loading

برگرفته از مزمور ۱۳۷ ” مزمور شکرگزاری”
مزمور شکرگزاری مسیحی
سراینده، غلام مسیح، ح.گ.
خدای متعال، خالق هستی بخش را بخاطر مسیح خداوند حمد گویید، زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.
عیسای خداوند را حمد گویید، زیرا رحمت او تا ابدالاباد است.
ما را که در گناهان خود مُرده بودیم بازیافت، زیرا رحمت او تا ابدالاباد است.
فیض خود را نصیب ما ساخت آنگاه که در خطاها و شرارتها و فساد خود بسوی مرگ میرفتیم، زیرا رحمت او تا ابدالاباد است.
ما را با خون مقدس خود یکبار برای همیشه شست. زیرا رحمت او تا ابدالاباد است.
رحمت تو حقیقتا ازلی است، از آنجایی که با مرگ خود ما را با خدای پدر آشتی دادی و برای ما تقدس و پاکی و نیکی مطلق خدا گردیدی تا بواسطۀ تو امروز نزد خدا پسندیده و مقبول شویم؛ آه خداوندا! رحمت تو تا ابدالاباد است.
روح مقدس خود را در ما ساکن ساختی. زیرا رحمت تو تا ابدالاباد است.
یوغ اسارت و زنجیر خرافاتِ دین کاذب خدای کاذب نیاکان ما را از ما شکستی، زیرا رحمت تو تا ابدالاباد است.
ما را تا به مقام کاهنان و مقدسان ارتقاء بخشیدی، زیرا رحمت تو تا ابدالاباد است.
لیکن ما را در جسم انسانی و خواهشهای نفس و لغزشها تنها رها ننمودی، زیرا رحمت تو تا ابدالاباد است.
تو امروز کاهن اعظم و شفیع زندۀ ما برای این خطاها و گناهان هستی، زیرا رحمت تو تا ابدابالاد است.
آری، او که ما را بخشید تا به آخر ما را حفظ خواهد نمود، زیرا رحمت او تا ابدالاباد است.
ما را سفیران خود در دنیای تاریک از شرارت و غرق شده در فساد خواند، زیرا رحمت او تا ابدالاباد است.
و به ما قوت بخشید تا انجیل او را به سراسر دنیا بشارت بدهیم، زیرا رحمت او تا ابدالاباد است.
او دشمنان انجیل و معلمان شرور و انبیاء کذبه را به زیر پاهای ما انداخته است. زیرا رحمت او تا ابدالاباد است.
از بیماریها، گرسنگی ها، رنجها، شکنجه ها و زندانها و توهینها و خواریهایی که بخاطر نام تو، انجیل تو بر خود متحمل میشویم، تاجهای مقدسی برای ما مهیا ساخته ایی، زیرا رحمت تو تا ابدالاباد است.
تو منزلی برای ما مهیا ساخته و ما را نزد خود خواهی برد و ما را در جلال خود شریک خواهی ساخت و ما با تو روزی در آن شهر آسمانی در کنار آن نهر روان بهشتی قدم خواهیم زد، زیرا رحمت تو ای مسیح، تا ابدالاباد است.
آری، خدای متعال، یهوه، خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، پدر خداوند ما عیسای مسیح را حمد و سپاس گویید، زیرا رحمتهای الهی خود را تا ابدالاباد تا روز بازگشت شیر یهودا، پادشاه پادشاهان، سوار امین، کلمۀ خدا، از برگزیدگان خود هرگز دریغ نمیدارد، زیرا رحمت او تا ابدالاباد است.
آری ای قوم خدای زنده، ای پرستندگان خدای حقیقی، عیسای خداوند را شکر و سپاس گویید، زیرا حقیقتا رحمت او تا ابدالاباد است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!