loading

متی پسر حلفی

او را بنام لاوی نیز خوانده اند.مردی باجگیر که مطرود خانواده و مردمش بود.مسیح با او در کنار دریاچۀ جلیل در کفرناحوم در محل گرفتن عوارض از مردم ملاقات نمود.نامش را خواند و او دکان باجگیری اش را ،گویی ننگ و عارش را پس پشت نهاد و به دنبال این جوان ناصری روان گشت.او و برادرش بنام یعقوب از جمله برادرانی بودند که مسیح بعنوان اولین شاگردان خود انتخاب نمود.شمعون و آندریاس.یعقوب (معروف به بزرگ ) و یوحنا ؛ او و یعقوب
( معروف به کوچک ) پسران حلفی ( مرقس ۲ : ۱۴ ). بر طبق آنچه که ما از نوشتۀ انجیل به قلم خود متی داریم به این نتیجه می رسیم که او با خود حرفۀ نوشتن را به میان شاگردان آورد.اولین رودرویی نزدیک مسیح با متی همان دعوت شامی بود که در منزل متی داشت.در این مهمانی شام مردم عادی و قاعدتا دوستان متی که لابد باجگیر بودند نیز آمدند از جمله فریسیان.آنها این عمل مسیح را خارج و به دور از شریعت موسی دانستند و از شاگردان مسیح پرسیدند که ” چرا استاد شما با باجگیران و خطاکاران غذا می خورد؟” ( متی ۹ : ۱۱ ) آنها با این سوال ابتدا شیوۀ زندگی متی را محکوم کردند و دوما شیوۀ عمل مسیح را.شاگردان مسیح جوابی نداشتند تا بدهند.پس عیسای مسیح فرمایشی را بیان نمود که متی دیگر هرگز به شغل قبلی خود بازنگشت و تا به آخر عمر شاگرد مسیح باقی ماند.او روبه فریسیان فرمود :” بیماران به طبیب احتیاج دارند نه تندرستان .بروید و معنی این کلام را بفهمید :” من رحمت می خواهم نه قربانی ” زیرا من نیامدم تا پرهیزکاران را دعوت کنم بلکه گناهکاران را.” ( متی ۹ : ۱۲-۱۳ ) او با این پاسخ ابتدا معنا و درک درست شریعت موسی را به آنان آموزاند.سپس خدایی خود را در بخشش گناهان اعلان نمود.همچنین درون قضاوت کننده و داورانۀ فریسیان را محکوم کرد؛در آخر عیسای مسیح نه تنها عمل متی را تایید ننمود اما آغوش فیض و محبت خدا را نیز رو به او باز کرد تا متی دریابد که خدا از او انتظار دارد که شایسته و پاک زندگی نماید. و تاریخ کلیسای اولیه و زندگی و سرانجام زندگی متی این را به ما ثابت می کند که چقدر آن محبت و فیض سرشار مسیح در جان و زندگی متی تاثیر گذار بوده است.ابتدا شرح حال زندگی عیسای مسیح را با دستان خود برای مردم خود نوشت آن هم به زبان عبری.تنها کسی که انجیل را به زبان عبری نوشت.عشق و شور متی برای رساندن مژدۀ صلح و سلامتی مسیح خداوند او را تا به قارۀ آفریقا به سرزمین اتیوپی برد.گاهاً نام سرزمینی که متی به آنجا رفت را پرسیا ( ایران فعلی ) نیز دانسته اند.نهایتا روایت است که حوالی سالهای ۶۰ بعد از میلاد سر متی به دست بت پرستان اتیوپی از تن جدا شد.
( گرته برداری از کتاب صدای شهیدان مسیح نوشتۀ JOHN FOXE صفحات ۱۱-۱۲ )

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!