loading

– فصل اول ایات ۱۶-۱۷
“۱۶ زیرا که از انجیل مسیح عار ندارم چونکه قوت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد اول یهود و پس یونانی.۱۷ که در آن عدالت خدا مکشوف میشود از ایمان تا ایمان چنانکه مکتوبست که عادل به ایمان زیست خواهد نمود.”

انجیل مسیح یعنی چه؟ به زبان سادۀ آن یعنی: خبر خوش ایمان قبلی به عیسای مسیح بعنوان خداوند و نجات دهندۀ من از مرگ ابدی به حیات ازلی.
وقتی پولس رسول این نامه را برای ایمانداران روم مینوشت، هنوز به دست یهودیان در معبد اورشلیم بازداشت نشده بود و هنوز دوران زندان او که نهایتا به شهادت او ختم میابد نرسیده بود. وقتی پولس به کلیسای روم مینویسد:” از انجیل مسیح عار ندارم.” او این را به رغم جفاها، سنگسارها و وحشت و تعقیب یهود و دشمنان او برای کشتن او سخن میگوید. و به رغم متفکران و فلسفه دانان یونان باستان؛ او در واقع در هر دو حالت اعلام میکند که از انجیل مسیح عار ندارم: ۱- اگر بخاطر آن جفا میبینم و همه چیز خودم را از دست داده ام. ۲- اگر بخاطر آن توسط متفکران و اندیشمندان و مذهبیون و دینداران این دنیا مسخره و ریشخند شده ام. در هر دو حالت من ” از انجیل مسیح عار ندارم.” چرا؟ چگونه او این ادعا را میکند: اولا به این دلیل که انجیل مسیح ” قوت خداست برای نجات هر کس که ایمان اورد.” سپس به این دلیل که :” در آن عدالت خدا مکشوف ” شده است. پولس میگوید اگر در انجیل مسیح قوت خدا و عدالت خدا و نجات ازلی وجود دارد، چرا باید از آن عار داشته باشم؟ جالب است بدانیم که پولس رسول سالها بعد عین همین ادعا را درست در زمانی میکند که در زندان است و روزهای آخر زندگی اوست. او پس از سالها درد و سختی و مصیبت بخاطر انجیل عیسای مسیح و بشارت آن به شاگرد عزیز خود مینویسد و به او تاکید میکند که :” پس از شهادت خداوند ما عار مدار و نه از من که اسیر او میباشم بلکه در زحمات انجیل شریک باش بر حسب قوت خدا.” ( دوم تیموتی ۱: ۸) دوستان عزیز! مبادا روزی از انجیل مسیح عار داشته باشیم. یادتان میاید خداوند چه فرمود: هر که در این فرقۀ زناکار و خطاکار از من و سخنان من شرمنده شود پسر انسان نیز وقتی که با فرشتگان مقدس در جلال پدر خویش آید از او شرمنده خواهد گردید.” ( مرقس ۸: ۳۸ ) بیایم از انجیل مسیح روزانه قوت خدا را دریافت کرده و با سربلندی و با افتخار نام عزیز و گرانبهای عیسای مسیح را در همه جا بشارت بدهیم و با اعمال مسیحی خود مانند نور بدرخشیم و انجیل او را خبر خوش نجات تمام جانهای گمشده ایی سازیم که خداوند آنها را پیش روی ما قرار میدهد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!