loading

بوسۀ خیانت
نوشتۀ: ح.گ.
” و سخن هنوز بر زبانش بود که ناگاه جمعی آمدند و یکی از آن دوازده که یهودا نام داشت بر دیگران سبقت جسته نزد عیسی آمد تا او را ببوسد. و عیسی بدو گفت ای یهودا آیا به بوسه پسر انسان را تسلیم میکنی.”( انجیل لوقا ۲۲: ۴۷- ۴۸ )
چند ساعت قبل از این واقعه، انگاه که همه دور هم نشسته بودند و آخرین شام فصح را با عیسای مسیح میخوردند، عیسای مسیح رو به شاگردان خود کرده و میفرماید که کسی از بین آنها به او خیانت میکند. در روایت متی میخوانیم که یهودا مستقیما از مسیح میپرسد که آیا این شخص اوست، عیسای مسیح میفرماید، بله.( متی ۲۶: ۲۵ ) در روایت یوحنا میخوانیم که یوحنا از او میپرسد آن شخص کیست، عیسی به او میفرماید من لقمه را به آن شخص میدهم و او آن را به یهودا، معروف به اسخریوط میدهد.( یوحنا ۱۳: ۲۶- ۲۷ ) اگر عیسای مسیح پیشگویی کرده بود که یکی از شاگردانش، یهودا اسخریوطی، به او خیانت میکند، پس چرا آن شب در باغ جتسیمانی وقتی یهودا با سربازان آمد و او را بوسید، از او پرسید که ” آیا به بوسه پسر انسان را تسلیم میکنی؟”
سوال مسیح از یهودا در آن شب، گواه بر این نیست که : آه! پس این تو هستی که خیانت میکنی! یا اینکه: من به تو گفتم که تو آن خائن هستی! سوال آن شب مسیح از یهودا که آیا به بوسه پسر انسان را تسلیم میکنی، از روی گواه بر خیانت یهودا نبود، بلکه از نحوۀ خیانت یهودا بود. سوال عیسی برای خودش نبود برای یهودا بود که بداند، او چگونه به خداوند و نجات دهندۀ خود، به کسی به مدت سه سال با او بسر برده بود، با او زندگی کرده بود، به او فرصت داده بود، به او اعتماد کرده و او را خزانه دار شاگردان خود کرده بود، او را با شاگردان دیگر قدرت و قوت داده بود که کارهای عظیم برای پادشاهی خدا انجام بدهد، اینطور خیانت میکند که: من تو را میبوسم، چون ترا دوست دارم. آیا داری؟ آیا این بوسه از روی محبت کردن به من است؟
آیا این خیانت، میتواند خیانت من و تو نیز باشد؟ ایا من و تو نیز میتوانیم با بوسه ایی به مسیح خیانت کنیم؟ من فکر میکنم، احتمال آن بسیار قوی است:
الف- من میتوانم به زبان و در میان جمع اعتراف کنم که مسیح را میشناسم، اما در خلوت و در میان بی ایمانان، هرگز نه بوی مسیح را بدهم و نه حرفی از ایمان و مسیح بزنم. این خیانت کردن به مسیح با بوسه است.
ب- من میتوانم سخن مسیح را از کلام او بگیرم و آن را طوری تعلیم بدهم و درس بدهم که برضد خود پیام انجیل مسیح و پادشاهی او باشد. این خیانت کردن به مسیح با بوسه است.
پ- من میتوانم در ملاء عام، روحانی باشم، اما در پشت درهای بسته، پر از نفس و شرارت و پلیدی. این خیانت کردن به مسیح با بوسه است.
ت- اگر ایمانداران مسیح متعلق به مسیح هستند و اگر کسی به یکی از آنها آب یا نان یا محبتی بکند به مسیح کرده است؛ من میتوانم درخواستها و دردهای برادر یا خواهری را بشنوم با او همدردی کنم، اما تمام آن را نقل مجلس دنیای بیرون و بی ایمانان کنم! این خیانت کردن به مسیح با بوسه است.
ث- من میتوانم شبانی گلۀ خدا را که خدا به من سپرده است را به بازار قدرت و حکومت و سروری کردن بر فکر و جان و روح گله کنم نه خادم بودن و خدمت کردن آنها. این خیانت کردن به مسیح با بوسه است.
ج- من میتوانم زن و بچه و کار و شغل و مقام را، حتی شبان کلیسا بودن و مبشر بودن را از خود مسیح و محبت کردن به او بیشتر دوست داشته باشم! این خیانت کردن به مسیح با بوسه است.

چ- این بوسه امروزه بسیار رواج دارد: من میتوانم وارد کلیسا بشوم و داستانی را سر هم کنم که خدا چنین کرد و چنین خوابی دیدم. من اصلا عاشق مسیح هستم و جانم را به او میدهم و الان میخواهم پناهنده بشوم و جانم در کشورم در خطر است. بعد که آبها از آسیاب افتاد و بقولنا خر ما از پل گذشت، نه از عیسای خداوند یادی کنم و نه از اسم او و نه از یاد او، و تمامی زحمات کلیسا و ایماندارانی که در روزهای نیازها به ما یاری کردند را فراموش کنم و اصلا شرمسار بیاد آوردن کلیسا و ایمان مسیحی باشم. این آن بوسۀ خیانت است.
باید از خودم سوال کنم: آیا ممکن است که من امروز به بوسه ایی به خداوند و نجات دهندۀ خود خیانت کنم؟ این چه بوسه ایی میتواند باشد؟

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!