loading

نجات

لغت نامۀ آکسفورد معنای نجات را اینگونه شرح داده است: حفظ کردن جان و روح یک نفر از گناه و نتایج آن.
تاکنون شما دو جزوه را مطالعه کرده اید؛ ” فیض ” و ” گناه، کفاره و توبه “؛ درک و فهم و بخاطر داشتن هر دوی این جزوات اهمیتی بی نهایت در درک این جزوۀ سوم خواهد داشت. شما نمی توانید واژۀ و معنای نجات را درک کنید اگر معنا و اهمیت فیض خدا ، گناه و نتایج هولناک را کاملا درک نکرده اید. پیشنهاد ما این است، اگر شما برای درک این جزوه هنوز مشکل دارید به جزوات قبلی خودتان مراجعه کرده و یکبار دیگر آنها را مرور کنید.
دیدیم که انسان گناهکار بدنیا می آید و محکوم به مرگ ابدی است. اما خدا را شکر می گوییم بابت فیض خدای زنده که انسان را از سر رحمت و محبت بیکران خود در این مرگ روحانی تنها رها نکرد، بلکه به سراغ او آمد و طرحی را برای هستی در نظر گرفت که اگر ” هر کس ” به این طرح ایمان بیاورد، از آن مرگ روحانی ابدی رهایی خواهد یافت. یعنی ایمان آوردن به عیسای مسیح.
پس خدا رهایی از گناه را برای انسان طرح ریزی نمود. و خدا آن را به تمام انسانها داد.
یوحنا ۳: ۱۶
در این آیه می خوانید که ” هلاک نگردد “. این هلاک نگشتن همان ” نجات ” و یا “رستگاری ” است.
چگونه نجات بدست می آید؟
نجات با اعتراف قلبی به عیسای مسیح بدست می آید.
در نامۀ اعمال رسولان می خوانیم که همین سوال را زندانبان از پولس و سیلاس می پرسد:” :” ای آقایان من چه باید بکنم که نجات یابم؟” پاسخ دادند:” به عیسی خداوند ایمان آور که تو با اهل خانه ات نجات خواهی یافت.” ( نامۀ اعمال رسولان ۱۶ : ۳۰-۳۱ )
همچنین نگاه کنید به:
رومیان ۱۰ : ۹-۱۰
اول قرنتیان ۱۵: ۱-۴
پس ما گناه کار هستیم. ما نمی توانیم و نتوانستیم با اعمال مذهبی و دینی خود از مرگ ابدی رهایی یافته و نجات یابیم. اما خدا توانست این کار را بدلیل فیض خود ، توسط عیسای مسیح برای ما انجام دهد.
افسسیان ۲ : ۸
تیطس ۳ : ۵-۷
پس در واقع با ایمان آوردن به عیسای مسیح بعنوان کسی که برای گناهانش بر بالای صلیب مرده است و کفاره و جریمۀ گناهان او را پرداخته و شخص به توبه قلبی خود رسیده است، آن شخص نجات خداوند را دریافت میکند و نهایتا از مرگ روحانی ابدی و دوری ابدی از خدا نجات می یابد.
پس نجات از جانب خدا می آید توسط ایمان به عیسای مسیح ،نه اعمال مذهبی ما و یا تلاش های انسانی ما. مزمور نویس می گوید: ” نجات از جانب خداوند است.”
( مزمور ۳ ایۀ ۸) و شما بارها و بارها این عبارت را در طول کتابمقدس می خوانید. همین سوال را شاگردان از مسیح پرسیدند:
انجیل متی ۱۹ : ۲۵-۲۶
تضمین ابدی نجات
سوال: اگر کسی به عیسای مسیح ایمان بیاورد و نجات یافته و حیات ابدی را دریافت نماید؛ آیا نجات خود را از دست می دهد؟
نکتۀ اساسی که هر نو ایماندار باید درک کند این است که خدا درست زمانی ما را نجات داد که ما گناهکار بودیم.
رومیان ۵: ۸
پولس رسول جایی در نامۀ افسسیان باب ۲ آیات ۱ تا ۷ تاکید می کند درست زمانی که ما سزاوار خشم و غضب خدا بودیم او ما را نجات داد.
با این دو آیه باید استنباط ما این باشد که : ما نجات را بدست نیاورده ایم که اکنون آن را از دست بدهیم.
لیکن در این خصوص متفکرین و الهیدانان مسیحی نظرات متفاوتی دارند. اما آنچه مسلم است این نظرات ،دیدگاه کلی کتابمقدس و فرمایشات عیسای مسیح را تیره و تار نمی تواند بکند! یک نتیجۀ کلی از نجات غیر قابل اغماض است.
عیسای مسیح ما را نجات داده و خود ما را برای ابد حفظ میکند.
یوحنا ۱۰ : ۲۷- ۳۰
زمانی که خدا عیسای مسیح را برای نجات انسان از هلاکت ابدی به دنیا فرستاد، تا برای گناهان انسان قربانی شده و کفارۀ آن را بپردازد، قصد داشت تا با انسان عهدی تازه اما ابدی و جاودانی ببندد. عهدی جاودانی که هرگز باطل نخواهد شد و هرگز از بین نخواهد رفت.خدا از زبان اشعیاء نبی می گوید:” اما نجات من تا به ابد خواهد ماند و عدالت من زایل نخواهد گردید…و نجات من نسلا بعد نسل باقی خواهد ماند.” ( اشعیاء نبی ۵۱ ایۀ ۶ و ۸).
خدا به حزقیال می گوید:” و عهد جاودانی با تو استوار خواهم داشت.” ( حزقیال ۱۶ ایۀ ۶۰).
در نامۀ رومیان می خوانیم که :” پس دیگر برای کسانی که در اتحاد با مسیح عیسی بسر می برند هیچ محکومیتی وجود ندارد.” ( رومیان ۸: ۱).
هرگز اجازه ندهید که شما را محکوم به ناتوانی و عدم کفایت مسیح و نجات او برای پاک ماندن شما کنند. بیاد داشته باش! بدلیل خون گرانبهای عیسای مسیح که کفارۀ گناهان ما گشت و بدلیل فیض بیکران پدر،هیچکس اما هیچکس قادر نیست تا ما را محکوم سازد و یا محبت و نجات خدا را از ما بگیرد!
رومیان ۸: ۲۸ – ۳۹
نجات و گناه در زندگی مسیحی

تضمین ابدی نجات چراغ سبز گناه نیست! بیاد داشته باشید که ما با مسیح بر بالای صلیب مُرده ایم. آن طبیعت قدیمی با او مُرد و وقتی او از مرگ قیام کرد ما با او به حیاتی تازه زنده شده ایم. و در این حیات تازه در مسیح، میل به گناه نباید در ما زنده باشد بلکه میل به نیکی و به شباهت مسیح در آمدن .
پس چه اتفاقی می افتد اگر یک مسیحی گناه کند؟
۱- خداوند او را تنبیه میکند.
عبرانیان ۱۲ : ۵ – ۱۱
۲- پاداش خود را از دست می دهد.
اول قرنتیان ۳: ۱ – ۳ سپس ۱۳ – ۱۵

اما آنانی که پس از ایمان به مسیح و اعتراف به گناهان خود باز در شرارت می مانند توبه نمیکنند و بر علیۀ روح پاک خدا در خود زندگی میکنند و از مسیح باز می گردند، کلام مقدس می گوید که از همان ابتدا قلب خود را به مسیح نداده بودند و خود را از آن او نساخته بودند.
اول یوحنا ۲ : ۱۹
بنابر این گناهان این افراد را دیگر هیچ چیز قادر نیست پاک کند:
عبرانیان ۶: ۴-۸
دوم پطرس ۲: ۲۰- ۲۲
تنها یکبار و برای همیشه
در حقیقت هر شخص نیاز دارد یکبار به مسیح اعتراف نماید و او یکبار و برای همیشه نجات می یابد؛ و هیچ لزومی به تکرار اعتراف به مسیح و تکرار ایمان و تکرار نجات پس از هر گناه خود نیست!
رومیان ۶: ۱۰
عبرانیان ۷: ۲۷

پرسش و پاسخ

۱- نجات یعنی چه و چگونه بدست می آید؟
۲- نجات را چه کسی به انسان می دهد؟
۳- اگر یک مسیحی پس از نجات باز هم گناه کند، خدا چه میکند؟
۴- چرا نجات خدا در مسیح ابدی هست؟توضیح بدهید.
۵- چند بار نیاز داریم تا نجات بیاوریم؟
۶- آیا کسی قادر است تا نجات عیسای مسیح را از ما بگیرد؟
۷- لطفا آیۀ زیر را حفظ کنید:
رومیان ۵ : ۸

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!