loading

نقشۀ نجات
راه ورود به بهشت، زیستن در حیات ازلی

چگونه میتوان درک کرد یک نفر میتواند وارد بهشت شود یعنی حیات ازلی را دریافت کند؟
کتابقمدس به ما میگوید که تنها بواسطۀ ایمان چنین امری میسر است:
از گناه آمرزیده شدن یا بخشش از گناهان تنها راه دریافت حیات ابدی و بهشت است( افسسیان ۱: ۷ : که در وی بسبب خون او فدیه یعنی آمرزش گناهان را به اندازۀ دولت فیض او یافته ایم).
یاد داشتن اینکه بخشش برای همه میسر است( یوحنا ۳: ۱۶ : زیرا خدا جهانیان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد.) اما به طرز ناخودآگاه نیست( متی ۷: ۲۱ : نه هر که مرا خداوندا خداوندا گوید داخل ملکوت آسمانی گردد).
ممکن نیست خدا کسی را با گناه اجازۀ ورود به بهشت بدهد به دو دلیل: الف- به دلیل شخصیت او که مهربان و عادل است و گناه را مجازات میکند( مزمور ۸۹: ۱۴: عدالت و انصاف اساس تخت تست، رحمت و راستی پیش روی تو میخرامند). ب- به دلیل شخصیت ما که از نطفه گناهکار هستیم( رومیان ۳: ۲۳ : زیرا همه گناه کرده اند و از جلال خدا قاصر میباشند).
از گناهان توبه کردن به این معنا که: الف- از خود گناه و میل به گناه بازگشتن( مزمور ۵۱: ۳: زیرا که به معصیت خود اعتراف میکنم؛ یوحنا ۸: ۱۱ : برو دیگر گناه مکن). ب- و فقط به مسیح بعنوان خداوند و نجات دهنده ایمان آوردن.( اعمال ۱۶: ۳۱: به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانه ات نجات خواهی یافت.)
نگریستن به بهشت یعنی زیستن در حیات ازلی که: الف- در همین زمان و هم اکنون روی میدهد( یوحنا ۱۰: ۱۰ : من آمدم تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر حاصل کنند). ب- و هم در آینده در انتظار ماست( یوحنا ۱۴: ۳ : و اگر بروم و از برای شما مکانی حاضر کنم باز میایم و شما را برداشته با خود خواهم برد تا جائیکه من میباشم شما نیز باشید).
چگونه یک شخص میتواند بخشش خدا، حیات ازلی و عیسای مسیح را بعنوان خداوند و نجات دهندۀ خود داشته باشد؟ بواسطۀ اعتماد کردن به مسیح و از او خواستن تا گناهانش را بیامرزد. یعنی قدم ایمان را برداشتن. در حقیقت همان: همه چیز را بخاطر او از دست دادن و او را بعنوان همه چیز خود دریافت کردن.
دوست عزیز! خوانندۀ گرامی!
اگر تا به امروز چنین با عیسای مسیح رابطه برقرار نکرده ایی، کتابقدس میگوید، این زمان زمان مناسب و امروز روز نجات است. کافی است تا این قدم ایمان را برداری. کافیست از ته دل خود با این یقین و این باور نزد خدا مانند این دعا کنی: ” خداوندا من گناهکارم. خطاهای من به تو بسیار است. من قادر نیستم و نخواهم بود تا نزد تو نیک محسوب شوم. تلاشهای من و اعمال من تماما به گناه آلوده است. خداوندا به عیسای مسیح ایمان میاورم و ایمان میاورم که او برای گناهان من برای بالای صلیب مرد، تمام جریمۀ من که مرگ بود را به تو از جانب من پرداخت کرد؛ در قبر دفن شد، اما روز سوم قیام کرد و امروز زنده است. من به تو ای عیسای مسیح بعنوان خداوند و نجات دهندۀ خود ایمان میاورم. میدانم که این تنها دلیل مصالحت بین من و خداست و این تنها راه ورود به بهشت و حیات ازلی است. خداوندا اکنون و در این زمان تمام خودم را به تو تقدیم میکنم. در نام خداوند و نجات دهندۀ من عیسای مسیح. آمین.”

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!