loading

۶- فصل اول آیات ۱۱- ۱۲

” ۱۱زیرا بسیار اشتیاق دارم که شما را ببینم تا نعمتی روحانی به شما برسانم که شما استوار بگردید. ۱۲یعنی تا در میان شما تسلی یابیم از ایمان یکدیگر ایمان من و ایمان شما.”

خیلی از ماها که در ایمان به مسیح هستیم، پس از مدتی طولانی در ایمان ماندن، به کلیسا رفتن، کتابمقدس را مطالعه کردن، خدمت کردن، بشارت دادن، و …گمان ما این است که دیگر به نعمتهای روحانی از بالا نیازی نداریم. به تقویت نیاز نداریم. به تشویق نیاز نداریم. به تصحیح شدن. لطفا یکبار دیگر به ایۀ هشتم نگاه کنید، پولس به ایمانداران روم میگوید که:” ایمان شما در تمام عالم شهرت یافته است.” اما در اینجا به آنها میگوید:” زیرا بسیار اشتیاق دارم که شما را ببینم تا نعمتی روحانی به شما برسانم که شما استوار بگردید.” شهرت داشتن در ایمان، بی نیازی به دریافت برکات روحانی برای استواری در ایمان نیست؛ بلکه تشنگی و درخواست را بیشتر میسازد. زیرا آن کس که ایمانش شهره است، میداند که بیشتر در خطر حملۀ دشمن درون و بیرون و آسمان و زمین است! بیشتر در خطر سقوط است.” پس آنکه گمان برد قائم است باخبر باشد که نیفتد.”( اول قرنتیان ۱۰: ۱۲ ) این برداشت مرا آیۀ بعدی پولس تایید میکند وقتی خود پولس شخص خود را نیز از این مهم مجزا نمیسازد:” یعنی تا در میان شما تسلی یابیم از ایمان یکدیگر ایمان من و ایمان شما.” همۀ آنانی که هنوز در جسم هستند و کلیسای مسیح را خدمت میکنند روزانه به استوار ماندن در ایمان نیازمند هستند. و این ایمانداران عادی که در خدمت کلیسا نیستند را نیز مستنثی نمیسازد. ما همه روزانه به تشویق و تقویت از دیگر ایمانداران، برای استواری خود نیازمندیم. و لطفا نعمات روحانی خود را که خدا به شما به فراوانی اعانت فرموده است را در راه تشویق و تقویت کردن فلان ایماندار دریغ نفرمایید و آنها را در ایمانشان تقویت کرده و تسلی دهید؛ زیرا بی شک با این کار، خود شما نیز در ایمانتان تقویت شده و تسلی خواهید یافت. سلیمان در امثال خود میگوید:” آهن آهن را تیز میکند. همچنین مرد روی دوست خود را تیز میسازد.” ( امثال ۲۷: ۱۷ ) شما امروز چه کسی را با ایمان خود تقویت کردید؟ چه کسی شما را تقویت کرد؟ از او شخصا تشکر کنید و برای او خدا را شکر بگویید. تا او برای شما خدا را شکر گفته و جلال بدهد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!