loading

درک و تفسیر درست کتابمقدس

نوشتۀ: ح.گ

اگر ایمان من و شما قصد دارد تا استوار بایستد و در طوفانها و در بحرانهای زندگی و دنیا متزلزل نشده و خداوند و نجات دهندۀ خود را فراموش نکند و از او دلسرد نشود و یا به گمراهی معلمین کاذب و تعالیم غلط آنها دچار نگردد، من و شما قبل از اینکه قادر به اجرا کردن کلام خداوندمان باشیم باید قادر باشیم تا کلام خداوندمان را درک کنیم و قادر باشیم تا از آن تفسیر و برداشتی درست داشته باشیم.

 

چگونه کتابمقدس را درست تفسیر کنیم؟

برای تفسیر درست و اصولی کتابمقدس باید چهار قدم اساسی را برداریم:

قدم اول:

درک متن و نوشتۀ کلام مورد نظر در زمینۀ نوشتۀ شدۀ خودش.

باید از خودمان سوال کنیم: این نوشته در گوش و باور خوانندۀ اولیه چه معنایی  دارد؟

در این بخش که مرحلۀ اول تفسیر است، وقتی بخشی را میخوانیم باید ابتدا از خودمان سوال کنیم: این بخشی که خوانده ام چه معنا و مفهومی برای خوانندگان زمان خود داشته است. برای اینکه قادر به انجام این امر باشیم باید نوشته را با دقت بخوانیم. به همۀ امور از قبیل: دستوری، مکانی، زمانی، شخصی به خوبی دقت کنیم. متن را بخوانیم، نه از دیدگاه انتقادگیری، تفسیر یا بررسی آیه به آیه، بلکه فقط خواندن و دقیق شدن به جزییات آن. باید خوب به نحوۀ نوشتار آن دقت کنیم و اجازه بدهیم تا متن به خودی با ما سخن بگوید.

قدم دوم:

پهنا، عمق و درازای متن نوشته شده را درک کنیم.

باید از خودمان سوال کنیم: فرق بین مخاطبین کلام و ما چیست؟

باید در پی این باشیم تا فرق بین خوانندگان اصلی کلام و ما بعنوان ایمانداران مسیحی را درک کنیم. ایمانداران مسیحی امروز با خوانندگان کلام و مخاطبین اولیۀ کلام از حیث بسیاری با هم تفاوت دارند، از حیث فرهنگی، زبان اصلی نوشته شده، زمان نوشته شده، موقعیت نوشته شده و قرار و پیمان های الهی آن زمان که خوانندگان در آن بوده اند. هر چند بین ما و مخاطبین اولیه اشتراک های فراوانی در باورهای الهیاتی مشترک وجود دارد، اما برای درک درست متن و تفسیر آن، ما به عمق درک تفاوتهای بین ما و آنها نیاز داریم تا بدین طریق تفسیری درست از کلام داشته باشیم. شما این تفاوت را مانند رودخانه ایی در نظر بگیرید. این رودخانه بین مخاطبین اولیۀ کلام و ما گاها بسیار پهن و عمیق است و به همین سادگی نمیتوان از آن عبور کرد. بی دلیل نیست که ما به یک پل مستحکم برای عبور از این رودخانه نیاز داریم. درست است که تمام نوشتجات کتابمقدس( عهد قدیم یا جدید) همیشه مانند رودخانه ایی پهن و عمیق نیستند که عبور از آن( تفسیر آن) دشوار باشد، بلکه گاها بعضی از متن های خوانده شده مانند برکه ایی کوچک به نظر میرسند که به راحتی میتوان از پرید!

قدم سوم: 

عبور از رودخانۀ تفاوتها توسط پل معنی و مفهوم متن نوشته شده.

باید از خودمان سوال کنیم: چه درسهای الهیاتی در این متن وجود دارد؟

این به این معناست که چون به جایی رسیدیم که معنی و مفهوم نوشته را درک کنیم در واقع ما در حال عبور کردن از روی رودخانۀ تفاوتها هستیم که در بخش دوم از آن سخن گفتیم. این کاملا درست است که خداوند که با هدایت روح مقدس خود نویسنده گان کلام مقدس را تجهیز نموده که آنها امور و اصول الهیات خاصی را برای قوم یا افراد خاصی تشریح کنند، همچنین همین خدا قصد دارد تا ایمانداران و پیروان خدای قدوس در طول تاریخ بتوانند از این امور الهیاتی برای رشد، تربیت، توبیخ شدن و تجهیز شدن در امور روحانی استفاده کرد.

اما برداشت این مفهوم و معنی ایات نوشته شده باید اصول و چهارچوب خاصی را همواره دنبال کنند. میتوان آنها را به این ترتیب نام برد:

وقتی ما معنی و مفهومی را در خصوص متن خاصی در حال استخراج هستیم تا با طرز تفکر و نیت نویسندۀ کلام اشنا شویم باید:

الف- معنی و مفهوم استخراج شده باید از دل متن نوشته شده بیرون آمده باشد نه اینکه معنایی را برداشت کنیم که هرگز نوشتۀ مورد نظر آن را بیان نکرده و قصد بیان کردن آن را هرگز نداشته است.

ب- باید قادر بود در هر زمان و هر مکانی آن را بکار برد و محدودیت نداشته باشد.

پ- نباید وابسته به یک فرهنگ و نژاد خاصی باشد.

ت- معنی و مفهوم استخراج شده باید با تفسیر و معنای کلی کتابمقدس منافات نداشته باشد.

ث- این معنی و مفهوم باید هم برای مخاطبین آن زمان و هم زمان حاضر مستدل و قابل هضم باشد.

قدم چهارم:

درک متن و کلام نوشته شدۀ مورد نظر در زمینۀ خودمان در این زمان حاضر.

باید از خودمان سوال کنیم: یک ایماندار مسیحی امروزی چگونه میتواند از این متن برای زندگی امروزی خود استفاده کند؟

بعد از اینکه آن سه مرحلۀ نخستین را برای درک و تفسیر کلام خدا طی کردیم به مرحلۀ پایانی تفسیر کلام میرسیم یعنی درک و برداشت الهیاتی مناسب از کلام برای زمان امروز و زندگی امروز خود و کلیسا. باید از خودمان سوال کنیم که یک ایماندار مسیحی با خواندن این متن از کتابمقدس چه درسی میتواند از آن بگیرد و چگونه میتواند آن را در زندگی امروزۀ خودش آن را اجرا نماید.

بعنوان مثال:

نگاه کنید به این آیۀ در کتاب روت: ” و واقع شد در ایام حکومت داوران قحطی در زمین پیدا شد و مردی از بیت لحم یهودا رفت تا در بلاد موآب ساکن شود او و زنش و دو پسرش” ( روت باب اول آیۀ یک). ما قصد داریم تا این آیه را تفسیر کنیم. چکار میکنیم؟ چهار قدم را در نظر داشته باشید، چهار سوالی که از خودمان باید بپرسیم:

الف- این نوشته در گوش و باور مخاطبین اولیه چه معنایی  دارد؟

خداوند به دلیل گناهان قوم، قحطی را بر اسرائیل آورد و آنقدر شدید بود که هر چند او فرموده بود که کسی از اسرائیل در بین غیراسرائیلیان ساکن نشود، اما مردی از قبیلۀ یهودا و از شهر بیت لحم برای نجات جان خودش و خانوادۀ خودش در سرزمین موآب که همواره مورد خشم اسرائیل بوده است ساکن میشود.

ب-  فرق بین مخاطبین کلام و ما چیست؟

ما در زمان داوران نیستیم بلکه بر سرزمین و کشور ما یک حکومت مدنی حاکم است. ما شاید هرگز قحطی را ندیده باشیم. چه بسا ما هرگز مجبور نشده ایم بخاطر قحطی سرزمین و وطن خود را ترک کنیم.

پ-  چه درسهای الهیاتی در این متن وجود دارد؟

فشار و سختی های زندگی ممکن است ما را مجبور سازد تا مسیری را برویم و جابجایی داشته باشیم که هرگز ندانیم چه چیزی را نهایتا در بر خواهد داشت لیکن باید همواره خودمان را آماده کنیم برای چنین روزهایی. اما به رغم این، خداوند قادر است از این حرکت ما، برای اجرای طرح الهی خود و پیشبرد مقاصد الهی خود استفاده کند، کمااینکه این نوشته در حقیقت آغاز نسل و تولد داود پادشاه اسرائیل را برای ما ثبت کرده است و برای ما ایمانداران مسیحی، نسل و نژاد زمینی عیسای مسیح که از روت موابی بود.

ت- یک ایماندار مسیحی امروزی چگونه میتواند از این متن برای زندگی امروزی خود استفاده کند؟

چون مشکلات زندگی فرا رسید بلافاصله از آن فرار نکن و دست به کاری نزن که خداوند فرمان داده است که آن را انجام ندهی. هر چند خداوند از این پدیده استفاده میکند برای پیشبرد ملکوت خودش، اما عواقب و دردهای تو به مراتب بسیار خواهد بود.

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!