loading

مثال رشد دانۀ بذر
مرقس ۴: ۲۶- ۲۹

یکی از مرکزیت گفتگو و تعالیم عیسای مسیح موضوع ” ملکوت یا پادشاهی آسمانی ” یا ” ملکوت یا پادشاهی خدا ” میباشد. شما این مطلب را بیش از صدها بار در روایات انجیل میخوانید. در این مبحث که عیسای مسیح مرکزیت تعلیم خود را بر آن قرار داده است، تمامی تعالیم، امثال، گفتگوها بر حول آن میچرخد. پس برای درک مثل باید ابتدا، این مرکزیت را درک کرد. این ” ملکوت آسمانی ” یا ” ملکوت خدا “؛ که چه بود؟ چرا عیسای مسیح از آن سخن میگفت؟ برداشت قوم اسرائیل و شنوندگان اینگونه تعالیم و تاکید و اشارۀ عیسای خداوند به موضوع ” ملکوت آسمانی ” چه بود؟ آنها چه میفهمیدند؟ زیرا به یاد داشته باشید که شنوندگان عیسای مسیح ما نیستیم، بلکه قوم اسرائیل بوده است؛ پس همانطور که قبلا گفتم، باید از این زاویه به درک امثال دقت کنیم. پاسخگویی به این سوالات به ما درک یکی از مهمترین اساس تعالیم عیسای مسیح در مدت خدمت او بر روی زمین را میدهد و میتواند به ما کمک کند تا امثال او را، که تحقیقا تماما روی خود را به این موضوع دارند، بهتر تفسیر و درک کنیم.
ملکوت خدا یا ملکوت آسمانی که عیسای مسیح از آن سخن میگفت با معرفی یحیای تعمید دهنده از آن آغاز میشود. وقتی یحیی در رود اردن مردم را برای آمرزش گناهان تعمید میداد، به آنان چنین موعظه میکرد که:” توبه کنید، زیرا ملکوت آسمان نزدیک است.”( متی ۳: ۲ ) عین همین پیغام را عیسای مسیح، بلافاصله پس از تعمید خود از یحیای تعمید دهنده و پس از به پایان رساندن تنهایی چهل روزۀ خود در بیابان میشنویم.( متی۴: ۱۷ )
نکته‏ایی که باید توجه ما را به خود جلب کند این است که، متی، نویسندۀ انجیل متی، از آنجایی که یک یهودی زاده بود و انجیل خود را مخصوصا برای شنوندگان یهودی خود نوشت، در معرفی این پادشاهی بندرت از عبارت ” پادشاهی خدا یا ملکوت خدا ” استفاده میکند. بر عکس مرقس و لوقا به کرات از این واژه استفاده میکنند و به ندرت از ” ملکوت یا پادشاهی آسمانی ” استفاده میکنند. چرا؟ زیرا شنوندگان متی، یهودیان بودند، و آنها ایمان به خدایی یهوه داشتند. آنها خدا را میشناختند. پس او مجبور نبود پادشاهی یک خدا را به آنها معرفی کند. اما شنوندگان مرقس و لوقا از آنجایی که بیگانگان بودند و آنها در فضایان خدایان متعددی رشد کرده بودند، و خدایان بیشماری را پرستش میکردند و در واقع خدای حقیقی و واقعی، که همان یهوه الوهیم باشد را نمیشناختند؛ این نویسندگان مکررا پادشاهی خدایی را معرفی میکنند که میبایست توجه و حساسیت شنوندگان خود را برمیانگیخت تا این خدا را که چنین پادشاهی یا ملکوتی را دارد را بشناسند.
مبحث درک و شناخت ملکوت یا پادشاهی آسمانی یا خدا، یک مبحث طولانی است. اما برای دانستن مختصری از آن باید بدانیم که این مبحث در تمدن و فرهنگ یهود؛ تاریخچه‏ایی عمیق داشت. پس از پایان یافتن حکومت مقتدرانۀ داود و سلیمان و پایان یافتن روزهای درخشان و قدرتمند اسرائیل، شرایط درونی اسرائیل رو به سقوط رفت. آنها خدایشان را ترک کردند. سقوط کردند. و امیدی برای اسرائیل نماند، جز اینکه منتظر پادشاهی خود یهوه باشند. اشعیاء درست در چنین زمانهایی نوشت:” چه زیبا است بر کوهها و پایهای مبشر که سلامتی را ندا میکند و به خیرات بشارت میدهد و نجات را ندا میکند و به صهیون میگوید که خدای تو سلطنت مینماید.”( اشعیاء ۵۲: ۷ ) تا اینکه سالها پس از اشعیاء نبی در بطن اسارت و از دست رفتن تمامی اقتدار و توانمندی اسرائیلِ داود و سلیمان، دانیال چنین پیشگویی میکند:” و در رویای شب نگریستم و اینک مثل پسر انسان با ابرهای آسمان آمد و نزد قدیم ایام رسید و او را به حضور وی آوردند. و سلطنت و جلال و ملکوت به او داده شد تا جمیع قومها و امتها و زبانها او را خدمت نماید؛ سلطنت او سلطنت جاودانی و بی زوال است و ملکوت او زایل نخواهد شد.”( دانیال ۷: ۱۴ ) این پسر انسان دانیال، در میان قوم اسرائیل، شهرت مسیحای موعود را به خود گرفت. آن پادشاهی خدا در اشعیاء و این ملکوت پسر انسان در دانیال، با هم امید یک ملکوت آسمانی یا پادشاهی مسیحای موعود را در بطن تمامی ناامیدی‏ها و شکست و انحلال اسرائیل به او داده بود. و این امید آنچنان قوی بود که آتش آن در روزهای سرد و تاریک این قوم را گرم میساخت و آنها را به رغم تسلط فارس‏ها، یونانی‏ها، و نهایتا رومی‏ها امیدوار مینمود. آنها منتظر چنین روزی بودند. برای چنین روزی روزشماری میکردند. بیهوده نیست که زکریا پدر یحیی چنین دعا میکند که وعدۀ نجات دهنده و رهانندۀ یهوه میسر شده است و آن امید طولانی پادشاهی آسمانی سرانجام رسیده است.( لوقا ۱: ۶۸- ۷۹ ) و مریم مادر مسیح چنین دعا میکند که وعده داده شده در راه است تا با قدرت و اقتدار خود دشمنان اسرائیل را نابود سازد.( لوقا ۱: ۵۱ – ۵۳ ) و نهایتا شمعون پیر با دیدن عیسای نوزاد چنین دعا میکند که:” چشمان من نجات ترا دیده است. که آن را پیش روی جمیع امتها مهیا ساختی. نوری که کشف حجاب برای امتها کند؛ و قوم تو اسرائیل را جلال بُوَد.”( لوقا ۲: ۳۰- ۳۲ )
پس اگر بخواهیم این ” ملکوت آسمانی یا پادشاهی خدا ” را در چند خط خلاصه کنیم میتوانیم بگوییم:
۱-   روزی که تمامی خواسته و ارادۀ خدا بر قلب انسانها انجام خواهد شد. و انسانها تماما مطیع و فرماندار از خدا و خواستۀ او خواهند شد.
۲-   روزی که فساد و شرارت برای همیشه از بین خواهد رفت.
۳-   روزی که صلح جاودان و برکات الهی بدون هیچ اضطراب و مقاومتی از جانب نیروهای پلید شیطانی بر قلبها حکومت کند.
۴-   روزی که محبت و ترس از خدا قلبها را پر سازد.
۵-   روزی که محبت و بخشش و عدالت و راستی، سر لوحۀ فکر و عمل انسانها شود.

اما اسرائیل و تصور او برای چنین روزی بیشتر تبدیل به یک واقعۀ آنی و قریب الوقوع شده بود. اسرائیل انتظار داشت تا به طور بسیار عجیب و ناگهانی، یهوه، مسیحای موعود را خواهد فرستاد؛ و او، مسیحای موعود، پادشاه ازلی اسرائیل، دشمنان اسرائیل را از بین خواهد برد و تا ابد نه تنها بر اسرائیل بلکه بر تمامی دنیا حکومت خواهد کرد، حکومتی که هرگز از بین نخواهد رفت و هرگز شکست نخواهد خورد. سپس به این دلیل افتخار و عزت و سربلندی بار دیگر به اسرائیل باز میگردد.
عیسای مسیح در چنین شرایط تفکر و باور در خصوص ملکوت خدا و پادشاهی مسیحای موعود پا بر روی زمین گذاشت. در ضمن به چنین شرایط فکری و چنین امیدی این را نیز اضافه کنید که روزی که عیسای مسیح بدنیا آمد، اسرائیل در تسلط و حکومت روم بود.
پس عیسای مسیح آغاز به تعلیم کرد. و او مرکزیت تعالیم خود را بر چنین مضمونی قرار داد. یعنی ” ملکوت آسمانی ” یا ” پادشاهی خدا “.
در انجیل به قلم مرقس ما برای اولین بار با عبارت ملکوت خدا زمانی رودررو میشویم که عیسای مسیح از یحیای تعمید دهنده تعمید میگیرد و اولین پیام خود را که همین رسیدن ملکوت خدا باشد و اینکه برای ورود این ملکوت، باید ابتدا توبه از گناهان کرد را به گوش مردم اسرائیل میرساند.( مرقس ۱: ۱۵ ) سپس در اولین مثل خود با شاگردان از این عبارت استفاده میکند( مرقس ۴: ۱۱ ) اما در این آیه عیسای مسیح به مطلبی اشاره میکند که تا حدودی نه تنها برای ما، بلکه به احتمال بسیار زیاد برای شنوندگان او نیز جای سوال را برمیانگیزاند. چرا عیسای مسیح به شاگردان میفرماید که:” به شما دانستن سّر ملکوت خدا عطا شده، اما به آنانی که بیرونند؛ همه چیز به مثلها میشود.” گویی ناگهان ما با یک مطلبی تازه در خصوص این ملکوت خدا، معرفی میشویم. قوم اسرائیل منتظر ملکوت خدا، پادشاهی مسیح بر اسرائیل و دنیا بود؛ پادشاهی و حکومتی که هر آن ممکن بود روی بدهد، بسیار ناگهانی و سریع. عیسای مسیح به روی زمین آمد، از چنین حکومتی و پادشاهی سخن گفت؛ اما ناگهان پیروان خود را آگاه ساخت که این ملکوت و این پادشاهی، تماما با آنچه قوم اسرائیل در انتظار ان است، فرقی اساسی دارد! ملکوتی که او برای اعلام آن بر روی زمین آمده بود، نه تنها با انقلابی ناگهانی و نابودی حکومت روم و حکومت ازلی و جاودانۀ او در پی نخواهد بود، بلکه در تعلیم او، پادشاه موعود، خوار و توهین خواهد شد و روزی به دست خود آنانی که منتظر آمدن او بودند، مصلوب و کشته خواهد شد. اما، نهایتا حکومت و پادشاهی او ازلی و جاودانه خواهد بود. این تعلیم و این برداشت از ملکوت خدا آن چیزی نبود که اسرائیل از آن برداشت کرده بود. آیا اسرائیل میتوانست آن را درک کند؟ آیا اسرائیل آماده بود تا ملکوتی که عیسای مسیح قصد داشت تا آن را موعظه کند، وعده بدهد را برداشت کرده و به آن ایمان آورد؟ بر طبق تعلیم خود عیسای مسیح، این برای اسرائیل غیرممکن بود. گوشها و دل آنها برای چنین روز و چنین وعده و چنین ملکوتی هنوز سنگین بود. پس عیسای مسیح، از چنین ملکوتی به دلیل عدم درک شنوندگان خود از آن، از ماهیت اصلی و واقعی چنین روزی، با مثلها سخن گفت.
و ما در مرقس باب چهارم آیات ۲۶ تا ۲۹ در واقع اولین مثل در خصوص این ملکوت خدا را داریم. ابتدا اجازه بدهید تا زمینۀ این مثل را درک کنیم. این مثل فقط در مرقس قید شده است. در فصل چهارم آیۀ ۱ میخوانیم که عیسای مسیح در کنارۀ دریا به مردم تعلیم میدهد. در ایۀ ۱۰ میخوانیم که چون با شاگردان خود به خلوتگاهی رسید، آغاز به تشریح مثلهای خود که در ملاء عام به مردم گفته بود، میکند. زیرا مثلهای عیسای مسیح نه تنها برای مردم عادی تا حدودی قابل درک نبود، برای شاگردان او نیز گاها قابل درک نبود. اما آنها این امتیاز را داشتند که وقتی در خلوت با عیسای مسیح بودند، منظور او را در خصوص فلان مثل بپرسند و از او بخواهند تا فلان مثل را برای آنها بازگو کند و او سخاوتمندانه، پر از فیض و محبت، منظور امثال خود را با شاگردان خود در میان میگذاشت.
پس در این مثال، عیسای مسیح با شاگردان خود است. او تازه در خصوص مثال برزگری که به مزرعه رفته و تخم میپاشد، سخن گفته بود، آن را برای آنان تشریح کرده بود( و ما آن را در این کتاب، بالاتر خواندیم) که در ادامۀ آن این مثل را برای آنان میاورد:
” همچنین ملکوت خدا مانند کسی است که تخم بر زمین بیفشاند، و شب و روز بخوابد و برخیزد و تخم بروید و نمو کند. چگونه؟ او نداند. زیرا که زمین به ذات خود ثمر میاورد، اول علف، بعد خوشه، پس از آن دانۀ کامل در خوشه. و چون ثمر رسید، فورا داس را بکار میبرد زیرا که وقت حصاد رسیده است.”
همینطور که میخوانیم در این مثال، عیسای مسیح، ماهیت و چگونگی ملکوت خدا را با شاگردان خود در میان میگذارد. انتظار و توقع آنها را در خصوص درک و برداشت از چنین ملکوتی نمایی تازه و روشن میدهد. نمایی که آنها به عنوان یهودیان آن زمان، همانطور که در بالا قید کردم، با آن ناآشنا بودند. عیسای مسیح در این مثل ساده و کوتاه، برای درک چگونگی ملکوت خدا تصویر عمل و بارآوری یک تخم را به شاگردان داده است. همانطور که در بالا قید کردم، یهودیان زمان عیسای مسیح، انتظار یک پادشاهی ناگهانی و قریب‏الوقوع را از جانب مسیح موعود داشتند. که او ناگهانی آمده، دشمنان اسرائیل را نابود میسازد. عزت و شرف را به اسرائیل برمیگرداند و شریعت و قوانین الهی داده شده به موسی؛ مو به مو اجرا میشود و مردم اسرائیل در چنین فضایی تا ابد زندگی خواهند کرد. اما عیسای مسیح در این مثال کاملا بر عکس مردم یهود و انتظار و برداشت آنها از ملکوت خدا تعلیم میدهد. در این مثال عیسای مسیح نمایی برزگر یا شخصی را به تصویر آورده که به مزرعه رفته و دانه بذری را میاندازد. عیسای مسیح سپس ادامه میدهد که آیا آن برزگر یا پاشندۀ تخم دقیقا میداند کی این تخم و چگونه این تخم بارور میشود؟ خیر. او فقط تخم را میپاشد و هرگز به این موضوع فکر نمیکند. اما او امیدوار است که این تخم بارور شده و به محصول بنشیند. اتفاقا عیسای مسیح میگوید، شخص پاشندۀ تخم به زندگی روزانۀ خود ادامه میدهد. آیا میداند چگونه دانه رشد میکند؟ خیر! دانه به دلیل ذات خود بعنوان تخم بودن، و بنا به اقتضای زمین، خاک مناسب باروری، با توجه به شرایط ایجاد شده، در غیاب مرد پاشندۀ تخم، در یک نظم و یک ترتیب رشد کرده و به محصول مینشیند. عیسای مسیح میگوید، فرا رسیدن ملکوت خدا، آن چیزی نیست که مردم امروز فکر میکنند که ناگهانی روی خواهد داد، بلکه میگوید، در همین زمان حاضر در حال روی دادن است بدون اینکه مردم از آن خبر داشته باشند! در واقع ملکوت خدا از قبل شروع شده بوده است، اما هیچکس از آن خبر نداشته، زیرا تخم به پاشندۀ تخم خبر نمیدهد که کی و چگونه رشد میکند، بلکه رشد میکند چون تخم است و ذات او رشد کردن است و بار آوردن محصول. دقیقا ملکوت خدا چنین است. عیسای مسیح میگوید، همانطور که یک دانه به دلیل ذات دانه بودن خود رشد کرده و بارور میشود؛ ملکوت خدا نیز به دلیل ذات الهی خود، رشد کرده و بارور میشود. در واقع عیسای مسیح میگوید، هیچ چیز و هیچکس قادر به جلوگیری از رشد و باروری ملکوت خدا نیست. و هیچکس قادر نیست چگونگی این رشد و باروری را به روی جدول و رقم و شماره و دلیل و منطق بیاورد!” زیرا که زمین به ذات خود ثمر میاورد، اول علف، بعد خوشه، پس از آن دانۀ کامل در خوشه.” با این مثل عیسای مسیح به شاگردان خود میگوید، ملکوت خدا را میزان و معیار انسانی برای رشد و باروری و ایجاد آن نیست. زمان خاصی ندارد. مکان خاصی ندارد. شرایط خاصی ندارد. ملکوت خدا روی میدهد چون ملکوت خداست. چون ذات خدا چنین است و انسان و فکر انسانی قادر به محدود کردن و تجزیه و تحلیل آن نیست. پس منتظر این نباشید که چیزی ناگهانی و ملکوتی شبانه روی دهد. راز الهی این ملکوت را انسان نمیداند:” چگونه؟ او نداند.” آیا این ملکوت این پادشاهی خدا، نتیجۀ یک زمان و یک عرصه و یک برهۀ خاص تاریخی بوده و هست؟ به نظر من عیسای مسیح در خصوص این ملکوت اینگونه به شنوندگان خود میگوید که این ملکوت قبلا شروع شده، الان شما در آن هستید، و در حال حاضر این ملکوت مسیر الهی خودش را طی میکند.
اگر خدا و پادشاه این ملکوت ازلی میباشد. اگر حضور او بر هستی و مالکیت او بر هست و نیست، دائمی و بدون خلل و خدشه میباشد، و اگر عیسای مسیح در خلقت با خدا بود، و خلقت برای او بنا شد، و تمامی آسمان و زمین و هست و نیست برای جلال نام و بزرگی الوهیت او پایه ریزی شد، و ما که میدانیم، عیسای مسیح از ابتدا بوده و در هستی حضور داشته است، پس ملکوت او نیز در زمانی بی آغاز و ازلی، قبلا آغاز شده بوده است. دانۀ این ملکوت و بذر این پادشاهی نه امروز و نه دیروز، بلکه از آغاز ریخته شده بوده است و رشد این محصول ملکوت آسمانی از ابتدا بوده است. از همان آغاز رشد کرده است و زمان محصول و برآورده شدن آن چه بسا همین امروز باشد.
اجازه بدهید از شما این را بپرسم: آیا شما فکر میکنید، زمان اعتراف شما به عیسای مسیح و ورود شما به این ملکوت آسمانی، زادۀ یک تصادف و یک رویداد بوده است؟ آیا شما به این دلیل به عیسای مسیح ایمان آوردید و قلب خود را به او سپردید و انجیل او را خدمت کردید و کلیسای او را خدمت کردید، چون فلان شخص و یا فلان حادثه و یا فلان رویداد بر زندگی شما تاثیر گذاشت و نظر شما را برای همیشه نسبت به خدا و عیسای مسیح و انجیل و کلیسای او تغییر داد و شما یک سرباز مسیحی شدید؟ من فکر نمیکنم کتابمقدس به ما چنین تعلیمی بدهد. البته همه چیز در تغییر و تبدیل ما به کار برده میشوند. خداوند از هر پدیده و هر شرایطی برای بازگشت و ایمان آوردن ما استفاده میکند. اما همه چیز بر طبق اراده و نقشۀ الهی شکل میگیرد. اگر هم ارمیاء و هم اشعیاء و هم پولس رسول، اعتراف میکنند که از نطفۀ مادر خود خوانده شده‏اند و هنوز نطفۀ آنان بسته نشده بوده است که برگزیدگی خدا را چون فیضی عظیم نصیب شده‏اند؛ این خود گویای همان ملکوت خدا است. ملکوتی که بر طبق نقشه و ارادۀ خدا قبل از پیدایش هستی پایه ریزی شده بوده است و عیسای مسیح، خداوند و نجات دهندۀ تمامی انسانهای دنیا بیان کننده و تعلیم دهنده و معرفی کنندۀ این ملکوت بود.
آنچه عیسای مسیح در این مثل در خصوص ملکوت آسمانی خدا بیان میکند این است که این ملکوت در زمان حاضر مسیر خود را طی میکند، و در حال بارآوری میوۀ خود است، هنوز محصول فرآورده نشده است. هنوز زمان برداشت محصول این ملکوت فرا نرسیده است، در حال بارآوری هست اما هنوز زمان برداشت نیست؛ اما زمانی فرا میرسد، یعنی آن زمان داوری الهی، روز خداوند، روز آخر، که خداوند، صاحب این ملکوت، برای جمع آوری محصول این ملکوت، بر تخت مینشیند و فرشتگان خود را برای جمع‏آوری این محصول به مزرعۀ هستی میفرستد. اکنون موضوع این است که آیا شما بخشی از این ملکوت هستید یا نه؟ آیا شما محصول این ملکوت هستید؟ آیا شما محصولی هستید که در روز آخر، جمع آوری شده و در انباری ذخیره میشود یا اینکه درخت شما، مزرعۀ شما، هرگز بارور نشده، هرگز میوه‏ایی بار نیاورده و محصولی داده نشده است، اگر چنین است، روزی تلخ و تاریکی ازلی در انتظار شماست.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!