loading

ما کی هستیم ( ۲۳ )

کشف کردۀ معرفت خدا

این نباید به این مفهوم برای ما باشد که ما معرفت خدا را به عنوان کل شناخته ایم. هرگز! اما در مسیحیت و ایمان یهودیان ، یهوه خدای ما خود را بواسطۀ عیسای مسیح به معرفی کرده است و ما را دعوت کرده و فرمان داده است که او را بشناسیم، سپس او را بپرستیم. پولس رسول در رسالۀ خود به کلیسای افسس چنین برای آنها دعا میکند: “تا خدای خداوند ما عیسای مسیح که پدر ذوالجلال است روح حکمت و کشف را در معرفت خود به شما عطا فرماید. تا چشمان دل شما روشن گشته بدانید که امید دعوت او چیست و کدام است دولت جلال میراث او در مقدسین. و چه مقدار است عظمت بینهایت قوت او نسبت به ما مومنین بر حسب عمل توانایی قوت او. که در مسیح عمل کرد چون او را از مردگان برخیزانید و بدست راست خود در جایهای آسمانی نشانید.” ( افسسیان ۱: ۱۷- ۲۰ ) پولس این دعا را ادامه داده و بیشتر و بیشتر از مقام الهی عیسای مسیح، خداوند و نجات ما با ایمانداران افسس سخن میگوید. اما لطفا خوب دقت کنید که تمام آیات مورد نظر از آیۀ ۱۷ تا ۲۳ این بخش بر روی چه چیز استوار شده است؟ چه فعلی در این ایات مرکزیت و اساس دیگر افعال بیان شده در این ایات هستند؟ به نظر میرسد تمامی آیات بر روی فعل کشف کردن استوار شده است. اگر خوب دقت کنید، پولس رسول برای ایمانداران افسس دعا میکند که تمامی رازهای الهی در خصوص مقام مسیح، صلیب مسیح، نجات مسیح و وعدۀ زندۀ مسیح به آنها در روح کشف کردن آن راز نهفته است. اما چگونه آنها ممکن بودند تا چنین رازهای الهی در خصوص مقام مسیح را کشف کنند. به نظر میرسد پولس رسول به ما سر نخ را داده است! خود خداوند ما عیسای مسیح به ما ” روح حکمت و کشف” را عطا خواهد کرد. دقیقا چطوری او به ما عطا خواهد کرد؟ میدانیم که روح مقدس خدا در ما ساکن است و روح خدا با خود هدایای نهفتۀ ما را عیان میسازد. اما این دلیل بر این نیست که او روح کشف و شناخت خدا را شبانه و ناگهانی به ما بدهد. اگر غیر از این باشد همۀ آنهایی که به مسیح ایمان میاورند این معرفت خدا را کشف کرده و دارند. پس چرا باید عیسای خداوند به رغم معجزات و شگفتی های این گروه به آنها در روز داوری بگوید: از من دور شوید زیرا شما را هرگز نشناختم؟ پاسخ برمیگردد به آن کشف. به آن باور فکر. که آنها پس از ایمان آوردن چگوه با تفکر مسیحی خود زیستند و چگونه آن را خوراک دادند. مگر عیسای مسیح میتواند مرواریدهای خود را به زیر پای خوکان بریزد؟ مگر او این روح را به هر کس که از راه برسد خواهد داد؟ و آیا هر که به مسیح ایمان آورد، فردا چنین کشفی را در خصوص عیسای مسیح بطور ناخودآگاه خواهد کرد؟ اگر چنین بود، ما نباید امروز ایمانداران گمراه داشته باشیم؛ یا معملین دروغین، یا رهبران دروغین. زیرا اگر کشف راز الهی بطور شبانه و ناخودآگاه ممکن بود و اگر با دریافت چنین رازهای الهی و کشفی ما دیگر انسان قبلی نبودیم، دیگر باید تماما مطیع مسیح و انجیل او میشدیم، آیا شدیم؟ ایا شدند؟ اگر نشدند، ایراد از معرفت خدا نبود یا روح خدا که چنین معرفتی را به ما عطا فرمود. پس مشکل کجا بوده است؟

روح خدا بر همۀ ایمانداران به مسیح به طور یکسان ریخته شده است. معرفت و شناخت عیسای مسیح به طور یکسان به همه داده شده است، اما چه کسی از چنین فیضی استفاده کرده است و آن را ازآن خود ساخته است؟ آن کس که در پی درک چنین موهبت الهی در مسیح قدم برداشته است. آن کس که تمام وجود خودش را در پی درک چنین شناختی از مسیح متمرکز کرده است. چگونه؟ با تفکر و اندیشیدن به عیسای مسیح. با بکار بردن فکر. با تمرکز کردن و گسترش دادن تفکر خود بر شناخت مسیح با اندیشیدن بر مقام الهی او که توسط روح القدس خدا که در ما ساکن است به ما داده شده است. اما متاسفانه ما بیشتر اسیر و شیفتۀ آثار عمومی و نمایشات و تظاهر هستیم تا اندیشیدن عمیق و تفکر کردن ژرف در خصوص مقام عیسای مسیح، آنچه او کرد، انجیل او، وعده های او.

عزیزان، ما نمیتوانیم از آنچه مسیح برای ما انجام داده و انجام خواهد داد شناختی داشته باشیم تا آن شناختی که توسط روح مقدس او در انتظار ماست تا به ما تفویض شود را طلب نکنیم. روح مقدس خدا چگونه برای ما چنین میکند؟ آیا با دست گذاشتن بر سر ما تمامی معرفت الهی را ناگهانی به ما فرو میکند! یا در رویا یک شبه به ما داده میشود! شاید نمایی، یا سایه‏ایی ، یا علامتی را از جانب خود خدا برای دریافت چنین معرفتی دریافت کنیم، اما عطا شدن آن به ما توسط روح مقدس خدا فقط توسط کلام مقدس او میسر است. روح خدا معرفت و شناخت مسیح را قالب تفکر ما نمیکند بلکه آن را بواسطۀ کلام مقدس خود، که در هدایت خدای پدر  و پسر به ما باید داده شود را عطا میفرماید. کلمه. کلمۀ مقدس. لوگوس. با شناخت لوگوس ما به آن معرفت شناخت خدا دست یافته ایم. چگونه لوگوس، کلمۀ خدا را میشناسیم؟ او خود، خود را به ما شناسانده است. توسط وجود خود. زندگی خود بر روی زمین. آنچه انجام داد.  تعلیم خود. کلام خود. پس ما با شناخت از کلام او، تفکر و تعمق بر کلام او به شناخت معرفت خدا دست خواهیم یافت.

دقیقا به همین دلیل است که خدای ما در مسیحیت خدای عدم شناخت و غیرقابل شناخت نیست. خدایی که نباید در خصوص او تفکر کرد زیرا او بسیار از ما دور است. یا ما هرگز شایسته نباشیم که نام او را بیاوریم. تمام این طرز تفکر تا حدودی منش بت پرستانه در خصوص خدای ما دارد. خدای ما خدای ناشناخته نیست. ما هر آنچه که باید از خدای پدر بدانیم عیسای مسیح به ما شناسانده است. و اوست که میفرماید اگر ما او را بشناسیم در واقع پدر را شناخته ایم. ( یوحنا ۱۴: ۷ )و ما او را در مدتی که بر روی زمین بود توسط شاهدان بسیار شناختیم و از کلام او شنیدیم.

عزیزان مسیحی! یهوه به موسی بندۀ خود فرمان داد که قوم اسرائیل باید او را با تمام دل و فکر و جان خود محبت کنند.( تثنیه ۶: ۴ ) و عیسای خداوند دقیقا این فرمان را بزرگتر از تمامی تقریبا ۶۰۰ فرامین شریعت موسی دانست.( متی ۲۲: ۳۶- ۳۷ ) فکرت را به همراه روح مقدس خدا که در تو ساکن است، در ازدواج با کلام خدا قرار بده و این ترکیب و این اتحاد را هرگز از هم مگسل!

ما کی هستیم؟

ما در عیسای مسیح و روح مقدس خدا که در ما ساکن است، معرفت شناخت تثلیث اقدس را داریم. ما در مسیح، پدر را میشناسیم و روح مقدس او به این در ما به ما شهادت میدهد.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!