loading

روح القدس و شناختن او

در کتاب پیدایش به قلم موسی ، خدا برای اولین بار خود را ” الوهیم ” نامید. یعنی خدای قادر. یا به نام ” ادونای ” یعنی صاحب و مالک. هر دو نام خدا در اینجا ، جمع هستند نه مفرد. در واقع باور اینکه بیشتر از یک خدا و خالق وجود داشته باشد، تقریبا خیلی مسخره کننده است! اما اینکه بدانیم خدا در ذات خود در خلقت تنها نبود، باید این سوال را در ما ایجاد کند که چه کسانی با او در خلقت بوده اند. در همان خطوط اولیه نوشتۀ موسی می خوانیم که:” و زمین تهی و بائر بود و تاریکی بر روی لجّه و روح خدا سطح آبها را فرا گرفت.” ( پیدایش ۱: ۲). حتی دشمنان مسیح نتوانستند او را دروغگو خطاب کنند، چه رسد به محققین و روشنفکران مترقی دنیای امروز! عیسای مسیح رو به رهبران یهود کرده و میگوید:” آمین آمین به شما می گویم که بیش از آنکه ابراهیم پیدا شود من هستم.” ( یوحنا ۸: ۵۸). پس اگر روح خدا در ابتدا بوده و مسیح سی و چند ساله می فرماید قبل از تولد ابراهیم بوده ، آن عبارت الوهیم یا ادونای میتواند معنا دهد اگر جمع بکار رفته است. یعنی خدای خالق. عیسای مسیح. روح القدس. سه خدا در یک شخصیت. یک خدا در سه شخصیت. خدای پدر، خدای پسر ، خدای روح القدس. آنچه که قصد داریم بیان کنیم این است که شخصیت واقعی روح القدس برای شما روشن شود. او وجدان نیست! او یک انرژی مثبت در هوا نیست! او شبه نیست! او فرشته هم نیست! او خود خدا است. اما خدا نیست.
این مبحث بسیار عمیق می باشد. و بررسی تمام این گفتگو در این جزوۀ کوتاه هرگز نمی گنجد. امید است که شما پس از درک و هضم این جزوه تشویق شوید که در خصوص این شخصیت خدا بیشتر و بیشتر در کتابمقدس تحقیق کنید.
اینجا قصد داریم تا با بیان دو آیه از نوشتۀ اشعیاء نبی حقیقت این سه شخصیت خدا را که در کتابمقدس به آن اشاره شده و آن را تایید نموده را به شما نشان دهیم.
اشعیاء نبی تقریبا ۷۰۰ سال قبل از تولد مسیح در کتاب خود می نویسد:
اشعیاء نبی ۱۱: ۱- ۲
اشعیاء نبی ۶۱: ۱-۲
شما به وضوح در دو ایۀ اول ، خدا، روح او و مسیح( شاخه) را می بینید.
در دو آیۀ دوم ، خدا ، روح او و خدمتگزاری را می بینید که مسح می شود تا مسکینان را بشارت دهد ( مسیح ).
روح القدس به نام های متفاوت در کتابمقدس به ما معرفی شده است. درک معنای سادۀ او همان: روح پاک خدا می باشد.
نه مسیح و نه مسیحیت بر خلاف باور دیگر ادیان دروغین دنیای امروز به سه خدا معتقد نبوده و نیست. بلکه به یک خدا و یک واحد.
یوحنا ۱۰: ۲۹-۳۰
یوحنا ۱۷: ۱۰ و ۲۱
در این جزوه تمرکز ما بر شخصیت سوم تثلیث یعنی روح القدس است. درک و برداشت درست از معنا و کار و هدف روح القدس بدون شک برای یک ایماندار مسیحی فوق العاده حائز اهمیت است.

روح القدس در ابتدا کجا بود؟
گفتیم که در ابتدا بود. در آسمان در حضور خدا در کار خلقت هستی بود.
در زمان خلقت هستی:
پیدایش ۱: ۲
مزمور ۱۰۴: ۳۰
در زمان خلقت انسان:
پیدایش ۲: ۷
در دادن حکمت و هنر:
خروج ۳۵ : ۳۱

چه میکرد؟
روح القدس تا قبل از آمدن عیسای مسیح بر روی زمین ارادۀ خدا را انجام می داد تا انسان را بواسطۀ ایمان نزد خدا مقدس و پاک نگه دارد. مانند هابیل، نوح و ابراهیم و …او چگونه قادر به انجام چنین کاری بود،مگر نمی گوییم او روح است؟
اولا:
۱- او این را با نشان دادن گناه و گناهکار بودن انسان در ذات و وجود او به او نشان داد:
مزمور ۵۱: ۵ و ۱۰- ۱۱
۲- همچنین روح القدس بنا به فرمان خدا آمدن عیسای مسیح و تشنگی ایمان به او را برای رهایی ابدی از این گناه و قدوس ماندن را در قلب آدمی تاکید کرد.
عبرانیان ۱۱: ۲۶
لوقا ۲: ۲۹- ۳۱

وعدۀ آمدن و دادن روح القدس به انسان
تقریبا ۷۰۰ سال قبل از تولد عیسای مسیح خدای زنده، الوهیم، به انسان وعده داد که روزی فرا میرسد که او روح خود را برای همیشه به انسان می دهد و این روح در انسان ساکن شده و برای ابد می ماند تا انسان را برای خدا پاک و مقدس محفوظ نماید:
حزقیال ۱۱: ۱۹- ۲۰
حزقیال ۳۶: ۲۵- ۲۷
یوئیل ۲: ۲۸- ۲۹
چرا خدا به انسان وعدۀ روح القدس را داد؟ زیرا انسان ذاتاً گناهکار بود و شریعت و دین و مقررات دینی و انجام آن قادر به پاک نگه داشتن انسان نبوده و نیست. انسان نمیتواند با تلاش انسانی و منطقی خودش، یا با تلاش دینی و مذهبی خودش پاک از گناه و میل به گناه نکردن بماند. پس ابتدا باید گناه از انسان پاک گشته، لعنت آن از انسان برداشته تا درون انسان آماده گردد تا روح پاک در او ساکن شود. چگونه این تحقق یافت؟

تحقق وعدۀ خدا برای آمدن و دادن روح القدس برای همیشه به انسان
عیسای مسیح خودش با نطفۀ روح القدس در رحم دختری باکره پا بر روی زمین گذاشت. مجددا قدرت خلق کنندۀ روح القدس را می بینید. او پاک و بیگناه بدنیا آمد. یعنی ذات روح القدس. یعنی ذات خدا و عیسای مسیح. سپس عیسای مسیح که
هنوز بر روی زمین بود وعده داد که او روح القدس را می فرستند تا برای همیشه با ایمانداران بماند.
یوحنا ۱۴: ۱۵- ۱۷ و ۱۶: ۷- ۱۴
لطفا خوب دقت نمایید به فرمایش عیسای مسیح در این آیات و نقش روح القدس پس از فرود آمدن و ساکن شدن در ایمانداران و در دنیا. او می فرماید که روح القدس او را جلال می دهد. قبلا او فرموده بود که او با خدا یکی است.( یوحنا ۱۰: ۳۰ ). و گفتیم که روح القدس خداست. و با خدا بود و هست. پس اگر این سه واحد و مانند هم هستند، اگر من ایمان بیاورم به عیسای مسیح و روح القدس را دریافت کنم در حقیقت من در خود و اطراف خود، سه شخصیت خدا را با هم صاحب هستم، خدای پدر ، خدای پسر و روح القدس. همۀ آنها در من ساکن هستند.
یوحنا ۱۷: ۲۱
عیسای خداوند نه تنها قبل از مرگ خود بر بالای صلیب وعدۀ آمدن و دادن روح القدس را به شاگردان داد، بلکه پس از اینکه پیروزمندانه از مرگ قیام فرمود بار دیگر وعدۀ آمدن و دادن روح القدس را به شاگردان تکرار کرد:
اعمال ۱: ۴- ۵ و ۸

روز پنطیکاست و آمدن روح القدس از آسمان به زمین
درست پنجاه روز پس از قیام مسیح از مرگ و ده روز پس از صعود او به آسمان در جشن پنجاهه و یا پنطیکاست روح القدس از آسمان مانند شعله های آتش بر یاران مسیح ریخت و آنها را از خود پر ساخت:
اعمال ۲: ۱- ۳
روح القدس طبق وعدۀ پدر آسمانی و عیسای مسیح از آسمان به زمین آمد و در قلب ایمانداران ساکن شد تا آنها را قوت و قدرت بخشیده، تا ایمانداران برای مسیح پاک و بی عیب زندگی کنند. با داشتن روح مقدس خدا در ایماندار، او دیگر برای خشنود کردن خدا به مراسم و مقررات دینی نیاز ندارد، بلکه نیاز دارد تا مطیع روح بماند و از روح اطاعت کند. و در آزادی داده شده توسط روح مقدس، خدا را با تمام قلب و دل و جان محبت کرده و ستایش نماید:
یوحنا ۴: ۲۳- ۲۴
رومیان ۸: ۱- ۱۷
مسیح با مرگ خود طرح الهی پدر آسمانی را بر روی زمین پیاده کرد تا هر انسانی بابت ایمان به مسیح از طریق فیض خدا رستگار گردد. روح القدس پس از رفتن مسیح، با ایماندار و در ایماندار ساکن شد تا آنها بی سرپرست و تنها در غیبت مسیح نباشند.

کار امروز روح القدس پس از رفتن عیسای مسیح

در دنیا
تا دنیا را در غیاب مسیح، پس از مرگ و قیام او ملزم کند و به آنها گوشزد نماید که وقت کم است، فرصت و قرار الهی نزدیک است، قبل از اینکه شخص در گناه بمیرد به مسیح ایمان بیاورد.
یوحنا ۱۶: ۷ – ۱۱

در بین ایمانداران
۱- آنها ساکن می گردد.
اول قرنتیان ۶: ۱۹- ۲۰
۲- آنها تولد تازه و حیات تازه می دهد.
تیطس ۳: ۵
۳- آنها را مُهر و مُوم میکند.
افسسیان ۱: ۱۳- ۱۴
۴- آنها را شبیه مسیح می سازد.
افسسیان ۳: ۱۷- ۱۹
کولسیان ۳: ۱۰

نشانۀ روح القدس
عیسای مسیح به نیقودیموس گفت که ما نمی توانیم باد را ببینیم اما اثر آن را در اطراف خود خواهیم دهید( یوحنا ۳: ۸ ).
روح القدس بلافاصله با ایمان یک نفر به مسیح و اعتراف قلبی او در او ساکن شده و تولد تازه را به او می دهد. اما این خود تولد تازه نیست! شخص ایماندار باید در این ” دادن ” تولد تازه زندگی کند. در انسان ” تازه ” بودن تنفس کند. نه مانند گذشته. بلکه در تازگی روح. شما نمی توانید در روح زیستن و بودن روح القدس را بر کسی درک کنید اگر آثار روح را در او نمی بینید. یعنی میوۀ روح القدس. میوۀ روح القدس نشان دهنده و میزان داشتن و پر بودن شخص از روح القدس است، نه اسیر هدایای روح مانند نبوت و گفتگوی زبانها شدن و باروری میوۀ روح را فراموش کردن! مسیح برای ایجاد این میوه ها و خشنود کردن پدر به دلیل داشتن و بودن آن در انسان بر بالای صلیب مُرد.
غلاطیان ۵: ۲۲- ۲۳

هدایای روح القدس
روح مقدس خدا روح حکمت و فن و هر هنری است. و او این را به تمام ایمانداران به مسیح به رایگان ، بنابه ارادۀ الهی پدر آسمانی به هر کس که طالب داشتن آن باشد عطا میکند.
لطفا فراموش نکنید تمامی این عطایا برای چه منظور به ایمانداران داده می شود. برای شناخت خدا در عیسای مسیح، جلال دادن آنها و در زندگی پیروزمند مسیحی بسر بردن.
همۀ ما در درون خود دارای هدایایی از طرف روح مقدس خدا در مسیح هستیم که به ما داده شده تا نام خدا و مسیح را با بکار گیری از آنها ، جلال دهیم. اما هرگز نباید اسیر نشانه های بارز روح القدس از قبیل: معجزات، شفا، گفتگوی زبانها، نبوت و غیره باشیم. اشتباه نکنید روح مقدس خدا تمام این هدایا را به ما داده است. اما اشتباه هم نکنید که داشتن این هدایا نشانۀ پُر بودن شما از روح القدس نیست. نبوت کردن هدیۀ روح خداست، اما کلام می گوید حتی جادو گران و بت پرستان نیز قادر به تمامی کارها از حمله نبوت بودند( اعداد ۲۲ و ۲۳ )، ترس از خدا هدیۀ روح مقدس خداوند است. اما داشتن ترس از خدا به تنهایی نشانۀ داشتن روح القدس نیست، زیرا کلام می گوید شیاطین نیز از نام مسیح میلرزند ( یعقوب ۲: ۱۹ ) آنها حتی بصورت فرشتۀ نور نیز مبدل می گردند( دوم قرنتیان ۱۱: ۴ ). تعلیم دادن هدیۀ روح خداست، اما شیاطین نیز تعلیم میدهند( اول تیموتائوس ۴: ۱). کلام را دانستن هدیۀ روح است، اما شیطان نیز کلام را می دانست( متی ۴: ۱- ۱۰ ). گفتگوی به زبانها یک هدیۀ روح است. اما طوری که کس دیگری نداند و حتی خود شخص نداند چه می گوید، در جمع ایماندارانی که با این هدیه آشنایی ندارند و بابت ضعف آنها میگردد، یک عمل بت پرستانه است، زیرا حتی بت پرستان نیز وردهای را تکرار می کردند که بیمعنی بود. و کسی نمی دانست که چه می گویند( متی ۶: ۷). پر شدن نیز هدیۀ روح است، اما بودند کسانی که از روح نیز پر بودند اما باز گناه کرده اند( اعمال ۸: ۹- ۲۴ ).
نکتۀ ظریف ورای هدایای روح القدس با توجه به آنچه در بالا گفتیم در این است که هیچ بت پرست و جادوگر و حتی شیطان نیز قادر نیست که دشمن خود را ببخشد، مگر اینکه از روح القدس پر شده باشد.فداکاری و گذشت به خرج دهد اگر روح خدا را در خود نداشته باشد. بت پرستان و جادوگران قادر به صبر و فروتنی و بردباری در رنج ها نیستند. روح خدا قادر است این هدایا را به ما دهد.
زیستن در کلام مقدس خدا و اطاعت و مطیع بودن به دستهای روح خدا تنها میزان و داشتن و پر بودن از روح القدس در شخص ایماندار است. تنها در این زمان است که یک ایماندار با خود بوی خوش معطر مسیح را به هر جایی که برود می برد. این یعنی از روح پر بودن.
فراموش نکنید ما هدایای روح مقدس را رد نمی کنیم. اما ایمان داریم که هدف از دادن و داشتن این هدایا تنها و تنها زیستن در هدایای روح القدس و ثمرۀ روح را بار آوردن است.
اول قرنتیان ۱۳ : ۱- ۱۳
دوم تیموتائوس ۱: ۷

پرسش و پاسخ

۱- معنای سادۀ روح القدس چیست؟
۲- در ابتدا روحالقدس کجا بود و چه می کرد؟
۳- شخص چگونه روح القدس را دریافت میکند؟
۴- روز پنطیکاست چه روزی است؟
۵- نشانۀ داشتن روح القدس چیست؟
۶- هدایای روح القدس چیست؟
۷- کار امروز روح القدس در ایمانداران و دنیا چیست؟
۸- لطفا ایۀ زیر را حفظ کنید:
رومیان ۸: ۲

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!