loading

دو برداشت متفاوت از نظم و خدمت کلیسایی
(گرته برداری از کتاب یک سفر عملی برای آغاز و شروع کردن یک کلیسا نوشتۀ: چارلز بروک انتشارات چیرچ گرووت اینترنشینال ۱۹۹۴ )
نوشتۀ: ح.گ
دو نگاه متفاوت نسبت به نظم و درک کلیسا، رهبری آن و خدمت کلیسایی وجود دارد و میتوانیم آن را به دو دسته تقسیم کنیم: الف- برداشت سنتی از کلیسا و خدمت؛ ب-برداشت کتابمقدسی از کلیسا و خدمت.
الف- برداشت سنتی از کلیسا و خدمت:
در چنین کلیسا و فعالیتهای این کلیسا شما این را مشاهده خواهید کرد که خدمت و نظم کلیسایی به صورت افقی و به ترتیب زیر عمل میکند: کلیسا- کشیش- دنیا:
کلیسا:
الف- اعضاء و افرادی که وارد این کلیسا شده و ایمان میاورند و بصورت دائمی در کلیسا هستند بعنوان ایمانداران عامی و معمولی خوانده میشوند.
ب- وظیفۀ این ایمانداران عامی و معمولی که در کلیسا حضور دارند این است که کشیش و رهبر کلیسا را حمایت کنند تا او خدمت خودش را انجام بدهد.
پ- این حمایت این ایمانداران از سه جبهه فراهم میشود: با شرکت دائم کلیسایی خود، با دادن هدایای خود و با موافق بودن با کشیش و رهبر کلیسا
ت- اگر چنین عضوی همۀ این سه را انجام بدهد، عضوی نمونه و وفادار است.
ث- چنین ایماندار عامی و معمولی شخصی است که تعلیم داده نشده و هنری ندارد که عرضه کند از اینرو نمیتوان به او در خصوص خدمات مهم کلیسایی اعتماد کرد. از اینرو او کشیش و فعالیتهای کشیش را حمایت و تایید میکند.
ج- در چنین کلیسایی این ایمانداران عامی و معمولی که اعضای کلیسا هستند فعالیت خاصی ندارند. مبشران خوبی نیستند. کمتر کسی را یا اصلا کسی را دعوت به مسیح نمیکنند و در حد اعلاء فعالیت خود، آنها افرادی را به کشیش و رهبر کلیسا معرفی میکنند تا کشیش و رهبر کلیسا کار دعوت کردن و بشارت دادن را انجام دهد.
کشیش:
الف- کشیش در چنین کلیسایی بعنوان مسیحی حرفه ایی و خبره معروف است.
ب- او بعنوان کشیش، شبان خود را معرفی کرده و مردم او را چنین میشناسند.
پ- او بعنوان تنها کشیش شایسته و لایق معرفی شده است.
ت- اگر یکی از اعضای کلیسا میخواهد با شخص دیگری در خصوص انجیل و عیسای مسیح صحبت کند، او ابتدا نزد کشیش میرود و با او در این مورد صحبت میکند و راهنمایی و هدایت را از کشیش میگیرد.
ث- در چنین کلیسایی معمولا کشیش کلیسا مراسم پرستشی را در تسلط و اختیار خود گرفته، زیرا برداشت او چنین است که شخص دیگری قادر به هدایت کردن مردم در سرودهای پرستشی نیست.
ج- در چنین کلیسایی، اقتدار و قدرت شبان کلیسا در فضای کلیسا و بر افراد به روشنی معلوم است و او از چنین مقام و قدرتی بدون اینکه بروز بدهد لذت میبرد.
دنیا:
الف- در چنین کلیسایی، این شبان و کشیش کلیسا است که در خط مقدم خدمت کلیسایی در دنیای بیرون حضور دارد.
ب- در نگاه مردم دنیای بیرون این واضح و روشن شده است که کشیش و رهبر این کلیسا برای خدماتی که انجام میدهد مزد و درآمد بسیار خوبی دارد.
پ- قشر و گروه خاص مردم، معمولا مردمی که شبان و کشیش کلیسا اهل آن کشور است به عیسای مسیح ایمان نیاورده اند پس کشیش کلیسا روز و شب خودش را خسته میکند، از برنامه های متعدد خودش را مشغول میکند تا این مردم را به عیسای مسیح دعوت کند. این کشیش کلیساست که در خط مقدم خدمت است.
ب- برداشت کتابمقدسی از کلیسا و خدمت.
در چنین خدمت کلیسایی رابطه ابتدا عمودی و سپس افقی است: خدا- کشیش – کلیسا – دنیا .
خدا:
الف- این خداست که هدیۀ روحانی را به کشیش کلیسا عطا کرده است.
ب- این خداست که هدایای روحانی خودش را به کلیسا عطا کرده است.
پ- خداوند از هدایای خدمتی و حتی شغلی و کاری اعضا برای پیشبرد کار کلیسا استفاده میکند.
ت- اصول الهیاتی نور و نمک بودن اعضا در دنیای بیرون اجرا میشود.
کشیش:
الف- کشیش در چنین کلیسایی بنا کننده و سازنده و تشویق کننده است. نقش اساسی او این است که اعضای کلیسا را برای خدمات کلیسایی در درون و بیرون کلیسا بکار بگیرد.
ب- او تنها یک خادم است و نه تنها یک کشیش.
پ- کشیش کلیسا در خدمت اعضای کلیساست. وقت و زمان خودش را وقف آنان میکند تا هدایا و استعدادهای آنها را تشخیص داده تا آنها را برای خدمات کلیسایی بکار گیرد.
ت- کشیش نقش یک بازی کننده و یک مربی را دارد. خدمت او تنها در چنین زمانی معنا میدهد که بنا کننده و مشوق دیگران برای خدمت است.
ث- کشیش کلیسا باید بیرون باشد تا در دنیای بیرون خدمت کند، اما هدف اصلی او در درون کلیساست تا اعضا را برای خدمات درون و بیرون مهیا سازد.
کلیسا:
الف- اعضاء کلیسا برای خدمات درون و بیرون بنا به هدایای خود تعلیم گرفته اند از اینرو افرادی عامی و معمولی نیستند. یک ایماندار تازه یک فرد معمولی است اما اگر پس از شش ماه این ایماندار همچنان یک ایماندار معمولی قرار گرفته و مورد استفادۀ خدمات کلیسایی قرار نگرفته است، جایی در نظم و برنامه های کلیسا اشکال دارد.
ب- شغل و کار آنها، ابزار خدمات آنها برای جلال دادن نام مسیح و بشارت انجیل است.
پ- خداوند هدایای روحانی خودش را از قبیل تعلیم دادن، تشویق کردن، مشارکت داشتن، دعا کردن و دیگر هدایا برای بنای بدن خود و احتیاج روحانی اعضاء را به همه داده است.
دنیا:
الف- دنیا جایی است که اعضاء کلیسا در آن ساکن بوده و بسر میبرند.
ب- وقتی آنها انجیل مسیح را به دنیای بیرون بشارت میدهند بعنوان افراد فروشنده کلام و یا برنامه گرفته از کلیسا که وظیفه ایی را انجام بدهند شناخته نمیشوند بلکه کسانی که قلب و جان و فکر خود را با مردم در میان میگذارند.
پ- آنها خادمین تمام وقت هستند، درست در حالی که شغل خود را نیز دارند و کار میکنند.
ت- افراد چنین کلیسایی در سطوح متفاوت اجتماع فعالیت دارند و در هر چیز و هر کار و هر مقام و شغلی که دارند، مسیح را جلال میدهند و نام او را بعنوان تنها خداوند و نجات دهنده بشارت میدهند.
جمعبندی این مقاله
دنیای اطراف ما به سرعت در حال تبدیل و تغییر است و هنوز خداوند ما بازنگشته( چه بسا هنوز این مقاله به پایان نرسد و او بازگردد، هللویاه!) است. ما بعنوان ایمانداران مسیحی همانطور که باید نگرش خود را به ایمان مسیحی خود، به کتابمقدس، به رشد روحانی و شاهد مسیح در سراسر دنیا بودن هرگز، حتی ذره ایی خلل ندهیم بلکه باید حاضر باشیم تا نسبت به دیدگاهها و برداشتهای غلط و نادرستی که به مدت سالها در ایمان مسیحی از فلان شخص و فلان کشیش و فلان معلم دریافت کرده و آن را باوری درست میدانستیم در سنجش کتابمقدس قرار دهیم و ببینیم که آیات کتابمقدس در این خصوص به ما چه میگویند. یکی از این امور، برداشت و درک در خصوص کلیسا و شبان و خدمت کلیسایی است. کلیسا کجاست؟ شبان کیست؟ اعضاء چه کسانی هستند؟ آغاز کردن کلیسا چه معنایی دارد؟ چه اصولی برای آغاز کردن و بنای یک کلیسا نیاز داریم که با رعایت کردن این اصول در هر شرایط و هر زمان و هر مکان، شما میتوانید یک کلیسا را آغاز کنید. امید این است که این مقاله آغازگر یک باوری متحول و کتابمقدسی در شما آغاز کرده و شما را بر آن دارد تا بدنبال پاسخ این سوالات در کتابمقدس ما باشید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!