loading

خدای همۀ فیض‏ها
نگاهی نزدیک به آنچه که در مسیح داریم

نوشتۀ: ح.گ

اگر بخواهم خیلی ساده فیض را معنی کنم این است که: فیض آن است که هرگز مستحق آن نیستم و نبودم اما از جانب خدا به فراوانی دریافت میکنم. و اگر بخواهیم یک نمونه از چنین تصویری را از فیض خدا داشته باشیم آن را در نوشتۀ عهد عتیق پیدا میکنیم:” و خداوند پیش روی وی عبور کرده ندا در داد که یهوه یهوه خدای رحیم و رئوف و دیر خشم و کثیر احسان و وفا. نگاه دارندۀ رحمت برای هزاران و آمرزندۀ خطا و عصیان و گناه.” ( خروج ۳۴: ۶-۷) این زمانی بود که تمام اسرائیل در دل گناهکار بود و در مصر بتهای مصریان را میپرستید و قلبی سخت در برابر یهوه داشت. در عهد جدید تمام این تمثیل فیض که در این دو ایه میخوانیم در ” عیسای مسیح ” خداوند و نجات دهندۀ ما و صلیب پرشکوه او تجلی پیدا کرد این زمانی بود که تمام دل ما پر از گناه بود و هیچ نیکی در آن نبود و همۀ ما مستحق مرگ ابدی بودیم.
در این نوشتۀ کوتاه قصد ندارم که در بارۀ فیض و ماهیت آن با شما سخن بگویم. اگر به وب سایت ( www.feyz.org ) مراجعه کنید مقالات طولانی و مفصلی را در خصوص فیض و شناخت و زیستن پیدا خواهید کرد. در اینجا قصد دارم تا از نزدیک به گستردگی این عمل یهوه به حیات آدمی و هستی نگاه کنم.
برادر، خواهر ایماندار عزیز! ایمان مسیحی ما بدون درک و شناخت فیض خدا در مسیح یک ایمان ناقص است. شناخت فیض خدا و ماهیت و عملکرد آن به ایمان ما یک استواری عظیم میدهد؛ یک آرامش تصاعدی؛ یک اطاعت فروتنانه؛ یک نگرش تازه تولد یافته؛ و دو جفت پای استوار در ایمان مسیحی که راه سخت و باریک و دردآور صلیب، در عین حال شادمانه و فرحبخش، را تا به آخر سرودخوانان طی کنیم. دو چشم مهربان و پرگذشت که ابتدا ضعف و گناه خودمان را ببینیم سپس دیگری را. دهانی حمدگو به ما میدهد که در هر حال عظمت محبت خدا را در زندگی خود ستایش میگوییم. دستانی گرم و آغوشی گرم برای غارت شده‏گان و مفقودان و مجروحان و دشمنان و خائنان و گناهکاران.
اگر به کلیسایی وارد شدید و میشنوید که هنوز در بارۀ تعمیدها و هدایای روح و مراسم و تعلیم فرقه‏‏ایی و انتقاد و ایراد گرفتن از دیگران بسر میبرد، مسلم بدانید که رهبران کلیسا هنوز فیض خدا را درک نکرده‏اند؛ کلیسا در فیض رشد نمیکند، از اینرو نمیتوانند آن را بشارت و یا تعلیم بدهند تا کلیسا را از قشری شدن، فرقه ایی شدن، نجات بدهند؛ از تلخ شدن به نمک شدن، از دود شدن به نور شدن! آنجا را ترک کنید و در پی کلیسایی باشید که قلب خود را در اقیانوس بیکران فیض عظیم خدا یافته است.
جالب این است که کتابمقدس به ما میگوید فقط یک فیض وجود دارد: فیض خدا. اما همچنین کتابمقدس میگوید :” خدای فیض‏ها “. فقط یک فیض وجود دارد اما در سه راستا عمل میکند. ایماندار به مسیح باید در هر سه راستای این فیض باور داشته، به آن عمل کرده تا در ایمان خود به خدای دهندۀ این فیضها قد بکشد و بدرخشد!
پطرس رسول در رسالۀ خود اینگونه این را بیان کرده است:” و خدای همۀ فیض‏ها که ما را به جلال ابدی خود در عیسی مسیح خوانده است شما را بعد از کشیدن زحمتی قلیل کامل و استوار و توانا خواهد ساخت.” ( اول پطرس ۵: ۱۰). من عبارت ” خدای همۀ فیض‏ها ” را در هیچ جای کتابمقدس بجز اینجا پیدا نکردم. و این به منفرد و ویژه بودن این عبارت میافزاید.
اکنون خوب دقت کنید! پطرس میگوید:” خدای همۀ فیض‏ها ” سپس در ادامۀ آن به سه نکتۀ اساسی و متصل به هم اشاره میکند: گویی قصد دارد تا اینگونه بیان کند:” خدای همۀ فیضها که ما را به جلال ابدی خود در عیسی مسیح خوانده است؛” ” خدای همۀ فیضها شما را بعد از کشیدن زحمتی قلیل”؛ ” کامل و استوار و توانا خواهد ساخت. چه کسی؟ خدای همۀ فیضها.” در این سه بخش شما سه زمان را میبینید:

۱- زمان گذشته: ” ما را به جلال ابدی خود در عیسی مسیح خوانده است: این کی اتفاق افتاد؟ قبل از آفرینش هستی:” چنانکه ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید.”( افسسیان ۱: ۴). یهوه قبل از اینکه حتی جهانی خلق شود، ما را در مسیح عیسی برگزید و ما را نجات بخشید. نجات ما کار دین و شریعت و قوانین نیست. کار سواد و معلومات نیست. تصادفی نیست. آبکی نیست! شعر نیست! نجات ما در زمانی بیش از اینکه زمانی شکل بگیرد در گذشته‏ایی قبل از گذشته در مسیح عیسی بدلیل فیض بیکران خدا تعیین شده است. زیرا مسیح از ازل بوده، پس نجات و برگزیدگی ما نیز در ازل در او تعیین گشته است. این همان فیض گذشته است.

۲- زمان حال: ” شما را بعد از کشیدن زحمتی قلیل؛” عیسای خداوند علنا بیان فرمود که راه صلیب باریک است. پر از رنج است. از دست دادن است. ترک کردن است. حتی دادن جان است. هستند ایمانداران مسیحی که در ایمان مسیحی خود شهید نمیشوند، بلکه هر روز شهیدوار در این دنیای فاسد میدرخشند و زندگی پیروز مسیحی خود را دنبال میکنند. نور و نمک هستند. کورۀ پر حرارت محبت الهی هستند. چگونه چنین چیزی ممکن است؟ من چگونه میتوانم به رغم دردهای خودم، دردمندان را یاری کنم و به رغم اشکهای خودم، اشکهای دیگران را پاک کنم؟ زیرا به فیض او زنده شده‏ام پس به فیض او ادامه میدهم و همان فیض را بشارت میدهم:” لیکن این چیزها را به هیچ میشمارم بلکه جان خود را عزیز نمیدارم تا دور خود را به خوشی به انجام رسانم و آن خدمتی را که از خداوند عیسی یافته‏ام که به بشارت فیض خدا شهادت دهم.”( اعمال ۲۰: ۲۴). زحمت میکشم، رنج میبرم، اما بر فیض خدا استوار هستم و فیض او مرا به پیش میبرد و روزانه در آن زندگی میکنم پس من نیز روزانه فیض او را بشارت میدهم. این همان فیض حال است.

۳- زمان آینده:” کامل و استوار و توانا خواهد ساخت.” فیض خدا نه تنها در زمان حاضر ما را کامل و استوار و توانا میسازد تا دردها را با شادی در فیض مسیح پشت بگذاریم، بلکه فیض خدا آینده‏ایی را در پیش روی ما قرار میدهد که ما در زمان دردها به آن اینده خیره میشویم و به پیش میرویم. ما ایمان داریم که هر آنچه خدا برای ما در عیسای مسیح تعیین نموده و وعده داده در زمان خود اجرا خواهد شد. این فیض ممکن است فردا باشد، ماه دیگر باشد، سال دیگر، ده سال دیگر، پنجاه سال دیگر؛ و یا وقتی چشمان خود را به این دنیا بستیم، هنوز با ایمان میدانیم که فیض خدا در آن سوی قبر در انتظار ماست. زیرا میدانیم که او یهوه یهوۀ:” کثیر احسان و وفا ” میباشد. او وفادار است و هر آنچه را که در مسیح عیسی به ما قول داده است تمام و کمال برای ما برآورده خواهد ساخت.” خوش باشید و شادی عظیم نمائید زیرا اجر شما در آسمان عظیم است.”( متی ۵: ۱۲) .” بیائید ای برکت یافتگان از پدر من و ملکوتی را که از ابتدای عالم برای شما آماده شده است به میراث گیرید.”( متی ۲۵: ۳۴). ” ای پدر میخواهم آنانی که به من داده‏ایی با من باشند در جائیکه من میباشم تا جلال مرا که به من داده‏ایی به بینند زیرا که مرا پیش از بنای جهان محبت نمودی.” ( یوحنا ۱۷: ۲۴). این آن فیض آینده است.

پس همانطور که دیدیم، فیض گذشته ما را برمیگزیند. فیض زمان حال به ما قوت ایستادن در ایمان را میدهد. و فیض آینده ما را در این راه دلشاد و امیدوار میسازد. نکتۀ مهم و اساسی این است که این سه فیض با یک طناب ناگسستنی که بواسطۀ کلام خداوند و سکونت روح در ما شکل گرفته به هم متصل گشته است یعنی ایمان. و هر سه فیض توامان با هم در زندگی روزانۀ مسیحی ما عمل کرده و بر ما و برای ما روان هستند. ایمان به فیض گذشته به ما میگوید ما در مسیح گناهانمان آمرزیده شده است و در او جاودان هستیم. ایمان به فیض زمان حال به ما میگوید خداوند با ماست و ما را هرگز ترک نمیکند. ایمان به فیض آینده به ما میگوید، هر آنچه خدا به ما در مسیح عیسی وعده داده را بدست خواهیم آورد.

پس ایماندار عزیز! مشعل ایمان خودت را از روح مسیح پر از روغن بساز! در این دنیای تاریک و پر از درد که هر روز گویی تاریکی آن غلیظ‏تر میگردد، بر روی این فیضی که از جانب خدا به تو در مسیح داده شده است استوار بایست، از فیض مسیح در زندگی خود لذت ببر، از فیض او که با تو است شاد باش، و با فیض او پیش برو، و به فیض روبرو نگاه کن! آنجا! به ساحل آرام. آنجا که کشتی تو برای ابد لنگر خواهد انداخت و دیگر از مارهای سمی و طاعون و گرسنگی و اشک و ماتم و درد خبری نخواهد بود.
این خدا را سپاس گویید: خدای همۀ فیض‏ها را!

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!