loading

ما کی هستیم؟ ( ۱۲ )
خدمت شده

وقتی عیسای مسیح به شاگردان خود فرمود : “چون پسر انسان نیامده است تا مخدوم شود بلکه تا به دیگران خدمت کند” ( مرقس ۱۰ : ۴۵ ) او نمونه ای بسیار سنگین و دشوار برای پیروان و هواداران خود بجا گذاشت(راه بهشت ).اصولا تعالیم عیسای مسیح ،هضم آن برای انسان خاکی بسیار دشوار بود.زمانی که او فرمود او آمده تا خدمت کند، ما میتوانیم در تصور خود تعجب و یکّه خوردن شاگردان را ببینیم! عیسای مسیح را ” استاد ” میخواندند.و نهایتا روزی او را ” مسیح فرزند نادیدۀ خدا “؛اما او به آنها می فرمود که او آمده تا خدمت کند.در همین آیه ای که در انجیل به قلم مرقس در بالا آورده شد عیسای مسیح فرمایش خود در واقع گویی خدمت خود را به انسانی چون من و تو اینگونه تکمیل مینماید:” و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد .”( مرقس ۱۰ : ۴۵ ) یعنی او خدمت خود را به انسان سراپا ضعیف و نالایق تا به حد دادن جان خود کامل کرد.او نه تنها در حرف این را بیان نمود بلکه می بینیم که در عمل نیز این را انجام داد.یوحنا شاگرد مسیح ،شبی را بخاطر می آورد که آنها دور هم برای آخرین شام فصح در آن بالاخانه جمع بودند.او می نویسد:” او که همیشه متعلقان خود را در این جهان محبت مینمود آنها را تا به آخر محبت کرد.” ( یوحنا ۱۳ : ۱ ) کدامیک از شاگردان مسیح او را تا به آخر محبت نمودند؟!کدامیک از اعضای خانواده اش؟!دوستان؟اما او با تمام ناملایمتی هایی که از شاگردان خود کشیده بود هر چند میدانست :” و گوسفندان میگریزند ” اما یوحنا ادامه می دهد که آن شب بیاد ماندنی او ” از سر سفره برخاسته لباس خود را کنار گذاشت و حوله ای گرفته به کمر بست.بعد از آن در لگنی آب ریخت و شروع کرد به شستن پاهای شاگردان و خشک کردن آنها با حوله ای که به کمر بسته بود.” ( یوحنا ۱۳ : ۴-۵ )این اگر خدمت کردن نبود پس چه میتوانیم آن را بنامیم؟
پولس رسول در نامۀ خود به کلیسای روم این چهرۀ ناشناختۀ او (عیسای مسیح) را در ذهن ایمانداران اینگونه بیان میکند :” مقصود این است که مسیح خادم قوم اسرائیل گردید تا آن وعده هایی را که خدا به پدران آنان داده بود تحقق بخشد.”
( رومیان ۱۵ : ۸ )
اگر یک ایماندار به مسیح برای خدمت کردن نیازمند الگویی برای خدمت خود میباشد تا دیگر ایمانداران و گرسنگان و تشنه گان حقیقت را خدمت نماید تنها عیسای مسیح نمونۀ کامل اوست و بس.نه پدر وفادارش.نه مادر زحمتکش اش.نه خواهر صمیمی اش.و نه دوست فداکارش.شاید بپرسید مگر مسیح چگونه نمونه ای برای ما بجا گذاشت و او چگونه خدمتی به انسان ( انسان گناهکار) کرد:
او از مقام الوهیت و خدایی خود چشم پوشید و داوطلبانه به سیاره ای پا نهاد که تماما تحت تسلط شیطان و فرزندان او قرار داشت.سیاره ای آلوده به گناه و دیر و زود ویران شدنی.( فیلیپیان ۲ : ۶ )
نه تنها از مقام خود چشم پوشید بلکه خود را بصورت یک غلام وارد زمین ساخت.توهین شد.به او اتهام زده شد.
( فیلیپیان ۲ : ۷ )
در اوج غلامی خود برای انسان ،در آخر پست و خوار گشت و مرگ بر صلیب را پذیرفت.( فیلیپیان ۲ : ۸ )
حالا دانستید او چگونه ما را خدمت نمود؟ پطرس شاگرد نزدیک مسیح در نامۀ خود مینویسد او برای ما نمونه ای شد که ما نیز به همان راهی برویم که او رفت.همانگونه خدمت کنیم که او ما را خدمت کرد.چکار کرد؟دو کار عمده را انجام داد:
الف – از مقام و رتبه و سواد و قدرت خود چشم پوشید. برای چه؟برای اینکه آمادۀ خدمت شود.
ب-در عمل خود را کوچک ساخت.چگونه؟در توهین ها ساکت بود.و نهایتا پست ترین نوع مرگ را از روی اطاعت برگزید.
اکنون باید بدانیم که تمام این خدمات مسیح متعلق به ماست.برای ماست.او آن را برای من و تو انجام داد.اگر خود را خوار ساخت برای من و تو بود.اگر خود را غلام ساخت برای من و تو بود.او ما را در تعالیم و عمل خدمت کرد.او به ما یاد داد که :
ابتدا ارادۀ خدا را باید بطلبیم.
باید دل و جان و عقل خود را به او بدهیم.
به دیگران محبت نماییم .
حاضر باشیم تا جان خود را برای دوستی بدهیم.
فروتنی و ترس از خدا را همواره در دل داشته باشیم.
در او تبدیل شویم.
از او تغذیه شویم.
چشم انتظار بازگشت او باشیم.
شاهدان او باشیم.
نهایتا مسیح ما را در عوض شدن خود از انسانی کهنه به انسانی نو تماما خدمت نمود.ما را به مشکی تازه تبدیل نمود که شرابی تازه در آن ریخته می شد.عهدی تازه.انسانی تازه.اگر ما آنگونه شدیم و می شویم تنها به دلیل خدمتی بود که مسیح با تمام دل و مهر خود برای ما تکمیل نمود.خدمت او از شستن پاها و تعالیم او حتی فراتر می رود.خدمت او ما را از جهان تاریک قلب هایمان نجات داد.خدمت او ما را از سرگردانی و تلخی و بار سنگین گناه نجات داد.خدمت او ما را آزاد نمود.خدمت او ما را وارثان جلال عظیم خدا نمود.هم نشینیان با او.خدمت او به ما ،ما را از مرگ به حیات ابدی آورد.پس سرها را در برابر این خادم پایین آورید.در مقابلش بایستید.او خدمت خود را کامل نمود و این ما بودیم که در خدمت او کامل گشتیم.

ما کی هستیم؟
انسانهای گناهکار و نا لایق.اما مسیح با به روی زمین آمدن و به سیمای ما در آمدن و مانند ما شدن.تا به آخر ما را خدمت نمود.ما را محبت نمود.و با خدمت خود ما را از اسارت و زندان و بردگی گناه آزاد کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!