loading

۲- فصل اول آیات ۳-۴

” ۳در بارۀ پسر خود که به حسب جسم از نسل داود متولد شد ۴و به حسب روح قدوسیت پسر خدا بقوت معروف گردید از قیامت مردگان یعنی خداوند ما عیسی مسیح.”
پولس در آیۀ سوم و چهارم در ادامۀ معرفی خود بعنوان غلام و بندۀ مسیح و خوانده شده برای انجیل مسیح و بیان اینکه انجیل مسیح از قبل در کتب مقدسه پیشگویی شده بوده است، به بیان حقیقت این انجیل میپردازد. دوستان عزیز! این دو آیه یک حقیقت، تنها یک حقیقت را برای ما بیان میکنند: انجیل عیسای مسیح، یعنی خبر در بارۀ عیسای مسیح، ماهیت او، شخصیت او، کار او، و آنچه عیسای مسیح بر روی زمین انجام داد. این حقیقت را از هستۀ مرکزی انجیل بردارید، داستان و افسانه ایی بیش ندارید! اما عیسای مسیح را، او که خدا بود، اما جسم گرفت، و بر روی زمین آمد تا طرح خدا را برای رستگاری انسان اجرا نماید را در مرکز انجیلی که بشارت میدهید را قرار دهید، آنوقت ایمان شما بر صخره ایی بنا گشته است. اجازه ندهیم تا چیزی جز این حقیقت در خصوص انجیل عیسای مسیح از فرقه ها و مذاهب و ادیان دیگر ما را فریب بدهد. پولس در آیۀ چهارم یک مورد از مواردی که انجیل الوهیت و خدایی عیسای مسیح را ثابت میکند را قیام پرشکوه او از دنیای مردگان بیان میکند. این همان حقیقتی است که یهود و اسلام هرگز آن را باور نکرده و نخواهند کرد. زیرا اگر قیامی از مردگان است، مرگی باید باشد، و اگر مرگی باید باشد، دلیلی برای مرگ او باید میبود، و اگر دلیلی برای مرگ او بود، پس چرا نه یهود و نه اسلام به این عیسای خداوند که برای گناهان انسان مرد، دفن شد، و روز سوم قیام کرد، ایمان نیاورد و تا به امروز نیاورده است؟ دوست عزیز! انجیلی که به آن ایمان آورده اید شامل چیست؟ مرکزیت آن بر چه کسی استوار است و آن کس کیست؟

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!