loading

۷-فصل اول آیات ۱۳-۱۵

” ۱۳لکن ای برادران نمیخواهم که شما بیخبر باشید از اینکه مکررا اراده‌ی آمدن نزد شما کردم و تا به حال ممنوع شدم تا ثمری حاصل کنم در میان شما نیز چنانکه در سایر امتها. ۱۴زیرا که یونانیان و بربریان و حکما و جهلا را هم مدیونم.۱۵ پس همچنین به قدر طاقت خود مستعدم که شما را نیز که در روم هستید بشارت دهم.”

پولس میگوید او شوق و اشتیاق داشته حتی ” اراده ” کرده که ” مکررا ” به ملاقات ایمانداران روم برود اما ” تا به حال ممنوع ” گشته است! پولس از چه صحبت میکند؟ این جملات برای شما چه معنایی دارند؟ برای اینکه این اشاره و تاکید پولس را در این خصوص کمی جدی تر بگیریم، لازم است که اشاره کنم، عین همین مورد را یکبار دیگر در همین رساله در فصل ۱۵ آیه‌ی ۲۲ تکرار میکند:” بنابر این بارها از آمدن نزد شما ممنوع شدم.” اجازه بدهید تا با هم به رساله‌ی دیگری از پولس به کلیسای دیگری و ایمانداران دیگری نگاه کنیم و ببینیم چه چیزی را می‌خوانیم:” و بدین جهت یک دو دفعه خواستیم نزد شما بیاییم یعنی من پولس لیکن شیطان ما را نگذاشت.” (اول تسالونیکی ۲: ۱۸) برادران و خواهران ایماندار در مسیح! نبرد ما با ارواح شریر و فرماندهان تاریکی در راس پادشاهی شیطان یک نبردی تماما حقیقی و زنده است. خوشابحال آن کسی که این موضوع را وهم و خیال نداند! ما دقیقا نمیدانیم موضوع پولس در خصوص مانع شدن مکرر او برای ملاقات ایمانداران روم چه بوده است؟ اما او در مورد کلیسای تسالونیکی علت آن را علنا بیان میکند. ما میدانیم که پولس نهایتا هم روم و هم تسالونیکی را ملاقات کرد و ایمانداران آنجا را بر طبق هدایت روح مقدس خدا، در ایمان تشویق و تقویت نمود؛ اما پولس آگاه بود. او از حیله های شیطان بی خبر نبود، و این مانع ماموریت او نگشت، هرگز! بلکه در هوش و استعداد و ظرافت روح خداوند، صبر کرد، استوار ایستاد و منتظر ماند تا زمان مناسب را خود خدا بر طبق اراده‌ی خود تعیین کند. .وقتی در آیه‌ی ۱۴ و ۱۵ پهنای بشارت و خدمت پولس را بین امتهای بیگانه می‌خوانیم، تازه متوجه میشویم که چه بسا شیطان بنا به هزاران دلیل و با هزاران ترفند و حیله مانع سفر بشارتی این رسول محبت و فیض به بیگانگان و گمراهان بوده است. وقتی فیض گسترده‌ی مسیح را با خود به همه جا میبریم و آن را با هر کسی در میان میگذاریم، مطمئن باشید که رئیس این دنیای تاریک بر ضد شماست. بر ضد تمامیت شماست: سلامتی شما، اموال شما، خانواده‌ی شما، کار شما، دوستان شما، خویشاوندان شما و از همه مهمتر ایمان خود شما. او سعی خواهد کرد به هر نحوی بر شما آسیب وارد ساخته و شما را مانع شود. اما دوستان من! ما شفیعی در آسمان داریم که سر و نیش مار حیله گر را بر بالای صلیب کوبید و وقتی پیروزمند از مرگ قیام کرد، تمام ترس و وحشت او و حکومت او را بر ما خنثی نمود. خداوند رو به پطرس کرد و فرمود:” ای شمعون اینک شیطان خواست شما را چون گندم غربال کند لیکن من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود.” (لوقا ۲۲: ۳۲) پس با دلیری در چنین روزهای نیازمندی به تخت فیض مسیح رفته و او را بطلبیم. شفاعت او را. همان شفاعتی که برای پطرس کرد، تا با صبر و استقامت نه تنها این ماموریت را فراموش نکنیم بلکه با همت و شجاعت و قوت پیش رفته و جانها را برای مسیح، از هر مذهب و هر نژاد و هر دین و هر رنگی برای خداوند صید کنیم.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!