loading

 

۹- فصل اول آیات ۱۸-۱۹

“۱۸ زیرا غضب خدا از آسمان مکشوف میشود بر هر بی دینی و ناراستی مردمانی که راستی را در ناراستی باز میدارند. ۱۹چونکه آنچه از خدا میتوان شناخت در ایشان ظاهر است زیرا خدا آن را بر ایشان ظاهر کرده است.”

اولین موردی که با این آیه باید برای ما حائز اهمیت و قابل توجه باشد این است که ” غضب خدا ” واقعی است و رخ خواهد داد. چرا این حرف را میزنم؟ بسیاری از ما که از دین اسلام به مسیح ایمان آوردیم با توجه به تعلیمات نادرست و آلودۀ قرآن و معلمان آن، و آنچه الله در ماهیت و شخصیت بود، نه یهوه صبایوت، خدای آسمانها و زمین، و به دلیل خشم و غضب دامنه دار الله در خصوص برخورد با بی ایمانان و آنانی که به محمد ایمان نمیاورند؛ ما چنین تصویری از خدا داشتیم که این خدا بسیار جبار است و زورگو. و این درست است؛ آنچه الله به فرزندان خود تعلیم میدهد نفسانی و پر از شرارت است. اکنون که قلب خود را به مسیح داده ایم گاها بنظر میرسد که ما دوست نداریم از خشم و غضب خدا بشنویم و مدام تکرار میکنیم که خدا محبت است، خدا محبت است. بله. بی شک خدا محبت است، اما من و شما هرگز محبت خدا را نمیدیدیم اگر خشم و غضب خدا که بر ما بود بر عیسای مسیح نمیریخت و عیسای مسیح تسلیم وار جام تلخ پدر را که از آن ما بود را از جانب ما نمی نوشید. سپس پولس میگوید این غضب خدا بر چه کسانی خواهد بود. بر آنانی که با دروغ و کذب، مانع پخش شدن راستی و حقیقت میگردند. راستی خدا عیان شد، اما آنان با دروغ آن را پوشانیدند. این میتواند شامل هر کدام از ما باشد اگر راستی و حقیقت خدا را با ناراستی و دروغ میپوشانیم . در ضمن این شامل یهود که حقیقت عیسای ناصری را نه به عنوان مسیحای موعود و نه بعنوان مسیحای نجات دهنده و پادشاه خود قبول نکردند و قیام و رستاخیز او را سعی کردند با پول بخرند، که تا به همین امروز همان دورغ را ترویج میدهند و هم شامل مسلمانان است که حقیقت و راستی عیسای مسیح را نپذیرفتند و تمام انجیل مسیح را با دروغ و داستان و خرافه و افسانه آلوده کرده و به امت خود فروختند، و هم شامل آن انسانهایی میگردد که هر آنچه که برای شناخت حقیقت خدا باید میداشتند را از جانب روح خدا داشتند و درک کردند، اما باز راستی را به ناراستی آلوده کردند و از پذیرفتن آن و گسترش آن سر باز زدند. پولس در آیۀ بعدی دلیل غضب خدا را بر تمام این گروهها را با یک جمله میدهد: ” چونکه آنچه از خدا میتوان شناخت در ایشان ظاهر است زیرا خدا آن را بر ایشان ظاهر کرده است.” برای اینکه یهود راستی را بشناسد، کتب انبیا را داشت و خدای حقیقت که روزی در میان ایشان قدم زد در کوچه و خیابانهایشان راه رفت، اما باز به او ایمان نیاورد. و اسلام، کتاب مقدس را داشت، کلیسای مسیح را داشت، مسیح قیام کرده از مرگ را داشت، اما باز در پی ساختن و تولید حقیقتی دیگر بودند، اگر محمد نبی و رسول خدای واقعی بود، او باید تماما خودش را تسلیم انجیل عیسای مسیح میکرد و عیسای مسیح را در میان اعراب و قبایل بت پرست و وحشی خدمت میکرد، اما او راستی را به ناراستی آلوده ساخت. پس غضب خدا بر تمام این انسانها روزی مکشوف خواهد شد. و نگاه کن! در حال حاضر شده است!

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!