loading

چگونگی تشخیص ادیان و مذاهب و باورهای دروغین
ایستادن و دفاع کردن از ایمان مسیحی
نوشتۀ: ح.گ
خلاصه برداری از کتاب ” کتاب راهنمای تشخیص مذاهب و امور روحانی دنیای امروز” نوشتۀ: دکتر جیمز والکر
کاری از انتشارات ” واچمن فلوشیپ”
باورهای دورغین تنها در خارج از الهیات مسیحی نیست، بلکه در خود الهیات و باورهای مسیحی ما تعالیم و طرز تفکراتی را روبرو میشویم که با چهارچوب تعالیم کتابمقدس مغایرت دارند. به طور خلاصه میتوان عبارت ” کالت” که در معنای عمومی آن یعنی ” فرهنگ، شیوه و سنت و رفتار” در الهیات مسیحی ما آن را الهیات و باوری مینامیم که بر خلاف تعالیم و اصول بنیادین کتابمقدس مغایرت دارد. مسیحیت بنیاگذار آزادی انسان، ازادی بیان و آزادی مذهب بر روی زمین بوده و همواره موافق است و همواره به آرا و نظر انسان اهمیت داده است هر چند با اصول خود مسیحیت مغایرت میداشته است. مسیحیت انسان را در شباهت خدا دانسته و فکر و اندیشۀ او را احترام میگذارد، نه اینکه با آن موافقت داشته باشد، بلکه فضای ازادی را همواره در اراده و خواستۀ خدا برای انسان دیده و میداند. اما این دلیل بر این نیست که ایمانداران حقیقی به عیسای خداوند، در برابر تعالیم و فرقه های گمراه و نادرست مسیح سکوت را اختیار کنند و از ایمان راستین و تعلیم راستین دفاع نکنند. ذهن دیگران را به نور راستین کتابمقدس منور نسازند. ما چنین عمل میکنیم در عین واحد ما این را با فیض و محبت و فروتنی انجام میدهیم نه با کینه و انتقام.
من شاهد هستم که واعظان و ایمانداران بسیاری برای مقابله با چنین عقاید و باورهای نادرست و خلاف کتابمقدس بجای روبرو شدن با فیض و رحمت و دانش درست مسیحی، با خشم و توهین و اجحاف گویی به این و به آن تن میدهند. کتابمقدس مسیحی ما چنین تعلیمی نداده است. شما یک لکۀ کثیف را با با پارچۀ کثیف تمیز نمیکنید! آنهایی که در روح و راستی خداوند را پرستش میکنند و طعم فیض خدا را چشیده و در آن ساکن هستند، همواره با همه، حتی با دشمنان خود با فیض و رحمت برخورد میکنند نه با کینه و انزجار و توهین. خداوند ما نمونۀ بارز این حقیقت است. یعقوب در رسالۀ خود چنین میگوید ” ای برادران من اگر کسی از شما از راستی منحرف شود و شخصی او را بازگرداند، بداند هر که گناهکار را از ظلالت را او برگرداند جانی را از موت رهانیده و گناهان بسیار را پوشانیده است.”( یعقوب ۵: ۱۹- ۲۰ ) من میدانم که روی سخن یعقوب به ” برادران ” است و میگوید ” کسی از شما ” یعنی ایمانداران مسیحی؛ اما نگاه کنید به نمای کلی پیام یعقوب: نجات گناهکار از ظلالت، رهانیدن جانی از موت. یهودا در رسالۀ خود چنین میگوید ” و بعضی را از آتش بیرون کشیده برهانید و بر بعضی با خوف رحمت کنید و از لباس جسم آلود نفرت نمایید.” ( یهودا ۲۳) من پای موعظۀ کشیش فعالی که تمام طول هفته درس تهیه میکند و جزوه تهیه میکند نشسته ام، که در موعظۀ خود بر ضد فرقه ها و شاخه های مسیحی که با آیین و باور مسیحی او موافق نبوده و مانند او فکر نمیکردند،همین آیه را فقط تکۀ آخر آن را خواند ” از لباس جسم آلود نفرت نماید.”! ایا یهودا فقط همین را در این آیه گفته است؟
عزیزان! باید مراقب باشیم که در نبرد و دفاع کردن از حقیقت کتابمقدس از سلاحهای شخصی و برداشتهای شخصی استفاده نکنیم بلکه تماما با تعلیم زندۀ کتابمقدس با آنها روبرو شویم، همواره هدایت روح القدس عزیز را جویا باشیم و در هر زمان، فیض، بخشش، خویشتنداری و احترام را در برخورد خود اجرا نماییم. تنها در چنین زمانی است که ما میتوانیم سیمای مسیح را در دنیای تاریک خود به درستی و به شباهت او نمایان باشیم، در قیاس با ایین و مذاهب دنیا که هرگونه صدا و آیین مخالف خود را قتل و عام کرده، مخالفان خود را به قتل میرسانند و حق ازادی بیان و رای شخصی را تماما از آنها سلب میکنند.
اما ما چگونه میتوانیم چنین باورهایی را تشخیص بدهیم؟ دکتر جیمز والکر در کتاب خود ده نمونه را برای تشخیص هر نمونه و هر باور دروغین و گمراه کننده را در اختیار ما قرار داده است. سپس او از چهار اصل را در خصوص تشخیص و تمییز دادن هر فرقه و هر باور گمراه سخن گفته است. امیدوارم این مقاله و خلاصۀ این کتاب ارزنده موجب روشنگرایی روحانی شما در نمونۀ آگاه بودن از آنچه میشنوید و آنچه به آن برای نجات جانها مامور شده اید یاری نماید. آمین.
ده نشانۀ یک فرقۀ گمراه:
الف- تسلیم شدن به رهبر گروه.
رهبر گروه حرف اول و آخر را میزند و هیچکس نمیتواند با او مخالفت نماید.
ب- جهان بینی رنگارنگ.
دنیای بیرون بسیار پیچیده و مردم بیرون بسیار عجیب تعلیم داده میشوند.
پ- تاکید و پافشاری بر احساسات و نه تفکر و اندیشه.
ت- استثمار فکری شخص توسط تسلط بر احساسات شخصی او.
ث- محکوم کردن هر گونه طرز تفکر و تحول جدید فکری در اعضاء.
ج- رستگاری، روشنگرایی یا به کمال رسیدن تنها با فعالیت در این گروه معنا
میشود.
چ- هدف، استفادۀ هر گونه وسیله ایی را تا زمانی که با چهارچوب تعلیمی رهبریت گروه موافقت دارد توجیح میکند.
ح- استعداد انفرادی، استقلال شخصی، شخصیت و ماهیت فکری یک شخص، شدیدا مورد حمله و تهدید قرار گرفته، و شخص باید مانند رهبر گروه و گروه فکر و عمل کند.
خ- افراد چنین گروهی حق تماس گرفتن با افراد دیگری که آن گروه را ترک کرده اند ندارند.
د- یا با افراد دیگری که با طرز تفکر گروه مخالف میباشند. آنها شدیدا مورد تنبیه روحی و فکری قرار میگیرند. هر چند که این افراد خانوادۀ شخص یا دوستان نزدیک او باشند.
اکنون چهار نمونۀ درک و تشخیص یک گروه گمراه بر اساس الهیات بنیادین مسیحی که نه تنها در کتب عهد عتیق به آن اشاره شده، بلکه نوشتجات عهد جدید، پدران کلیسا، و کلیسای جهانی آن را تایید کرده و بر آن ایستاده و آن را تعلیم میدهد:
چهار اصل تشخیص هر فرقۀ دورغین مسیحی
الف- جمع کردن.
Addition
فرقه های دروغین همیشه کتاب یا کتب یا نوشتجات دیگری برای تدریس یا تاکید کردن برای تعلیم با کتابمقدس جمع میکنند. آنها کتابمقدس را تنها منبع تعلیم نمیدانند.
ب- کم کردن از شخصیت مسیح.
Subtraction
فرقه های دروغین یا از شخصیت انسانی مسیح میکاهند یا از شخصیت خداوندی مسیح. آنها قادر نیستند عیسای مسیح را خدای نادیده در جسم باور کرده و تعلیم دهند.
ت- اضافه کردن به آیین مسیحیت.
Multiplication
فرقه های دروغین تنها دو آیین شام خداوند و تعمید را قبول ندارند، بلکه همواره سنتها، آیین، روشها و موانع متعددی را برای راه رسیدن به نجات و رستگاری روبروی نوایمانان خود قرار میدهند. مرگ و قیام مسیح کفایت نمیکند. برای این گروهها، فقط ایمان برای نجات کافی نیست. بلکه اجرای مراسم و سنتهای متعدد.
ث- استثمار فکری اعضاء در جدا کردن آنها برای خود.
Division
فرقه های دروغین همواره تعلیم میدهند که ایماندار حقیقی گروه کسی است که به رهبر یا رهبریت گروه همواره وفادار باشد از او اطاعت کند، با او مخالفت نکند. این تنها نشانۀ رشد ایمان اوست و اینکه نجات را دریافته کرده است. نجات فقط در کلیسای آنها یافت میشود و تنها رهبر و رهبریت آنهاست که حقیقت الهیات مسیحی را میداند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!