loading

پاسخی به فساد کشندۀ دنیا و انسانی که در آن بسر میبرد!

Dr. Adam H.K PHD,.

ترجمۀ: ح.گ

در آستانۀ سال جدید مسیحی دنیای ما در یک هرج و مرج است. راه حل برای شرارت این دنیای ما چیست؟ انجیل عیسای مسیح است. مهمترین چالش پیش روی انسان هرج و مرج بین المللی و تروریسیم نیست، در واقع، تاریکی قلب انسان است، یک آبولای کشندۀ روحانی و اخلاقیست، این آن چیزیست که به این بی قانونی و دیوانگی دامن زده و آن را گسترش میدهد. عفونت جسمانی انسان میتواند با داروهای تجویز شده درمان و پیشگیری شود، لیکن چه میتوان کرد با دل و جان به عفونت کشیده شده؟ میتوانیم به مردم امید بدهیم، آزادی، تمدن، امور پزشکی، تحصیل رایگان، فرصت برای کار کردن، حمل و نقل مناسب و پیشرفته، برای زیستن در شهرهای زیبا و با منافع بسیار بارز و برجستۀ اجتماعی، به رغم تمام این فواید و مزایا هنوز آنها در راه شرارت قدم زده و در اندرون خود در تاریکی عمل میکنند. تنها راه حل، تا زمان بازگشت دوم مسیح و نابودی دائمی شیطان بر هستی، آن امریست که مسیح از پیروان خود خواست تا انجام دهند، انجیل را بشارت بدهیم، نسخۀ شفای جانهای ما، خون پاک کنندۀ برۀ خداست او که گناهان ما را بر خود گرفت( یوحنا باب اول آیۀ بیست و نهم و دوم قرنتیان باب پنجم آیۀ بیست و یکم).

انجیل یعنی خبر خوش. چنین خبری به هیچ عنوان قابل قیاس با هیچ پدیده یا باور و یا طرز تفکری در گذشته و در آینده نخواهد بود. حقیقتا خبر خوش است، خبر شاد، خبر پربرکت، یک خبر زیبا. هیچ آرمانی، هیچ فلسفه ایی، پیام هیچ مذهبی مانند پیام انجیل عیسای مسیح نیست.  آن یک خبر خوب است زیرا، در دنیایی که از تنفر و کینه در حال انفجار است، انجیل خداوند ما عیسای مسیح پیام محبت است. پیام بخشش است بجای انتقام. به پیروان خود چنین میفرماید، “لیکن ای شنوندگان شما را میگویم دشمنان خود را دوست دارید و با کسانی که از شما نفرت کنند، احسان کنید. و هر که شما را لعن کند، برای او برکت بطلبید و برای هر که با شما کینه دارد، دعای خیر کنید” ( لوقا باب شش ایات بیست و هفتم و بیست و هشتم). در دنیای که به کشتن و خراب کردن خو گرفته است، انجیل پیام زندگی و خلقت تازه است( یوحنا باب دهم آیۀ ده، و باب یازدهم ایۀ بیست و پنجم). پیام امید است بجای ناامیدی، شور و حال است بجای ماتم و سوگ، صلح است بجای پوسیدگی، عطا کردن است بجای چنگ زدن و گرفتن. هیچ پیامی توسط بشریت هرگز مانند و شبیه چنین پیامی نبوده است. دقیقا به همین دلیل است که انجیل خداوند ما عیسای مسیح به معنای ” خبرخوش” است.

اگر هیچ امیدی برای دنیای ما و فرزندان ما وجود داشته باشد، آن همین خبر خوش است و آن شخصی که در چنین پیامی خیمه زده و در آن زندگی میکند، او که تولد و زادروز خداوندمان را به جشن مینشیند. ” و در آن نواحی شبانان در صحرا بسر میبردند و در شب پاسبانی گله های خودشان را میکردند. ناگاه فرشتۀ خداوند بر ایشان ظاهر شد و کبریایی خداوند بر گرد ایشان تابید و به غایت ترسان گشتند. فرشته ایشان را گفت مترسید زیرا اینک بشارت خوشی عظیم به شما میدهم که برای جمیع قوم خواهد بود. که امروز برای شما در شهر داود نجات دهنده ایی که مسیح خداوند باشد متولد شد و علامت برای شما این است که طفلی در قنداقه پیچیده و در آخور خوابیده خواهید یافت. در همان حال فوجی از لشکر آسمانی با فرشته حاضر شده خدا را تسبیح کنان میگفتند: ” خدا را در اعلی علیین ه طفلی در قنداقه پی معنای ” خبرجلال و بر زمین سلامتی و در میان مردم رضامندی باد.”( انجیل لوقا باب دوم ایات هشتم تا چهاردهم.)

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!