loading

 

او تفکر ما را برای همیشه عوض کرد

و شما را که در خطایا و گناهان مرده بودید زنده گردانید. که در آنها قبل رفتار میکردید بر حسب دورۀ اینجهان بروفق رئیس قدرت هوا یعنی آن روحی که الحال در فرزندان معصیت عمل میکند.” ( افسسیان ۲: ۱- ۲ )

اساس تفکر خود را بر این بنا کرده ام

خدایی وجود ندارد

این یک فکر احمقانه است که

خدایی وجود دارد که دانای مطلق است و دارای یک نقشۀ الهی میباشد.

این خدای قادر مطلق دانای هر درد و مصیبت در دنیاست.

اندیشۀ تسلی دهنده‏ایست

تمام آن “خوش باوری” آرزوهاست

مردم میتوانند هر آنچه تمایل دارند بدون ترس از عقوبت ازلی انجام بدهند

این باور که

من محکوم به جهنم هستم

به دلیل گناه

دروغی است که مرا بردۀ آنانی که در قدرت هستند میسازد

هر چه بیشتر داشته باشم شادتر خواهم بود

زیستنمان دلیل و انگیزۀ حقیقی ندارد

در دنیایی که خدایی وجود ندارد

آزادی ایی وجود دارد که میتوانم آنی باشم که میخواهم

اما با خدا

زندگی دایرۀ بی پایان محکومیت و شرمساری است.

بدون خدا

همه چیز عالیست.

بسیار احمقانه است که فکر کنم

من گمشده ایی هستم و به نجات دهنده نیاز دارم.

( این طرز تفکر من بود تا اینکه عیسای مسیح مرا زنده کرد، چشمان مرا باز کرد، قلبم را عوض نمود و افکار قدیمی مرا تماما برعکس کرد.)

من گمشده ایی هستم و به نجات دهنده نیاز دارم.

بسیار احمقانه است که فکر کنم

همه چیز عالیست.

بدون خدا

زندگی دایرۀ بی پایان محکومیت و شرمساری است.

اما با خدا

آزادی ایی وجود دارد که میتوانم آنی باشم که میخواهم.

در دنیایی که خدایی وجود ندارد

 

زیستنمان دلیل و انگیزۀ حقیقی ندارد

هر چه بیشتر داشته باشم شادتر خواهم بود

دروغی است که مرا بردۀ آنانی که در قدرت هستند میسازد

به دلیل گناه

من محکوم به جهنم هستم

این باور که

مردم میتوانند هر آنچه تمایل دارند بدون ترس از عقوبت ازلی انجام بدهند

تمام آن “خوش باوری” آرزوهاست

اندیشۀ تسلی دهنده‏ایست

این خدای قادر مطلق دانای هر درد و مصیبت در دنیاست.

خدایی وجود دارد که دانای مطلق است و دارای یک نقشۀ الهی میباشد.

این یک فکر احمقانه است که

خدایی وجود ندارد

اساس تفکر خود را بر این بنا کرده ام.

 

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!