loading

بنابه سلیقۀ مردم نام مسیح را موعظه نکنیم(۱)
میدانی چه را بشارت می دهی؟

خدای عادل و منصف پس از قیام عیسای مصلوب از مرگ ،یعنی پس از تکمیل و تمام کردن طرح الهی برای رستگاری انسان گمشده ،سرنوشت و آیندۀ انسان را به پیام نجات بخش عیسای مسیح گره زد.نقطۀ عطف بشریت و تمامی خصایل والای روحانی را در یگانه شدن و ایمان به عیسای مسیح قرار داد.او را تنها میزان و سنگ سنجش درون و اعمال ما قرار داد.او با این کار وعدۀ دیرینۀ خود به ابراهیم را تکمیل نموده و به آن وفا کرد :” هر آینه ترا برکت دهم و ذریت ترا کثیر سازم مانند ستارگان آسمان و مثل ریگ هایی که بر کنارۀ دریاست و ذریت تو دروازهای دشمنان خود را متصرّف خواهند شد.و از ذریت تو جمیع امتهای زمین برکت خواهند یافت چونکه قول مرا شنیدی.” ( نامۀ پیدایش نوشتۀ موسی فصل ۳۱ ۱۷- ۱۸ )
زمانی که عیسای مسیح پا بر زمین نهاد همین را به مردم تکرار کرده و یادآوری نمود :” بدانید که بسیاری از مشرق و مغرب آمده با ابراهیم و اسحاق و یعقوب در پادشاهی آسمانی بر سر یک سفره خواهند نشست.” ( متی ۸ : ۱۱ )
چند سال بعد از صعود عیسای مسیح به آسمان پولس رسول در دفاعیۀ خود همین را یکبار دیگر بیان کرد :” و حالا به خاطر امید به آن وعده ای که خدا به نیاکان ما داده است محاکمه می شوم.این همان وعده ای است که دوازده طایفۀ ما امید دارند که روزی انجام آن ببینند و از صمیم قلب شب و روز عبادت می کنند.” ( اعمال ۲۶ : ۶-۷ )
این وعده ای که پولس رسول از آن سخن می گوید همان وعدۀ دادن برکت آسمانی به نسل ابراهیم است.عیسای مسیح از نسل ابراهیم بود.اما مسیح چگونه باعث آن برکت و انجام آن وعده شد؟ جواب :”مقصود این است که مسیح خادم قوم اسرائیل گردید تا آن وعده هایی را که خدا به پدران آنان داده بود تحقق بخشد.” ( رومیان ۱۵ : ۸ )
سوال: مسیح چگونه خادم شد؟ جواب :” خود را از تمام مزایای آن محروم نموده بصورت یک غلام ( خادم) در آمد و شبیه انسان شد.چون او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت خود را پست تر ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ- حتی مرگ بر روی صلیب را بپذیرد.” ( فیلیپیان ۲ : ۷-۸ )
سوال: آن برکت وعده داده شده چه بود؟ جواب:” تقدس و بی عیبی – دریافت حیات جاودانی-ورود به فیض الهی- شادی در زحمات- بردباری- امید- شادی در روح ”
سوال: این چگونه برای من و تو تحقق خواهد پذیرفت؟جواب : ” هنگامیکه خدا خادم خود عیسی را مبعوث فرمود او را قبل از همه پیش شما فرستاد تا شما را از راههای شرارت آمیزتان برگرداند و به این وسیله شما را برکت دهد.” ( اعمال ۳ : ۲۶ )
خود عیسای مسیح همین پیام رسا و گویا را به شاگردان خود بعد از قیام خود از مرگ و تایید کردن آن وعده و دادن آن برکت الهی اینچنین بیان فرمود :” که مسیح باید عذاب مرگ را ببیند و در روز سوم دوباره زنده شود و به نام او توبه و آمرزش گناهان به همۀ ملتها اعلام گردد.” ( لوقا ۲۴ : ۴۶-۴۷ )

تکلیف شما و پیام مسیح
تا به اینجا کار مسیح بر روی زمین تمام شد.اما کار پیام نجات بخش مسیح که نجات جانهای گمشدۀ انسانها بود تازه شروع شده بود.او این ماموریت عظیم را ابتدا به دوازده نفر داد.سپس به آنان فرمود که آن ماموریت را به شاگردان خود بسپرند و شاگردان به شاگردان خود.اجازه ندهید تا دیگران شما را با این جمله خام کنند یا که بفریبند :این پیام قدیمی و کهنه شده است.کلام مقدس می نویسد :” عیسی مسیح امروز همان است که دیروز بوده و تا ابد هم خواهد بود.نگذارید تعالیم عجیب و گوناگون شما را از راه راست منحرف سازد.روح انسان با فیض خدا تقویت می شود.” ( عبرانیان ۱۳ : ۸-۹ ) یا اینکه پیامی که می دهید آنی باشد که از چشمۀ اصلی خود پیام نیآید؟
سوال من از شما ای ایماندار به مسیح این است که : شما چگونه این پیام نجات و آمدن این وعده و دادن این برکت الهی را توسط ایمان به عیسای مسیح به اطرافیان خود می رسانید؟آیا آن را بنا به دلخواه شخص روبرو قیچی میکنید؟آیا از آن کم میکنید و یا به آن اضافه میکنید؟آیا اصلا میدانید چه می گویید؟آیا به آن ایمان دارید؟من برای روشن شدن این موضوع و اینکه ما بعنوان ایمانداران به مسیح چگونه باید پیام نجات مسیح را به دیگران بدهیم به سه نمونه زنده و موثق کتابمقدس اشاره میکنم.به سه انسان به سه نوع طرز فکر.و سه نوع شیوۀ بشارت پیام نجات بخش مسیح؛در پایان اگر ایماندار به مسیح هستی میتوانی خودت را با آنها مقایسه کنی و ببینی که تو چگونه پیام آور مسیح هستی.یا اگر هنوز به مسیح ایمان نیاورده ای بتوانی تشخیص دهی که کی چه می گوید؟

گروه اول
الف- آنانی که پیام انجیل را نمیدانند و آن را موعظه می کنند.

نامۀ اعمال رسولان ۱۹ : ۱۳- ۱۶
” اما در این زمان عده ای از اخراج کنندگان روح پلید ،دور گرد یهودی ،در صدد بر آمدند که با ذکر نام عیسی خداوند ارواح ناپاک را اخراج نمایند.آنان چنین می گفتند :” ترا به عیسایی که پولس بشارت می دهد قسم میدهیم.” و هفت نفر از پسران بنام اسکیوا که یکی از سران کاهنان بود این روش را بکار می بردند.اما روح پلید پاسخ داد:” من عیسی را می شناسم و در بارۀ پولس اطلاع دارم اما شما چه کاره اید؟” مردی که روح پلید داشت با چنان قدرتی به آنان حمله کرد که همه مغلوب شدند و برهنه و زخمی از آن خانه فرار کردند.”

هدف این موعظه:- جلال و بزرگی دادن به خود.
نیروی این موعظه: غرور و نادانی
ثمرۀ این موعظه: بدون ثمره
امروز هم متاسفانه گروهی را از دین اسلام و یا ادیان و مذاهب دیگر می بینیم که هیچ از مسیح و پیام نجات او نمی دانند.اما ادعا می کنند که مسیح را می شناسند.او را قبول دارند.اما نه از هدف آمدن مسیح نه از مرگ مسیح نه از قیام مسیح آگاهی دارند و نه از دلیل آمدن مسیح چیزی میدانند.

 

گروه دوم
ب- آنانی که پیام انجیل را می دانند اما آن را کاملا موعظه نمی کنند.

اعمال رسولان ۱۸ : ۲۴-۲۶
” در این هنگام مردی یهودی به نام آپولس که متولد اسکندریه بود به افسس آمد.او ناطقی فصیح و به کتابمقدس وارد بود.و در طریق خداوند تربیت یافته و پر از شور و شوق روحانی بود.او حقایق زندگانی عیسی را بدرستی تعلیم می داد.اگر چه فقط از تعمید یحیی آگاهی داشت.او در کنیسه بدون ترس و واهمه شروع به سخن گفتن کرد و در آنجا بود که پرسکیلا و اکیلا سخنان او را شنیدند و او را پیش خود آوردند و طریقۀ الهی را با تفضیلات بیشتری برایش شرح دادند.”

هدف این موعظه: تعلیم دادن در بارۀ مسیح
نیروی این موعظه: دانش بشری – کلام خدا
ثمرۀ این موعظه : ناقص
هستند چه دیروز و چه امروز پیام نجات مسیح را به صورت تمام و کامل موعظه نکرده و نمیکنند.یک فرقه مدام روح القدس را موعظه میکند،بجای کار روح القدس.یک فرقه مدام نجات را ،بجای دلیل آن.یک فرقه مدام مته لای خشخاش سلیقه های شخصی میگذارد!و میگویند قضاوت نمی کنند!یک فرقه فرو رفتن در آب را فقط تعمید می داند،بجای معنای تعمید.یک فرقه ازدواج همجنس بازان را تایید میکند،بجای فرمان صریح خدا.یکی رد می کند ، بجای نشان دادن رحم و فیض .یکی عهد عتیق را قبول ندارد،بدون اینکه بداند خدا تغییر نمیکند.یکی پولس را قبول ندارد ،بجای معجزۀ مسیح را ببیند.
درد بزرگ کلیسای مسیح و عدم دست یابی و ناموفقی به رساندن پیام نجات بخش مسیح به گمشدگان در این است که کمتر شاخۀ مسیحی هنوز ” طریقۀ الهی را با تفضیلات بیشتری ” بیاد دارد یا اینکه نمی خواهد بیاد داشته باشد!و کمتر شاخۀ مسیحی بیاد دارد که مسیح در ابتدا به شاخه ها تقسیم نشده بود،اگر امروز تمام این فرقه های رنگارنگ وجود دارند دلیلش این است که ماموریت اصلی خود را و شغل خود را فراموش کرده ایم!این شاخه ها متاسفانه بیشتر به نوک دماغ خود نگاه میکنند و به چشم بندی که به توبره اشان بسته شده است!

گروه سوم
پ-آنانی که پیام انجیل را می دانند و تمام آن را موعظه می کنند.
اعمال رسولان ۲۶ : ۱۹- ۲۳
” بنابراین ای اغریپاس پادشاه من نسبت به رویای آسمانی نافرمانی نکردم ،بلکه اول به یهودیان ساکن دمشق و اورشلیم و سرتاسر یهودیه و سپس در میان ملل غیر یهود اعلام می کردم که باید توبه کنند و به سوی خدا برگردند و طوری زندگی کنند که شایستۀ این توبه باشد.به همین دلیل یهودیان مرا در معبد گرفتند و می خواستند مرا بکشند.اما به یاری پرودگار امروز در اینجا ایستاده ام و به همه ، به کوچک و بزرگ ، شهادت می دهم و چیزی جز آنچه انبیاء و موسی از پیش خبر داده اند به زبان نمی آورم ، یعنی مسیح باید متحمل درد و رنج شود و نخستین کسی باشد که پس از مرگ زنده می شود تا طلوع نور را به این قوم و ملل یگر اعلام فرماید .”

هدف این موعظه : شناساندن پیام نجات بخش مسیح و ایمان آوردن به او
نیروی این موعظه: روح مقدس خدا – کلام خدا – آرزو و امید
ثمرۀ این موعظه : انجام رساندن ماموریت الهی.جلال دادن نام خدا-مسیح-روح القدس
چه دیروز و چه امروز تعدادی اندک بودند و هستند که به رغم تمام ناملایمتی ها و دردهای زندگی خود از اصالت پیام نجات مسیح حتی تار مویی کم نکردند و نمی کنند.متاسفانه امروزه بیشتر مبشّران و مبلغین پیام نجات مسیح در خانه هایی مجلل و در رفاه و صلح و آرامش از درد و عذاب صلیب حرف می زنند!در این اشکالی نیست تا زمانی که آنها با دردمندان درد بکشند.با گرسنگان گرسنگی.با نیازمندان نیازمند و با شکسته دلان هم غم شوند.برای گمشدگان ماتم بگیرند.باران خدا را مانع نشوند که بر بدکاران ببارد!و زبانشان به دعا برای دشمنان و آغوششان برای انسان( نه فقط مسیحی!!) همواره باز باشد.

به امید روشنگری در کلام مقدس با فیض خدا و هدایت روح مقدس برای جلال نام خدای پدر – پسر و روح القدس به هدف رساندن مژدۀ برکات آسمانی و الهی برای آنانی که بنام مسیح مصلوب شده و قیام کرده ایمان آورده و به زانو در می آیند.آمین

نوشتۀ حسن گ.

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!