loading

 

رهایی

 

پولس رسول در نامه خود به ایمانداران شهر کولسی چنین مینویسید: که در وی فدیه خود یعنی آمرزش گناهان خویش را یافته ایم. کولسیان ۱: ۱۴ همین عبارت آمرزش گناهان عینا در نامه افسسیان آمده است: که در وی بسبب خون او فدیه یعنی آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض او یافته ایم. افسسیان ۱: ۷

این ترجمه از یک لغت یونانی که بیشتر معنا و مفهوم نظامی داشته بنام آپولوتروسس آمده است و در معنای آن بازخرید کردن یا رهایی دادن یک زندانی یا یک اسیر جنگی است. یک مرحله کامل از آغاز تا زمان آزاد ساختن آن زندانی.

اما خدا چگونه این رهایی را برای انسان گناهکار مهیا نمود؟

۱-خدا وعده داد.

خود خدا نه تنها نقشه آزادی ما را وعده داده بود( پیدایش ۳: ۱۵ ) بلکه آن را در تولد جسمانی عیسای مسیح که همان انجام پیشگویی پیدایش ۳: ۱۵ بود به تحقق رسانید.

متی ۱: ۲۲- ۲۳

اول پطرس ۳: ۱۸

تولد عیسای مسیح وعده خود خدا بود. برای ما شاید این تولد یک شبه باشد اما برای خود هزاران سال طول کشید تا او آن وعده خود را به تحقق برساند.

۲- وعده خدا ادامه پیدا کرد.

الف- هابیل کشته شد اما خدا نسل خداپرست شیث را آغاز نمود. پیدایش ۴

ب-طوفان تمام زمین را به دلیل شرارت انسان نابود ساخت اما خدا نوح و فرزندانش را حفظ کرد. پیدایش ۶

پ-ابراهیم و سارا پیر و سالخورده بودند اما اسحاق بدنیا آمد. پیدایش ۱۷ و ۲۱

ت- از میان دوازده فرزند یعقوب یهودا برگزیدگی و رهبر بودن خود را ثابت کرد. پیدایش ۴۹: ۸

ث-خدا راحاب را به رغم روسپی گری او برگزید تا پیروزی را نصیب اسراییل کند تا بدینگونه از راحاب نسل داود نبی بیاید. متی ۱: ۵- ۶

ج-هر چند داود یک چوپان جوان بود اما خدا او را برگزید و سلطنت نسل او را ازلی ساخت. دوم سموییل ۷ : ۱۶

چ- انبیاء اسراییل در باره آمدن این نجات دهنده نبوت کردند: تثنیه ۱۸ : ۱۵- ۱۹

اشعیاء نبی ۹: ۶ و ۵۳ و میکاه ۵: ۲ و دانیال نبی ۹: ۲۴- ۲۷

۳-خدا وعده خود را حفظ کرد.

پولس رسول به ایمانداران غلاطیه مینویسد: لیکن چون زمان به کمال رسید خدا پسر خود را فرستاد که از زن زاییده شد و زیر شریعت متولد. غلاطیان ۴ : ۴

اما او چگونه این تنها نجات دهنده بودن خود را ثابت میکند؟ چگونه ثابت میکند که او همان وعده داده شده خداست؟

توسط تولدش. این وعده با تولد زمینی عیسای مسیح از جانب دختری باکره که توسط روح القدس باردار شده بود تحقق پذیرفت. متی ۱: ۱۸

توسط تاثیرش. او جسم گرفت مانند ما انسان شد تا محبت، شفقت، رحمت و عدالت خدا را بر روی زمین نشان دهد. یوحنا ۱: ۱ و ۱۴ : ۹ و کولسیان ۱: ۱۹

توسط کارش. عیسای مسیح اقتدار خود را بر طبیعت و زمان و نیروهای پلید اسمانی ثابت کرد. متی ۸: ۲۷. لوقا ۴: ۳۸- ۳۹ و ۷: ۱۲- ۱۵

توسط اعترافش. او فرمود که همانطور که فقط خدا آمرزنده گناهان است، به او نیز چنین اقتداری داده شده است. مرقس ۲: ۵

توسط صلیبش. مرگ او کفاره گناهان انسان بود و او میدانست، ان را سه بار پیشگویی کرد و چون زمان آن رسید خود را به صلیب سپرد. اشعیا ۵۳ : ۳- ۵ و متی ۱۶ : ۲۱

توسط رستاخیزش. او ثابت نمود که حقیقتا ان وعده خداست و با پیروزی بر مرگ آن وعده حیات ازلی داده شده توسط خدا را مهر و موم کرد. اول قرنتیان ۱۵ : ۱- ۴ و اعمال رسولان ۱ : ۹

توسط به کمال رساندن کارش. پس از آنکه او به نزد پدر صعود نمود، آن وعده روح القدس را که قبلا به شاگردان خود داده بود را تحقق رسانید. یوحنا ۱۶ : ۷

 

تمرین و خود ازمایی

۱-خلاصه این بخش را در چند خط بنویسید.

۲-آیا تاکنون وعده ایی به کسی داده اید؟ آن را چگونه حفظ کردید اگر آن را شکستید چه تاثیری بر روند رابطه شما گذاشت؟

۳-شرح حال داستان نجات خود را بطور خلاصه بیان کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!