loading

کلام خدا
نوشته: ح.گ
۴ای اسراییل بشنو یهوه خدای ما یهوه واحد است. ۵پس یهوه خدای خود را بتمامی جان و تمامی قوت خود محبت نما. ۶و این سخنانی که من امروز ترا امر میفرمایم بر دل تو باشد. ۷و آنها را به پسرانت بدقت تعلیم نما و حین نشستنت در خانه و رفتنت براه و وقت خوابیدن و برخاستنت از آنها گفتگو نما. ( کتاب تثنیه باب ۶ آیات ۴- ۷ )
این در بین قوم اسراییل بنام قانون شماء که به زبان عبری یعنی بشنو معنی میدهد معروف است. هر نوزادی در اسراییل قبل از اینکه اسم پدر و مادرش را یاد بگیرد این قانون را یاد میگیرد!
اگر بیاد داشته باشید تقریبا در تمام اناجیل روایت شده عیسای مسیح از این آیه برای بیان اینکه این یکی از بزرگترین فرماین خداوند در تمام قوانین موسی میباشد استفاده کرده است. اما دقت کنید به یک انتقال زیبا در این دو بخش.
دقت کنید به ایات ۴ و ۵. سپس دقت کنید به آیات ۶ و ۷. نقطه انتقال پایان آیه ۵ و آغاز ایه ۶ حرف و است. یعنی اینکه عبارت ۵ ادامه دارد، تمام نشده است. یعنی آنچه در ۴ و ۵ گفته شده است ادامه دارد و آیه ۶ آن را دنبال کرده و پس از آن ایه ۷ به آن چسبیده و بلافاصله پس از آن آمده است.( دقت کنید که شماره گذاری آیات در زمان موسی نبود. اما حروف وصل بوده است (و) و ما این و را هم در آغاز ۶ و هم در آغاز ۷ داریم. یعنی ما باید این بخش را تمام یک بخش دیده و بخوانیم و از آن برداشت کنیم. البته این بخش از ۴ شروع شده اما به ۷ ختم پیدا نمیکند بلکه در ایه ۱۱، لیکن اساس و لپ کلام در همان ایات ۴ تا ۷ نهفته است.
موسی چه میگوید و چگونه عیسای مسیح از این عبارت برای خدمت زمینی خود و بیان حقیقت الهی در بین قوم خود استفاده نموده و آن را بزرگترین قانون یهوه میداند؟
ایماندار عزیز، دوست گرامی! دوست داشتن یهوه به تمام جان و قوت ربطی مستقیم به نگه داشتن یا حفظ کردن کلام یهوه دارد: دبرایم ( اسم جمع دبر یا کلمه یا سخن به زبان عبری). مشکل قوم اسراییل فراموش کردن و به خاطر نسپردن کلام خداوند بود. و اسراییل به این دلیل مسیح خود را رد کرد که کلام خدای خود را حفظ نکرده و آن را فراموش کرده بود. عیسی به رهبران یهود چنین فرمود: و کلام او را در خود ثابت ندارید زیرا کسی را که پدر فرستاد شما بدو ایمان نیاوردید…زیرا اگر موسی را تصدیق میکردید مرا نیز تصدیق میکردید چونکه او در باره من نوشته است. اما چون نوشته های او را تصدیق نمیکنید پس چگونه سخنهای مرا قبول خواهید کرد. یوحنا ۵ : ۳۷ و ۴۵- ۴۶ )
عدم ایمان قوم اسراییل و نهایتا سقوط، تبعید و از بین رفتن پادشاهی شمال و جنوب از این عدم نگه داری و حفظ و تعلیم و اجرای کلام خداوند بود.
و حقیقت تلخ اینجاست‌، این به همین اندازه برای اسراییل مهم و حیاتی بود که امروز برای ما ایمانداران مسیحی میباشد بدون ذره ایی کم و کاست در ارزش آن لیکن به مراتب مخوف تر و ترسناک تر برای ما اگر کلام خدای زنده و خداوند خود عیسای مسیح را در نگه داری، حفظ و تعلیم و اجرای آن سهل انگاری کنیم. عیسای خداوند چنین در شب آخر به شاگردان خود فرمود: اگر مرا دوست دارید احکام مرا نگاه دارید. یوحنا ۱۴ : ۱۵ و پولس رسول در آخرین نوشته های خود به شاگرد خود چنین نصیحت میکند: اگر این امور را به برادران بسپاری خادم نیکوی مسیح عیسی خواهی بود تربیت یافته در کلام ایمان و تعلیم خوب که پیروی آن را کرده ایی. اول تیموتی. ۴ : ۶ )
و من فقط و فقط قصد دارم از اهمیت این کلام خدا این سخنان خدای زنده ما این تعالیم آسمانی او در کلام زنده خدا برای شما ایاتی را بیاورم که باشد تا شما را تشویق کند شما را به شور در آورد به هیجان به کنجکاوی و شاید هشداری به شما بدهد که همین امروز در پیگیری و دانش و درک و فهم کلام خدای زنده ما پیش از پیش کوشا و پیگیر باشید. آمین.
(من میتوانستم از تمام کتابمقدس ایاتی برای شما در خصوص اهمیت کلام خدا بیاورم. اما تصمیم گرفتم فقط با تعدادی چند از کتاب آفرینش تا کتاب مکاشفه در خصوص کلام خدا تمرکز نمایم.)
۱-آفریننده است.
نام خداوند را تسبیح بخوانند زیرا که او امر فرمود پس آفریده شدند. (مزمور ۱۴۸: ۵ و عبرانیان ۱۱: ۳ )
۲-غیر قابل تغییر است.
عهد خود را نخواهم شکست و آنچه را از دهانم صادر شد تغییر نخواهم داد. ( مزمور ۸۹: ۳۴ )
۳- ستایش آور است.
در خدا کلام او را خواهم ستود. (مزمور ۵۶ : ۴ )
۴- در آن عدالت خداست.
چشمانم برای نجات تو تار شده است و برای کلام عدالت تو. ( مزمور ۱۱۹ : ۱۲۳ )
۵- در آن راستی خداست.
زیرا کلام خداوند راست است و جمیع کارهای او با امانت است. ( مزمور ۳۳ : ۴ و یوحنا ۱۷: ۱۷)
۶- در آن رحمت خداست.
رضامندیِ تو را به تمامیِ دل خود طلبیدم. به حسب کلام خود بر من رحم فرما. ( مزمور ۱۱۹: ۵۸ )
۷- در آن احسان خداست.
با بندهٔ خود احسان نمودی، ای خداوند موافق کلام خویش. ( مزمور ۱۱۹: ۶۵ )
۸- در آن امید خداست.
کلام خود را با بندهٔ خویش به یاد آور که مرا بر آن امیدوار گردانیدی. ( مزمور ۱۱۹: ۴۹ )
۹-در آن نجات خداست.
جان من برای نجات تو کاهیده می‌شود. لیکن به کلام تو امیدوار هست چشمان من برای کلام تو تار گردیده است و می‌گویم کی مرا تسلّی خواهی داد. (مزمور ۱۱۹ : ۴۱و ۸۱- ۸۲ )
۱۰- ازلی و پایدار است.
ای خداوند کلام تو تا ابدالآباد در آسمانها پایدار است. ( مزمور ۱۱۹: ۸۹ )
۱۱- در آن قوت خداست.
چشمان منبرای کلام تو تار گردیده است و می‌گویم کی مرا تسلّی خواهی داد. ( مزمور ۱۱۹: ۸۲ )
۱۲- در آن شفای خداست.
کلام خود را فرستاده، ایشان را شفا بخشید و ایشان را از هلاکتهای ایشان رهانید. ( مزمور ۱۰۷ : ۲۰ )
۱۳- در آن پاکی خداست.
و امّا خدا، طریق او کامل است و کلام خداوند مُصَفیٰ. او برای همهٔ متوکلان خود سپر است. ( مزمور ۱۸ : ۳۰ و امثال ۳۰ : ۵ )
۱۴- ارزش آن از طلا افزون تر است.
بنابراین، اوامر تو را دوست می‌دارم، زیادتر از طلا و زر خالص. ( مزمور ۱۱۹: ۱۲۷ )
۱۵- شیرین تر از عسل است.
کلام تو به مذاق من چه شیرین است و به دهانم از عسل شیرینتر. ( مزمور ۱۱۹: ۱۰۳ )
۱۶- چراغ پا و نور راه است.
کلام تو برای پایهای من چراغ، و برای راه‌های من نور است. ( مزمور ۱۱۹: ۱۰۵ )
۱۷- پاک کننده زندگی است.
به چه چیز مرد جوان راه خود را پاک می‌سازد؟ به نگاه داشتنش موافق کلام تو. ( مزمور۱۱۹: ۹ )
۱۸- دوری کننده از گناه است.
کلام تو را در دل خود مخفی داشتم که مبادا به تو گناه ورزم. ( مزمور ۱۱۹: ۱۱ )
۱۹- در آن توکل برای دفاع از ایمان است.
تا بتوانم ملامت کنندهٔ خود را جواب دهم زیرا بر کلام تو توکّل دارم. ( مزمور ۱۱۹: ۴۲ )
۲۰- زنده کننده از مرگ است.
جان من به خاک چسبیده است. مرا موافق کلام خود زنده ساز. ( مزمور ۱۱۹: ۲۵ )
۲۱- برپا کننده در حزن و اندوه است.
جان من از حزن گداخته می‌شود. مرا موافق کلام خود برپا بدار. ( مزمور ۱۱۹: ۲۸ )
۲۲-تایید ایمان است.
مرا به حسب کلام خود تأیید کن تا زنده شوم و از امید خود خجل نگردم. ( مزمور ۱۱۹: ۱۱۶ )
۲۳-خوار کردن آن هلاکت است.
هر که‌ کلام‌ را خوار شمارد خویشتن‌ را هلاک‌ می‌سازد. ( امثال ۱۳ : ۱۳ )
۲۴-نبودن آن قحطی روحانی است.
اینک‌ خداوند یهُوَه‌ می‌گوید: ایامی‌ می‌آید که‌ گرسنگی‌ بر زمین‌ خواهم‌ فرستاد نه‌ گرسنگی‌ از نان‌ و نه‌ تشنگی‌ از آب‌ بلکه‌ از شنیدن‌ کلام‌ خداوند. ( عاموس ۸ : ۱۱ )
‌۲۵-نیاز اساسی زیستن است.
در جواب گفت، مکتوب است انسان نه محض نان زیست می‌کند، بلکه به هر کلمه‌ای که از دهان خدا صادر گردد. ( متی ۴: ۴ )
۲۶- شنیدن و انجام آن ستونهای استوار ایمان ماست.
پس هر که این سخنان مرا بشنود و آنها را بجا آرد، او را به مردی دانا تشبیه می‌کنم که خانهٔ خود را بر سنگ بنا کرد. ( متی ۷ : ۲۴ )
۲۷- شنیدن و ماندن در آن خود حقیقت است و این حقیقت آزادی را به همراه دارد.
پس عیسی به یهودیانی که بدو ایمان آوردند، گفت، اگر شما در کلام من بمانید، فی‌الحقیقۀ شاگرد من خواهید شد، و حقّ را خواهید شناخت و حقّ شما را آزاد خواهد کرد. ( یوحنا ۸: ۳۱- ۳۲ )
۲۸- دهنده حیات ازلی است.
آمین آمین به شما می‌گویم، اگر کسی کلام مرا حفظ کند، موت را تا به ابد نخواهد دید.( یوحنا ۸ : ۵۱ )
۲۹- داور ازلی است.
هر که مرا حقیر شمارد و کلام مرا قبول نکند، کسی هست که در حقّ او داوری کند، همان کلامی که گفتم در روز بازپسین بر او داوری خواهد کرد. ( یوحنا ۱۲ : ۴۸ )
۳۰- در حفظ و نگه داشتن آن محبت به مسیح و یهوه نمایان است. سکونت پدر-پسر-روح القدس در شخص به یقین است.
عیسی در جواب او گفت، اگر کسی مرا محبّت نماید، کلام مرا نگاه خواهد داشت و پدرم او را محبّت خواهد نمود و به سوی او آمده، نزد وی مسکن خواهیم گرفت. ( یوحنا ۱۴: ۲۳ )
۳۱- مقدس کننده است.
الحال شما به‌سبب کلامی که به شما گفته‌ام پاک هستید. ( یوحنا ۱۵ : ۳ )
۳۲- ایمان از شنیدن آن است.
لهذا ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. ( رومیان ۱۰ : ۱۷ )
۳۳- شمشیر روح است.
و خُودِ نجات و شمشیر روح را که کلام خداست بردارید. ( افسسیان ۶ : ۱۷ )
۳۴- تقدیس کننده است.
زیرا که هر مخلوق خدا نیکو است و هیچ چیز را ردّ نباید کرد، اگر به شکرگزاری پذیرند، زیرا که از کلامِ خدا و دعا تقدیس می‌شود. ( اول تیموتی ۴: ۴- ۵ )
۳۵- باید موعظه شود.
که به کلام موعظه کنی و در فرصت و غیر فرصت مواظب باشی و تنبیه و توبیخ و نصیحت نمایی، با کمال تحمّل و تعلیم. ( دوم تیموتایوس ۴ : ۲ )
۳۶- تمام آن از الهام خود خداست.
تمامی کتب از الهام خداست و بجهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است. ( دوم تیموتی ۳ : ۱۶ )
۳۷- زنده و مقتدر و برنده است.
زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده‌تر است از هر شمشیر دودم و فرورونده، تا جدا کند نَفْس و روح و مفاصل و مغز را، و مُمَیِّز افکار و نیّتهای قلب است. ( عبرانیان ۴ : ۱۲ )
۳۸- تمام آن از روح خود خداست.
و این را نخست بدانید که، هیچ نبوّتِ کتاب از تفسیر خود نبی نیست زیرا که نبوّت به ارادهٔ انسان هرگز آورده نشد: بلکه مردمان به روح‌القدس مجذوب شده، از جانب خدا سخن گفتند. ( دوم پطرس ۱ : ۲۰- ۲۱ )
۳۹- شهادت برای مسیح را به همراه دارد.
و چون مُهر پنجم را گشود، در زیر مذبح دیدم نفوس آنانی را که برای کلام خدا و شهادتی که داشتند کشته شده بودند. ( مکاشفه ۶ : ۹ )
۴۰- نام خداوند و نجات دهنده ماست.
و جامه خون آلود دربر دارد و نام او را کلمه خدا می‌خوانند. ( مکاشفه ۱۹ : ۱۳ )

خواننده عزیز! ایا میخواهی این عظمت و این ژرفنای این کلمه خدا در تمام فکر و جان و روح شما وارد شده، ساکن شده، زیست کرده و شما را به مرور زمان ذره ذره به قدوسیتی هدایت کند که روزی بودی و آن را بدلیل گناه و شرارت آدم اول از دست دادی؟ این یک شعار روحانی نیست! یک پز خالی! یک حقیقت تمام عیار است و این حقیقت یک آغاز دارد. و این آغاز از اعتراف شما آغاز میشود. اعتراف ایمان شما. ایمان به این کلمه. به این کلمه حیات. به عیسای مسیح. امیدوارم که شما خودت را تندرست و پاکیزه و متقی ندانی! زیرا هیچکس نیست! حتی شاعران عظیم و تنومند فارسی ما از این حقیقت سخن گفته اند.
عیسای مسیح برای بیماران آمده است نه برای تندرستان! او آمده است تا شکسته دلان، فقیران در روح، مسکینان در جان و تشنگان حقیقت را پیدا کند و امروز او در پی شما آمده است! زیرا ما قادر به رسیدن به خدا نبوده و نیستیم و نخواهیم بود. این همان دلیل اساسی آمدن عیسای مسیح بر روی زمین است. نامش بود، عمانو ییل یعنی خدا با ما. و او میخواهد با شما باشد. تنها راه این پذیرش این دعوت این است که شما قلب خودتان را باز کنید! اعتراف کنید که خداوندا من گناهکارم و قادر به پاک کردن گناهان و شرارتهای خودم نیستم. من باور و ایمان دارم که عیسای مسیح برای گناهان و تمام شرارتهای من یکبار و برای همیشه بر بالای صلیب مصلوب شد، دفن شد، قیام کرد و امروز زنده است و من ایمان دارم به او. و الان و امروز از او دعوت میکنم که به قلب و روح و جان و فکر من آمده و مرا از آن خود کند. آمین.
عزیز! با این دعای ساده شما امروز قدم به راهی گذاری که بسیار سخت و دشوار خواهد بود. راهی چه بسا پر از جفا و درد و رنج بخاطر نام مسیح که بر شماست. اما عزیز! او این را به ما فرموده بود و به ما فرموده بود که چه در انتظار ما خواهد بود. اما خبر خوش اینجاست! امروز شما وارد ازلیتی شدید که در آن هیچ فساد، هیچ درد و هیچ رنج و اشک و آهی نیست و هر روز که میگذرد شما یک قدم به آن نزدیکتر میشوید، جایی که نور ازلی خداست و شما در جلال او ساکن هستید. به این امید زنده ما پیش میرویم و همین امروز در کلام زنده خدا خود را تقویت میکنیم آن را مانند نهری جوشان و زنده مینوشیم از آن خود را بنا میکنیم و یاد میگیریم که چگونه بواسطه آن در این دنیای تاریک نور و نمک باشیم، از ایمان خود دفاع کنیم و در برابر تعالیم دروغ و کاذب بایستیم و این خبر خوش نجات عیسای مسیح را به سراسر دنیا پخش کنیم.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!