loading

به بخش دوم داستان بزرگ کتابمقدس خوش آمدید. برای درک این بخش حتما باید از بخش اول این داستان باخبر باشید! بنابر این اگر تاکنون داستان اول را نخوانده اید. بر آن مروری داشته باشید قبل از اینکه این بخش را آغاز کنید. در برکات و فیض عیسای خداوند. وب سایت فیض

۲- سقوط

FALL

همه چیز از نااطاعتی انسان از فرمان خدا آغاز شد. نااطاعتی نام دیگری نیز دارد یعنی هدف و غایت خواسته شده را برآورده نکردن و یا بقولنا به هدف نزدن و خطا رفتن و این تعریف ” گناه ” است.

پیدایش ۲ : ۱۶ – ۱۷

پیدایش ۳ : ۱- ۶

یعقوب در رساله خود به زیبایی در خصوص ریشه و دلیل سقوط انسان که از گناه انسان نشات گرفت سخن میگوید.

یعقوب ۱:۱۳-۱۴

این گناه و نااطاعتی انسان نتایج اسفباری را به همراه خود آورد. به زبان فارسی میگوییم: هر کس خربزه میخورد پای لرز آن نیز مینشیند. لرزیدن نتیجۀ خربزه خوردن ماست. گناه و نااطاعتی از فرمان خدا نیز دارای عواقب و نتایجی بود به مراتب لرزانده تر از خوردن خربزه!

سرانجام و نتیجۀ  این نااطاعتی و گناه انسان را میتوان به سه بخش کلی تقسیم کرد:

 ۱-سقوط روحانی

 ۲-سقوط جسمانی

 ۳-سقوط روحی

۱-سقوط روحانی

خراب شدن رابطه با خدا.

پیدایش ۳: ۷

پیدایش ۳ : ۸- ۱۰

پیدایش ۳: ۲۳- ۲۴

خراب شدن رابطۀ با همدیگر.

پیدایش ۳ : ۱۲ – ۱۳

پیدایش ۴ : ۸

خراب شدن رابطه با خود و اطرافیان خود.

پیدایش ۳ : ۱۶- ۱۹

پیدایش ۴ : ۲۳- ۲۴

پیدایش ۶ : ۷ و ۱۱ – ۱۲

و ما نتایج و عواقب این گناه را نیز دریافت کردیم نه به خاطر اینکه گناه یا خطایی را در طول زندگی مرتکب شدیم( که بی شک شده ایم) اما به دلیل اینکه گناهکار از رحم مادر بدنیا آمده ایم.

مزمور ۵۱ : ۵

رومیان ۵ : ۱۲

رومیان ۳ : ۱۰و ۱۹

سقوط جسمانی

گناه باعث شد تا نظم الهی خدا در ازلی بودن انسان خدشه دار شود. خدا قدوس بود و هست؛ و انسان باید پاک و مقدس میماند تا بتواند در حضور خدا باشد. نه تنها از حیث روحانی بلکه از حیث جسمانی نیز. لیکن گناه آن چرخش را به هم زد. بدن انسان از حضور مقدس خدا در درون او خالی شد، از این رو، بدن او به فرسایش و پوسیدگی رفت.

پیدایش ۳ : ۱۹

مزمور ۴۹ : ۱۲  و ۲۰

عبرانیان ۹ : ۲۷

سقوط روحی

گناه نه تنها جسم انسان را نابود کرد، بلکه درون انسان را، از حیث احساسی، امید، صبر، خویشتنداری، و دیگر مزایای روحی انسان از بین برد. افسردگی و خستگی روحی و دیگر فرسودگی های روحی.

پیدایش ۸ : ۲۱- ۲۵

خروج ۴ : ۱۰ – ۱۳

اعداد ۱۱ : ۱۴- ۱۵

اول پادشاهان ۱۹ : ۴

ارمیاء نبی ۲۰ : ۱۴- ۱۸

نیاز انسان و وعدۀ خدا

این سقوط برای انسان گویی تمام امید و ارزوی او را برای بازگشت نزد خدا به آن خلقت اولین از دست داده بود، و در حقیقت چنین بود. انسان نیاز به یک تجدید رابطه با خدا داشت. انسان در همان ابتدا سعی نمود تا با ابتکار و تلاش خود، شرم و قباحت خودش را در حضور مقدس خدا بپوشاند( پیدایش ۳ : ۷ ) اما این خود خدا بود که بار دیگر وارد شد و دست خود را به سمت انسان دراز کرد. زیرا او انسان، مخلوق خود را به رغم گناهی که مرتکب شده بود دوست میداشت.

خدا وعدۀ نجات را و بازگشت انسان به خدا را درست پس از گناه انسان به انسان داد.

پیدایش ۳ : ۱۵

خدا پوشش دست ساخت انسان را از او گرفت و خودش پوشش تازه ایی به او داد و در این پوشش خدا، نیز ما نقشه و طرح الهی خدا را که در آینده انجام میشد را میبینیم.

پیدایش ۳ : ۲۱

سوال اینجاست که پس از سقوط انسان در گناه، او به چه چیزی نیاز داشت؟

از حیث روحانی: مصالحت و اشتی کردن با خدا و آمرزش گناهان.

دوم قرنتیان ۵ : ۲۰ و کولسیان ۲ : ۱۳ و یوحنا ۵ : ۲۴

از حیث جسمانی: رهایی و ازادی از رنج جسمانی.

پیدایش ۲ : ۱۶ و رومیان ۶ : ۲۳

از حیث احساسی: رهایی و ازادی از مجرم شمردن خود و لعنت گناه.

پیدایش ۳ : ۷ و مزمور ۵۱

از حیث رابطه: با خدا با همدیگر و با طبیعت.

پیدایش ۴ و رومیان ۸ : ۲۰ – ۲۱

از حیث اخلاقی: رهایی از خود را نیک شمردن و تلاش برای نجات دادن خود با تلاش انسانی و مذهبی.

پیدایش ۳ : ۷

مزمور ۵۱ : ۱۶ – ۱۷

حبقوق ۲ : ۴

 

 

 

تمرین و خود آزمایی

۱-از این بخش چه آموختید؟ آن را بطور خلاصه در چند سطر شرح دهید.

۲- به چند گروه سه یا چهار نفری تقسیم شده و در این گروه به این سوالات پاسخ دهید:

الف- یعقوب در باره گناه و نحوه انجام آن چه میگوید؟

ب- هر نفر برداشت خود را در خصوص تاثیر گناه در خود، در خانواده یا در جامعه شرح دهد.

پ-شما سقوط جسمانی و سقوط روحانی را چگونه تعبیر میکنید؟

۳-آیا میدانید قرآن در خصوص سقوط آدم و حوا، گناه و ثمرات آن چه میگوید؟

۴- این آیه را حفظ کنید. رومیان ۵ : ۱۲

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!