loading

خدا شناسان کافر و بی خدا!!
نوشتۀ ح. گ.

شیوۀ دولتی و امنیتی یک کشور اینگونه طرح ریزی شده است که برای اینکه بتوانند از یک اسیر یا زندانی اطلاعات بگیرند راههای مختلفی را دنبال میکنند. هر چند امروزه شکنجه دادن برای گرفتن این اطلاعات بر خلاف حقوق بشر خوانده شده و اکثر کشورها امروز شکنجه دادن زندانی را برای گرفتن آنچه که می تواند به آنها کمک کند تا پرونده را پیگیری کنند را متوقف کرده اند. اما هنوز درصد زیادی از کشورهای دنیا بخصوص در کشورهای خاورمیانه هنوز راههای سبوعانه ای را برای اقرار گرفتن از زندانی دارند. شخص به مدت طولانی مفقودالاثر میگردد! بعد سعی میکنند تا با بکارگیری از صدها شیوۀ موحش سر درآوردند که شخص کی هست؟ چه کرده ؟ با چه کسانی ارتباط داشته ؟ خیلی از زندانی ها انتخاب میکنند که در زیر این شکنجه ها بمیرند اما حرف نزنند و یا از عقاید و باور های خود برنگردند، و بعضی ها نیز تصمیم میگیرند درد و آزار شکنجه را بر خود تحمل نکنند و بدلیل ضعف و ناتوانی خود در تحمل وحشیانۀ شکنجه ها تسلیم می شوند و هر آنچه دارند و گاهاً هر آنچه که ندارند را اعتراف میکنند!!
اما اجازه بدهید تا از شما سوالی کنم: چقدر تعجب و حیرت می کنید که بشنوید یک نفر بدون اینکه در زیر شکنجه و آزار جسمانی از طرف کسی قرار گیرد، به زانو در بیاید و تمام عقاید و باورهای گذشتۀ خود را پوچ و بی معنی و مخرب اعتراف کرده و خودش خود را بازخواست کند و خودش خود را محکوم سازد!
و سوال دیگر من این است که : چقدر باید برای شما سخت و غیر قابل باور باشد که روزی بایستید و با زبان خودتان تمام عقاید و تمام باورها، تمام تلاش ها، تمام عرق ریختن ها، تمام برنامه ریزی های گذشتۀ خود را نادرست، غلط ، مخرب و مضر بدانید. آنوقت تماما صد و هشتاد درجه برگشته و بر خلاف آنچه که تاکنون بر ضد و بر علیۀ آن بودید و سوگند به نابودی آن خورده بودید، بایستید، عشق و مهر آن را بر دل خود بگیرید و برای آن چیزی خدمت کنید که تاکنون نابود کردن و از بین بردن آن را خدمت خود می دانستید؟!
ما فردی را می شناسیم که چنین واقعه ای بر او شد. فردی زنده و واقعی و حقیقی! کسی که مسیحیت امروز بدون تلاش و همت او هرگز مسیحیت ناب نبود. مسیحیتی که روزی همین فرد کمر بسته و سوگند خوردۀ نابود کردن و از ریشه کندن آن بود. این شخص کسی نیست به غیر از ” شائول طرسوسی ” ملقب به ” پولس رسول ” .
کی بود که اولین بار نام این شخص در کتابمقدس وارد شد؟ ” لوقا ” نویسندۀ ” انجیل لوقا ” در نامۀ دوم خود به ” عالیجناب ” تئوفیلوس ” در واقعۀ به شهادت رسیدن اولین ایماندار مسیحی یعنی ” استیفان ” از این شخص سخن می گوید. جایی که تمام مردم شهر جمع شده بودند تا او را سنگسار کنند. و استیفان ایمانداری که شورای یهود رای به سنگسار کردن او داده بود. همان شورایی که رای داد تا عیسای ناصری ملقب به مسیح به صلیب کشید شود، اکنون رای داده بود تا شاگرد او استیفان بدلیل اعتراف شایستۀ ایمان خود سنگسار شود. یکی از کسانی که رای به سنگسار کردن استیفان داده بود جوانی بود بنام ” شائول ” اهل طرسوس، جنوب ترکیۀ فعلی. او نه تنها رای داده بود بلکه لباس سنگسار کننده ها را نیز در پیش خود نگه داشته بود.( اعمال ۷ : ۵۸ ). او در قتل استیفان راضی بود( اعمال ۸ : ۱ ). خودش بعدا اعتراف میکند که :” و هنگامی که خون شهید استیفان را می ریختند من نیز ایستاده رضا بدان دادم و جامه های قاتلان او را نگاه می داشتم.” ( اعمال ۲۲ : ۲۰ ). ریختن خون استیفان درون تشنه به خون این جوان را گویی سیراب نکرد! او خون بیشتری از این ایمانداران این ” طریقت ” تازه که خود را متعلق به عیسای ناصری که مسیح موعود بود، می خواست تا بریزد. پس کمر به ریشه کندن کلیسای جوان بست. لوقا می نویسد:” اما شائول کلیسا را معذب می ساخت و خانه به خانه گشته و مردان و زنان را بر کشیده به زندان می افکند.”( اعمال ۸ : ۳). و نفرت او از هواداران این عیسای ناصری آنقدر به اوج خود رسید که او حاضر شد تا آنان را تعقیب کند. به هر جایی که آنها از ترس شکنجه و فشار فرار می کنند او برود و آنها را زندانی کند:” اما شائول هنوز تهدید و قتل بر شاگردان خداوند همی دمید و نزد رئیس کَهَنه آمد و از او نامه ها خواست بسوی کنایسی که در دمشق بود تا اگر کسی را از اهل طریقت خواه مرد و خواه زن بیابد ایشان را بند بر نهاده به اورشلیم بیاورد.”( اعمال ۹ : ۱- ۲ ). چرا پولس باید اینقدر کینه می داشت؟ اگر زمانی که او خانه به خانه در تعقیب ایمانداران به مسیح می گشت می پرسیدید: چرا این همه از این اهل طریقت نفرت دارید؟ بی شک بدون تامل و درنگ، همچنین با افتخار در رشد روحانیت خود به شما پاسخ می داد:” در خاطر خود می پنداشتم که بنام عیسای ناصری مخالفت بسیار کردن واجب است.” ( اعمال ۲۶ : ۹ ). یعنی چه واجب است؟ یعنی نیاز دین و فرمان دین است. که چه بشود؟ خدا را خشنود کند؟ صدرصد! اگر خشنودی و رضایت خدا را بقولنا در دل و فکر خودش نمی دید، با چه انگیزه و قدرتی در پی قتل و کشتار مسیحیان نو ایمان می بود؟ و این را عیسای خداوند قبلا به شاگردان تذکر داده بود:” این را به شما گفتم تا لغزش نخورید. شما را از کنایس بیرون خواهند نمود بلکه ساعتی می آید که هر که شما را بَکُشَد گمان برد که خدا را خدمت میکند.” ( انجیل یوحنا ۱۶ : ۱- ۲). اشعیاء نبی تقریبا ۷۰۰ سال قبل از عیسای مسیح نیز همین را بیان کرده بود:” برادران شما که از شما نفرت دارند و شما را بخاطر اسم من از خود میرانند.” ( اشعیاء نبی ۶۶ : ۵ ).
پس این غیرت شائول طرسوسی بود. غیرت دینی او. اینکه با مسیحیان مخالفت کند. اینکه آنها را آواره کند. اینکه رای به قتل آنها بدهد. اینها را پولس غیرت دینی خود می دانست و آنها را کاملا بر حق و درست!

گذشتۀ یک خداشناس!
اکنون اجازه بدهید تا کمی از گذشتۀ این جوان سر در بیاوریم! نسل و نسب او از کجا بود؟ و فکر و باور او چگونه بود؟ آیا از پشت بته یک شبه بدلیل کینه و نفرت کور خود عزم بر نابودی و ریشه کنی کلیسای مسیح کرده بود یا اینکه با آگاهی و دانش روحانی خودش کمر به آن بسته بود. اجازه بدهید تا او خودش را برای ما معرفی کند؛ در اینجا او روبروی گروه کثیری از رهبران و شیوخ دینی یهود سخن می گوید:” من مرد یهودی هستم متولد طرسوس قیلیقیه اما تربیت یافته بودم در این شهر در خدمت غمالائیق و در دقایق شریعت اجداد متعلم شده در بارۀ خدا غیور میبودم چنانکه همگی شما امروز می باشید. ” ( اعمال ۲۲ : ۳- ۵). در جایی دیگر کمی بیشتر به عمق ریشه و اصلیت خود می رود:” من در هشتمین روز تولد خودم ختنه شدم و به طور مادرزاد اسرائیلی، از قبیلۀ بنیامین و یک عبرانی اصیل هستم.” ( فیلیپیان ۳: ۵ ) در جایی دیگر می نویسد:” در دین یهود از اکثر همسالان قوم خود سبقت می جستم و در تقالید اجداد خود به غایت غیور می بودم.” ( غلاطیان ۱ : ۱۴ ). در جایی دیگر می گوید:” رفتار مرا از جوانی چونکه از ابتدا در میان قوم خود در اورشلیم بسر می بردم تمامی یهود میدانند و مرا از اول می شناسند هر گاه بخواهند شهادت دهند که به قانون پارساترین فرقۀ دین خود فریسی می بودم.” ( اعمال ۲۶ : ۵ ). در نامۀ فیلیپیان او اینگونه درجات و مقام روحانی گذشتۀ خود را درجه بندی می کند:” از جهت شریعت فریسی، از جهت غیرت جفا کنندۀ کلیسا، از جهت عدالت شریعتی بی عیب.” ( فیلیپیان ۳ : ۶ ). در میان تمام این افتخارات تبعۀ روم بودن او را که امتیازی ارزنده برای هر انسان روشنفکری در آن زمان بود را اضافه کنید( اعمال ۲۲ : ۲۷- ۲۹ ). اجازه بدهید تا افتخارات این جوان را طبق بندی کنیم:
۱- یهودی زادۀ اصل در ضمن تبعۀ روم از تولد.
۲- تربیت شده در مکتب وارسته ترین و عالم ترین شخص مذهبی در اسرائیل.
۳- تحصیل کرده در کلام مقدس و دانستن تمام آن.
۴- پارساترین در دین.
۵- بی عیب ترین در اجرای شریعت.
۶- تقلید کنندۀ آداب و سنت اجدادی خود.
۷- اهل فرقۀ فریسی، یکی از با ارزش ترین و حتی المقدور نزدیکترین فرقه به پرستش خدای واقعی؛ معتقد به بهشت و جهنم و داوری بدان و نیکان.
۸- دارای غیرت دینی در دفاع از باورها و تعالیم فراگرفتۀ یهود.
۹- ایماندار بودن او و نمونه بودن او زبانزد و شهرۀ تمام اسرائیل بود.

در یک نگاه این جوان تحصیل کرده ای باهوش ،بی عیب، بی نقص و خداشناسی کامل بنظر می رسد. ولی جالب است که بر خلاف تصور تمام مذهبیون ادیان دیروز و امروز تمام این مقامات و افتخارات دینی برای خدا یک پشیز ارزش ندارد! زیرا مادامی که باور و عمل با هم ممزوج شده و نتیجه ای مخرب و ویران کننده بار آورد، تمام باور پوسیده و خطرناک است و تمام عمل ریاکارانه و برای تمتع نفس. عیسای خداوند فرمود:” با وجود این درستی حکمت خدا بوسیلۀ نتایج آن به ثبوت می رسد.” ( متی ۱۹ : ۱۱). زیرا در طول تاریخ بودند مذهبیون و دیندارانی که باور خود را درست و عمل خود را موجه می دانستند، اما نتیجۀ کارهای آنها دردناک و موحش و ویران کننده بوده است. مانند دوستان پرهیزکار و دیندار ایوب که مدام بر زخم های او نمک پاشیدند! مانند بلعام پیامبر که تمام قوم اسرائیل را به بت پرستی و زنا کشاند. مانند یونس نبی که فیض و نجات خدا را بر گناه خود توانست ببیند اما نتوانست فیض و نجات خدا را بر گناه دیگران ببیند و آرزوی نابودی و ویرانی آنها را کرد و در آتش انتقام از آنها سوخت. و یا مانند پیامبران اسرائیل که ارمیاء نبی را به سیاهچال انداختند. و یا آن رهبران مذهبی در دین زرتشت که دانیال نبی را به چاه شیران انداختند. و آن رهبران و معضمان دینی که در شش دادگاه تماما ناعادلانه بیگناه ترین انسان روی زمین که تاکنون بدنیا آمده و هرگز دیگر بدنیا نخواهد آمد را محکوم به مخوف ترین مرگ آن زمان کردند؛ و آن دین داران یهودی که با فریادی از ته گلو نعره زده ، و ریختن خون یک دزد جانی را بر خون این انسان بی گناه را ترجیح داده و آن را بر گردن خود و فرزندان خود گرفتند؛ و درست همین رهبران و همین شورا یاران مسیح را شلاق زدند به زندان انداختند و نهایتا مجددا رای به قتل استیفان داده و حتی از گردن زدن ایماندار دیگر مسیح آنقدر خوشحال شدند که هیرودیس اقدام با بازداشت کردن پطرس شاگرد مسیح کرد( اعمال ۱۲ : ۱- ۳ ).
همۀ این افراد بقولنا مذهبی و روحانی از دید خودشان در پی اجرای دین و فرمان خدای خودشان بوده و تا به امروز نیز هستند، آنها به تمام غیرت و افتخارات خود بالیده و خدا را شکر کرده که این افتخار را نصیب حال آنها کرده که ایمان خود را ثابت کنند؛ و دعایشان این بود که باشد تا خدا از اعمال آنها خشنود و راضی باشد!…
چرا جای دور می روید! امروز در دین اسلام و در آیات قران به اندازۀ کافی آیه و سوره میتوانم به شما نشان دهم که ریختن خون یهودیان و مسیحیان کافر و به محمد روی نیاورده حلال و دارای ارج و قرب بیکرانی نزد الله است! آن بچه مسلمانهای با غیرتی که چاقوی های تیز خودشان را بر بدن شهید هوسپیان مهر، دیباج، یوسفی، توریان و صدها شهید مسیحی گمنام دیگر که نامشان را نیز نمی شناسیم اما در همین لحظه ای که این جملات از فکر من بیرون می آید و نوشته می شود در زیر تهدید، فشار ، زندان و شکنجۀ مسلمانان غیرتی هستند! خشنود کننده گان الله هستند! عیسای خداوند حقیقتا خدایی خود را یکبار دیگر ثابت نمود وقتی فرمود: ” ساعتی می آید که هر که شما را بِکُشَد گمان برد که خدا را خدمت میکند.” ( یوحنا ۱۶ : ۲). این باغیرتان مسلمان و ایمانداران کمر بسته به الله و کمر بسته به نارنجک! برای نابودی مخالفان الله و محمد از خون هیچ جنبده ای دریغ ندارند و آنها گمانشان این است که در دین پارساترین و متقی ترین و عادل ترین هستند. اما نتیجۀ باور و عمل آنها را که پس از گذشت سه دهه در سرزمین خود با هم میبینیم، تازه آنوقت شما باید عاقل باشید و درک کنید که نتیجه ها مخرب و ویرانگر و کافرانه بوده است! چرا که همین نتایج سیاه و ویرانگرانه از ثمرۀ اعمال بت پرستان و شهوت پرستان و لواطان و زانیان و قاتلان و مزدوران انسان بدست می آید.
باور شائول طرسوسی خدمت به خدا بود وقتی رای به قتل مسیحیان را می داد. همینطور باور سردمداران حکومت سیاه اسلامی در ایران و در سراسر خاک سیاه این دین، همین است که با کشتن مخالفان دین و قرآن و محمد در حال خدمت به الله هستند! و شرمسار هستم که بگویم همچنین در بین ما مسیحیان نیز دیروز و امروز همین بوده و هنوز هم هست. همدیگر را کُشتیم و سوزاندیم و از خانه و سرزمین خود همدیگر را آواره کردیم، و ما نیز فکر می کردیم که در حال خشنود کردن مسیح هستیم!

تابش نور حقیقت الهی بر سایه های گندیدۀ باور ما
کی زمان روشن شدن ذهن تاریک ماست؟ کی زمان دیدن حقیقت است؟ کی زمان اعتراف به پلیدی های درون ماست؟
من می دانم اگر نور حقیقت الهی خدا چشمان من و شما را باز نکند، همین امروز نیز حتی اگر مسیحی باغیرتی باشیم حاضر می شویم یک نفر را که با ما مخالفت میکند، طرد کنیم، توهین کنیم، زجر دهیم، به او افترا بزنیم، و او را نه شاید جسمانی اما روحاً بِکُشیم! تا نور حقیقت الهی بر ما نتابد و ما را واندارد که درون خود را لخت و عریان نبینیم قادر به دیدن حقیقت الهی نیستم. چرا؟ ” زیرا که ما را کُشتی گرفتن با خون و جسم نیست بلکه با ریاستها و قدرتها و جهان داران این ظلمت و با فوجهای روحانی شرارت در جایهای آسمانی.” ( افسسیان ۶ : ۱۲ ).
خود پولس رسول پس از روشن شدن باور و تابیدن نور الهی بر او می نویسد:” و پدر را شکر گذارید که ما را لایق بهرۀ میراث مقدسان در نور گردانیده است و ما را از قدرت ظلمت رهانیده به ملکوت پسر محبت خود منتقل ساخت.”
( کولسیان ۱ : ۱۲- ۱۳ ). با این دو آیه دو نتیجۀ بزرگ عاید ما می گردد. اگر گوش شنوا دارید بشنوید!
۱- شیطان و نیروهای تاریکی دارای قدرت عظیمی هستند و چشمان و باورهای ما را با تمام توان و قدرت خود به تابیدن نور حقیقت الهی بر باور های ما می بندند.
۲- تنها فیض و محبت خدا قادر است تا نور الهی را بر ما بتاباند، نه تلاش و سعی انسانی ما، حال در هر بُعد و هر سطح و هر اندازه ای!

و این فیض الهی و محبت خدا بود که بر شائول طرسوسی تابید. یعنی آن نور:” شائول هنوز به دمشق نرسیده بود که ناگهان نزدیک شهر نوری از آسمان در اطراف او تابید.” ( اعمال ۹ : ۳ ).
و آن نور درست در اوج گناهکاری او بر او تابیده بود،کمااینکه خودش بعدا به آن اعتراف نمود:” لکن خدا محبت خود را به ما ثابت میکند از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مُرد.” ( رومیان ۵ : ۸ ).
اما مگر کی پولس رسول( شائول طرسوسی) گناهکار بوده است؟ مگر نه اینکه ما در بالا ۹ مورد افتخار و مقام والای روحانی او را که زبانزد تمام قوم بود را دیدیم؟ پس چرا پولس خود را گناهکار خطاب میکند؟مگر چه گناهی کرده بود؟ مگر نه اینکه او داشت خدا را خشنود می کرد؟ مانند مسلمانان غیرتی دیروز و امروز که الله را خشنود می کنند؟
پولس نه تنها خود را گناهکار خطاب می کند بلکه به عمق رفته و تمام باورها و عقاید خود و پدران خود را در گذشته به زیر سوال برده و همه را ویرانگر و کافرانه می نامد:” و شما را در خطایا و گناهان مُرده بودید زنده گردانید. که در آنها قبل رفتار می کردید بر حسب دورۀ این جهان بر وفق رئیس قدرت هوا یعنی آن روحی که الحال در فرزندان معصیت عمل میکند. که در میان ایشان همۀ ما نیز در شهوات جسمانی خود قبل از این زندگی می کردیم و هوسهای جسمانی و افکار خود را به عمل می آوردیم و طبعا فرزندان غضب بودیم.” ( افسسیان ۲ : ۱- ۳ ). و همان شائول طرسوسی نوشت:” حتی یکنفر نیست که کاملا نیک باشد.” و بعد نتیجه گرفت:” همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند.” و نوشت ” او بخاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید.” و نوشت :” زیرا در آن هنگام که ما هنوز درمانده بودیم.” و اعتراف کرد :” گر چه به علت خطاهای خود مُرده بودیم ” و اعتراف کرد که :” ای برادران نمیخواهم شما بیخبر باشید از اینکه پدران ما همه زیر ابر بودند و همه از دریا عبور نمودند…لیکن از اکثر ایشان خدا راضی نبود.” و باز اعتراف کرد که :” و آخرِ همه بر من مثل طفل سقط شده ظاهر گردید. زیرا من کُهترین رسولان هستم و لایق نیستم که به رسول خوانده شوم چونکه بر کلیسای خدا جفا می رسانیدم.”
این اعترافات پولس از گذشتۀ تاریک و گناه آلود خودش کی شروع شد؟ چه زمانی دریافت هر آنچه در گذشته خارج از مسیح و خارج از ایمان به مسیح انجام داده، کافرانه و تمام خداناشناسانه بوده است؟ زمانی که نور حقیقت الهی مسیح بر او تابید و تمام قلب و دل او را زنده ساخت؟ تنها زمانی دروغ و کذب تمام باورها و افتخارات و ارزشهای دینی گذشتۀ خود را ناچیز و کافرانه دانست که در برابر حقیقت فیض عیسای مسیح تمام قلب و روح خود مُرده دید و مسیح را تماما در تمام جان و روح خود زنده! ببینید او در پایان عمر زمینی خود به شاگرد محبوب و فرزند روحانی خود چه می نویسد:” و شکر میکنم خداوند خود عیسی مسیح را که مرا تقویت داد چونکه امین شمرده بدین خدمتم ممتاز فرمود که سابقاً کفر گو و مضّر و سقط گو بودم لیکن رحم یافتم از آن رو که از جهالت در بی ایمانی کردم…این سخن امین است و لایق قبول تّام که مسیح عیسی بدنیا آمد تا گناهکاران را نجات بخشد که من بزرگترین آنها هستم.” ( اول تیموتی ۱ : ۱۳- ۱۵ ). او همین اعتراف به گذشتۀ خود را به شاگرد دیگر خود تیطس می کند، وقتی به او می نویسد:” زیرا که ما نیز سابقاً بی فهم و نا فرمانبردار و گمراه و بندۀ انواع شهوات و لذات بوده و در خبث و حسد بسر می بردیم که لایق نفرت بودیم و بر یکدیگر بغض می داشتیم.” ( تیطس ۳: ۳). پولس مگر کی تو بی فهم و نا فرمانبردار و گمراه و بندۀ انواع شهوات و لذات بودی؟ مگر کی تو در حسادت بودی و کی لایق نفرت بودی؟ کی در بغض بودی؟ می دانید کی؟ درست زمانی که پولس به گمان خودش داشت خدا را خدمت می کرد! درست زمانی که پولس به گمان و باور خودش تمام افکارش درست و دیگران کافر و بی خدا بودند! درست زمانی که به آن ۹ مورد بالا در تمام زندگی خود می بالید! و به گمان خودش خدا شناس بود و از ایمان خودش به خدا دفاع میکرد.درست در آن زمان، او سالها بعد اینجا در این نامه ها اعتراف کرده است که خدانشناس و کافر بوده است!
بی شک پولس رسول در پایان عمر خودش یکی از ارزشمند ترین و کوشا ترین شاگرد مسیح به حساب آمد. کسی که رسالت و ماموریت خواسته شده از طرف همان کسی که روزی هواداران او را رای به قتلشان می داد و از خود او متنفر بود و میخواست تا ریشۀ آنها را از زمین بکند( این اواخر رئیس جمهور ایران همین آرزو را به دل گرفت!) به کمال و تمامیت به نحو عالی به پایان رساند. اما نتوانست زبان خود را حتی در پایان عمر خود از اعتراف به غلط بودن و کافرانه بودن افکار گذشتۀ خود و نهایتا گناهکارنۀ خویش ببندد.
آغاز این توبه و اعتراف به خطاها و گناهان جاهلانۀ گذشتۀ پولس رسول از زبان خودش کجا بود؟ چه زمانی او به خودش آمد و تمام باورهای گذشتۀ خود را غلط و کافرانه دانست؟ درست زمانی که نور فیض مسیح بر قلب و روح او تابید:” اما فیض خداوند ما بینهایت افزود با ایمان و محبتی که در مسیح عیسی است.” آن روز که نور مسیح چشمانش را باز کرد و نمک مسیح روحش را نمکین کرد! و او را به زانو درآورده و او را به توبه وا داشت.

دوست عزیز!
نمیدانم از کدام مکتب و هوادار کدام دین هستی! اجازه بدهید خیلی ساده ، بی ریا و خالصانه عرض کنم. اگر عیسای مسیح را در قلب خودت بعنوان تنها نجات دهنده و رهانندۀ خودت نداری گمراه ، کافر و بی خدایی! هر چند انسانی باشی که تمام قوانین و مقررات دین و شریعت خودت را مو به مو انجام داده باشی ، هر چند انسانی باشی که تمام ضوابط و آداب و فرهنگ انسانی را به حد اعلاء دنبال کرده باشی، اگر عیسای مسیح تنها نجات دهنده و رهانندۀ تو در قلب تو نیست، تمام اعمال مذهبی تو ، تمام تلاش انسان گونۀ تو به گناه آلوده است. نگاه کن به آدمی که از هر حیث و هر مقام در رتبۀ برجسته دینی بود، اما مقامات و تلاش های او نتوانسته بود آن آزادی و فیض و رحمت خدا را در قلب او نصیب او کند. و او با هوش تر از این بود که بفهمد آدم جاهل و نادانی نبوده است؛ پس چرا به جاهل و نادان بودن خود اعتراف میکند! آن هم بدون اینکه بر روی صندلی مجازات و یا در زیر شلاق باشد و یا در دستهای ماهران و خونخواهانه شکنجه های کشنده عذاب ببیند! او که می دانست تمام تلاش مذهبی او برای خشنود کردن خدا درست بوده است او حتی تمام شورای یهود را بعنوان شاهد خود داشت! پس چرا اعتراف میکند که او فردی ” کفر گو و مضر و سقط گو ” و ” بی فهم و گمراه و بندۀ انواع شهوت ” بوده است؟ زیرا پس از رودررو شدن با حقیقت و دیدن آن در عمق دلش، آنقدر نادان و احمق نبود که حقیقت نور الهی را تشخیص ندهد! زیرا پس از زیستن در این حقیقت و تبدیل شدن او به انسانی تازه و نوین آنقدر نادان و بی فهم نبود که باز در نادانی خودش پافشاری کند! شکست خودش را اعتراف کرد. خطایش را اعتراف کرد. گناهش را اعتراف کرد. نجات دهنده را پذیرفت. قلبش را به او داد و زیست. با آرامش و صلح ،در این دنیا و در دنیایی که منتظر او بود. در این دنیا موقتی و ناکامل. اما در آن دنیا دائمی و به کمال.

دوست عزیز!
درنگ کن! افسار خر چموش کینه را بِکش! زبان و دل و چاقو و نارنجک و شمشیر انتقام را به کنار بگذار!بیا پایین! به او نگاه کن! به آن صلیب حقیر و چوبی که در خارج از شهر مقدس اما گناهکار برپا شده است، و او که در بالای آن برای تو ، برای بازگشایی آن سّر پنهان الهی خونش را ریخت. و اکنون به تو نگاه میکند که بیا فرزندم! ” تمام شد.” اینجاست اوج محبت خدا! اینجاست اوج حقیقت خدا!اینجاست پایان تمام تلاشهای انسانی!اینجاست آغاز تمام زیستن در روح خدا! بیا فرزندم! به من ایمان بیاور! تا خدای حقیقی را در قلب تو برخیزانم. خدایی که ترا آنقدر محبت نمود که درست آن زمانی که گناهکار بودی از من خواست تا برای تو مصلوب شوم و من آنقدر پدر را دوست داشتم و ترا، که به آن لبیک گفتم و برای تو مُردم. به من ایمان بیاور. به من ایمان بیاور اگر میخواهی تا از ظلمت دلت که خودت میدانی و سنگینی آن را بر خودت داری اما آنقدر لجوج و در غیرتت کور هستی که نمی خواهی اعتراف به آن کنی! به نور دائمی و فروغ ابدی سفر کنی. به من ایمان بیاور تا دستان ترا نه برای گرفتن انتقام از مخالفان خود و پاهای ترا نه برای خونخواهی ها و تمامی ترا نه برای کینه و انتقام ، بلکه برای زیستن در روحی تازه و دلی تازه و قلبی تازه روشن کنم. تا دستان تو در فروتنی برای پرستش خدای صلح بالا رود و پاهایت برای رساندن خبر انجیل نور و سلامتی روان گردد. تا خدای حقیقی را بشناسی و خودت را به او بسپاری و تمام خودت را از آن او کنی و تو او را از آن خود. اکنون تا به ابد.
پس بیا با من دعا کن و همین امروز او را بطلب! نور الهی را به قلب خودت! بگذار تا همین امروز نام تو در دفتر حیات ثبت گردد و تو با او دیدار کنی و نور جاودان انجیل او تمام ظلمت و تاریکی باور و عمل ترا منور ساخته و میوه های تو میوۀ روح پاک خدا باشد.
پس بیا با من دعا کن که :
” خدایا من گناهکارم و من قادر به شستن و پاک کردن گناهان خود با اعمال مذهبی نبودم و نیستم. ایمان دارم عیسای مسیح برای گناهان من کفارۀ من شد و بر بالای صلیب مُرد. دفن شد. روز سوم قیام کرد و امروز زنده است. من اکنون از او دعوت می کنم تا به قلب من بیاید و مرا از خود کند. آمین.”
دوست عزیز!
تاریکی همین الان از تو رفت!تاریکی سنت و باور گذشتۀ تو. خوش آمدی به نور! در نور زندگی کن. در نور بمان و در نور بارور شو.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!