loading

کتابمقدس

اهمیت کتابمقدس
قبل از اینکه این جزوه را شروع کنیم بیاید تا با هم به اهمیت کتابمقدس و پیام نهفتۀ در آن پی ببریم. پولس می گوید:” پس ایمان از شنیدن پیام پدید می آید و پیام ما کلام مسیح است.” ( رومیان ۱۰ : ۱۷ ). و یعقوب می گوید ، با انجام دادن و عمل کردن به آن برکات الهی را نصیب خود میکنیم( یعقوب ۱ : ۲۲ – ۲۵).
در جایی پولس رسول آن را به شمشیر روح القدس تشبیه کرده است! ( افسسیان ۶ : ۱۷ )؛ شمشیری که به قوت آن میتوان به نبرد با نفس شریر و فرمانروای نفسانی شیطان این دنیا برویم. و پولس به فرزند روحانی محبوب خود می نویسد، هر چند او در این دنیا در اسارت و زنجیر سختی برای کلام خدا بسر می برد، اما این دنیا هرگز قادر نیست تا کلام خدا را در زنجیر اسیر کند و از بین ببرد( دوم تیموتی ۲: ۹).
همچنین کلام مقدس قادر است تا نیت و اندرون آدمی را از شّر و خیر تمیز داده و برای شما آنها را مجزا سازد:
” زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دو دم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است.” ( عبرانیان ۴ : ۱۲ ).
همچنین قید شده است که کلام خدا هرگز بی ثمر و بی فایده نخواهد بود، بلکه نتیجه و ثمرۀ خود را بار خواهد آورد:
” و چنانکه باران و برف از آسمان می بارد و به آنجا بر نمی گردد بلکه زمین را سیراب کرده آن را بارور و برومند می سازد و برزگر را تخم و خورنده را نان می بخشد. همچنان کلام من که از دهانم صادر گردد خواهد بود. نزد من بی ثمر نخواهد برگشت بلکه آنچه را که خواستم بجا خواهد آورد و برای آنچه آن را فرستادم کامران خواهد کرد.” ( اشعیاء نبی ۵۵ : ۱۰ – ۱۱ ).
و نهایتا عیسای مسیح کلیسای خود را با آن پاک و طاهر ساخت:
” تا آن را به غسل آب بوسیلۀ کلام طاهر ساخته تقدیس نماید.”
( افسسیان ۵ : ۲۶ ).
کتابمقدس یا به زبان انگلیسی Bible Holy از دو مجموعه تشکیل شده است: عهد عتیق و عهد جدید.
عهد عتیق یا عهد گذشته اشاره به تمام آن کتابهایی می کند که در آن در بارۀ آمدن عیسای مسیح و پادشاهی خدا بر قلب انسان گناهکار بوده ، سخن رفته است. همچنین در مورد عهد شریعت خدا؛ تا انسان با دنباله روی و اطاعت از آن مشمول فیض خدا قرار گیرد. این عهد تا آمدن مسیح معتبر بود.
مجموعه نوشتجات عهد عتیق از ۳۹ کتاب تشکیل شده است. به ترتیب نام ها شامل: پیدایش- خروج – لاویان – اعداد – تثنیه ( این پنج کتاب اول به توراه یا به تورات موسی معروف است، زیرا خود موسی آنها را نوشت به استثنای صفحات آخرین کتاب او یعنی تثنیه که محتملا شاگرد او یوشع آن را پس از مرگ موسی تمام کرد)؛ یوشع نبی- داوران- روت – اول و دوم سموئیل – اول و دوم پادشاهان – اول و دوم تواریخ – عزرا – نحمیا – استر – ایوب – مزامیر داود ( این مجموعه به زبور نیز معروف است و تنها مختص داود نبی نیست بلکه نوشتجات اشخاص دیگری نیز در آن جمع آوری شده است؛ ولی از آنجایی که غریب به اتفاق نوشته های داود است، آن را زبور داود لقب داده اند)؛ امثال سلیمان – جامعۀ سلیمان – غزل غزل های سلیمان – اشعیاء نبی – ارمیاء نبی – مراثی ارمیاء نبی – حزقیال نبی – دانیال نبی – هوشع نبی – یوئیل نبی – عاموس نبی – عوبدیاء نبی – یونس نبی – میکاء نبی – ناحوم نبی – حبقوق نبی – صفنیاء نبی – حجی نبی – زکریاء نبی و نهایتا ملاکی نبی .
تاریخ اولین نوشتار به قلم موسی که همان کتاب پیدایش باشد تقریبا ۱۴۵۰ سال قبل از میلاد مسیح و تاریخ آخرین نوشته که ملاکی نبی باشد، تقریبا ۴۳۰ سال قبل از میلاد مسیح است.
در میان این کتب کتبی چند نیز نوشته شده و وجود دارد که قدمتی طولانی در قوم یهود دارد مانند: کتاب جنگها. کتاب تلموت . و کتب دیگر، اما بنا به دلایل قانع کننده ای تعدادی از این کتب قدیم در زمرۀ کتاب عهد عتیق امروزی قرار نگرفته است. و کلیسا این کتب را تعلیم و تدریس نمی دهد.

کتابمقدس یا انجیل که به معنای خبر خوش است به لغت انگلیسی آن را Gospel می گویند. همچنین به آن عهد جدید نیز می گوییم.
عیسای مسیح در شام آخری که با شاگردان خود بود، پیالۀ شراب را برداشت و فرمود:” این است خون من از عهد جدید که در راه بسیاری ریخته می شود.”
( مرقس ۱۴ : ۲۴ ).
مفهوم عهد جدید، که همان ایمان به عیسای مسیح از راه فیض خدا و دریافت نجات و حیات جاودانی می باشد، اساس و بنیان نوشتجات پس از عهد عتیق قرار گرفت، در ضمن همین نام را نیز اختیار نمود. زیرا دیگر شریعت در مسیح کامل شده بود. خدا عهد تازه ای با انسان بواسطۀ ایمان به عیسای مسیح و پذیرفتن او بست.
این مجموعه نوشتجات عهد جدید به ۲۷ کتاب تقسیم بندی شده است و این ۲۷ بخش به سه بخش اساسی تقسیم شده است:
الف- انجیل ( یا خبر خوش ) عیسای مسیح که زندگی و تعالیم عیسای خداوند ثبت شده است؛ شامل : متی – مرقس – لوقا و یوحنا
ب- اعمال رسولان که عملکرد و زندگی شاگردان مسیح پس از صعود او به آسمان و شکل گیری کلیسای اولیۀ مسیح ثبت شده است. ( نوشتۀ لوقا. همان کس که انجیل لوقا را نوشت )
پ- نامه های رسولان از قبیل: رومیان – اول و دوم قرنتیان – غلاطیان – افسسیان – فیلیپیان – کولسیان – اول و دوم تسالونیکی – اول و دوم تیموتائوس – تیطس – فلیمون – عبرانیان – یعقوب – اول و دوم پطرس – اول تا سوم یوحنا
( همان کس که انجیل یوحنا را نوشت ) – یهودا و آخرین کتاب مکاشفه.
پس از تصمیم گیری شاگردان مسیح برای نوشتن وقایع زندگی مسیح و کلیسا، نوشته های فراوان دیگری از افراد متعددی منتشر شد . اما بنابه دلایل قانع کنندۀ پدران کلیسا تعداد کثیری از آنها نگهداری نشده و تنها آن تعدادی که تماما با دیگر نوشتجات هماهنگ و به واقعیت زنده و موثق نزدیک بودند، برای ما محفوظ مانده اند.
تاریخ اولین نوشتار که انجیل مرقس و آخرین نوشتار که مکاشفه می باشد بین سالهای تقریبا ۵۳ بعد از میلاد مسیح تا سال تقریبا ۹۵ بعد از میلاد مسیح می باشد. در حقیقت برای میزان قدمت این دو نوشتار عهد عتیق و جدید میتوان نوشت: اولین نوشته که نوشتۀ موسی بنام پیدایش است تقریبا ۱۹۰۰ سال قبل از تولد محمد پایان رسیده بوده و آخرین نوشتار که مکاشفه به قلم یوحنا شاگرد عیسای مسیح بوده، تقریبا ۴۵۰ سال قبل از تولد محمد بوده است!
قریب به اتفاق نوشتجات عهد عتیق به زبان عبری و عهد جدید به زبان یونانی نوشته شده اند.
ما مسیحیان تمام مجموعۀ این ۶۶ کتاب را قبول داریم و آن را تعلیم داده و آن را دنبال می کنیم. زیرا معتقد هستیم که تمام کتب مقدس نوشتۀ انسان اما با هدایت روح مقدس خدا نوشته شده است.
دوم تیموتائوس ۳ : ۱۶ – ۱۷
دوم پطرس ۱ : ۲۱
به همین دلیل ما هیچ کتاب و هیچ تعلیم دیگری را در کلیسا قبول نخواهیم کرد. حتی اگر فرشته ای از آسمان آن را بیاورد!
اول قرنتیان ۱۱ : ۴
غلاطیان ۱ : ۷ – ۹

بنیان و اساس کتابمقدس
اطاعت و اجرا و زیستن بر آن اساس زیستن در تعالیم زندۀ خدا است. شاید بیش از صدها آیه می توانیم از تمام کتابمقدس قید کنیم که به این مهم اشاره نموده که زیستن در راستی و حقیقت الهی خدا به غیر از زیستن در کلام خدا تماما غیر ممکن و محال است.
داود می گوید:” جان من برای نجات تو کاهیده می شود. لیکن به کلام تو امیدوار هستم . چشمان من برای کلام تو تار گردیده است.” ( مزمور ۱۱۹ : ۸۱ – ۸۲ ).
ما تنها به تعداد کمی از این آیات که از اهمیت کتابمقدس و اطاعت از آن سخن رفته است اشاره می کنیم:
موسی به قوم گفت:” و این سخنانی که من امروز ترا امر می فرمایم بر دل تو باشد. و آنها را به پسرانت به دقت تعلیم نما و حین نشستنت در خانه و رفتنت به راه و وقت خوابیدن و برخاستنت از آنها گفتگو نما.” ( تثنیه ۶ : ۶ – ۷ ).
یوشع به قوم گفت:” این کتاب تورات از دهان تو دور نشود بلکه روز و شب در آن تفکر کن تا بر حسب هر آنچه در آن مکتوب است متوجه شده عمل نمایی زیرا همچنین راه خود را فیروز خواهی ساخت و همچنین کامیاب خواهی شد.” ( یوشع ۱ : ۸ ).
داود می گوید:” ای خداوند کلام تو تا ابدالآباد در آسمانها پایدار است.” ( مزمور ۱۱۹ : ۸۹ ).
اشعیاء می گوید:” گیاه خشک شد و گُل پژمرده گردید لیکن کلام خدای ما تا ابدالآباد استوار خواهد ماند.” ( اشعیاء نبی ۴۰ : ۸ ).
و نهایتا عیسای خداوند فرمود:” آسمان و زمین زایل خواهد شد لیکن سخنان من هرگز زایل نخواهد شد.” ( متی ۲۴ : ۳۵ ).

عیسای مسیح بر مبنای کتابمقدس خودش را ثابت میکند.
نه تنها کتابمقدس ابدی و پایدار و اجرا و اطاعت از آن فوق العاده حائز اهمیت است؛ اما بکار گیری و استفاده الهی از آیات آن باعث شد تا عیسای مسیح تولد خودش را. زندگی زمینی خودش را. دلیل مرگ و قیام خودش را. الوهیت خودش را ، تماما بر اساس آن به شاگردان و مردم دنیا ثابت نماید:
۱-   عیسای مسیح پیروزی بر وسوسه ها را به همت بر آن ثابت نمود.
( متی ۴ : ۱- ۱۰ ).
۲-   آمدن خودش و وفای عهد خدا را به اسرائیل بر مبنای آن ثابت نمود.
( لوقا ۴ : ۱۶ – ۲۱ ).
۳-   دل گناهکار و سخت انسان را بر مبنای آن ثابت نمود.
( متی ۱۳ : ۱۳- ۱۵)
۴-   الوهیت خود را بر مبنای آن ثابت نمود.
( متی ۲۲ : ۴۱- ۴۵ ).
۵-   شکنجۀ صلیب و مرگ و قیام خود را بر مبنای آن ثابت نمود.
( لوقا ۲۴ : ۴۴- ۴۷ ).
۶-   شاگردان بر مبنای آن قیامت او را از مُردگان ثابت نمودند.
( اعمال ۲ : ۲۲- ۳۲).
۷-   و نهایتا عیسای مسیح بازگشت و داوری خود را بر مبنای آن ثابت نمود.
( متی ۲۴ : ۱۵ – ۲۲).
کتابمقدس و رشد روحانی ما

همانطور که خواندیم تمام کتابمقدس از الهام خداست.این به این معنا نیست که ما قادر به درک تمام کتابمقدس هستیم. مطالب گسترده ای در کتابمقدس وجود دارد که درک و فهم آن در زندگی جسمانی و کوتاه ما میسر نیست؛ آنها به دور از درک ما هستند. محافظت شده اند تا مانند اسراری برای ما باقی بمانند.
اما آنچه نوشته شده و برای ما باقی مانده برای شنیدن و ایمان آوردن تماما کفایت میکند. یوحنا می نویسد:” لیکن اینقدر نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی مسیح و پسر خدا است و تا ایمان آورده به اسم او حیات یابید.” ( یوحنا ۲۰ : ۳۱).
لطفا دقت کنید که کتابمقدس و خواندن روزانۀ آن به شما حیات جاودان را نمی دهد بلکه ایمان به عیسای مسیح.
یوحنا ۵ : ۳۹- ۴۰
ما با شناخت کتابمقدس میتوانیم تعالیم نادرست و گمراه کننده را از هم تمییز دهیم.
اول تیموتائوس ۱ : ۳ – ۵
ایمانداران بیریه با مطالعه و مقایسه کردن تعالیم و ایات درستی تعالیم را بررسی کردند.( اعمال ۱۷: ۱۱ ).
ما از آن و از بشارت دادن آن نه تنها خجل نیستیم بلکه از آن قدرت می گیریم. زیرا انجیل به ما چگونه نیک شدن را نشان داده است:
رومیان ۱ : ۱۶ – ۱۷
ما از گوش دادن به انجیل و اطاعت و ایمان آوردن به آن روح القدس را دریافت میکنیم.
غلاطیان ۳ : ۲ و افسسیان ۱ : ۱۳
همچنین کتابمقدس همۀ ناپاکی های غذایی را پاک میکند:” در صورتی که همۀ چیزهایی که خدا آفریده است نیکوست و نباید چیزی را که با شکرگزاری پذیرفته می شود نجس شمرد، زیرا بوسیلۀ کلام خدا و دعا پاک می گردد.”
( افسسیان ۴ : ۴- ۵).

دو حقیقت در بارۀ درک کلام مقدس

۱-                   تمام درک و برداشت ما از یک آیه باید با تمام آیات و پهنای کتابمقدس هماهنگ و متوازن باشد. مثلا اگر در ده فرمان می خوانیم : تنها خدای خود، یهوه را سجده کن؛ درک و معنای این باید در همۀ درک و فهم ما از آیات کتابمقدس مطابقت داشته باشد. استثناء و تمایزی قرار ندارد. یا اگر می گوییم : مسیح آمد تا شریعت موسی را کامل گرداند؛ درک این باید با درک تمام آیات کتابمقدس چه در عهد عتیق و جدید هماهنگ باشد.
۲-                   آماده شویم تا این را در مطالعه و بررسی کتابمقدس پی ببریم که با تمام آنچه در کتابمقدس شما فرا گرفته و می گیریم هنوز ناکامل هستیم و همه چیز را نمی دانیم! زیرا اموری هستند که برای انسان شکافته نخواهند شد.
به دانیال نبی این تذکر داده شد که بعضی از امور مخفی خواهند ماند و درک نخواهند شد:
” و من شنیدم اما درک نکردم. پس گفتم ای آقایم آخر این امور چه خواهد بود. او جواب داد که ای دانیال برو زیرا این کلام تا زمان آخر مخفی و مختوم شده است.” ( دانیال ۱۲ : ۸- ۹ ). در جایی دیگر پولس می گوید:” پس دائما خاطر جمع هستیم و می دانیم که مادامی که در بدن متوطنیم از خداوند غریب می باشیم.” ( دوم قرنتیان ۵ : ۶). به کلیسای افسس می گوید:” نه اینکه تا به حال به چنگ آورده یا تا به حال کامل شده باشم ولی در پی آن می کوشم بلکه شاید آن را بدست آورم.”( فیلیپیان ۳ : ۱۲). و نهایتا اینگونه واضح به کلیسای قرنتس می نویسد :” زیرا که در الحال در آینه بطور معما میبینیم لکن آن وقت روبرو. الان جزئی معرفت داریم لکن آن وقت خواهم شناخت چنانکه نیز شناخته شده ام.” ( اول قرنتیان ۱۳ : ۱۲ ).
پس بیایید تا میزان برداشت و درک خود را از کتابمقدس هرگز قطعی و صدرصد ندانیم. منظور چیست؟ آیا از تعالیم مطمئن نیستیم؟حاشا! تمامی کتابمقدس از الهام خدا و معتبر و قابل اجرا می باشد؛ اما میزان درک و دانش از آن فقط برای یک فرقۀ خاص مسیحی نیست! تنها یک فرقه مسیحی از کتابمقدس همه چیز را درست درک نکرده است و بقیه گمراه باشند!
باید در ایمان به مسیح زیست. با روح القدس مشارکت داشت. کلام مقدس خدا را روزمره و مداوم مطالعه و بررسی کرد، اما سعی نکنیم تا برداشت خودمان را رای مطلق کلام بدانیم!
اجازه بدهیم تا ثروت کلام تمام وجود ما را پُر سازد. و به آن اندازه که نیاز داریم تا بر اساس آن در پاکی بمانیم و در ایمان استوار از آن فرا گیریم.

پرسش و پاسخ
۱-   کتابمقدس از چند قسمت و به چند کتاب تشکیل شده و هر بخش به چه زبانهایی نوشته شده است؟
۲-   نویسندۀ کتابمقدس کیست؟ و آیا ما امروز میتوانیم کتاب دیگری بجای کتابمقدس قبول داشته باشیم؟
۳-   آسمان و زمین زایل خواهد شد لیکن _______ هرگز زایل نخواهد شد.
۴-   چند مورد که عیسای مسیح بر مبنای کتابمقدس آنها را ثابت نمود را قید کنید.
۵-   دو حقیقتی که باید در بارۀ کتابمقدس بدانیم چیست؟
۶-   ایۀ زیر را حفظ کنید:
دوم تیموتائوس ۳: ۱۶- ۱۷

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!