loading

۳- فصل اول ایات ۵-۶

” ۵که به او فیض و رسالت را یافتیم برای اطاعت ایما در جمیع امتها بخاطر اسم او. ۶که در میان ایشان شما نیز خوانده شدۀ عیسی مسیح هستید.”
پولس رسول در این دو ایه همچنان در حال معرفی کردن خود، خدمت خود و وظیفۀ خود به کلیسای روم است. او میگوید، از جانب همان عیسای مسیح که در مقام الوهیت خدایی بود، برای گناه انسان مرد، دفن شد، قیام فرمود، و امروز تمام قوت و قدرت خدا در دست اوست؛ و او برای بشارت انجیل نجات او برگزیده شده است؛ او، پولس رسول، فیض و رسالت، را یافته است. که چکار کند؟ که به دیگران و به کلیساها و به ایمانداران فخر بفروشد؟ خیر! که در بین تمام امتها، نه فقط یهود، یونان، روم یا غیره در بین ” جمیع امتها ” انجیل مسیح را بشارت داده و آنها را به اطاعت از فرمان خدا در ایمان آوردن به مسیح دعوت نماید. چه زمانی پولس موفق به انجام چنین ماموریتی گشت؟ زمانی که پولس رسول، فیض مسیح را دریافت نمود و رسالت و خواندگی خود را از جانب روح مقدس خدا در تمام وجود خود دید. سپس در آیۀ بعدی پولس این خواندگی و دعوت به این فیض را مختص به خود نمیداند( نگاه کنید طرز فکر یک خوانده شدۀ حقیقی!) پولس این خواندگی را مختص و منحصر به فرد خود نمیداند. درست است که او به ماموریت خاصی برگزیده شد. اما او میداند که تمام آنانی که نور را برگزیدند و قلب و جان خود را به مسیح مصلوب و قیام کرده داده اند و برای او زندگی میکنند، آنها خوانده شده گان به فرزندی خدا هستند. آنها نیز در زیر فیض خدا هستند. آنها نیز به جشن عروسی بره خوانده شده اند. دوست عزیز! ایمان آوردن ما به عیسای مسیح و خدمت ما به انجیل او، نباید ما را بر این فکر وادارد که خدا کاملا عاجز و ناتوان بود و فقط من میتوانستم این ماموریت و این خواندگی را انجام دهم برای همین است که امروز من کشیش این کلیسا هستم یا این خدمت را انجام میدهم! اگر خدا میتوانست از ریگهای زمین فرزندان برای ابراهیم خلق کند، میتواند از همان ریگها، پولس ها و پطرس ها را برای بشارت انجیل خود خلق کند. باشد که فیض خدا را بشناسیم و این ما را فروتن سازد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!