loading

تعمید

کلمۀ تعمید همان به معنای غسل است. پاک شدن بواسطۀ آب.
عمل تعمید مختص مسیحیان نبوده است. از ایام قدیم مردم بین النهرین و چه بسا دیگر نقاط دنیا از آب برای شستشو و مراسم مذهبی خود استفاده میکردند( خروج ۲: ۵). این سنت انسان قدیم بعدها وارد قوم اسرائیل شد و می بینیم که موسی برای اولین بار در کتابمقدس هارون و پسرانش را در آب غسل میدهد( لاویان ۸: ۶). و می بینیم که شستن برای پاک شدن بعدها بعنوان سنتی به قوم اسرائیل اضافه شد( مرقس ۷: ۳- ۴).
تعمید برای آمرزش و پاک شدن از گناهان انجام می شد. این عمل تعمید در آب تا زمان یحیی تعمید دهنده وجود داشت. مردم برای پاک شدن گناهان خود نزد او می آمدند و او آنها را غسل آب یا تعمید می داد. تعمید او ، تعمید توبه از گناهان بود. اما خود یحیی اعتراف کرد که:” من شما را به آب به جهت توبه تعمید می دهم لکن او که بعد از من می آید تواناتر است که لایق برداشتن نعلین او نیستم. او شما را به روح القدس و آتش تعمید خواهد داد.” ( متی ۳: ۱۱).
به همین دلیل پس از یحیی و آمدن عیسای مسیح و مُردن او بر صلیب که آمرزش گناهان بشر را به همراه آورد، نقش تعمید پس از عیسای مسیح دیگر فقط برای توبه از گناهان و آمرزش آن نبود، چون مسیح با مرگ خود آمرزش گناهان را حاصل کرده بود. تنها اعتراف به گناه و توبه از آن و ایمان به نام مسیح و مرگ و قیام او ، شخص را آماده می ساخت تا تعمید بگیرد.
تعمید یحیی، فقط تعمید آب بود. و معنای این را می داد که شخص از گناه خود توبه کرده و پاک شده است. اما شخص مجددا ممکن بود فردای آن روز دوباره گناه کند، او مجددا بر می گشت تا توبه کند و مجددا تعمید بگیرد تا از گناهانش پاک شود.
تعمید مسیح نیز تعمید آب بود اما دریافت کردن روح القدس به همراه آن. و معنای این را می داد که شخص گناهان خود را به مسیح اعتراف کرده، مسیح را به قلب خود دعوت کرده، گناهانش برای همیشه آمرزیده و پاک شده است. اکنون تعمید میگیرد تا اعلان کند، به مسیح متعلق است و مردن و قیامت او را تایید میکند. این شخص ممکن است مجددا گناه کند، اما دیگر نیاز ندارد که مجددا تعمید بگیرد. زیرا مسیح یکبار برای همیشه گناهان او را آمرزیده و او پاک است، تنها باید در نام مسیح از عمق دل، اعتراف به گناهان خود کند و اطمینان داشته باشد که نزد خود شفیع او ( عیسای مسیح) گناهانش را می آمرزد.
عیسای مسیح خودش کسی را تعمید نداد بلکه شاگردانش مردم را تعمید می دادند( یوحنا ۴: ۲). حتی پولس رسول تاکید میکند که فقط دو نفر و یک خانواده را تعمید داده است( اول قرنتیان ۱: ۱۴- ۱۶). این باید به ما نشان دهد که نقش تعمید پس از آمدن عیسای مسیح و دلیل آمدن او که مُردن برای گناهان بشر و رستگاری با ایمان به او بود، تماما تغییر میکند. این باید به ما نشان دهد که عمل تعمید نیست که در زندگی ایماندار نقش ایمان را بازی میکند بلکه قلب و جان ایماندار و میزان دلبستگی او به عیسای مسیح.

تعمید گرفتن عیسای مسیح
در سه انجیل به روایت متی و مرقس و لوقا میخوانیم که عیسای مسیح از یحیی معروف به تعمید دهنده ، تعمید میگیرد. تعمید عیسای مسیح از یحیی دلیل بر پاک شدن و آمرزش و توبه از گناهان مسیح نبود. او پاک و بیگناه بدنیا آمد، او نیازی به توبه از گناهان خود نداشت، از اینرو نیازی هم به تعمید آب از یحیای تعمید دهنده نداشت. برداشت ما از تعمید عیسای مسیح از یحیای تعمید دهنده میتواند اینگونه باشد که :
۱- او تعمید گرفت تا از فرمان خدا در تعمید دادن یحیی برای توبه از گناهان اطاعت کند( متی ۳: ۱۵).
۲- او تعمید گرفت تا پیام یحیی تعمید دهنده را تایید کند( متی ۳: ۱۱).
۳- او تعمید گرفت تا برای شروع خدمت خود ، خود را آماده کند( مرقس ۱: ۱۲-۱۳).
این سه عامل یعنی، اطاعت کردن از فرمان خدا، تایید کردن کار مسیح، و آماده شدن برای خدمت؛ امروز نیز در شخص ایماندار در زمان تعمید و بعد از تعمید دنبال میگردد.
عیسای خداوند دو رسم برای کلیسا بجا گذاشت. شام ربانی یا معروف به شام خداوند و تعمید.
لوقا ۲۲: ۱۹- ۲۰ ( شام خداوند)
متی ۲۸: ۱۹( تعمید)

این دو یادگار مسیح بعنوان یادبودی از کار عیسای مسیح در کلیسا باقی مانده است و کلیسای مسیح در اجراء کردن هر کدام این دو نباید نه به افراط برود و نه به تفریط. نه آن را به سنت و عمل مذهبی مبدل سازد که با چگونگی اجراء آن شخص خطاکار و ناباب تلقی گردد؛ و یا با اندک گرفتن و اهمیت به آن ندادن در میان فعالیت های کلیسایی، انگیزه و پیام حقیقی این دو یادگار کاملا محو شود!
کلیسای مسیح باید این را بداند که فیض خدا در عیسای مسیح تمام راه قدوسیت خدا را که انسان باید در آن زندگی کند، تمام و کامل کرده است:
۱- شخص پس از ایمان به عیسای مسیح در شام خداوند شرکت میکند تا با عهد مسیح برای آمرزش گناهان و پاک شدن از گناه مجددا خود را استوار سازد. می گوید مسیح برای آمرزش گناهان من جسم گرفت، آزار و شکنجه شد، مصلوب شد، خونش ریخته شد و من از گناه و اسارت آن با عهد جدید خدا ، برای همیشه ازاد شده ام.
۲- شخص پس از ایمان به عیسای مسیح تعمید میگیرد تا اعلام کند که جریمۀ گناهانش بر بالای صلیب پرداخت شده است. او و نفس خطاکار او بر بالای صلیب با مسیح مصلوب شده است، با مسیح دفن شده است و به زندگی تازه مانند مسیح قیام کرده است، اکنون او نباید تن به گناه بدهد.

مجددا تاکید میکنیم نه اجراء شام خداوند و نحوۀ اجرای آن و نه اجراء تعمید و نحوۀ اجرای آن؛ پاک شدن از گناهان و زیستن در زندگی تازه را مسبب نمی گردند. ما باید بدانیم زیستن در مسیح هر دوی این عمل را در ما انجام داده و می دهد. این دو عمل در شخص ایمان را ایجاد نمیکند بلکه از ایمان سرچشمه گرفته و با ایمان تقویت شده و تاکید می گردد.
زمانی تعمید میسر است که شخص به عیسای مسیح به عنوان نجات دهندۀ خودش از گناهان و مرگ ابدی اعتراف به ایمان میکند و عیسای مسیح را بعنوان خداوند و نجات دهندۀ خودش قبول می کند.
آب شخص را در این ایمان مهر میکند. اما این آب نیست که قلب شخص را عوض میکند و آن را متعلق به مسیح می سازد، بلکه نشستن و حضور روح مقدس خدا در زمان ایمان و اعتراف شخص به مسیح است؛ و به قولنا ختنه شدن جسم و روح ما در مسیح. در سنت یهود عمل ختنه یک عمل جسمی بود که شخص را مهر میکرد، در مسیح ، آب و روح در زمان تعمید است که قلب شخص را از زیستن در گناه ختنه میکند و به او تولد تازه می دهد.
حزقیال ۳۶: ۲۵- ۲۷
یوحنا ۳: ۵- ۶

پس این آب نیست که ما را از گناه پاک میکند بلکه وعدۀ خدا در خون مسیح عیسی است. با تعمید گرفتن آب در واقع گویی با خدا عهد میبندی که: ” گناهانم را در مسیح آمرزیدی و من عهد می بندم که پاک و به دور از گناه برای تو زندگی کنم.”
اول پطرس ۳: ۲۱
در تعمید گرفتن ما راه زیستن در مسیح در قدوسیت و پاکی روحانی را یاد گرفته و تعهد می دهیم.
رومیان ۶: ۱- ۴
تیطس ۳: ۵
عبرانیان ۱۰ : ۲۲
چگونگی و نحوۀ تعمید
مسیحیان و فرقه های متفاوتی در این خصوص با هم اختلاف دارند. سه نوع تعمید در بین کلیساها رواج داشته و دارد:
۱- توسط پاشیدن آب بر شخص
۲- توسط ریختن آب بر شخص
۳- توسط فرو بردن شخص در آب
هر چند سه نوع تعمید در کلیساها و فرقه های مسیحی رواج دارد، اما تنها یک چیز در بین اکثریت فرقه ها استوار و عمیقا تاکید شده است؛ و آن این است که شخص بر طبق فرمایش عیسای خداوند در انجیل متی ۲۸: ۱۹ باید در نام پدر، پسر و روح القدس تعمید بگیرد.
متی ۲۸ : ۱۹
دقت کنید که عیسی نمی گوید که به ” نام های ” بلکه می گوید ” نام “. یک واحد. چرا؟ زیرا اولا ما به سه خدا بر خلاف باور دنیای گمشده اعتقاد نداریم، و این خود یکی از صدها تاییدیه در کتابمقدس است. دوما در نجات شخص در زمان تعمید هم خدا، هم مسیح و هم روح القدس نقش داشته اند. خدا با فرستادن عیسی. عیسای مسیح با مرگ بر صلیب و روح القدس با ساکن شدن در شخص.
بدلیل کمی وقت و فشرده بودن این جزوات ما نمی خواهیم به کتابمقدس رجوع کنیم و هر سه نوع مختلف تعمید را با ذکر آیه ها به شما نشان دهیم. اما به وضوح و آشکار به واقعیت هایی چند در طول کتابمقدس بر میخوریم که این حقیقت را تایید میکند.
هر چند خود عبارت: تعمید و یا baptizo که عبارت baptizim از آن گرفته شده به معنای عمل فرو رفتن در آب است. اما این معنا در همۀ آیات کتابمقدس صدق نمیکند. خلاصه اینکه فرو رفتن در آب تنها راه تعمید دادن در کلیسای اولیه نبوده است. ما نمی توانیم صد در صد در نحوۀ تعمید دادن کرنیلیوس و خانواده اش( اعمال ۱۰: ۴۷- ۴۸) توسط پطرس رسول ؛ یا از تعمید گرفتن زندانبان فیلیپی و تمام اهل خانه اش ( اعمال ۱۶: ۳۰- ۳۴ ) توسط پولس و سیلاس مطمئن باشیم. یا حتی از میزان و مقدار آب در زمان تعمید( یوحنا ۳: ۲۳ ). پس چرا باید خود را اسیر نحوه و نوع عملی کنیم که خود در عین واحد نیازی به تعمید ندارد تا حیات جاودان را دریافت کنیم، بلکه فقط ایمان( لوقا ۲۳: ۴۱- ۴۳)؟
نتیجه اینکه باور تعمید باید باور مهر و موم کردن ما با اعتراف ما به گناهان خود ؛ مردن در گناه با مسیح و زنده شدن به زندگی تازه در مسیح به همراه اقرار به الوهیت عیسای مسیح باشد.
ما تعمید می گیریم تا برای مسیح پاک زندگی کنیم. این پاکی با ایمان به مسیح آغاز شده، در تعمید شروع میشود، در مطالعۀ روزمرۀ کلام و دعا تقویت شده، در اطاعت و مطیع بودن به روح القدس قدرت گرفته و در اتصال با بدن مسیح، کلیسا چهره ای تماما نوین میگیرد.

پرسش و پاسخ

۱- یحیای تعمید دهنده در متی ۳: ۱۱ چه فرقی بین تعمید خودش و تعمید مسیح بیان میکند؟
۲- سه دلیلی که مسیح از یحیی تعمید گرفت چیست؟
۳- چه زمانی شخص میتواند تعمید بگیرد؟
۴- معنای حقیقی تعمید بر طبق رومیان ۶: ۱- ۴ چیست؟
۵- تعمید شخص باید در چه نامی باشد؟ چرا؟
۶- چرا شما دارید تعمید می گیرید؟
۷- لطفا نحوۀ ایمان اوردن خودتان به عیسای مسیح را برای دیگران شرح دهید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!