loading

یهودا یا تدی

نام سه یهودا در کتابمقدس (عهد جدید) آورده شده است.یهودای اسخریوطی ،یهودا برادر ناتنی عیسای مسیح و یهودا یا تدی پسر یعقوب (لوقا ۶:۱۵ ).از یهودای اسخریوطی در این مقاله دانستیم.در بارۀ یهودا برادر ناتنی مسیح که بعد از قیام عیسای مسیح از مرگ به او ایمان آورد ،نوشته ای باقی مانده است بنام خود او که بخشی از کتابمقدس است.اما در بارۀ یهودا یا تدی پسر یعقوب تنها یک اظهار نظر در انجیل به قلم یوحنا داریم. شب آخر بود.عیسای مسیح گویی آخرین فرمایشات را با شاگردان خود در میان می گذاشت.او رو به شاگردان می فرماید:” هر که احکام مرا قبول کند و مطابق آنها عمل نماید او کسی است که مرا دوست دارد و هر که مرا دوست دارد پدر من او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست داشته خود را به او ظاهر خواهم ساخت.” ( یوحنا ۱۴ :۲۱ ) یوحنا نویسندۀ این سطور آن شب را بخوبی به خاطر می آورد که یهودا نه یهودای اسخریوطی یعنی همین تدی رو به عیسای مسیح می پرسد:” ای خداوند ،چرا می خواهی خود را به ما ظاهر سازی اما نه به جهان؟” سوال یهودا یا تدی از دلی گیج و متحیر برخاسته است.من شکی ندارم که این سوال تدی در دل همۀ شاگردان بود:” اگر تو آمده ای که پادشاه اسرائیل و دنیا باشی ،چطور میخواهی فقط خودت را به ما نشان دهی؟پس چطوری میتوانی بر اسرائیل و دنیا حکومت کنی اگر خودت را به آنها نشان نمی دهی؟!” عیسای مسیح در پاسخ به این گیجی و تحیر میفرماید:” هر که مرا دوست دارد مطابق آنچه می گویم عمل خواهد نمود و پدر من او را دوست خواهد داشت و ما پیش او آمده و با او خواهیم ماند.” ( یوحنا ۱۴ : ۲۳ ) او یکبار دیگر هم به تدی و هم به شاگردان از درک و آمادگی برای دریافت روح القدس پس از صعود او به آسمان و مشارکت ایمانداران در روح و راستی در غیاب خود سخن می گوید.یگانگی در پدر ،پسر و روح القدس ،ماندن با هر کسی که به او ایمان آورد.پس موضوع ظاهر ساختن جسمانی ، مورد نظر مسیح نبود.
تدی یا یهودا این یگانگی و داشتن و ظاهر شدن خدای پدر ،عیسای مسیح و روح القدس در خود را تماما دریافت نمود وقتی پیام نجات مسیح را با خود به شمال و شرق اسرائیل برد.رد پای او را تا هندوستان و ارمنستان دیده اند!او همچون برتولما نقشی اساسی در پخش کردن پیام نجات مسیح در سرزمین ارمنستان داشته است.دانه های کلامی که برتولما و تدی در این سرزمین کاشتند به حدی پربار گشت که سرزمین ارمنستان حوالی سالهای ۴۰۰ میلادی خود را اولین سرزمینی که متعلق به عیسای مسیح است لقب داد.این لقب نه تنها در اسم بلکه قانونی و در اساسنامه این کشور قید گردیده است.بین برتولما و تدی ،تاریخ شناسان و محققین نام تدی را بعنوان اولین نفری که پا به سرزمین ارمنستان برای آوردن مژدۀ نجات مسیح گذاشت ،آورده اند.در پشت این واقعیت گفتگو و سخنی نهفته است که توسط نویسندگان انجیل تایید نگردیده از این رو ما آن را در انجیل ثبت شده نداریم .اما به نقل از سخنان پدران کلیسا و ایمانداران قرون اولیه این سخن بوده است که خبر وجود عیسای مسیح و فعالیت و معجزات شگفت انگیز او به گوش پادشاه ارمنستان بنام Abgar می رسد.او که بیماری ناعلاجی داشته از عیسای مسیح می خواهد که به نزد او رفته و در سرزمین او بماند و مردم ناسپاس اسرائیل را رها کند.او امید داشت که عیسای مسیح او را شفا دهد.می گویند عیسای مسیح در پاسخ به پادشاه می فرماید که خداوند او را برای سرزمین اسرائیل فرستاده و تا انجام و تکمیل وعدۀ او در آنجا خواهد ماند؛اما یکی از شاگردان خود را بنزدش می فرستد تا او را ملاقات نماید.می گویند آن شاگرد تدی بود.تا چه حد این نقل قول می تواند صحت داشته باشد را نمی دانیم. اما سنت و گفتگویی ست که در کلیسای اولیه وجود داشته است.البته همانطور که یوحنا قید می کند:” عیسای مسیح کارهای بسیار زیادی کرد که اگر او می خواست همۀ آنها را بنویسد تمام صفحات دنیا کفاف نمی کرد.”
اینجا مد نظر ما صحت و سقم این روایت یا نقل قول نیست.تنها دیدن تاثیر گذاری نه تنها خود عیسای مسیح بلکه پیام او و شاگرد او بر این سرزمین تماما بیگانه می باشد.آنچه تدی انجام داد و به آن سرنهاد آنچه بود که عیسای مسیح از آنها خواسته بود:” و تا دورافتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود.” ( اعمال ۱ : ۸ ) تدی وقتی پا به سرزمین بیگانۀ ارمنستان گذاشت در خود تماما عیسای مسیح را می دید که بر او ظاهر شده ،در او مانده است؛او با خود مسیح را به ارمنستان برد.
اطراف مرگ تدی ماجرایی دقیق در دست نیست اما همین اندازه می دانیم که در حوالی سالهای ۷۰ میلادی به ضرب نیزه ای کشته شد.او چون استادش که جامی تلخ را از دستان پدر گرفت،جام را از دستان مسیح گرفت و آن را تا به آخر نوشید.
( گرته برداری از کتاب شهیدان نوشتۀ John Foxe صفحات ۲۷-۲۹ )

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!