loading

” و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است برای تمجید پدر.” ( فیلیپیان ۲: ۱۱ )

شما چه کسی را میپرستید؟
به مناسبت روز رستاخیز عیسای مسیح از مرگ
نوشتۀ: ح.گ
کلام خداوند به وضوح و آشکارا به ما میفرماید که ما فقط باید خدا را پرستش کنیم و جز او خدای دیگری نه.( تثنیه ۶: ۱۳ ) حتی خود عیسای مسیح رو به وسوسه کننده، شیطان کرده و میفرماید که فقط باید خدا را پرستش کرد.( متی ۴: ۱۰ ) اما کلام خداوند و روایت شاهدین بسیاری این را به ما میگویند که عیسای مسیح مورد پرستش بسیاری قرار گرفت. اتفاقا پس از مرگ و رستاخیز عیسای مسیح از مرگ، و صعود او به آسمان و نزول روح القدس و آغاز کلیسای مسیح بر روی زمین، یکی از دلایل اصلی شکنجه و آزار و شهادت ایمانداران به عیسای مسیح این بود که آنها فقط عیسای مسیح را پرستش میکردند و نه خدایان روم را، نه قیصر را. کمااینکه امروز نیز در شرق، ایمانداران مسیحی توسط مسلمانان در ایران و سوریه و عراق به همین دلیل شهید میشوند که آنها فقط عیسای مسیح را بعنوان نجات دهنده و خداوند و پادشاه خود دانسته، پس او را پرستش میکنند، این ایمانداران حاضر هستند سر خود را از دست بدهند اما پرستیدن عیسای مسیح را ترک نکنند. هر چند به گمان نادرست مذاهب دنیا، مسیحیت به پرستش خدایان متعدد متهم شده است، اما این یک برداشتی تماما نادرست از باور مسیحی میباشد. در آیۀ آغازین خواندیم که ما عیسای مسیح را برای تمجید خدای پدر پرستش میکنیم. زیرا در پرستش عیسی، خود خدا پرستش میشود. نویسندۀ عبرانیان میگوید، ” و هنگامیکه نخست زاده را باز به جهان میاورد میگوید که جمیع فرشتگان خدا او را پرستش کنند.” ( عبرانیان ۱: ۶ ) پرستش عیسای مسیح قبل از خلقت انسان توسط خود خدا به تمامی آفرینش او در آسمان فرمان داده شده بوده است. کلام میگوید که خدا فرمان داده بود که تمامی فرشتگان او را پرستش کنند. همین نظم الهی را شما از همان ابتدای روایت انجیل در مورد پرستش عیسای مسیح میخوانیم.
پرستش عیسای مسیح توسط انسانها در طول زندگی زمینی او
وقتی او تازه نوزادی بود، آنانی که برای دیدن پادشاه یهود از مشرق زمین آمدند، اعلام کردند که برای دیدن او و پرستش او آمده اند( متی ۲: ۲ ) و وقتی او را دیدند، به روی زمین افتادند و عیسای مسیح نوزاد را پرستش کردند. ( متی ۲: ۱۱ ) وقتی مرد جذامی نزد عیسای مسیح تا از او شفا را دریافت کند، ابتدا او را پرستش نمود و سپس از او خواست تا او را شفا بدهد.( متی ۸: ۲ ) رئیس کنیسۀ یهودی که برای نجات دخترش که در حال مرگ بود نزد عیسای مسیح امد، قبل از اینکه درخواست را طلب کند، او را پرستش کرد( متی ۹: ۱۸ ) زن کنعانی که برای نجات دختر خود نزد عیسای مسیح آمده بود، به زانو در آمد و او را پرستش کرد( متی ۱۵: ۲۵ ) شاگردانش که عیسای مسیح را خرامان بر آب دیدند او را پرستش کردند( متی ۱۴: ۳۳ ) کور مادرزادی که توسط عیسای مسیح شفا یافته بود او را پرستش کرد( یوحنا ۹: ۳۹ ) پس از رستاخیز عیسای مسیح از مرگ شاگردانش به پاهای او چسبیدند و او را پرستش کردند( متی ۲۸: ۹ و ۱۷ ) آنگاه که زمان صعود عیسای مسیح به اسمان فرارسید، شاگردانش در حالی که او به اسمان صعود میکرد او را پرستش کردند( لوقا ۲۴: ۵۲ )
نکتۀ ظریف اینجاست: در هیچکدام از این موارد، حتی برای یکبار عیسای مسیح با آنانی که او را پرستش میکردند، مخالفت نکرد، آنها را منع نکرد، از آنها نخواست که چنین نکنند.چرا؟ اگر پرستش عیسای مسیح بر ضد موجودیت خدا میبود، عیسای مسیح باید آنها را منع میکرد و میگفت او را پرستش نکنند، اما نگفت. تنها یک دلیل میتواند پاسخ این سوال باشد و اینکه، عیسای مسیح خود خدای متجسم بر روی زمین بود و خدا باید پرستش شود و شد.
چرا باید عیسای مسیح پرستش شود؟
بعد از اینکه دانستیم که پرستش راستین عیسی پرستش راستین خداست، باید به این بیاندیشیم که عیسای مسیح چه کرد که لایق پرستش ما باشد.
الف- برای آمدن او به روی زمین.
او مقام و شکوه آسمانی خود را ترک کرد، به روی زمین آمد، خود را از مقام خود کوچک کرد، آنقدر که مانند یک دزد بر روی صلیب مصلوب شد تا پرداخت جریمۀ گناهان انسان که مرگ ازلی بود را با مرگ جسمانی خود به خدای پدر بپردازد. ما را از مرگ ابدی نجات داد و حیات ازلی را برای ما تضمین نمود، پس او را برای این کار عظیم باید پرستید.( فیلیپیان ۲: ۶- ۱۱ )
ب- برای رستاخیز او از مرگ.
خداوند در روز سوم، او را مردگان برخیزانید. قیام مسیح از مرگ، اولین قیام جسم و روح از دنیای مردگان بود. اینگونه خدا، عیسای مسیح را جلال داد. در قیام مسیح، قیامت مردگان معنا یافته و حیات ازلی مهر و موم شد. ما به استناد به رستاخیز عیسای مسیح از مرگ، ایمان داریم که رستاخیز مردگان حقیقت دارد و ما یک روزی از مرگ برخاسته و بر طبق ایمان و اعمال خود داوری خواهیم شد. پس او را برای این هدیۀ عظیم باید پرستید. ( رومیان ۵: ۱۲- ۲۱ )
پ- برای روح القدس او.
عیسای مسیح بعد از صعود خود به آسمان، پیروان خود را بر روی زمین تنها رها نکرد. برای آنها رنجها و دردها را پیش بینی کرده بود، لاکن برای آنها پشتیبانی را فرستاد، روح القدس خدا، که همواره در آنها ساکن بماند. آنها را به سمت تقدس هدایت کند. با آنها در دردها و دعاها همیاری کند. به آنها کلام مقدس را تعلیم دهد. و نهایتا ما را به کمال شناخت عیسای مسیح برساند. برای این همیاری که ما را هرگز ترک نمیکند، همیاری که عیسای مسیح برای ما فرستاد، او را باید پرستید.( یوحنا ۱۴: ۱۵- ۲۱ )
ت- برای شفاعت او.
امروز عیسای مسیح در دست راست خود خدا نشسته است( منظور از دست راست یعنی صاحب قدرت و اقتدار الهی از جانب خدا بودن میباشد)، او امروز شفیع ماست. او ما را تا زمان مرگ ما بر روی زمین همیاری میکند، دعاهای ما را میشنود. آنگاه که در وسوسه و خطا بیافتیم، چون نزد او توبه کنیم، او برای ما نزد خدای پدر شفاعت میکند، تا ما را تقدیس کند. برای این کار عظیم باید او را پرستید. ( اول یوحنا ۲: ۱- ۵ )
ث- برای بازگشت دوم او.
همین عیسای مسیح که روزی به روی زمین آمد، برای گناهان ما مُرد، دفن شد و روز سوم قیام کرد، سپس به اسمان صعود کرد، روزی بر خواهد گشت. روزی برخواهد گشت که بر تمام دنیا داوری نماید. امروز شاید دردها و رنجهای ما بسیار باشد، شاید به نظر برسد که داوری بر ظلمهایی که بر کلیسای مسیح وارد میشود نیست، اما کلام خداوند میگوید، روزی فرا میرسد که او بار دیگر باز خواهد گشت. رنجها به پایان میرسد، و ما با او در جلال او شریک خواهیم شد. و در آن منزلی که برای ما تدارک دیده است تا به ابد ساکن خواهیم شد. باید او را برای این وعدۀ زیبای او پرستش کرد. ( یوحنا ۱۴: ۱- ۳ و متی ۲۶: ۶۴ و اعمال ۱: ۱۱ و مکاشفه ۱: ۷- ۸ )
خلاصۀ کلام
شاگرد او یوحنا چنین از او سخن میگوید: ” و ما را نزد خدا و پدر خود پادشاهان و کَهَنه ساخت، او را جلال و توانایی باد تا ابدالاباد آمین.” ( مکاشفه ۱: ۶ ) پرستش عیسای مسیح، خشم و مخالفت خدا را بر نمی انگیزاند، کاملا بر عکس، خشنودی و رضایت او را موجب میشود. اگر همۀ آفرینش و همۀ خلقت به نیت مسیح خلق شد و خدا او را در نظر داشت، که جهان را خلق میکرد.(کولسیان ۱: ۱۵- ۱۹) اگر در او تمامی پُری ساکن شده است، اگر در او خدا جلال می یابد، پس پرستش عیسای مسیح نیز باید جلال خدا را به همراه بیاورد.
دوست عزیز!
در این روز یادبود رستاخیز عیسای مسیح از مرگ، او را به یاد بیاور که برای تو و برای انسانهای دنیا چه کرد، سپس او را با تمام روح و جان و فکر خود محبت کن و پرستش کن!

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!