loading

کتاب پیدایش
فصل دهم آیات ۱- ۳۲

در این سی و دو ایه نگاهی اجمالی به ریشه و نسب کل انسانهای روی زمین داریم. بررسی دقیق تمام این جزئیات برای انسان امروزی بسیار دشوار است. اما آنچه در این ۳۲ آیه داریم این حقیقت را بیان میکند که تمامی انسانهای روی زمین متعلق به سه نسل هستند: سام، حام، یافث. این برای انسان امروز و فردا دشوار خواهد بود تا مثلا بخواهد بداند مردم چین متعلق به کدام نسل هستند؟ یا مردم آمریکای جنوبی متعلق به کدام نسل؟ اما با تحقیق و بررسی بدون هیچ شک و تردید نسل تمامی انسانها و نژادهای روی زمین را نهایتا به این سه پسر نوح خواهیم دید. این ۳۲ آیه هر چند از دید بسیاری شاید خسته کننده باشد و توجه آنها را جلب نکند اما تنها چشمان دقیق هدایت شده به روح مقدس قادر است تا نکات ظریف و متعددی را در همین ایات خسته کننده ببیند! دوستان تمام کتابمقدس از الهام روح مقدس خداست؛ تمام آن. و هر بیان و جملۀ آن که برای ما ثبت شده با دلیل و انگیزه و طرح الهی خدا ثبت شده است. و به نوعی و گونه ایی با کل تصویر و پیام کتابمقدس در هماهنگی میباشد. مطلبی که توجه ما را جلب میکند این است که تا به امروز گمان میکردیم که مردم فلسطین از نژاد سام هستند. یعنی نژادی که خداوند آن را برکت داد( پیدایش ۸: ۲۶) و از همین نژاد ابراهیم متولد میگردد. در این شجره نامه برخلاف تصور عموم مردم فلسطین امروزی نه از نسل سام بلکه از نسل حام فرزند لعنت شدۀ نوح میباشند. در آیۀ ۶ میخوانیم که فرزندان حام: کوش و مصرایم بودند. در آیۀ ۱۳ و ۱۴ میخوانیم که از مصرایم کسلوحیم و از کسلوحیم قوم فلسطین آغاز گردید. و ما میدانیم که نسل فلسطین به طور علنی در زمان ابراهیم وارد صحنۀ کتابمقدس شده و نهایتا بر طبق پیشگویی و ارادۀ خداوند بارها تکرار و تایید شده است که این نسل نابود خواهد گردید.( اشعیاء ۶۰: ۶- ۷ و ارمیاء ۴۹: ۲۸ و زکریا ۹: ۶) این ارادۀ خداست اما توبه و بازگشت امروز فلسطینیان و قبول کردن عیسای مسیح بعنوان خداوند و نجات دهندۀ آنها، بی شک آنها را از نابودی ابدی رستگار خواهد ساخت. در همین شجره نامۀ نسل دنیا، ما به آیۀ ۲۳ و نسل سام فرزند دیگر نوح میرسیم و میخوانیم که:” پسران سام ایلام و اشور و ارفکشاد و لود و ارام ” بودند. ما میدانیم که ایلام فرزند سام به نواحی ایران امروزی آمد و در آنجا ساکن گشت صاحب فرزندان شد و بعدها به قدرتی عظیم مبدل شد که از آن کوروش پادشاه بزرگ پارس متولد گشت. هر چند کلام خداوند از زبان ارمیاء نبی بر ضد ایلام ( ایران امروزی) پیشگویی کرده است، اما همچنین وعده هایی ارزنده و امید بخش نیز به این نسل که ما باشیم نیز داده است.( ارمیاء نبی ۴۹: ۳۴- ۳۹ ) پس نسل ملت ایران از ایلام است. پس ایرانیها از نسل سام هستند. در کنار همین پسران سام که ایلام میباشد ما ارفکشاد را داریم برای ما جالب خواهد که بدانیم، نام ارفکشاد در شجره نامۀ عیسای خداوند در انجیل لوقا ۳: ۳۶ قید شده است. پس میتوانیم بسیار ساده نتیجه گیری کنیم که نسل ایرانیها و نسل عیسای خداوند( از حیث انسانی) از یک ریشه میباشد؛ چه افتخار عظیمی باید شامل ایرانیها گردد که آنها از حیث جسمانی با عیسای مسیح از یک نسل هستند! هیچ آیین و مذهبی نمیتواند این شجره نامه را از نسل ایرانیان پاک کند. و اینچنین است اگر روزی نه فقط از حیث جسمانی بلکه از حیث روحانی ایرانیان با مسیح عیسی نه بعنوان یک هم نژاد بلکه بعنوان اینکه ایرانیان عیسای مسیح را بعنوان خداوند و نجات دهندۀ خود بپذیرند، به او ایمان قلبی بیاورند با او متحد خواهند شد و از یک نژاد و نسل محسوب میگردند: نسل مقدسین و فرزندان آسمانی. در این زمان ایرانیان متعلق به عیسی مسیح خواهند شد، در این زمان نه تنها از حیث افتخار اینکه از یک نسل هستند لذت خواهند برد، بلکه آن روز از اینکه با عیسای مسیح از حیث برکات آسمانی و الهی سهیم و شریک هستند لذت خواهند برد. در آن زمان آنها در مسیح خواهند بود و مسیح در آنها و آنها با هم در خدا خواهند بود( یوحنا ۱۴: ۲۰ ) و این اتحاد روحانی را نه تنها هیچ دین و مذهب ساختۀ فکر انسانی قادر نیست از بین ببرد، بلکه قوتهای جهنم و شیطان نیز بر آن غالب نخواهند آمد. به امید چنین روزی برای تمامی نسل سام و اتحاد آنها با عیسای مسیح بعنوان خداوند و نجات دهندۀ آنها. اما آیا ما عیسای مسیح و این خیل برکات و نجات او را به قوم و نسل خاصی محدود میکنیم؟حاشا! پولس رسول میگوید:” که در وی تمامی عمارت با هم مرتب شده به هیکل مقدس در خداوند نمو میکند. و در وی شما نیز با هم بنا کرده میشوید تا در روح مسکن خدا شوید.”( افسسیان ۲: ۲۱- ۲۲ )

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!