loading

۱۳- فصل اول آیات ۲۸- ۳۲

” ۲۸ و چون روا نداشتند که خدا را در دانش خود نگاه دارند خدا ایشان را به ذهن مردود واگذاشت تا کارهای ناشایسته بجا آورند. ۲۹مملو از هر نوع راستی و شرارت و طمع و خباثت. پر از حسد و قتل و جدال و مکر و بدخویی. ۳۰غمازان و غیبت گویان و دشمنان خدا و اهانت کنندگان و متکبران و لافزنان و مبدعان شر و نامطیعان والدین. ۳۱بیفهم و بیوفا و بی الفت و بیرحم. ۳۲زیرا هر چند انصاف خدا را میدانند که کنندگان چنین کارها مستوجب موت هستند نه فقط آنها را میکنند بلکه کنندگان را نیز خوش میدارند.”

تاکنون از ایات ۱۸ تا آیۀ ۲۸ پولس یازده خط در خصوص آن افرادی سخن گفته است که از روی عمد، با دانش قبلی، با انگیزه، با حق امتیاز انتخاب خوب یا بد خود، با تمام فکر و یقین خود، راهی را انتخاب کرده اند که این راه دقیقا مخالفت با الوهیت خدا بوده است. سوال میکنید: من زمینی چگونه الوهیت خدا را بشناسم؟ و من پاسخ میدهم: عیسای مسیح خدای نادیده در جسم بود، خود او فرمود: هر کس مرا بشناسد خدا را شناخته است. زیرا من و خدا یک هستیم. پس اگر این افراد مسیح را رد کردند، انجیل او را نپذیرفتند، در حقیقت با خود خدا مخالفت کرده اند. و چون چنین کرده اند، خدا آنها را در شهوات خودشان رها کرده است. و این افراد چون ” به ذهن مردود خود واگذاشته شدند تا کارهای ناشایسته انجام دهند.” پر از ” هر نوع راستی و شرارت و طمع و خباثت. پر از حسد و قتل و جدال و مکر و بدخویی.” خواهند بود. آنها ” ۳۰غمازان و غیبت گویان و دشمنان خدا و اهانت کنندگان و متکبران و لافزنان و مبدعان شر و نامطیعان والدین.” خواهند بود؛ و از همه موحش تر، این افراد ” ۳۱بیفهم و بیوفا و بی الفت و بیرحم؛” هستند. سوال میکنید، منظور پولس دقیقا از نام بردن این لیست طولانی اخلاق های فاسد چیست؟ پاسخ این است که : اگر هستند کسانی در اطراف ما که آیات ۱۸ تا ۲۸ فصل اول رسالۀ رومیان شامل حال آنها میشود، شما کم و بیش این خصوصیات را در آنها خواهید یافت! چرا این حرف را میزنم؟ زیرا من و شما خودمان روزی شامل بعضی، اکثر یا قریب به اتفاق این لیست پولس رسول بوده ایم! زیرا ما نیز برای مدتهای طولانی با راستی خدا با جدیت مخالفت کردیم، ما نیز تسلیم او نشدیم، ما نیز اسیر شهوات دانش و علم و معلومات خود شدیم و گمان میبردیم همه چیز را میدانیم و چه نیازی به خدا داریم؟ ما نیز مدتی طولانی از مسیح شنیدیم، اما تسلیم انجیل او نشدیم؛ زیرا ما نیز روزی تمام دانش الهی را از خدا میدانستم، اما او را نه، بلکه خودمان را، دانش خودمان را، مقام و منزلت خودمان را پرستش میکردیم! پس لیست پولس رسول نباید آنچنان برای ما غریب باشد، زیرا روزی شامل حال خود ما میشد. آیۀ ۳۲ انگاری خیال همه را راحت میکند: اگر افرادی هستند و بودند که شامل کنندگان چنین اعمالی هستند، و نه تنها چنین هستند، بلکه دیگران را نیز به آن تشویق میکنند و خودشان نیز از اینکه در آن هستند خشنود هستند، هرگز حیات ابدی با خدا را نخواهند داشت بلکه ” مستوجب موت ” هستند. پس لطفا سعی نکنید این را تبلیغ کنید که ” خدا محبت است ” پس همه را خواهد بخشید؛ بله همه را خواهید بخشید، اما آنانی را خواهد بخشید، که ” توبه کرده اند زیرا ملکوت خدا را یعنی عیسای مسیح را دیدند که بر روی زمین آمده است.” دو راه بیشتر پیش روی انسان قرار داده نشده است: راهی که به شناخت خدا، پرستش او و ستایش با تمام قلب و دل و جان خواهد بود؛ یا راهی که به مخالفت با خدا، فراموش کردن او، و نااطاعتی کردن از او، منجر میشود. راه اول حیات و رستگاری را با خود دارد، یعنی همان راهی که با ایمان آوردن به عیسای مسیح قیام کرده از مرگ که با قیامت خود از مرگ قوت خداوندی خود را ثابت نمود( ایۀ ۳-۴ ) بواسطۀ فیض خدا نصیب ما میگردد. یا راهی که با نااطاعتی کردن از ایمان آوردن به مسیح و مخالفت و فراموش کردن و ناسپاسی و ایمان نیاوردن به عیسای مسیح ختم میگردد که راه ” موت ” و دوری از خدا برای ابد است. امروز روز انتخاب است؛ اما فردا روزی است که در این انتخاب تا به ابد خواهیم زیست!

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!