loading

۵- فصل اول آیات ۹-۱۰

” ۹زیرا خدائیکه او را به روح خود در انجیل پسرش خدمت میکنم مرا شاهد است که چگونه پیوسته شما را یاد میکنم ۱۰و دائما در دعاهای خود مسئلت میکنم که شاید الان آخر به ارادۀ خدا سعادت یافته نزد شما بیایم.”

آنانی که در مسیح تعمید پیدا کرده و از اب و روح متولد شده اند، دیر یا زود به مقام این خدمت کردن به پسر و انجیل او خواهند رسید. مسیح فرمود که او نیامده تا خدمت شود بلکه تا خادم بوده و خدمت کند. اگر او این را انجام داد، ایا ما انجام نخواهیم داد؟ در اختیار مسیح بودن، به هر نحو و به هر میزان و به هر نوع برای انجیل او بخشی از زندگی یک مسیحی است. اما دوستان عزیز، خدمت کردن مهم نیست، چگونه خدمت کردن به مسیح مهم است. با فکر و استدلال؟ با حساب و کتاب کردن ضررها و فواید؟ یا با تمام جان و دل و روح؟ پولس میگوید او به روح خود، یعنی با تمام خود، با آنچه که به او حیات و زیستن میدهد؛ مسیح و انجیل او را خدمت میکند. چنین خدمتی حقیقتا خدمتی راستین است. نکتۀ دیگری که پولس رسول درآغاز نامۀ خود به ایمانداران روم مینویسد این است که او ” پیوسته شما را یاد میکنم ” شاید من و شما با فلان دوست عزیز مسیحی یا فلان کلیسای مسیح یا فلان کشیش نباشیم، اما میتوانیم ” پیوسته ” به یاد آنها باشیم. همۀ آنانی که به مسیح ایمان آورده و تولد تازه را دریافت کرده اند، در روح القدس ساکن هستند، روح مقدس خود میتواند فاصله ها را بسیار نزدیک بسازد، هر چند در کنار هم نیستیم! ما باید یاد بگیریم که در روح و در جان خود با آنان عزیزانی باشیم که آنان را در مسیح محبت میکنیم. باید یاد بگیریم که برای این عزیزان در دعا باشیم و در روح برای آنها حکمت و هدایت روح خدا و فیض و برکات الهی را بطلبیم. در ادامۀ این آیۀ پولس آمدن خود را به نقشه و اراده و طرح خود نمیداند. درست است که ما دوست داریم و مایل هستیم و میخواهیم کاری را انجام بدهیم، اما شخص مسیحی همۀ کار خود را ، تمام تصمیمات خود را، در دعا و بر طبق ارادۀ خدا و تسلیم شده به هدایت او اجرا خواهد کرد. من میخواهم برای دیدن شما بیایم، میخواهم به شما در این امور یاری کنم، میخواهم چنان و چنین خدمتی را آغاز کنم؛ عزیزان من در مسیح! باید در هدایت روح مقدس خدا و ارادۀ او این را انجام دهیم. قدر مسلم این است آن پدر آسمانی که از نهان و اشکار ما آگاه است، بهترین را برای ما مهیا میسازد. هیچ خدمتی را، هیچ اقدامی را بدون دعا و طلبیدن هدایت و ارادۀ او در آن امور انجام ندهیم. حتی زنده کردن یک مرده! و شفا دادن یک بیمار!

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!