loading

ما کی هستیم( ۲۱ )

ما مقدسین هستیم

” تا چشمان دل شما روشن گشته بدانید که امید دعوت او چیست و کدام است دولت جلال میراث او در مقدسین.” ( افسسیان ۱: ۱۸)

عبارت ” قدیس ” یک اسم است نه صفت. یعنی آنچه که بر شخص یا فرد دلالت میشود.  واژۀ قدیس، ظاهرا واژه‏ایی بسیار سنگین بنظر میرسد، خصوصا وقتی آن را به انسان لقب بدهند. عبارت قدیس ، یا مقدس شده، یا جدا شده، در لغت نامۀ انگلیسی وبستر به شخصی گفته میشود که به صورت رسمی، طبق شرایط خاصی، در یک مراسم دینی و مذهبی در کلیسا، پاک خوانده میشود. لغت نامۀ عمید میگوید:” پاک و منزه، بسیار پارسا و مومن.” لغت نامۀ آکسفورد در بارۀ واژۀ قدیس میگوید:” شخصی که توسط کلیسا به دلیل اعمال و کیفیت خوب او چنین خوانده میشود.”

آیا شما تعجب میکنید که من امروز جمع کلیسایی شما را ” مقدسین ” خطاب کنم؟ یا شما را  یک قدیس، خطاب کنم؟ ایا فکر میکنید که شما هنوز به آن مقام نرسیده‏اید؟ کی خواهی رسید؟ آیا ما به دلیل اعمال خود نجات یافتیم یا فیض؟ پس آیا ما به دلیل عمل خود قدیس خواهیم شد یا عمل روح؟ ایا مقدس بودن یا قدیس بودن شما، نشان دهندۀ کار و کیفیت کار شما در مسیح است یا نشان دهندۀ کار مسیح و کیفیت کار مسیح در شما که شما را مقدس و پاک ساخته و شما را به آن خوانده است؟ آیا قدوسیت شما از شماست یا از آن روح القدس خدا که در شماست؟

بلی خواهران و برادران عزیز! کتابمقدس معنایی دیگر برای ” قدیس ” دارد. اگر شما با تولد جسمانی خودتان وجود خارجی پیدا میکنید و با نامی که بر شما گذارده میشود، هویت جسمانی شما معنا پیدا میکند. قدیس نیز با یک تولد، معنای خارجی پیدا میکند. زیرا شخص قدیس بر خلاف برداشت معنای لغوی آن در لغت نامه‏های انگلیسی، نه به دلیل مراسم کلیسایی و نه به دلیل اعمال پسندیدۀ خوب و اعمال برگزیدۀ شخص، قدیس خوانده میشود؛ بلکه تنها و تنها به یک دلیل: به دلیل برگزیدگی توسط خدای پدر، خون ریخته شدۀ خدای پسر، و سکونت دائمی خدای روح‏القدس. ایماندار مسیحی، هر ایماندار مسیحی، با توجه به این عمل واحد روحانی، در عین واحد مجزای خدای تثلیث، ” مقدس ” خوانده میشود. نه به دلیل عمل ما و کارهای خوب ما، و تاییدیۀ کلیسا؛ بلکه به دلیل کار عظیم تثلیث مقدس. با این سندیت کلام مقدس، باید اعتراف کنم که هر ایماندار مسیحی، یک ” قدیس ” است. تنها عملی که باقی میماند این است که اکنون باید مانند یک ” قدیس ” زندگی کند. قدوس بودن شما، از شما گرفته نمیشود، زیرا به شما بعنوان پاداش اعمال شما به شما داده نمیشود، قدوس بودن شما، از شما گرفته نمیشود، زیرا بواسطۀ فیض خدا در عیسای مسیح مانند هدیه‏ایی به شما داده شده است: یکبار دیگر آن را تاکید میکنم: به دلیل برگزیدگی خدای پدر، به دلیل خون ریخته شدۀ خدای پسر، و سکونت خدای روح القدس در ما؛ همۀ ما ” مقدسین ” هستیم. در واقع ما خوانده شده‏ایم که از ” مقدسین ” باشیم:” زیرا شما هم بوسیلۀ عیسی مسیح دعوت شده‏اید تا قوم مقدس خدا و از آن او باشید.“( رومیان ۱: ۷ ترجمۀ تفسیری) ترجمۀ عصر جدید میگوید:” من این نامه را به همۀ شما محبوبان خدا در روم که خوانده شده‏اید تا مقدس باشید، مینویسم.”

پولس رسول در نامۀ خود به کلیسای تسالونیکی و پطرس رسول در رسالۀ اول خود، هر دو بر این امر تاکید کرده‏اند. پولس میگوید:” ما ای برادران و ای عزیزان خداوند، میباید ما همیشه برای شما خدا را شکر نماییم که از ابتدا خدا شما را برگزید برای نجات به تقدیس روح و ایمان به راستی.”( اول تسالونیکی ۱: ۱۳ ) و پطرس میگوید:” برگزیدگان بر حسب علم سابق خدای پدر، به تقدیس روح برای اطاعت و پاشیدن خون عیسی مسیح.”( اول پطرس ۱: ۲ ) . پطرس رسول در ادامۀ رسالۀ خود این عمل ” قدوسیت ” ما را و انگیزۀ ” قدوسیت ” ما را و آنچه بر شانه‏ها و وجدان یک ” قدیس ” مسیحی( من و شما ) نهاده شده است تا در آن زندگی کند را اینگونه تایید میکند:” لکن شما قوم برگزیده و کهانت ملوکانه و امت مقدس و قومی که مِلک خاصِ خدا باشد هستید تا فضایل او را که شما را از ظلمت به نور عجیب خود خوانده است، اعلام نمایید.”( اول پطرس ۲: ۹ )

 

جالب است وقتی میبینیم که در کتابمقدس عبارت قدیس، همواره جمع بسته شده است. یعنی شما حتی یکبار هم عبارت ” قدیس ” در تمام کتابمقدس ندارید، بلکه شما واژۀ ” مقدسین ” را بیش از ۹۹ بار در ترجمۀ کینگ جیمز، ۸۳ بار در ترجمۀ ای اس وی، ۶۹ بار در ترجمۀ ان آی وی و ۶۸ بار در ترجمۀ نیو امریکن استاندارد پیدا میکنید. در ضمن بیشترین تعداد بکار برده شده از این واژه در نوشتجات عهد جدید یافت میشود و نه در نوشتجات عهد عتیق. اما اینکه هم نوشتجات عهد عتیق و هم عهد جدید از این واژه بصورت جمع استفاده کرده و نه منفرد( طوری که متاسفانه کلیسای کاتولیک بر این واژه در فرقۀ خود ایجاد کرده است. و افراد خاصی را در مراسم خاص کلیسایی خود قدیس یا مقدس میخواند.)ما میتوانیم دلیل این را در همین کلام پطرس رسول بدانیم که اگر چه قبلا کهانت و مقدس بودن شخص توسط تولد جسمانی از نسل هارون بعنوان کاهن تعیین میشد و آنها بودند که میتوانستند به حضور خدا برای قربانی حاضر شوند( هر چند خود آنها نیز گناهکار بودند و برای گناهان خود نیز قربانی میگذاشتند) و این لاویان بودند که کاهنان مقدس خوانده میشدند و این اسرائیل بود که بعنوان قوم برگزیده و مقدس خدا خوانده میشد. اکنون توسط برگزیدگی خدای پدر و خون ریخته شدۀ عیسای مسیح و سکونت دائمی روح القدس، همۀ ایمانداران مانند کاهنان مقدس خدا هستند و تمام مردم دنیا، از هر نژاد و هر رنگ و هر سرزمینی، با ایمان به عیسای مسیح، بعنوان امت مقدس و قوم برگزیدۀ خدا خوانده میشود. یعنی” مقدسین“.

همانطور که در بالا گفتیم واژۀ ” مقدسین ” یا عبارت انگلیسی آن بنام   saintsتنها واژۀ نوشتجات عهد جدید نیست. بلکه ما آن را بارها و بارها در نوشتجات عهد عتیق پیدا میکنیم. تمام ترجمه‏های انگلیسی آیۀ ۹ از فصل دوم اول سموئیل کلمۀ ” hasid ” به زبان عبرو را ” مقدسین ” یا ”  ” saintsمعنا کرده‏اند. این عبارت عبری به این معناست که:” خدایی. مقدسین. قوم خدا با تمرکز و توجه آنها بر وفاداری” سپس لغت نامه عبری میگوید:” این میتواند تمرکز بر کیفیت یک نفر نیز باشد.” در این آیه حنا پس از تولد سموئیل چنین دعا میکند:” پایهای مقدسین خود را محفوظ میدارد، اما شریران در ظلمت خاموش خواهند شد، زیرا که انسان به قوت خود غالب نخواهد آمد.”عین همین واژه در دوم تواریخ در دعای تقدیس کردن معبد اورشلیم توسط سلیمان تکرار شده است. وقتی سلیمان دعا میکند:” پس الان ای خدای من چشمان تو باز شود و گوشهای تو به دعاهایی که در این مکان کرده شود شنوا باشد. و حال تو ای یهوه خدا، با تابوت قوت خود به سوی آرامگاه خویش برخیز. ای یهوه خدا کاهنان تو به نجات ملبس گردند و مقدسانت به نیکویی شادمان بشوند.”( دوم تواریخ ۶: ۴۰- ۴۱ )

در نوشتجات عهد جدید پولس رسول تنها کسی است که بیش از سی و سه بار از این واژه در نامه‏های خود استفاده کرده است، سپس یوحنا، در مکاشفۀ عیسای مسیح به او، دوازده بار به این واژه اشاره کرده است. در نوشتجات عهد جدید این عبارت به صورت لغت یونانی hagios آمده است و به معنای مقدس. تعیین شده، جدا شده و پذیرفته شده به خدا معنا شده است. این واژه در نوشتجات عهد جدید اولین بار از دهان حنانیا، ایماندار مسیحی در دمشق که توسط عیسای مسیح فرستاده شد تا دست بر شائول طرسوسی بگذارد و بینایی او را شفا داده و پیام خداوند را به او بدهد، شنیده میشود؛ وقتی حنانیا به عیسای خداوند چنین میگوید:” ای خداوند، در بارۀ این شخص از بسیاری شنیده‏ام که به مقدسین تو در اورشلیم چه مشقت‏ها رسانید.”( اعمال رسولان ۹: ۱۳ )

 

فرق فاحش لغت نامۀ انگلیسی و نمای عمومی مردم از عبارت قدیس این است که هر کسی قدیس خوانده نمیشود، مگر اینکه آنقدر پارسا و آنقدر مومن و آنقدر به خدا نزدیک باشد، آنقدر کارهای خوب انجام دهد( من نمیدانم که این آنقدر کی تمام خواهد شد، زیرا هر چقدر باز هم تلاش کنیم باز ” قدری ” باقی میماند!) که رسما قدیس خوانده شود. این یک برداشت تماما نادرست است. و من دلیل آن را تاثیر کلیسای کاتولیک بر این واژه که از آن به صورت انحصاری استفاده میکند میدانم. زیرا بر طبق نوشتجات پولس رسول، پطرس رسول و یوحنای رسول، مقدسین، آدمهای غیرعادی نیستند! آدمهایی نیستند که بیشتر از بقیه تلاش میکنند تا زاهد باشند: بلکه مقدسین، تمامی آن ایماندارانی هستند که قلب خود را به عیسای مسیح داده‏اند. در روح مقدس خدا رشد و نمو دارند. در تولد تازه بسر میبرند. و قدمهای عیسای خداوند را در زندگی بر روی زمین دنبال میکنند و نمک و نور این دنیا هستند و دیگر شخصیتهای برجستۀ ساکنین ملکوت آسمانی خدا.

زیرا تمام نوشتجات عهد جدید به ما میگوید که ” مقدسین ” افراد عادی و سادۀ ایماندار به مسیح هستند:

الف- مقدسین نیازمند میشوند.( دوم قرنتیان ۹: ۱۲)

ب- مقدسین گاها در فقر بسر میبرند.( رومیان ۱۵: ۲۵- ۲۶ )

پ- مقدسین باید احکام خدا و ایمان به مسیح را حفظ کنند.( مکاشفه ۱۴: ۱۲ )

ت- مقدسین به شفاعت روح‏القدس نیازمند هستند.( رومیان ۸: ۲۷ )

ث- مقدسین برای انجیل و برای ایمان خود جفا میبینند، و شهید میشوند.( مزمور ۱۱۶: ۱۵ و مکاشفه ۱۶: ۶ و ۱۸: ۲۴ )

 

و جالب است که میخوانیم که وظایف مقدسین نیز مانند وظایف داده شده به همۀ انسانهای ایماندار در مسیح است:

الف- مقدسین خداوند را ستایش میکنند.( مزمور ۳۰: ۴ )

ب- مقدسین ترس خداوند را در دل دارند.( مزمور ۳۴: ۹ )

پ- مقدسین خداوند را دوست دارند.( مزمور ۳۱: ۲۳ )

ت- مقدسین در نیکی مطلق خدا شادمان میشوند.( دوم تواریخ ۶: ۴۱ )

ث- مقدسین بر گناهان و شرارتهای دنیا داوری خواهند کرد.( اول قرنتیان ۶: ۲ )

ج- مقدسین در کار خدمت انجیل هستند.( افسسیان ۴: ۱۲ )

 

وقتی تمام اینها را با هم جمع بندی میکنیم، در کنار هم میگذاریم و نگاهی کلی به کار عظیم انجام شده توسط خداوند ما عیسای مسیح برای تمام گناهکاران و شریران و یاغیان دنیا کرده است میاندازیم تازه درک میکنیم که ” مقدسین ” زاده و ساخته شدۀ الهیات فرقه‏ایی یک ایین نیست. یک گمان نیز نیست. یک نمایی تصویری و تشبیهی نیز نه. مقدسین من و شما هستیم. نگاه کنید به آیۀ آغازین این مقاله: ” تا چشمان دل شما روشن گشته بدانید که امید دعوت او چیست و کدام است دولت جلال میراث او در مقدسین.” ( افسسیان ۱: ۱۸) وقتی به آغاز نامۀ پولس رسول نگاه میکنید، میخوانیم:” پولس رسول به ارادۀ خدا رسول عیسی مسیح، به مقدسینی که در افسس میباشند و ایمانداران در مسیح عیسی.”( افسسیان ۱: ۱ ) همین پولس رسول، همین مقدسین را که در افسس هستند، که در دولت جلال میراث مسیح شریک هستند را چند خط پایین‏تر چنین خطاب میکند:” و شما را که در خطایا و گناهان مُرده بودید، زنده گردانید، که در آنها قبل، رفتار میکردید بر حسب دورۀ این جهان، بر وفق رئیس قدرت هوا یعنی آن روحی که الحال در فرزندان معصیت عمل میکند. که در میان ایشان، همۀ ما نیز در شهوات جسمانی خود قبل از این زندگی میکردیم و هوسهای جسمانی و افکار خود را به عمل میاوردیم و طبعا فرزندان غضب بودیم چنانکه دیگران.”( افسسیان ۲: ۱- ۳) دقت میکنید! همین افراد، دقیقا همین افراد را پولس رسول ” مقدسین ” خوانده است، میخواند. و امتیاز و برتری آنها را و کار عظیم عیسای مسیح را برای آنها به آنها یادآوری میکند: که شما روزی فرزندان غضب بودید، اما امروز در خون مسیح، در دعوت پدر، در تقدیس روح: “مقدسین ” هستید؛ پس مانند آن زندگی کنید.

 

ما کی هستیم؟

ما مقدسین هستیم. نه به دلیل  پارسایی و زاهد بودن و تقوای ما، تمام اینها خصایل پسندیدۀ یک ایماندار به مسیح باید باشد، اما اینها ما را مقدس نمیسازد و ما را از ” مقدسین ” نمیسازد. ما مقدسین هستیم، به دلیل کار وفاداری خدای پدر، به دلیل خون ارزشمند و گرانبهای عیسای مسیح و سکونت دائمی روح القدس در ما، که ما را در رشد و باروری، و تبدیل شدن به یک خلقت تازه هدایت میکند. ما مقدسین هستیم، زیرا عیسای مسیح، خدای قدوس ما شد، و ما در او و از او هستیم و خوانده شده‏ایم که مانند مقدسین بسر ببریم و زندگی کنیم.

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!