loading

بار دیگر از بشارت انجیل عیسای مسیح
مراقب باشیم به چه انجیلی بشارت داده میشویم و چه انجیلی را بشارت میدهیم!
نوشتۀ: ح.گ
یکی از اساسی ترین وظایف یک مسیحی بشارت دادن انجیل عیسای مسیح میباشد. در این خصوص سوء تفاهمات بیشماری وجود دارد. به چه چیزی نباید بشارت داده شویم؟ و به چه چیزی باید بشارت بدهیم؟
اتفاقا در همان قرون اولیه این گویی یک معضل شده بود. کسانی بودند، بقولنا ایمانداران مسیحی، که بیرون رفته و به خیال خودشان ” انجیل عیسای مسیح” را بشارت میدادند. اما در این کمی مشکل ایجاد شده بود. آنچه آنها بشارت میدادند انجیل عیسای مسیح نبود. به همین دلیل پولس رسول رو به چنین افرادی کرده و همچنین رو به آنانی که چنین بشارت نادرستی را شنیده بودند کرده و با تاکید و قدرت میگوید ” تعجب میکنم که بدین زودی از آن کس که شما را به فیض مسیح خوانده است برمیگردید بسوی انجیلی دیگر. که (انجیل) دیگر نیست لکن بعضی هستند که شما را مضطرب میسازند و میخواهند انجیل مسیح را تبدیل نمایند.” سپس پولس رسول جمله ایی را میگوید که باید گوش همۀ ما را به این هشدار همیشه باز نگه دارد. ” بلکه هر گاه ما هم یا فرشته‏ایی از آسمان انجیلی غیر از آنکه ما به آن بشارت دادیم به شما رساند اناتیما باد.” ( غلاطیان ۱: ۶- ۸ )
قبل از اینکه این چند آیه را بررسی کنیم. از خودمان بپرسیم این انجیلی که پولس رسول به آن اشاره میکند که او آن را بشارت داده است که دقیقا منظور بحث ما در این مقاله است، یعنی ” انجیل عیسای مسیح”، ” خبر خوش عیسای مسیح” دقیقا چیست؟ پاسخ ساده به این سوال بر طبق کتابمقدس این است:
” الان ای برادران شما را از انجیلی که بشما بشارت دادم اعلام مینمایم که آن را هم پذیرفتید و در آن هم قایم میباشید. و بوسیلۀ آن نیز نجات مییابید به شرطی که آن کلامی را که به شما بشارت دادم محکم نگاه دارید و الا عبث ایمان آوردید. زیرا که اول به شما سپردم آنچه نیز یافتم که مسیح بر حسب کتب در راه گناهان ما مُرد. و اینکه مدفون شد و در روز سّیم بر حسب کتب برخاست.” ( اول قرنتیاان ۱۵: ۱- ۴ )
در این پیام سادۀ انجیل عیسای مسیح چه حقایقی نهفته است؟
الف- خداوندی عیسای مسیح. ( مسیح بر حسب کتب…)
ب- مرگ مسیح برای گناهان ما.( در راه گناهان ما مُرد)
پ- قیام مسیح از مرگ در روز سوم.( در روز سیّم بر خاست)
ت- اقتدار و درستی کتابمقدس در تایید این حقیقت.( بر حسب کتب مُرد…بر حسب کتب برخاست.)
ث- این یک حادثۀ تاریخی و روی داده شده است. ( ایماندارانی که آن را شاهد بوده و به آن ایمان آوردند.)
ج- نجات و رستگاری بوسیلۀ ایمان به این “خبر خوش” یا ” انجیل” مهیا گشته است.( و بوسیلۀ آن نجات می یابید)
چ- و بر طبق غلاطیان ۱: ۶ انجیل عیسای مسیح برابر است با فیض عیسای مسیح.
اکنون برای ما روشن شده است که پولس رسول وقتی به انجیل عیسای مسیح بشارت میداد چه حقایقی را بشارت میداده است. سوال اینجاست که پولس رسول از کجا این انجیل یا خبر خوش را دریافته بود؟ بر طبق اعترافات خودش، مستقیما از جانب خود عیسای مسیح ( غلاطیان ۱: ۱۲ و اول قرنتیان ۱۱: ۲۳ ) بر طبق مکاشفۀ مستقیم روح القدس خداوند( اول قرنتیان ۲: ۱۰) آن را دریافت کرده بود؛ و این مکاشفه و این روشنگرایی با آنچه در آن زمان راویان انجیل ثبت کرده بودند( از جملۀ انجیل مرقس و تشریحات زبانی از جانب رسولان عیسای مسیح پطرس و یوحنا و …) تماما مطابقت داشته است. یعنی آنچه پولس رسول بعنوان انجیل عیسای مسیح بشارت میداد، همان چیزی بود که شاگردان اولیۀ عیسای مسیح به آن باور داشتند و آن را بشارت میدادند.( اعترافات پطرس رسول در اعمال رسولان ۲: ۲۲- ۴۰ و پطرس و رسولان ۵: ۲۹- ۳۲ و فیلیپس ۸: ۳۶- ۳۷ و پطرس رسول ۱۰: ۳۶- ۴۳ )
پس دو چیز پولس رسول را متقاعد کرده بود، آن انجیلی که او به آن بشارت داده بود درست و حقیقی است زیرا:
الف- مکاشفۀ زندۀ خود او با عیسای خداوند بود.
ب- هماهنگی و مطابقت مکاشفۀ او از جانب شاهدان زندۀ حادثۀ زندگی عیسای مسیح، شاگردان او تایید شده بود.
این سوال مهمی است به آن دقت کنید: اکنون شما فکر میکنید آن انجیلی که پولس رسول یا شاگردان عیسای مسیح به آن در دنیای آن روز بشارت میدادند مال آنها بود؟ آنها صاحب آن بودند؟ مگر آنها آن را ساخته بودند که اکنون صاحب آن باشند. آن انجیل و آن خبر خوش نه متعلق به پولس رسول و نه به رسولان عیسای مسیح بود، کمااینکه متعلق به پدران کلیسا نبوده است، متعلق به آگوستین نبوده است، به مارتین لوتر یا کلوین یا اسپورژن متعلق نبوده یا در این عصر حاضر به بیلی گراهام یا سویندال. انجیل عیسای مسیح متعلق به خود خداست. زیرا انجیل عیسای مسیح خود خداست. در آن جلال و شکوه خداست. در آن درهای بهشت است. در آن راه به آن مهمانی عظیم است که ابراهیم و اسحاق و یعقوب در آن هستند، نوح و ایوب و دانیال، موسی و سموئیل.
پولس و شاگردان، انجیل عیسای مسیح را از خود عیسای خداوند گرفته بودند، اکنون آنها فقط مبشر و بشارت دهندۀ آن بودند. اگر پولس رسولی بدنیا نمیامد یا پطرس رسولی یا آگوستینی یا مارتین لوتری یا بیلی گراهامی؛ خداوند از سنگها مبشرین برای بشارت انجیل یا خبر خوش تنها فرزند یگانۀ خود میافرینید. اما حقیقت این است که پیام همان بود. همانی بود که پولس رسول در اول قرنتیان ۱۵: ۱- ۴ آن را برای ما شرح داده است و از آن در حضور ایمانداران غلاطیه دفاع میکند. خداوند هرگز پیام انجیل خود را تغییر نداده، نمیدهد و نخواهد داد. زیرا آن خبر خوش پیش از خلقت هستی طرح ریزی شده بود ” چنانکه ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید.”( افسسیان ۱: ۴) در انجیل عیسای مسیح آغازی نیست آن قبل از زمان طرح ریزی شده بود، زیرا بانی آن خبر خوش یا انجیل خود ” کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود ” ( یوحنا ۱: ۱ ).
دقیقا به همین دلیل است که پولس رسول این جمله را در آیۀ ۸ فصل اول غلاطیان بیان کرده است که ” هر گاه ما هم یا فرشته ای از آسمان انجیلی غیر از آنکه ما به آن بشارت دادیم به شما برساند اناتیما باد” دقت کنید به ” هر گاه ما هم “؛ من از کمتر کشیش یا واعظی تاکید بر این جمله را شنیده ام. منظور پولس دقیقا چیست؟ آیا اگر پولس رسول به انجیل عیسای مسیح بشارت داده است( که داده است بر طبق آیۀ ۶ ) میتواند انجیل دیگری را غیر از آنچه خودش بشارت داده است بشارت بدهد؟ آیا پولس میتواند خودش خودش را نقض کند؟ پاسخ این است که به یک حس میتواند اما در عین واحد این غیرممکن است! منظورم چیست؟ پولس میگوید شما از من انجیلی را دریافت کردید که از هدایت روح مقدس خدا بود و شاگردان مسیح نیز آن را بشارت دادند، اکنون اگر سالی بگذرد و من انجیلی را بگویم که خلاف آن انجیل اول من باشد، ” لعنت بر من باد”! با این اعتراف، احتمال نادرستی و صادق نبودن آن انجیلی که از ابتدا او به آن به ایمانداران غلاطیه به آن بشارت داده بود تقریبا به صفر میرسد! چگونه پولس میتوانست خود را لعنت شده ببیند؟ چگونه میتوانست خود را در مرگ و نابودی ابدی ببیند؟ پس چون نقیض آن درست نیست؛ آن انجیلی که پولس آنها را به آن بشارت داده بود انجیل درست بود؛ پس اکنون باید بر آن پایبند باشند، به آن ایمان خودشان را استوار سازند، در آن رشد کنند، از آن دفاع کنند، و آن را به دیگران بشارت دهند؛ نه انجیل دیگری را، بلکه همان انجیلی که پولس رسول به آن بشارت داده بود، یعنی آن انجیلی که عیسای مسیح به او داده بود و شاگردان مسیح نیز همان را بشارت میدادند.
پس ایماندار عزیز گوش به زنگ باش!
امروز هم اگر کسی به شما انجیل عیسای مسیح را بشارت میدهد، و یا میگوید بیایید چنین و چنان انجیلی را به دیگران بشارت بدهیم و این انجیل آن اصول اساسی انجیلی که پولس رسول در اول قرنتیان ۱۵: ۱- ۴ از آن سخن میگوید، انجیل فیض عیسای مسیح، نیست و یا تغییر میکند یا به آن اضافه شده است یا از آن کم شده است، آن انجیلی درست نیست، انجیلی دروغین است؛ به آن بشارت داده نشو، و هرگز آن را بشارت نده، مگر میخواهی لعنت خدا را بر خودت بخری؟

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!