loading

۴- فصل اول آیۀ ۷- ۸

” ۷به همه که در روم محبوب خدا و خوانده شده و مقدسید فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد. ۸اول شکر میکنم خدای خود را بوساطت عیسی مسیح در بارۀ همگی شما که ایمان شما در تمام عالم شهرت یافته است.”
لطفا خوب دقت کنید به سه عبارت اولین آیۀ هفتم تا با هم فیض و محبت عظیم خدای خود یهوه و کار او را در ایمان به عیسای مسیح با هم درک کنیم. پولس یک یهودی بود. کمااینکه عیسای مسیح یک یهودی بود( از لحاظ انسانی) تا قبل از قربانی شدن عیسای مسیح بر بالای صلیب و رستگاری و نجات را برای همۀ گناهکاران دنیا به ارمغان آوردن؛ یهودیان به این باور بودند تنها آنها قومی هستند که زیر فیض و محبت خدا هستند! به همین دلیل آنها خود را تافته ایی تماما جدا بافته از دنیای اطراف خود میدانستند. آنها میگفتند یهوه فقط آنها را محبت میکند، فقط آنها خوانده شده اند و فقط آنها هستند که بدلیل شریعت موسی مقدس و پاک هستند. اما خون مسیح تمامی مرزها را در هم شکست،” تا هر که به او ایمان آورد.”( یوحنا ۳: ۱۶ ) اکنون همه به واسطۀ خون مسیح با خدا مصالحت و آشتی کرده اند. پس دیگر نه یهود، نه عرب، نه رومی، نه چینی، نه فارس از برکات وعده محروم خواهد ماند. دیگر هیچکس مستثنی قرار نمیگیرد. در ضمن این را نیز دقت کنید، وقتی پولس عبارت ” به همه که در روم… و مقدسید ” را استفاده کرده و ایمانداران آنجا را مقدس میخواند، به دلیل امتیاز خاص آنها، و برتری آنها بر دیگران، یا ویژگی خاص انها نبوده است که این لقب را از جانب پولس گرفته اند. این همان نکته ایست که پطرس در رسالۀ خود بکار میبرد:” لکن شما قبیلۀ برگزیده و کهانت ملوکانه و امت مقدس…هستید.” ( اول پطرس ۲: ۹ ) چه ایمانداران روم و چه ایماندارانی که در سراسر آسیا پراکنده بودند، به خودی خود مقدس نبودند. چه بسا آنها هنوز در ضعف جسمانی و لغزشهای نفس و خطا بسر میبردند، اما آنها ” مقدس ” بودند. چرا؟ زیرا به قیمت خون گرانبهای مسیح خریده شده بودند. پس تمام ایمانداران مقدسین هستند، کی؟ درست زمانی که به مسیح عیسی ایمان میاورند. اما چه چیزی این مقدس بودن آنها را تایید میکند؟ البته ابتدا اعتراف نیکو به مسیح خداوند، سپس زیستن مقدس وار در روح و کلام؛ تمرین روزانۀ روحانی؛ دوری روزانه از گناه؛ نبرد روزانه با فساد درون؛ و آسمانی زیستن؛ در نور زیستن، و در نور درخشیدن. اگر چنین ایمانداری چنین زندگی کند چه روی خواهد داد؟ پولس در آیۀ هشتم پاسخ داده است:” ایمان شما در تمام عالم شهرت یافته است.” آیا ایمانداران روم برای تبلیغ ایمان خود، و تبلیغ اینکه محبوب خدا هستند، خوانده شده هستند، مقدس هستند، جار و جنجال راه انداخته بودند تا به همه این را ثابت کنند؟ خیر! آنها فقط همانطور که بودند، همانطور زیستند. آنها محبوب خدا بودند، پس محبت خدا را به دیگران نشان دادند. آنها خوانده شده بودند، خواندگی خود را در عمل نشان دادند. آنها مقدس بودند، پاک زیستن و به دور از نفس و شرارت زیستن تمرین روازنۀ آنها بود؛ به همین دلیل دیگر نیازی نبود آنها به مشهور کردن خود بپردازند؛ آنها چون شهری نورانی شده بودند که بر فراز تپه میدرخشیدند و تمام تاریکی را روشن ساخته و همه آنها را میدیدند. بگذاریم تا صفات روحانی ما در عمل شهرت یابند نه در حرف.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!