loading

مطالعۀ رسالۀ رومیان

نوشتۀ: ح.گ
برگرفته از نسخۀ قدیمی انجیل مقدس

۱- فصل اول آیات ۱- ۲

“۱پولس غلام مسیح و رسول خوانده شده و جدا نموده شده برای انجیل خدا.۲ که سابقا وعدۀ آن را داده بود بوساطت انبیای خود در کتب مقدسه.”
هیچ افتخاری برای پولس رسول، او که روزی کلیسای خداوند را جفا میداد، بالاتر از این نبود که خود را غلام یعنی بنده و بردۀ آن کسی بداند که روزی او را جفا میداد! کار خداوند ما تبدیل است و شما این نمونه زندۀ اعتراف این تبدیل شده را میخوانید. بارها و بارها پولس خود را غلام مسیح خوانده است و اگر او برای ما درد دل کند، خواهیم دید، این اعتراف او حقیقتا صمیمانه است. سپس پولس مقام و خواندگی خویش را در همان آغاز نامۀ خود قید میکند، آن هم با افتخار و سربلندی. وقتی او میگوید ” جدا شده ” در حقیقت اشاره دارد به همان فرمایش خداوند به او که در نامۀ اعمال داریم( اعمال ۹: ۱۵- ۱۶ و اعمال ۲۶: ۱۴- ۱۸ ) سپس او در ایۀ بعدی به عمق و ژرفنای انجیل عیسای خداوند نگاه میکند و گویی با قاطعیت و با اطمینان میگوید که این انجیل عیسای خداوند توسط انبیای کهن از همان آغاز در کتب مقدسۀ خدا ثبت شده بوده است. او حتی از تاریخچۀ انجیل عیسای مسیح باخبر بود. پولس میداند که کیست، به چه کسی ایمان دارد، ماموریت او چیست و به چه خوانده شده است. انجیلی که بشارت میدهد چیست و قدمت آن چقدر؟ من و شما چه؟ آیا ایمان ما به این اندازه برای ما روشن و واضح گشته است؟ آیا خودمان را در مسیح شناخته ایم؟ میدانیم که کی هستیم؟ به که و به چه و چرا و به چه دلیل ایمان داریم؟

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!