loading

رهبری شدن، رهبری کردن

تمام هفت جزوه ای را که تا به حال خوانده اید شما را در جهت شاگرد بودن سوق میدهد. شاگرد مسیح بودن. قدر مسلم است در این هفت جزوه ما قادر نبودیم تا تمامی مطلب در این خصوص را برای شما بازگشایی نماییم. خواهش ما از شما این است که غور و بررسی بیشتر موارد تدریس شده را وظیفۀ روحانی خود بدانید و تنها به مطالب فراگرفته بسنده نکنید.
قصد ما بر این بود تا با دانستن آن هفت درس اساس ایمان شما و هدف و انگیزۀ خدا در زندگی خود را ابتدا خوب واقف گردید. قصد ما این بود تا شما ابتدا از فیض خدا بدانید. کمتر کلیسا یا فرقۀ مسیحی ای وجود دارد که متاسفانه بر این واژۀ غنی کتابمقدس که تمام هستی و تمام نجات ما بر آن استوار بوده و هست تاکید کرده باشد! شما با فیض آشنا شدید سپس به گناهکار بودن خودتان پی بردید، بهای گناه خود را دانستید که چه سنگین بود،یعنی کفارۀ شما؛ پس شما توبه کردید و به مسیح ایمان آوردید؛ یعنی شما نجات را بدست آوردید. شما تعمید گرفتید. آنگاه شما از روح القدس پسر شده و از او آموختید. و همچنین نقش اساسی او در زندگی یک مسیحی را درک کردید. سپس خواندید که نقش شما در کلیسا چیست و آنگاه در خصوص اهمیت کتابمقدس خواندید. اگر تمام این اصول و پایۀ اساسی تعلیم را که ما در جزوات قبلی در اختیار شما قرار داده ایم را در هم ادغام نمایید و با آن زندگی نمایید، به این نتیجۀ بزرگ می رسید که ابتدا خدا قصد دارد تا از همۀ ما یک شاگرد مطیع مسیح بسازد.
متی ۲۸ : ۱۹ – ۲۰
اعمال ۱۳ : ۴۷
رومیان ۱: ۱
در حقیقت تمام آنانی که بعدها رهبران کلیساهای بنا شده در سراسر دنیای آن روز شدند، روزی از گوش کردن و تعلیم گرفتن و به دنبال مسیح رفتن و شاگرد او بودن شروع کردند. پس ما نیز باید ابتدا از آن شروع کنیم. اما اجازه بدهید تا اولین و مهمترین اصل شاگرد بودن را یاد بگیریم.
مرقس ۱۰ : ۴۴ – ۴۵
پس شاگرد شدن از خادم شدن آغاز می شود و می توانیم به جرات بگوییم که در یک رهبر خادم بودن نیز تمام می شود! کمااینکه عیسای خداوند با فروتنی و کوچک کردن خود آغاز کرد و با مرگ خودش آن خدمت بزرگ را برای هستی بعنوان یک رهبر نمونه که خادمی نمونه نیز بود تمام کرد( فیلیپیان ۲ : ۶- ۸ ).
پس هر رهبری از شاگرد بودن آغاز میکند. ابتدا باید رهبری شویم تا بتوانیم در مسیر رشد روحانی خود دیگران را رهبری کنیم.
چگونه ما میتوانیم رهبری شویم ؟ در یک جملۀ کامل: با اجرا و اطاعت کردن از فرمان او.(یوحنا ۱۴: ۲۱ ) و این تنها فرمانی مختص برای رهبری شدن نیست بلکه فرمانی برای رهبر بودن نیز!

چگونه باید رهبری شویم؟
کسی که به مسیح ایمان می آورد، شاگرد عیسای مسیح است و باید از او رهبری شود.
متی ۲۳ : ۸- ۱۰
رهبری شدن و شاگرد مسیح شدن آنگونه است که شخص همواره از تعالیم مسیح تبعیت کرده و آن را دنبال کرده و همان را به دیگران تعلیم داده و دیگران را شاگرد مسیح می سازد.
متی ۲۸: ۱۹- ۲۰
همین را پولس رسول به شاگرد خود تیموتائوس توصیه کرد:
دوم تیموتی ۲ : ۲
آنچه که شاگرد مسیح از آن رهبری شده و تعلیم می گیرد، انجیل فیض عیسای خداوند است. به آنچه که شاگرد عیسای مسیح رهبری کرده و تعلیم می دهد، انجیل فیض عیسای خداوند است. انجیلی که نه تنها در آن هیچ شرمی نیست بلکه قدرت خداوند است برای آنانی که به آن ایمان بیاورند( رومیان ۱ : ۱۶ ).
در چند اصل تغییر ناپذیر رهبری شدن ما باید شکل گیرد:

۱-   فیض خدا در عیسای مسیح را هرگز فراموش نکنیم.
( اعمال ۲۰: ۲۴ و افسسیان ۲ : ۸ ).
۲-   در ثابت کردن محبت و فیض دریافت کرده از عیسای خداوند به دیگران کوتاهی نکنیم. ( حزقیال ۳۴ : ۱۸-۱۹).
۳-   رشد کردن در مسیح را هرگز اندک نگیریم.
( یوحنا ۱۵: ۱- ۲).
۴-   پذیرش و بشارت تمام پیام انجیل عیسای مسیح در سر لوحۀ باور ما باشد.
( اول قرنتیان ۱۵: ۱- ۳ و اول تیموتائوس ۳: ۱۶).
۵-   کتابمقدس ، مطالعۀ روزمره و تعلیم یافتن از آن را همواره تشنه باشیم.
( اول تیموتی ۴: ۱۲).
۶-   آمادۀ خدمت در بدن مسیح بنا به آن عطیه ای که در ما هست باشیم.
( اول قرنتیان ۱۲ : ۵-۷ ).
۷-   مراقب تعالیم نادرست باشیم( متی ۱۶: ۶ و ۱۲).

چرا باید رهبر باشیم؟
پاسخ اول میتواند این باشد که خدا در همان ابتدا ما را یک رهبر خلق کرده و ما را به آن دعوت کرده است.
پیدایش ۱ : ۲۶ – ۳۱

نهایتا هر نوایمانی از شاگرد مسیح بودن آغاز می کند و زمان آن فرا می رسد که باید قادر باشد تا گروهی را که خدا در اختیار او قرار می دهد را به سرچشمه های آب حیات رهبری نماید. زیرا او برای رهبری خوانده شده است.
متی ۴ : ۱۹ – ۲۰
یوحنا ۲۱ : ۱۵ – ۱۷
در حقیقت در طول خدمت عیسای خداوند و زیستن در بین شاگردان او بارها از کم ایمانی شاگردان و ضعف آنان از استفاده نکردن از قدرت خود در ایمان و رشد اندک ایمان آنان گلایه کرد. عیسای خداوند در پی آن بود که روزی تمام دوازده شاگرد او و شاگردان آنها قادر باشند که رهبری و هدایت مردم را بعهدۀ خود گرفته و راه او را ادامه دهند. او شاگردانش را دو به دو فرستاد تا پیام نجات را به دیگران برسانند و خودشان قادر باشند بدون او موفقیت بشارت را بدست آورند.( متی ۱۰ : ۵- ۷ ). او از آنها خواست تا مردم گرسنه را خودشان سیر کنند.( متی ۱۴ : ۱۶ ). از دو شاگرد خود خواست( نه از ده نفر ، نه از شخص خاصی با نام )آن الاغ و کرۀ آن را برای او بیاورند( متی ۲۱: ۲ و ۶) . پطرس را فرستاد ( نه یوحنا نه متی ! بلکه پطرس را!) تا دهان ماهی صید شده را باز کند و سکه را از دهان او برداشته و بعنوان مالیات خودشان به معبد بپردازد( متی ۱۷: ۲۷). از پطرس و یوحنا خواست تا مراسم شام فصح را برای او و شاگردان آماده کنند( لوقا ۲۲: ۷-۸).و مهم ترین خواندگی برای رهبری همان زندگی پولس رسول است. او بر شائول طرسوسی ظاهر شد نه تنها تا حقیقت خود را به او نشان دهد بلکه از او رهبری بسازد تا پیام نجات بخش فیض را تا سراسر دنیای آن زمان ببرد.( اعمال ۲۶ : ۱۷-۱۸).
لطفا بیاد داشته باشید این رهبری تنها مقام کشیشی کلیسا و صدر مجلس نشستن نیست!! این خواندگی و دعوت به رهبری میتواند در هر بُعد و هر وظیفه ای که به ما داده می شود باشد. معلمین در تعلیم. پرستندگان در پرستش. مترجمین در ترجمه. آبدارچی ها در چایی ریختن! در هر نیاز خواسته شده از ما باید این مقام و قدرت رهبری خوانده شده در خود را بکار برده و آن را به نحو عالی و احسنت در فیض و فروتنی انجام دهیم.

رهبری و شبانی در کلیسا
عیسای خداوند می دانست دنیا باید پیام انجیل را بشنود و به همه آن فرصت الهی داده شود تا به آن ایمان بیاورد یا آن را رد کند؛ و می دانست کلیسای او باید دارای نظم و هماهنگی باشد. پس هر کس را به مقامی برگزید از جمله کسانی را برای شبانی و یا رهبری کلیسا.
افسسیان ۴ : ۱۱ و ۱۲
تیطس ۱ : ۵
پس رهبری در کلیسا یک فرمان برای آنانی است که برای این خدمت از طرف عیسای خداوند خوانده می شوند. و کلیسای مسیح نیازمند به چنین افرادی بوده، هست.
چه کسی می تواند یک رهبر باشد؟
پاسخ ساده به این سوال این است که همه و هیچکس! دیدیم که در بدن مسیح هر کس به وظیفه و خدمتی خوانده شده است، از جمله رهبری. اما رهبر شدن و رهبری کردن برای هر کس نیست.
الف- ابتدا باید خواندگی روح مقدس خدا برای رهبری در شخص باشد( اول تیموتی ۴: ۱۳).
ب- سپس شخص باید شایستگی آن را داشته باشد.( اول تیموتی ۳ : ۲- ۷ و تیطس ۱ : ۵- ۹).
چگونه رهبری باید باشیم؟
اما اگر عطا کردن مقام رهبری را به شائول یا پولس رسول بیاد داریم، باید بیاد داشته باشیم که پولس چگونه این دعوت خداوندش را لبیک گفت و چگونه آن را به انتها رساند. او تنها بر منصب قدرت ننشست و یا از قدرت داده شده به او مغرور نگشت، بلکه روح مقدس خدا به او گفته بود که چگونه وقتی به هر شهر و هر سرزمینی وارد می شود باید برای انجیل جفا ببیند( اعمال ۲۰: ۲۳). پس رهبری در کلیسا، رهبری کردن از الگوی زنده و نمونه همۀ ما یعنی عیسای خداوند است. اگر با چوب تر چنان کردند با چوب خشکی مانند ما چه خواهند کرد!
بارها در کتابمقدس این را می خوانیم که رهبران کلیسای مسیح به رهبران دیگر قلبا توصیه می کنند که مراقب کلیسایی که به آنان سپرده شده است باشند:
اعمال ۲۰ : ۲۸
اول پطرس ۵ : ۲- ۴
باید از خودمان بپرسیم این مراقبت چه مواردی را شامل می گردد. چگونه یک رهبر کلیسا باید مراقب گلۀ سپرده شده به او باشد. این مراقبت میتواند چند مورد اساسی را شامل گشته که خود آن چند مورد، به مواردی دیگر تقسیم بندی میگردد. آن چند مورد شامل:
یک رهبر باید در این دو مورد اساسی مراقب کلیسا باشد:
۱- اخلاقی
۲- تعلیمی

۱-  اخلاقی
این مورد خود به دو قسمت تقسیم می گردد:

الف- اخلاق مسیحی رهبر
رهبر کلیسا عمیقا باید ابتدا مراقب اخلاق و رفتار خود باشد. او همواره به عنوان نمونه برجسته باید نشان داده شود. چه در کلیسا چه در بیرون کلیسا در دنیای خارج.
اول تیموتی ۳: ۷
اول تیموتی ۴: ۱۱
نه متظاهر بلکه خالص و بی ریا. او باید تمامی آن میوۀ روح القدس را روز به روز در خود تقویت کرده و بارآور شود تا بتواند دیگران به بارآوری آن تشویق کند.
ب- اخلاق مسیحی اعضاء
اما یک رهبر نه تنها باید مراقب اخلاق خود باشد، همچنین او باید مراقب اخلاق دیگران در کلیسا باشد. یک شبان مهربان همواره قادر است گوسفند بیمار و چموش را از همدیگر تشخیص داده، بیماران را مداوا و چموشان را تنبیه سازد!
اول تیموتی ۵ : ۲۰
دوم تیموتی ۴ : ۲
اما بیاد داشته باشید پاک بودن رهبران دلیل بر گناه نکردن و نبودن فساد در کلیسا نیست! طبیعت انسان ایمان آورده به مسیح حتی سالیان سال در کلیسا هنوز آغشته به گناه است، شیطان هر آن در حال فریب فرزندان خداست، گناه اعضاء و زیستن آنان در گناه، هیچ رابطه ای به ناپاکی و نالایق بودن رهبریت کلیسا ندارد. اما یک رهبر شایسته همواره گناه را ابتدا در خود و سپس در اعضا محکوم میکند. فساد را اول در خود سپس در دیگران محکوم میکند. ریا را ابتدا در خود و سپس در دیگران محکوم میکند. نابود ساختن اخلاق های ناپسند روحانی در رهبر به فروتنی و آرامش رهبر کلیسا می انجامد، و در اعضاء به داشتن کلیسایی نمونه بدن پاک مسیح و نور فروزانی در بالای تپۀ شهر.
اما شاید مبارزه و نبرد رهبر کلیسا برای ایجاد این اخلاق در دیگر اعضاء همواره درد و تاسف را به قلب او وارد کرده و او هرگز موفق به شفای اخلاقی اعضاء نباشد و او مجبور گردد تا شخص خطاکار و در گناه را نهایتا به شیطان بسپرد تا بتواند حیات او را از دست شیطان رهایی دهد.
دوم تیموتائوس ۲ : ۲۵-۲۶
۲-  تعلیمی
این خود به چند قسمت تقسیم میگردد:
الف- تعلیم رهبر
ب- تعلیم اعضاء
پ- تعلیم دیگر
رهبر کلیسا باید در هر سه مورد مراقب کلیسا باشد:
الف- تعلیم رهبر
رهبران کلیسا هنوز انسانند!هنوز در خطر سقوط هستند. هنوز وسوسه می شوند و هنوز در دام شیطان می افتند و شیطان هنوز آنها را نیز بر آن میشود تا غربال کند و محبت اولیۀ خداوندش را از قلب او بگیرد حتی اگر چندین خصلت والای روحانی نیز داشته باشد.
مکاشفه ۲ : ۲- ۵
یک رهبر باید همواره از ریشۀ درخت غنی تاک تغذیه شود. باید تعلیم بگیرد و باید بیاموزد و باید با همت گرفتن از روح مقدس خدا و کتابمقدس و دعا بر نفس خود غلبه کرده و خود را آماده کند تا در دنیای بیرون برای مسیح زندگی کرده و گلۀ خدا را در این دنیای پر از شرارت رهبری کند.
اول تیموتی ۴: ۱۲
فرمان بردن صلیب هر روزۀ خود تنها برای اعضاء عادی کلیسا نیست!
ب- تعلیم اعضاء
تعلیم دادن و دادن غذای روحانی از وظایف خطیر کاهنان و رهبران دینی بوده است. و امروز همان وظایف به کشیشان و معلمین کلیسا سپرده شده است. به همان اندازه که در کتب عهد عتیق به این مهم اشاره شده است:
مزمور ۴۰ : ۹- ۱۰
به همان اندازه امروز در نوشتجات عهد جدید:
اعمال ۲۰ : ۱۸- ۲۰
اما یعقوب خدمت معلمین و تعلیم دهنده گان کلیسا را خیلی حساس خوانده است.
یعقوب ۳: ۱- ۲
این باید وظیفۀ ما و اهمیت خطیر آن را به ما گوشزد کرده باشد.
عیسای خداوند دو بار از پطرس خواست تا ” به بره های من خوراک بده “( یوحنا ۲۱ : ۱۵ و ۱۷) و یکبار از او خواست تا از آنها ” پاسداری ” کند( یوحنا ۲۱ : ۱۶). تعلیم دادن و خوراک رساندن به اعضاء همواره باید دو برابر کارهای دیگر رهبر کلیسا به حساب آید.
پولس رسول در دو نامۀ خود به شبان و کشیش جوان کلیسای افسس ، تیموتائوس تقریبا ۲۲ بار به عبارت تعلیم اشاره کرده است. ۱۴ بار در نامۀ اول و ۸ بار در آخرین نامه ای که درست قبل از شهادت خود به او نوشت. و همچنین در نامه های دیگر خود عمیقا به تعلیم دادن و تعلیم گرفتن اعضاء تاکید کرده است.
دوم تیموتی ۲: ۲۴
پ-تعلیم دیگر
مهمترین موردی که رهبر کلیسا باید مراقب کلیسا باشد، تعلیم دادن است. نه اهمیت تعلیم دادن بلکه شیوه و نحوۀ تعلیم. پولس به تیموتائوس می نویسد که مراقب تعلیم خودش باشد.
اول تیموتی ۴ : ۱۵
چرا باید پولس به تیموتائوس بنویسد که مراقب تعلیم خودش باشد؟ خیلی ساده است! تیموتائوس انسان است و انسان هنوز در طینت و ذات بدنیا آمده از گناه بسر می برد. تیموتائوس قلب خود را به مسیح داده و او را خدمت میکند اما تیموتائوس هنوز در خطر وسوسه و شرارت نفس از دنیای بیرون و شیطان است. بقول پولس ” پس آنکه گمان برد که قایمست با خبر باشد که نیفتد.” ( اول قرنتیان ۱۰ : ۱۲ ). یعنی چه؟ یعنی ای تیموتائوس مراقب تعلیم خودت باش مبادا تعلیم انسانی و باور انسانی خودت و آلوده شده به دنیای بیرون را تعلیم دهی!
بعد از اینکه رهبر کلیسا باید مراقب تعلیم خودش باشد، به جایی می رسد که باید مراقب تعلیم دیگران باشد. تعالیمی که از دنیای بیرون وارد کلیسا می گردد و اعضاء آن را با خود به کلیسا می آورند و یا تازه واردین و اعضاء جدید با خود به کلیسا می آورند. در هر دو مورد رهبر کلیسا باید کاملا مراقب تعالیم باشد. یعنی دقیقا همان اشارۀ غنی و ارزنده ای که عیسای خداوند به شاگردان خود کرد.
متی ۱۶ : ۶ و ۱۲
و پولس به کلیسا:
رومیان ۱۶ : ۱۷
اول تیموتی ۱ : ۳
اول تیموتی ۶ : ۳ – ۵
و تاکید عمیق و جدی یوحنا شاگرد مسیح:
دوم یوحنا ۹- ۱۱
در آخر باید نوشت، رهبری کردن در کلیسا وظیفۀ خطیری است که از خون می گذرد. همانطور که عیسی با اشک و آه گلۀ دنیا را رهبری کرد و حتی جان خود را برای آن داد؛ یک رهبر، در هر مقام و در هر منصب و در هر وظیفۀ خوانده شده باید آماده باشد تا تمام جان و تمام فکر خودش را در آن بگذارد. و بر این باور باشد نه شخص بلکه مسیح را خدمت می کند، و مانند مسیح خدمت خود را از خادم بودن آغاز کند. مانند عیسی که فرمود:” هر که می خواهد اول باشد باید غلام همه باشد. چون پسر انسان نیامده است تا مخدوم شود بلکه تا به دیگران خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد.” ( مرقس ۱۰ : ۴۴-۴۵ )

پرسش و پاسخ

۱-   همۀ ایمانداران به چه خوانده شده اند؟
۲-   یک رهبر از چه باید آغاز کند؟
۳-   چه کسی میتواند یک رهبر باشد؟
۴-   شرایط یک رهبر را بر طبق نامه های پولس رسول به تیموتائوس و تیطس نام ببرید؟
۵-   در چند مورد باید یک رهبر مراقب کلیسا باشد؟
۶-   چرا باید اخلاق یک رهبر نمونه باشد؟
۷-   در چند مورد یک رهبر باید مراقب تعلیم باشد؟
۸-   لطفا آیات زیر را حفظ کنید:
مرقس ۱۰ : ۴۴- ۴۵
اعمال ۲۰ : ۲۴

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!