loading

به مناسبت روز تولد عیسای مسیح
عیسای مسیح و کتابمقدس
رد پای عیسای مسیح در تمام ۳۹ کتابمقدس عهد عتیق

نوشتۀ:ح.گ

کتابمقدس مسیحی که امروزه به صورت رایج آن در تمامی کلیساهای دنیا تدریس داده شده و قابل تایید طیف گسترده‏ایی از متفکران، پژوهشگران، الیهدانان مسیحی میباشد شامل ۶۶ کتاب است. این ۶۶ کتاب در حالت کلی آن به دو بخش عمده تقسیم میگردد: عهد عتیق و عهد جدید. ۳۹ کتاب از این ۶۶ کتاب شامل کتب عهد عتیق و ۲۷ کتاب دیگر شامل کتب عهد جدید هستند.
کتب عهد عتیق به ترتیب نگهداری شده در کتابمقدس شامل: پیدایش- خروج-لاویان- اعداد- تثنیه( این ۵ کتاب معروف به تورات هستند)- یوشع- داوران- روت- اول سموئیل- دوم سموئیل- اول پادشاهان- دوم پادشاهان- اول تواریخ- دوم تواریخ- عزرا- نحمیا- استر- ایوب- مزامیر- امثال سلیمان- جامعه- غزل غزلها- اشعیاء نبی- ارمیاء نبی- مراثی ارمیاء نبی- حزقیال نبی- دانیال نبی- هوشع نبی- یوئیل نبی- عاموس نبی- عوبدیاء نبی- یونس نبی- میکاء نبی- ناحوم نبی- حبقوق نبی- صفنیاء نبی- حجی نبی- زکریاء نبی- ملاکی نبی.
قصد من در این مقالۀ بسیار کوتاه این است که تا نمایی کلی از حضور عیسای مسیح در تمام این ۳۹ کتاب عهد عتیق را به شما نشان بدهم. باشد تا با دیدن این نمای کلی هر ایماندار مسیحی ایرانی تشویق شود تا با نگاهی کاملا تازه به کلام خداوند رجوع کرده، آن را خوانده از آن تغذیه شده و در دانش مسیحی خود از کلام قویتر و حکیمتر گردد.
اگر تمامی دنیا به من بگوید که خیر هیچ کجای کتابمقدس از عیسای مسیح سخن نگفته و شما مسیحیان فقط در خیالات خودتان این را تصور میکنید؛ پاسخ من سخن خود عیسای مسیح میباشد. من بلافاصله رجوع میکنم به فرمایشات عیسای مسیح و نقل قولهای او از این نوشتجات عهد عتیق. شاهد زندۀ این ادعا در انجیل لوقا یافت میشود. درست پس از رستاخیز او از مرگ این واقعه را میخوانیم که دو نفر از شاگردان او در جاده‏ایی به سمت روستایی میرفتند و ناگهان عیسای مسیح بر آنان ظاهر میشود. او همراه آنها میشود و در بین راه به آنها میگوید:” آیا نمیبایست که مسیح این زحمات را ببیند تا به جلال خود برسد. پس از موسی و سائر انبیاء شروع کرده اخبار خود را در تمام کتب برای ایشان شرح فرمود.”( لوقا ۲۴: ۲۶- ۲۷) درست در همین شب در جایی دیگر در بین گروهی دیگر از شاگردان، عیسای مسیح ظاهر شده و به آنان چنین میفرماید:” و به ایشان گفت همین است سخنانی که وقتی با شما بودم گفتم ضروریست که آنچه در تورات موسی و صحف انبیاء و زبور داود در بارۀ من مکتوب است به انجام برسد.”( لوقا ۲۴: ۴۴) شاید از خودتان بپرسید که چگونه ممکن است این همه نویسندگان متفاوت در تاریخهای گوناگون و متفاوت، در قدمتی طولانی قبل از تولد عیسای مسیح، از عیسای مسیح و شخصیت و مقام و کار عظیم او بر روی زمین، با این همه انسجام و یکپارچگی، خالی از ساختگی ذهن انسان و یا بافتۀ تفکر رویایی یک انسان سخن بگویند؟ پاسخ را از زبان پطرس شاگرد عیسای مسیح میخوانیم:” که در بارۀ این نجات انبیایی که از فیضی که برای شما مقرر بود اخبار نمودند تفتیش و تفحص میکردند و دریافت مینمودند که کدام و چگونه زمان است که روح مسیح که در ایشان بود از آن خبر میداد چون از زحماتی که برای مسیح مقرر بود و جلالهایی که بعد از آنها خواهد بود شهادت میداد.” ( اول پطرس ۱: ۱۰- ۱۱) با کمی تمرکز و دقت به این ادعای پطرس، این راز را درخواهیم یافت که پطرس به ما میگوید روح عیسای مسیح در تمامی انبیایی که از نجات و رستگاری و پادشاهی ازلی خدا سخن گفته‏اند بوده و آنها از حقایقی نوشتند که بر آنها توسط روح مسیح، روح‏القدس، مکشوف گشته بوده است. دقیقا به همین دلیل است که مسیحیت معتقد نیست که کتابمقدس ما از آسمان نازل شده است( بر خلاف ادعای قرآن که چنین میگوید!)بلکه معتقد است که:” هیچ نبوت کتاب از تفسیر خود نبی نیست. زیرا که نبوت به ارادۀ انسان هرگز آورده نشد بلکه مردمان به روح‏القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتند.” ( دوم پطرس ۱: ۲۰- ۲۱) پس آنچه اکنون میخواهیم آنها را بررسی کنیم، تصور من یا فلان نبی نیست، بلکه هدایتی بوده است که انبیاء از جانب آسمان، توسط روح مقدس مسیح دریافت کرده بودند و آن را برای ما به قلم آورده‏اند. پس اجازه بدهید تا خلاصه‏ایی از این ۳۹ کتاب را برای شما بازگو کنم و شما با من رد پای عیسای مسیح را در این ۳۹ کتاب دنبال کنید باشد تا تشویقی برای شما گردد تا به مطالعۀ جدی و مستمر این کتب بپردازید، یعنی همین امروز! من میتوانستم از هر کتابی حداقل شواهد متعددی در خصوص عیسای مسیح برای شما به سندیت بیاورم. اما تنها به نمونه عمده و برجسته آن اشاره خواهم کرد:

رد پای عیسای مسیح در تمامی ۳۹ کتب عهد عتیق

در پیدایش: او وعدۀ خود خدا برای پیروزی بر گناه، شیطان و مرگ است( پیدایش ۳: ۱۵).
در خروج: او برۀ قربانی شب فصح است( خروج ۱۲: ۱- ۱۳).
در لاویان: او خون است که برای کفارۀ گناهان ریخته میشود( لاویان ۱۷: ۱۱).
در کتاب اعداد: صخره‏ایی است که از آن آب جاری میشود( اعداد ۲۰: ۱- ۱۳، اول قرنتیان ۱۰: ۴ ).
در تثنیه:او آن نبی است که خواهد آمد( تثنیه ۱۸: ۱۵- ۲۲).
در یوشع: سرزمین موعود است( یوشع ۴: ۶- ۸ ).
در داوران: رهبر نبرد روحانی ما در جنگ با فساد درون ماست( داوران ۶: ۲۲).
در روت: تاریخچۀ نسل انسانی اوست(روت ۴: ۱۷- ۲۲).
در اول سموئیل:مانند داود مردی است که “موافق دل ” خداست( اول سموئیل ۱۳: ۱۴ و متی۳: ۱۷).
در دوم سموئیل: او آن پادشاه نمونه است که بر خلاف داود هرگز تن به گناه نمیدهد.(دوم سموئیل ۱۲- ۲۴)
در اول پادشاهان: مردیست حکیمتر از سلیمان(اول پادشاهان ۳: ۱۲- ۱۴ و ۱۱: ۱- ۱۳ و متی ۱۲: ۴۲).
در دوم پادشاهان: نشان دهندۀ اوج فاسد و گناه‏الود درون انسان است( دوم پادشاهان ۱۸: ۱۲).
در اول تواریخ: وفاداری خدا به نسل داود برای پادشاهی ازلی اوست( دوم تواریخ ۱۷: ۱۱-۱۴).
در دوم تواریخ: معبد خداست که روزی با روح القدس خود در قلب انسانها خواهد ساخت(دوم تواریخ ۲: ۶ و اول قرنتیان ۶: ۱۹).
در عزرا: اهمیت دهنده برای بازسازی کلیسای خود است( عزرا ۸: ۲۱- ۲۴).
در نحمیا: اهمیت دهنده به کلام زندۀ خدا و اهمیت دهنده به توبه کردن قبل از ورود به ملکوت خداست( نحمیا ۸: ۵- ۸ و نحمیا ۹: ۳۳- ۳۷ و متی ۴: ۱۷).
در استر:جان فداکار است که برای رستگاری قوم خود پیشقدم میشود( استر ۴: ۱۶).
در ایوب: پیروزی بر دردها و حیله‏های شیطان است، حیات ازلی پس از مرگ است و خداوندیست که ما او را پس از مرگ خواهیم دید( ایوب ۲: ۱۰ و ایوب ۱۹: ۲۶- ۲۷).
در مزامیر: پادشاه موعود است که میاید( مزمور۲) . رنجی است که متحمل میشود.(مزمور ۲۲) شبان مهربان است.(مزمور ۲۳) ” تمام شد” قربانی و مراسم دین و مذهبی است. ( مزمور ۴۰ ایات ۶ تا ۸ ) کاهن اعظم است( مزمور ۱۱۰) و سنگ زاویۀ هستی( مزمور ۱۱۸ آیات ۲۲ و ۲۳ ).
در امثال سلیمان: خود حکمت است( امثال ۲: ۵ و ۳: ۱۸ و اول قرنتیان ۱: ۳۰ ).
در جامعه: راز نهفته در پوچی سلیمان است.( جامعه ۱: ۱۶- ۱۸)
در غزل غزلها: گفتگوی عاشقانه با کلیسای خود، عروس خود است( غزل غزلها ۲: ۱۶).
در اشعیاء نبی: عمانوئیل موعود( ۷: ۱۴) پدر سرمدی( ۹: ۶) شاخۀ نسل داود( ۱۱: ۱- ۹) بندۀ خدا( ۴۲)خادم رنجدیده و زحمت کشیده است(۵۳).
در ارمیاء نبی: خشم مقدس( ارمیاء ۷: ۱۱)؛ چشمۀ آب حیات(۱۷: ۱۳- ۱۴)؛ عهد تازۀ خداست( ۳۱: ۳۱- ۳۳).
در مراثی ارمیاء نبی: اشک مقدس است( ۱: ۱- ۵ و لوقا ۱۹: ۴۰ ۴۱ ).
در حزقیال نبی: روح و دل تازه‏ایست که عطا خواهد شد(۱۱: ۱۹- ۲۰ و ۳۶: ۲۵- ۲۷)؛ شبان است که میاید(۳۴:۲۳- ۲۵) اورشلیم آسمانیست که روزی خواهد آمد( ۴۸: ۳۵).
در دانیال نبی:پسر خداست که در کورۀ آتش همراه ایمانداران است(۳: ۲۵)؛پسر انسان است که با ابرهای آسمان با شکوه و جلال میاید( ۷: ۱۳- ۱۴ متی ۲۶: ۶۴)؛ مسیح مصلوب است( ۹: ۲۵- ۲۶).
در هوشع نبی: مسیح قیام کرده از مرگ در روز سوم است( ۶: ۲)؛ آورندۀ رحمت است نه شریعت و قربانی( ۶: ۶). پیروز گشته بر مرگ است( ۱۳: ۱۴).
در یوئیل نبی: روح القدس است که بر عزیزان خود باریده شده و ساکن میگردد( ۲: ۲۸).
در عاموس نبی: خدای دهندۀ حیات ابدی است(۵: ۶) او خودِ رحمت و نیکویی خدا به انسان است( ۵: ۱۴) او فراوانی کلام خداست( ۸: ۱۱).
در عوبدیای نبی: خدایی گیرندۀ انتقام از انسان سنگدل است( ۳- ۴).
در یونس نبی: فیض خداست.( ۳: ۱۰ و ۴: ۱۰- ۱۱) میمیرد و روز سوم زنده میشود( ۲: ۱۷ ).
در میکاء نبی: نجاتی است که از صهیون نصیب دنیا میگردد(۴: ۲) متولد شده در بیت لحم است( ۵: ۲) شبان نیکوست که گلۀ خود را در آرامش و صلح میچراند( ۵: ۴).
در ناحوم نبی: شکنندۀ یوغ اسارت در گناه و شرارت است( ۱: ۱۳).
در حبقوق نبی: خدای ازلی( ۱: ۱۲) عین رحمت خداست در غضب الهی خدا برای گناهان انسان( ۳: ۲).
در صفنیاء نبی:خداوند است که در میان ماست( ۳: ۱۵) آزاد کنندۀ لنگان و اسیران است( ۳: ۱۹- ۲۰).
در حجی نبی: سازنده و احیاء کنندۀ کلیسای خود است(۲: ۸- ۹).
در زکریای نبی: خداوند است که در ما ساکن خواهد گشت( ۳: ۱۰- ۱۱) شاخۀ خداوند و کاهن خداوند است(۵: ۱۲- ۱۳)پادشاهی است که سوار بر کره الاغی میاید(۹: ۹) مزد خیانت به او تعیین میشود( ۱۱: ۱۲- ۱۳) شبانی است که زده میشود و گوسفندانش او را ترک میکنند( ۱۳: ۷)
در ملاکی نبی: آماده میشود تا به زمین پا بگذارد و نبی راه را برای او باز میکند( ۳: ۱ و ۴: ۵).

در انجیل به قلم یوحنا از زبان عیسای مسیح در اعتراض او به رهبران و فقهای دین یهود این را میخوانیم:” کتب را تفتیش کنید زیرا شما گمان میبرید که در آنها حیات جاودانی دارید و آنها است که به من شهادت میدهد.”( یوحنا ۵: ۳۸)
دوستان عزیز خداوند ما خدایی زنده است. خدا-انسان است. خداست تا گناهان شما را بیامرزد و انسان است تا برای شما قربانی شود. شما این خدا-انسان را پرستش میکنید. این خدا-انسان برای گناه من و تو مُرد. دفن شد و روز سوم قیام کرد و پس از چهل روز به آن مکانی بازگشت که از آن آمده بود. امروز او زنده است. شما مرید یک پیامبر مُرده نیستید. شما فرزند خدا هستید. شما اسیر مذهب و دین نیستید شما آزاد شده در روح القدس هستید. این خداوند به شما این دانش را بواسطۀ روح خود داده است تا شما او را بشناسید. زیرا او خود را به شما شناسانیده است. زیرا جز این غیر ممکن بود که کسی خدا را بشناسد، مگر او قدم پیش بگذارد و پرده را از میان دو پاره کند تا شما وارد شوید و با او ملاقات داشته باشید.
عیسای مسیح دو هزار سال پیش، عیسای مسیح دو هزار سال پیش نیست. عیسای مسیح قبل از آفرینش است! زمانی در خلقت او نیست، زیرا او هرگز خلق نشد، زیرا خود او خالق است. این عیسای مسیح خداوند امروز میخواهد با شما رابطه برقرار کند. قلب خودت را به او بده. بگذار تا وارد قلب تو شود. به گناهان خودت نزد او اعتراف کن. و ایمان بیاور که او برای گناهان تو بر بالای صلیب مرد. کفاره یا جریمۀ گناهان تو به خدا که مرگ و نابودی ابدی تو به خدا بود را او برای تو پرداخت کرد. دفن شد. روز سوم قیام کرد و امروز زنده است. به این خداوند ایمان بیاور. و اگر ایمان داری، این خدایت را بیشتر و بیشتر بشناس. بیشتر و بیشتر در زیر پای او بنشین. از او بشنو. او را بشناس. او را طوری بشناس که خود او خودش را به تو معرفی کرده است:” من هستم الف و یا؛ اول و آخر میگوید آن خداوند خدا که هست و بود و میاید قادر مطلق.”( مکاشفه ۱: ۸).

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!