loading

۱۹- فصل سوم ایات ۱- ۴

” ۱ پس برتری یهود چیست و یا از ختنه چه فائده.۲ بسیار از هر جهت اول آنکه بدیشان کلام خدا داده شده است. .۳زیرا که چه بگوییم اگر بعضی ایمان نداشتند آیا بی ایمانی ایشان امانت خدا را باطل میسازد.۴ حاشا! بلکه خدا راستگو باشد و هر انسان دروغگو چنانکه مکتوبست تا اینکه در سخنان خود مصدق شوی و در داوری خود غالب آئی.”

بالاتر پولس رسول انگشت خود را بر یکی از مهمترین شریعت یهود و امروز اسلام گذاشت: ختنه. پولس رسول تنها در این رساله و تنها اینجا این سنت یهود و امروز اسلام را زیر ذره‏بین نبرده و از این نقطه تمام شریعت آنها را به زیر سوال نمیبرد. به دلیل اهمیت این موضوع بیش از ۲۴ بار پولس به مورد ختنه در رساله های خود اشاره میکند و از این تعداد تقریبا ۱۳ بار را در همین رسالۀ رومیان. اما در اینجا پولس جملۀ خود را با ” پس ” شروع میکند. در حقیقت او مطلب اشاره شدۀ خود را از اینجا نتیجه گیری میکند. و به قولنا آنچه را که تاکنون گفته بود را به نتیجه میرساند یا برای اینکه به ذهن خواننده برداشتی درست از آنچه قبلا گفته بود بدهد، عبارت خود را با ” پس ” شروع میکند. یعنی: “من آنها را در بارۀ یهود گفتم و گفتم که ختنۀ آنها نشان رستگاری آنها نیست، بلکه باید از دل ختنه باشند.” بلافاصله ادامه میدهد که ” پس برتری یهود چیست و یا از ختنه چه فایده؟” پولس رسول با هدایت روح مقدس خدا و برای اینکه جملات خود را در فیض و محبت بیان کند و برای اینکه به باور خواننده( شامل ما هم میگردد) این را ندهد که او با یهود و سنت یهود تماما مخالف است؛ جملۀ خود را از سر خط شروع کرده و گویی سوال شما را برای شما بیان میکند! ” پس برتری یهود چیست و یا از ختنه چه فایده؟” در آیۀ دوم پولس رسول به نکته ایی اشاره میکند که شاید بسیاری را امروز خشنود کننده نباشد، خصوصا آنهایی که فلسطین را دوست دارند و از اسرائیل متنفرند! یا هر گونه تفکر بی اساس ضد یهود: پولس به آن سوال اینگونه پاسخ میدهد که:” بسیار از هر جهت اول آنکه بدیشان کلام خدا داده شده است.” پولس از کجا این حرف را میزند؟ از خودش درآورده است؟ چون یک یهودی است؟ خیر! آنچه که پولس رسول در آیۀ دو اشاره میکند، سندیت کلام خدا در تثنیه ۴: ۸ است که موسی به اسرائیل میگوید:”  و کدام طایفۀ بزرگ است که فرایض و احکام عادلۀ مثل تمام این شریعتی که من امروز پیش شما میگذارم دارند.؟” و مزمور نویس همین را در مزمور خود تکرار میکند( مزمور ۱۴۷: ۱۹- ۲۰ ) و پولس رسول یکبار دیگر در همین رساله باب ۹ ایات ۴ و ۵ امتیازات برتر یهود را نسبت به تمام اقوام  دنیا نام میبرد. و در اوج آن عیسای خداوند نجات دهندۀ ما یک یهودی بود، و خود او فرمود که :” نجات از یهود است.”( یوحنا ۴: ۲۲) اما دقت کنید به یک نکتۀ ظریف! نگاه کنید به ضمیر اشاره ایی که پولس در این ایه استفاده کرده است ” بدیشان “. نگفت : ” به ما”! پولس دیگر خود را یهودی وابسته به شریعت نمیداند! او از زمان ایمان آوردن به عیسای مسیح خود را از شریعت یهود و آیین آن تماما جدا کرد و او دیگر یک یهودی اسیر شریعت نبود، بلکه ازاد شده در فیض مسیح؛ غلام مسیح، سفیر مسیح، رسول مسیح؛ ما مسلمانهایی که به مسیح ایمان آورده ایم هنوز نتوانسته ایم در سخنان خود به دین اسلام و شریعت آن بگویم: ” آنها ” ” شریعت آنها ” ما هنوز کاملا از سنتهای اسلام کنده نشده ایم! به هر حال، آیۀ سوم پولس مجددا به قوم اسرائیل اشاره میکند که: پس اگر اسرائیل گناه کرد که کرد، آن هم بارها و بارها؛ پس آیا بی ایمانی و گناه اسرائیل تمام ” امانت خدا ” را به یهود باطل میسازد؟ ” حاشا!” چرا پولس میگوید :”  حاشا! بلکه خدا راستگو باشد“؟ زیرا اشاره میکند به وفاداری خدا به وعده ها و امانت ها و برگزیدگی های خود. اشاره میکند که خدای ما یهوه بوالهوس و دمدمی مزاج نیست که یک روز بگوید ترا برکت میدهم و یک روز بگوید: متاسفانه نظرم عوض شد! مانند الله: یکبار میگوید تمام ادیان از جانب الله هستند و همه را قبول دارد و تایید میکند و سپس در آیۀ بعدی میگوید: هر کس دینی به جز اسلام نداشته باشد کافر است!؟ یا از پاکیزگی و طهارت نفس انسان سخن بگوید سپس اجازه بدهد رسول او! با شهوت به زن بردۀ خود نگاه کند و کاری کند که آن برده زن خود را طلاق بدهد تا محمد او را به زنی بگیرد!؟ یهوه نسبت به وعده های خود به اسرائیل صادق است:” بلکه خدا راستگو باشد و هر انسان دروغگو.” و این چقدر برای من و توی ایماندار باید باعث شور و شعف روحانی شود که بدانیم خداوند ما هر آنچه به ما وعده داد را عمل میکند و هرگز ما را تنها نمیگذارد، ما را تنبیه میکند، در کورۀ آتش آزمایش میکند، طوفانها را میفرستد، اما هرگز ما را ترک نمیکند تا اینکه در سلامتی ما را به منزل ابدی برساند. و پولس از مزمور ۵۱ : ۴ استفاده کرده است تا در آیۀ ۴ نتیجه گیری عدالت و صداقت خدا را نشان دهد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!