loading

۱۲- فصل اول ایات ۲۶ – ۲۸

” ۲۶ از این سبب خدا ایشان را به هوسهای خباثت تسلیم نمود به نوعی که زنانشان نیز عمل طبیعی را به آنچه خلاف طبیعت است تبدیل نمودند. ۲۷ و همچنین مردان هم استعمال طبیعی زنان را ترک کرده و از شهوات خود با یکدیگر سوختند. مرد با مرد مرتکب اعمال زشت شده عقوبت سزاوار تقصیر خود را در خود یافتند. ۲۸ و چون روا نداشتند که خدا را در دانش خود نگاه دارند خدا ایشان را به ذهن مردود واگذاشت تا کارهای ناشایسته بجا آورند.”

مجددا یکبار دیگر پولس از عبارت ربطی ” از این سبب ” مانند ” لهذا ” در آیۀ ۲۴ استفاده کرده است. هر وقت در آغاز یک ایه با چنین کلماتی برمیخوریم برای درک آیه حتما باید آیات قبل را خواند تا دانست از کجا به این ” از این سبب ” یا ” لهذا ” رسیده ایم. یک نکته را باید فراموش نکرد، شاید خیلی ها بپرسند مگر خدا نمیداند ما ضعیف هستیم پس چرا به ما اجازه میدهد که تسلیم شهوت خود شویم؟ دوستان عزیز! اگر میدانستیم که ضعیف هستیم، خدا هرگز ما را ترک نمیکرد، چون ادعا میکنیم قوی هستیم و دانش ما بیشتر از دانش خداست و به خدا و تماما الهیات او نیازی نداریم، خدا ما را ” در شهوات دل خودشان به ناپاکی تسلیم فرمود.”! نکتۀ دوم این است که خدا هرگز با برنامه و عمدا و با نقشه این را بر سر ما نمیاورد تا از ما انتقام بگیرد، ما به یک باد بند هستیم! مگس و جولانگاه عقاب!؟ وقتی کلام میگوید:” به ناپاکی تسلیم فرمود.” یعنی ما به دلیل تسلیم نشدن به حقیقت خدا در انجیل مسیح و به او ایمان نیاوردن، در واقع از خدا دور شدیم، تنها شدیم، و به قلمرو و حکومت شیطان که مسیح قصد بیرون آوردن ما را از آنجا داشت برمیگردیم و تسلیم او میشویم. و در قلمرو شیطان حضور خدا نیست، و هر جایی که حضور خدا نباشد، مطلقا نفس و ناپاکی و سیاهی و حکومت جسم بر جسم است!
خدا را شکر برای آیات زنده و گویای کتابمقدس که مانند شمشیر دو دم عمل میکند، هم دروغ را برملا میکند و هم حقیقت را مکشوف میسازد. سعی نکنیم ایات ۲۶ و ۲۷ را طوری دیگر جز آنچه به سادگی با ما سخن میگویند تفسیر و تشریح کنیم! در این دو آیه کلام خداوند عمل همجنس بازان را علنا محکوم کرده است. خوب دقت کنید پولس به ریشۀ اساسی خانواده و نظم الهی خدا در رابطۀ زن و مرد اشاره دارد. در پیدایش میخوانیم:” پس خدا آدم را به صورت خود آفرید او را به صورت خدا آفرید ایشان را نر و ماده آفرید.” ( پیدایش ۱: ۲۷ ) سپس یهوه به این نر و ماده فرمان خاص دیگری داد که باید اجرا میشد:” بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید.” ( ایۀ ۲۸ ) سپس در پیدایش ۲ آیۀ ۲۴ میخوانیم:” از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خویش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود.” تمام این آیات گواه بر رابطۀ الهی و درست مرد با زن یا زن با مرد در چهارچوب ازدواج و یگانگی آن دو با هم است. جدای این رابطه، هر رابطۀ جنسی بین مرد با مرد، و زن با زن، و حتی مرد با زن، جدای رابطۀ زناشویی: ” مرتکب اعمال زشت شده عقوبت سزاوار تقصیر خود را در خود یافتند.” اما فراموش نکنیم: اگر مسیح برای گناهکاران مرد، برای همجنس بازان نیز مرد. اگر مسیح دوست گناهکاران بود، دوست همجنس بازان نیست هست، اما حاشا نه برای بی تفاوت بودن از نحوۀ زیستن آنان بلکه برای توبه و بازگشت آنان و برگزیدن زندگی پاک و مقدس زیستن با ایمان آوردن به عیسای مسیح. آیۀ ۲۸ علنا دلیل عمدۀ گناه این گروه را در این میبیند که:” روا نداشتند که خدا را در دانش خود نگاه دارند.” یعنی در باور و افکار خود سعی نکردند هیچ برای خدا جایی باز کنند، به او فکر کنند، به محبت او، حکمت او، عدالت او، قداست او، فیض او، ترس او ، بیاندیشند. البته که نخواستند، زیرا در آن صورت دیگر در شهوت غرق نمیشدند! پس چون حضور عظیم خود را در باور خود بیرون کردند، آنها تماما به ” به ذهن مردود واگذاشته” شدند. یعنی ذهنی که هرگز حضور روح مقدس خدا وجود ندارد. مسلما این چنین انسانی کارهای ناشایست انجام میدهد و از آن لذت میبرد، اما این لذت آنها، سوختن دائمی و جاودانی در دریاچۀ آتش را برای آنها به همراه خواهد داشت.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!