loading

رستگاری

در آخرین نوشته کتابمقدس، کتاب مکاشفه، خود عیسای مسیح چنین از زمانی که پیش روی ماست و ما به سمت آن میرویم سخن میگوید:

الحال همه چیز را نو میسازم. مکاشفه ۲۱: ۵

همانطور که هر داستانی در آخر به یک سرانجام و پایانی که به روند داستان و به نتیجه گیری درست و منطقی داستان ربط دارد میرسد، داستان آغاز شده کتابمقدس نیز که از آفرینش آغاز شده، در سقوط آدم و حوا بدلیل گناه ادامه پیدا کرده و با مرگ عیسای مسیح بر صلیب به اوج خود میرسد. در این مرحله پایانی داستان که رستگاری میباشد تمام نتیجه گیری طول داستان را با هم خواهیم دید. خواهیم دید که چگونه خود خدا که این داستان را آغاز کرده خود او چگونه به پایانی عظیم میرساند.

او چگونه این داستان را به پایان میرساند؟

-با وعده دادن اینکه آسمان و زمینی تازه میسازد. اشعیاء نبی ۶۵ : ۱۷

-با وعده دادن اینکه تمام آفرینش بازیابی و نوین میگردد. اعمال رسولان ۳: ۱۹- ۲۱ و رومیان ۸: ۲۲ – ۲۳ و اشعیاء نبی ۱۱: ۶- ۹

-با وعده دادن اینکه تمام بشریت و طرح الهی خدا در امور زیر به کمال میرسد:

*در امور روحانی: ما تا ابد با خود خدا خواهیم بود و در جلال او شریک خواهیم گشت: (ای حبیبان الان فرزندان خدا هستیم و هنوز ظاهر نشده است آنچه خواهیم بود لکن میدانیم که چون او ظاهر شود مانند او خواهیم بود زیرا او را چنانکه هست خواهیم دید. ) اول یوحنا ۳: ۲

*در امور جسمانی: دیگر نه اشک و نه دردی خواهد بود: (و خدا هر اشکی از چشمان ایشان پاک خواهد کرد و بعد از آن موت نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود زیرا که چیزهای اول در گذشت.) مکاشفه ۲۱: ۴- ۵

*در امور اجتماعی: همه ایمانداران در یک یگانگی بسر خواهند برد. رابطه ایی معنادار و پربرکت با تمام اطرافیان خود خواهیم داشت: (و بعد از این دیدم که اینک گروهی عظیم که هیچکس ایشان را نتواند شمرد از هر امت و قبیله و قوم و زبان در پیش روی تخت و در حضور بره به جامه های سفید اراسته و شاخه های نخل بدست گرفته ایستاده اند.) مکاشفه ۷ : ۹

*در امور احساسی: دیگر نه افسوس و نه پریشانی خواهیم داشت. در صلحی پایدار بسر خواهیم برد و از شادمانی ازلی مملو خواهیم گشت: ( زیرا بره که در میان تخت است شبان ایشان خواهد بود و به چشمه های آب حیات ایشان را راهنمایی خواهد نمود و خدا هر اشکی را از چشمان ایشان پاک خواهد کرد.) مکاشفه ۷ : ۱۷

*در امور جهانی: یک صلح جهانی بین تمامی اقوام به هر نژاد و هر رنگ و هر زبانی بطور یکسان و ازلی برقرار خواهد گشت:

(هیچ ممکن نیست که یهود باشد یا یونانی و نه غلام و نه آزاد و نه مرد و نه زن زیرا که همه شما در مسیح عیسی یک میباشید.) غلاطیان ۳ : ۲۸

شباهت های غریب خلقت اول و خلقت دوم

در حقیقت با دقتی ظریف به اولین کتاب( پیدایش) و آخرین کتاب( مکاشفه) در کتاب مقدس ما آن نمای کلی داستان را و آن پایانی را که خود خدا  برای داستان خود در نظر داشته است را خواهیم دید. افرینش اول، افرینش دوم. نوری که در ابتدای خلقت از دل تاریکی خلق شد و نوری که در خلقت دوم از جلال خدا همه جا را منور میسازد. انسان اول، انسان دوم. باغ اول و باغ دوم. درخت حیاتی که پس از گناه آدم و حوا توسط کروبیان با شمشیرهای آتشین محافظت میشود و درخت حیاتی که در وسط باغ میباشد. رودهایی که در سراسر سرزمین روان است و رودی که در وسط شهر خدا روان است. نوری که و دیگر شباهات غریب خلقت اول که بدلیل ورود گناه به پوچی کشیده شد و خلقت دوم که بدلیل عیسای مسیح و مرگ و رستاخیز او و به جلال رسیدن او توسط پدر خلقتی نوین مهیا میگردد. و شباهتهای فراوان دیگر اما نوین و تازه.

اما اجازه بدهید چون به این مرحله داستان رسیده ایم چند نکته بسیار مهم را فراموش نکنیم:

۱-داستان خدا هنوز به پایان نرسیده است.

۲-داستان کتابمقدس داستان خود خداست نه ما.

۳- خدا داستان دیگری نخواهد نوشت، چیزی را از این داستان کم و یا به آن اضافه نمیکند. تنها من و شما هستیم که به این داستان اضافه میشویم، در آن زندگی میکنیم و این داستان را ادامه میدهیم.

۴-ما ایمانداران مسیحی در مرحله سوم این داستان هستیم یعنی مرحله رهایی.

۵-همه ما بازیگران نقش معین و مشخصی در مرحله سوم این داستان هستیم.

۶-کلیسا نقش بنیادین و اساسی را در مرحله سوم بازی میکند.

۷-کتابمقدس ثبت کننده و بیان کننده این داستان است، بدون آن و بدون قبول اقتدار و کامل و بی نقص بودن آن، درک و فهم این داستان بیهوده است.

 

تمرین و خودازمایی

۱-از این بخش چه آموختید؟ آن را بطور خلاصه شرح دهید.

۲-نظر شما در باره نحوه پایان پذیری این داستان چگونه است؟

۳-وقتی میگوییم من و شما نقشی در این داستان داریم، منظور چیست؟ چگونه شما نقش خود را پیدا میکنید؟

۴- این ایه را حفظ کنید. غلاطیان ۳: ۲۸

نتیجه گیری

اکنون که ما داستان بزرگ کتابمقدس را میدانیم باید با آن چه کنیم؟ چگونه میتوانیم از آن در زندگی مسیحی خود و در رابطه خود با دنیای اطراف خود استفاده کنیم؟

همانطور که در اغاز قید شد، داستان کتابمقدس، داستان خود خداست. اکنون که ما این داستان بزرگ را خواندیم و آن را درک کردیم، نقش ما چیست؟ نقش ما نه تنها زیستن در این داستان بزرگ بلکه شریک شدن و سخن گفتن از این داستان بزرگ با دنیای اطراف ماست. هرگز فراموش نکنید که داستان کتابمقدس فقط یک داستان نیست، بلکه شاهکار هر داستانی است. داستان، داستانهاست!

خدا تک تک ما را فراخونده است که نه تنها در داستان بزرگ او نقش خودمان را داشته باشیم بلکه تا این داستان را با همه در میان بگذاریم.

متی ۲۸: ۱۹- ۲۰

هر چند من و شما نقش خود را در این داستان بیشتر و بیشتر کوشا و فعال ببینیم، بیشتر و بیشتر در برخورد با دیگران از این داستان سخن خواهیم گفت.

اعمال رسولان ۸ : ۲۹- ۳۷

دقت کنید! نمای کلی من و شما باید این داستان بزرگ خدا باشد. تمامی زیستن ما، خدمت ما باید در چهارچوب این داستان باشد. ما باید کلیسا، مردم بیرون،خدمت ما، زندگی خود را در راستای این داستان بزرگ ببینیم. چون از ارزش انسان سخن میگوییم ما از داستان آفرینش سخن میگوییم. وقتی از تباهی و جنگ و بیماریها سخن میگوییم ما در واقع داستان سقوط را بیان میکنیم. ایا دلی گرسنه و تشنه نیکی مطلق است؟ ما از داستان رهایی سخن میگوییم. و آنگاه که هیچ امیدی به امروز و فردا نیست و گویی هر چیزی در قیر تاریک پوچی فرو رفته است، ما از داستان رستگاری انسان سخن میگوییم. نه تنها از دنیای فانی، بلکه از دنیای پیش رو. از اینرو ما رو به آسمان میکنیم و شجاعانه از دل تاریک این دنیا عبور کرده و مانند سربازان دلیری بر ضد نیروهای پلید آسمانی تا به آخر میجنگیم زیرا ما سربازان آن پادشاه بزرگ هستیم. پادشاه برمیگردد! نگاه کن او میاید!

پس:

۱-وقتی از رنج و دردهای خانواده و رابطه های خراب شده سخن میگویند شما از ثمره گناه سخن بگویید که چگونه این رابطه را ایجاد کرده است. از نقشه خدا در عیسای مسیح سخن بگویید که آمد تا ما را با خدا اشتی دهد. آمد تا رابطه ما را با خدا، سپس با دیگران، با خودمان مصالحت و آشتی دهد.

۲-وقتی از اغتشاشات جهانی، جنگها و اختلافات ملتها سخن میگویند، شما از پایان داستان خلقت سخن بگویید. روزی که همه ملتها از هر زبان و هر قوم و هر نژادی در زیر تخت خدای قدوس جمع شده و همه با هم او را پرستش خواهند کرد.

۳-ایا در پی یافتن دلیل و انگیزه ایی برای زندگی پر از درد و رنج و تاریکی هستند؟ ایا در پی آن ارامش و صلح پایدار هستند؟ شما از داستان آفرینش خداوند سخن بگویید. روزی که خدا، انسان را به شباهت خود آفرید، روح خود را در او قرار داد و انسان به شباهت خدا زیست تا زمانی که گناه باعث شد تا این آرامش و صلح به طور موقت مختل شده و از بین برود. لیکن خود خدا برای دادن این صلح و این بازگشت انسان نزد او تدارک آمدن نجات دهنده را دید.

۴- از مرگ سخن میگویند؟ شما از حیات ازلی و پایدار زیستن با خدا سخن بگویید. از داستان رستگاری خدا که نهایتا روزی مرگ تماما نابود خواهد شد.

 

خود آزمایی کلی

۱-چهار داستان کلی کتابمقدس را نام ببرید. آیا میتوانید هر کدام آنها را در یک جمله به صورت خلاصه تعریف کنید؟

۲-نام داستان بزرگ کتابمقدس چیست؟ چگونه میتوانید چهار داستان کتابمقدس را با داستان بزرگ کتابقدس ربط بدهید؟

۴-در داستان آفرینش ما چه چیز در باره ماهیت انسان میخوانیم؟

۵-در داستان سقوط رابطه انسان مختل شد. این رابطه شامل چه روابطی میشد؟

۶-کدام کتاب در عهد عتیق دربارهٔ آمدن نجات دهنده و پیروزی او بر شیطان سخن میگوید؟

۷-خلقت کهنه و خلقت تازه را در داستان رستگاری با هم مقایسه کنید.

۸-اگر بخواهید این جزوه را در چند خط خلاصه کرده و آن را با کسی که هرگز انجیل یا خبر خوش عیسای مسیح را نشنیده در میان بگذارید چگونه آن را بیان میکنید؟ چگونه میتوانید از داستان کتابمقدس استفاده کرده و از آن به بشارت انجیل عیسای مسیح برسید، طوری که هم برای شما جذاب و گیرا باشد و هم برای شنونده شما؟( ما میدانیم که ما نجات دهنده نیستیم بلکه خود خدا، ما فقط کارگران مزرعه هستیم، او خود محصول را بارآورده و او خود درو میکند.)

 

منابع ارجاعی برای این مقاله

۱-الهیات و تمرین ماموریت مسیحی  نوشته: بروس آشفورد

Bruce R. Ashford, theology and practice of Mission, Nashville, TN. 2011

۲- راهنمای داستان، بدان-زندگی کن-شریک شو( داستان خدا)

The story Guide, Primer Edition

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!