loading

مرا بفرست؟
نگاهی به کتاب اشعیاء نبی باب ششم
نوشتۀ: ح.گ
خدمت در کلیسا گاها هدف خودش را کلا از دست میدهد. هدف خدمت در کلیسا، خدمت در کلیساست، و این خدمت از دید دنیوی و انسانی هیچ جذابیتی ندارد و میتوانم با سندیت کلام مقدس بگویم نباید داشته باشد. پولس رسول مینویسد: ” و من در ضعف و ترس و لرزش بسیار نزد شما شدم.” ( اول قرنتیان ۲: ۳ ) و میگوید :” ما مانند زبالۀ جهان و پس ماندۀ همه چیز گشته و هنوز هم همین حالت را داریم.” ( اول قرنتیان ۴: ۱۳ از ترجمۀ عصر جدید) کی بود که آخرین بار شما احساس آشغال شدن و آشغال بودن برای خدمت کردن عیسای مسیح و انجیل او داشتید؟ ما این را گاها فراموش میکنیم. و خدمت کردن به معنای کتابمقدسی آن، یعنی غلامی کردن و غلامی کردن در معنای لغوی کتابمقدس آن، به آن برده هایی ملقب میشد که در ته فوقانی کشتی، در آن هوای خفه و گرفته، با آهنگ طبل بزرگ، پارو میزدند، و پارو میزدند و پاور میزدند! کجای این قشنگ و جذاب است؟ مگر این همان حقیقتی نیست که کلام مقدس تعلیم میدهد؟ مگر این همان حال و هوایی نبود که خداوند ما به مدت بیست و هفت سال در آن تنفس کرد و به مدت سه سال خدمت کرد و جان خودش را داد؟
در واقع خدمت راستین و کتابمقدسی در کلیسا یعنی توقع هیچ بازگشت نداشتن، جلال نگرفتن، مطرح نشدن اسم و رسم و مقام و مدرک و مخلفات آن! ما این را گاها فراموش میکنیم. خدمت در کلیسا، و در بُعد بزرگتر آن، خدمت برای مسیح و انجیل او، از ابتدا بنا نبود مشتری و کاسبی و طرفدار برای خودش جمع کند. بنا بود تا مستقیم و صراحت داشته باشد. بنا بود، درست آنچه را بشارت بدهند که به ما توسط پدران ایمان بر طبق کلام مقدس خود خدا رسیده بود. بنا بود فداکارانه باشد، تا حد از دست دادن مال و زندگی و سلامتی و پول و کار و مخلفات آن، ما این را گاها فراموش میکنیم.
در این بخش کتابمقدس ما اشعیاء نبی را داریم. نبی اسرائیل، که در قدرت قلم او و آنچه روح خدا توسط او برای اسرائیل و نهایتا برای ما انجام داده است هرگز به محدودۀ این مقاله نخواهد گنجید. به هر حال، در فصل شش نوشتۀ او هستیم و از رویدادی میخوانیم که واعظان بسیاری در طول تاریخ از آن سخن گفته اند، سرودها، آثار ادبی فراوان، و نقاشی های عظیمی در خصوص این فصل به دست ما رسیده است و تا به همین امروز بسیاری از فصل شش کتاب اشعیاء دروس الهیاتی و موعظات و تعالیم فراوان را استخراج میکنند.
آنچه من قصد دارم در این چند خط برای شما در خصوص این بخش از این کتاب بنویسم در آنچه که با آن آغاز کرده ام، گنجانده میشود: شیرازه و انگیزۀ خدمت در کلیسای مسیح وبرای انجیل مسیح.
در این بخش یکی از مکاشفات عظیم کتابمقدس را میخوانیم. در همان آیۀ یکم، اشعیاء به ما تاریخ وقوع این حادثه را میدهد ” در سالی که عزیاء پادشاه مُرد.” تقریبا حوالی سالهای ۷۹۲ قبل از میلاد عیسای مسیح. در چنین سالی( دقیقا ماه و روز آن را نمیدانیم) اشعیاء مینویسد که ” خداوند را دیدم.”
در رویا بود؟ در خواب بود؟ در روز روشن بود؟ نمیدانیم. اما میدانیم که دیدن او تماما عینی بوده است: یعنی بر طبق آیۀ ۵، “چشمان” او یهوه صبایوت را میبیند. او خداوند را میبیند که بر کرسی خود، تخت پادشاهی خود نشسته است، هر طوری که میتوان ان را تجسم کرد؛ و حضور او تمام آن فضا را پر کرده بود. سپس اشعیاء فرشتگان بارگاه خداوندی را میبیند با یک تصویر بسیار عجیب و غریب: شش بال دارند: با دو تا پرواز میکنند، با دو تا پاهای خود را می پوشانند( علامت اینکه احترام قائل میشدند) و دو تای دیگر بالهای خود صورت خود را میپوشانند( علامت اینکه خود را شایسته دیدن خدای زنده را نمیدیدند.) نه تنها اشعیاء این تصویر را با چشمان خود میبیند بلکه با گوش خودش میشنود که این فرشتگان مقرب بارگاه خدا مدام این سرود را میسرایند که: “قدوس قدوس قدوس یهوه صبایوت تمامی زمین از جلال او مملو است.”( ایۀ ۳)
چند نفر از ما تاکنون چنین نمایی را با چشمان خود دیده است؟! این نما چنان عظیم و چنان تکان دهنده و تاحدودی برای اشعیاء نبی هولناک است( زیرا او بر طبق کلام مقدس میدانست این نما و این رویداد یعنی چه) که فریادی از ترس و مصیبت مرگ و هلاکت خودش میزند. چرا؟ زیرا او خدا را دیده بود. و بر طبق کلام خود خدا در کتاب خروج ۳۳: ۲۰ انسان قادر نبود تا روی خدا را ببیند و زنده بماند. پس اشعیاء در ترس فریاد میزند که ” وای بر من که هلاک شده ام زیرا مردی ناپاک هستم و در میان قوم ناپاک لب ساکنم و چشمانم یهوه صبایوت پادشاه را دیده است.” ( آیۀ ۵) لطفا دقت کنید که اشعیاء نبی خودش و قوم خودش را(اسرائیل) چگونه معرفی میکند: من ناپاک و قوم ناپاک لب.
به نظر میرسید که دیدن چنین رویا یا نمای عینی یا فیزیکی( نمیدانیم) میتوانست به اشعیاء و مقام او چند تا قپۀ سرهنگی اضافه کند! به نظر میرسید که اشعیاء نبی میتوانست آنجا را ترک کند و وارد تلویزیون شود و یک شوی زنده و پرفروش و پرطرفدار را آغاز کند و مدام از این رویای خودش صحبت کند. کتابی بنویسد و آن کتاب به احتمال زیاد پرفروش ترین کتاب نیوزویک میشد!
اما چیزی نمیگذرد که درست بعد از اینکه فرشته ایی به سمت او نزول کرده و تکه ذغالی را بر دهان او میگذارد( به نشانه تطهیر و پاک شدن) او صدایی را از جانب تخت خداوند میشنود. این یک صدای تشویق و دست زدن نیست! یک فرمان است. صدای خداوند بر تمام آن فضا پر میشود. صدایی که که گویی در فضای بهشت پیچیده شده بود و بدون اینکه اشعیاء نبی را هدف خود قرار بدهد. دقت کنید! صدا رو به اشعیاء نبی نیست: ” آنگاه آواز خداوند را شنیدم که میگفت که را بفرستم و کیست که برای ما برود.”( آیۀ ۸) این درخواست از اشعیاء نبی نشده بود اما اشعیاء نبی پس از دیدن چنین عظمت و جبروتی، قلب و جان خودش را به فرمان خدا میدهد. ” گفتم لبیک مرا بفرست.”( آیۀ ۸)
خب اشعیاء جان! درود بر تو! این فرمان و ماموریت من برای تست: تو را میفرستم تا کلیسا آغاز کنی. نه یکی، نه دو تا، هزارتا در سراسر شهر و دنیا! میدانی چیست، چون این ارزش را داشتی که این رویا را ببینی اصلا لازم هم نیست که از کلیسا بیرون بروی، من انسانها را نزد تو میفرستم. تو که دهانت را باز کنی، قلب آنها انجیل را میپذیرد و گروه گروه به عیسای مسیح ایمان میاورند! اشعیاء جان! نان تو در روغن خواهد بود، از حیث بازنشتگی و حقوق آن و مزایا آن هیچ نگران نباش، آنقدر توسط بشارت تو، توسط موعظۀ تو، تعلیم تو قلبهایشان جریحه دار شده و مکاشفات روحانی را دریافت میکنند، تولد تازه را دریافت میکنند که به جای یک دهم هدایا، یک پنحم درآمد خود را میاورند! میدانی اصلا چیست؟ تو اصلا لازم نیست دهانت را باز کنی، فقط برو، من قلب مردم را آماده میکنم، من اصلا مردم را به تو میدهم که به مسیح ایمان بیاورند.
اما این چیزی نبود که اشعیاء نبی شنید. پس از اینکه او به دعوت خداوند برای فرستادن کسی به نزد قوم “ناپاک لب” اسرائیل لبیک میگوید. خداوند ماموریت او را، ایندۀ او را، خدمت او را برایش معین میکند. و به او دقیقا میگوید که او کجا میرود، چه میگوید و عکس العمل مردم چه خواهد بود: ” برو و به این قوم بگو البته خواهید شنید اما نخواهید فهمید و هر آینه خواهید نگریست اما درک نخواهید کرد. دل این قوم را فربه ساز و گوشهای ایشان را سنگین نما و چشمان ایشان را ببند؛ مبادا با چشمان خود ببینند و با گوشهای خود بشنوند و با دل خود بفهمند و بازگشت نموده شفا یابند.” ( ۹- ۱۰ )
کدامیک از ماها آخرین بار چنین موعظه ایی کرده است؟ کدامیک از ماها آخرین بار مستقیما به سمت قوم ناپاک لب ایران رفته و به آنها از اسارت و گناهان آنها سخن گفته است؟ ما میدانیم یکنفر چنین موعظه ایی درست در برابر صورت و چشمان قوم خود کرد و آن خود عیسای مسیح بود( انجیل متی ۱۳: ۱۴- ۱۵ و ۱۵: ۷- ۱۰) من نمیدانم پس از این موعظه شما، چند نفر هرگز پای خودشان را دیگر به کلیسای شما نمیگذارند و یا کلیسای شما را خشک و مقدسی و مذهبی لقب نمیدهند.
نکته اینجاست: ما خادمان مسیح هستیم. ما خادمان انجیل مسیح هستیم و ما بودیم که گفتیم: لبیک ای خداوند ما را بفرست( اگر این را گفتید)، سوال اینجاست: توقع و انتظار شما از این دعوت چیست؟ اتفاقا خداوند در ادامه سخنان خود به اشعیاء میگوید که او باید چنین پیامی را تا نابودی شهر و خانه و دیار آدمی، به دلیل گناهان و شرارت آنها تماما نابود شود. چند نفر از ماها، آخرین بار چنین موعظه ایی در بارۀ سرزمین گناهکار ایران کرده ایم؟
هستند کلیساهایی که حتی نام گناه را نمیبرند، حتی نام عیسای مصلوب، شکنجه و ازار او، جفای او، طرد شدن او، قبول نشدن او توسط قوم خودش، جفای کلیسای مسیح. و هستند کلیساهایی که همۀ اینها را میگویند، اما قصد دارند تا برای آن پاداش بگیرند، به مقام خدمتی آنها اضافه شود، چند تا قپۀ سرهنگی بگیرند! من مطمئن نیستم پس از اینکه اشعیاء نبی این پیام خداوند را به نزد قوم خود برد، برایش کف زدند و او را تشویق کردند که دوباره فردا بیا برای ما از گناهان و شرارت ما سخن بگو!
خدمت ما برای انجیل مسیح در نوع خودش، از دیدگاه انسانی و دنیوی هیچ زیبایی و جذابیتی ندارد، و نباید داشته باشد! و ما این را گاها فراموش میکنیم. ما کلام خدا را برای جذابیت آن و اینکه مردم با آن کیف کنند موعظه نمیکنیم، بلکه موعظه میکنیم تا قلب و جان و روح آنها، آنها را در گناه و شرارت آنها محکوم کند، انها را به تنها نجات دهندۀ خود معرفی کند و آنها در قرار گرفتن در زیر محکومیت گناه، قلبا توبه کنند و عیسای مسیح را خداوند و نجات دهندۀ خود بخوانند، و سپس پدر آسمانی خود را برای محبت بیکران او در فیض نجات دهندۀ خود عیسای مسیح جلال و عظمت بدهند. شما چه نوع خدمتی دارید؟ و شما چه انتظار و توقعی از خدمت خود دارید؟ و شما چقدر به اصالت و حقانیت کلام مقدس خدا وفادار هستید و درست آنچه را موعظه میکنید که باید بکنید، نه آنچه را موعظه کنید که قند در دل مردم آب شود و شما و تلویزیون و کتاب و سبیل و صورت هفت تیغۀ شما را جلال بدهند!

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!