loading

از زبان شمعون ماهیگیر
بنیان و اساس ایمان مسیحی ما که باید بر آن استوار ماند.

نوشته‌ی:ح.گ

در حوالی سالهای ۶۴ بعد از میلاد مسیح، پطرس رسول، شمعون پسر یونی، ماهیگیری اهل جلیل ناصره، یکی از اولین شاگردان عیسای مسیح، که گویی اکنون در روم بسر میبرد (اول پطرس ۵: ۱۳)، نامه‏ایی برای گروهی از ایمانداران آن زمان در مناطق مختلف دنیای آن روز میفرستد. در نامه‌ی اول پطرس رسول در همان آغاز نامه، آیه‌ی دوم، بنیان و اساس ایمان مسیحی ما گفته شده است.
من میدانم برای ما که از دین و قید و بند شریعت اسلام به آزادی در روح القدس خوانده شده‏ایم، درک و هضم و زیستن بر طبق اصول این آیه موضوع مرگ و حیات است. زیرا اگر ما این آیه را به درستی درک نکنیم؛ برادران و خواهران عزیز! ما نجات در مسیح را درک نکرده‏ایم. اگر این آیه را درک نکرده‏ایم، نجات ما حاصل شور و احساس و خواب و رویا بوده است نه حاصل ایمان قلبی، توبه‌ی راستین و دریافت تولد تازه در مسیح. در این دو آیه آغازین نامه‌ی اول پطرس اینطور می‌خوانیم:
” پطرس رسول عیسی مسیح به غریبانی که در پنطس و غلاطیه و قپدوقیه و آسیا و بطانیه، برگزیدگان بر حسب علم سابق خدای پدر به تقدیس روح برای اطاعت و پاشیدن خون عیسی مسیح؛ فیض و سلامتی بر شما افزون باد.” (از ترجمه‌ی قدیم انجیل فارسی برگرفته از نسخه‌ی اصلی یونانی)
نکته‌ی مورد گفتگوی من آیه‌ی دوم میباشد، اما باید آیه اول را نیز مینوشتم تا بدانیم رسول این نامه را به چه کس یا کسانی نوشته و مخاطبین او چه کسانی بوده‏اند (یکی از نکاتی که در مطالعه‌ی کتاب‌مقدّس هرگز نباید فراموش کرد.) در این آیه پطرس رسول ایمانداران مسیحی در سراسر دنیای آن روز (این شهرهای نام برده شده، همه در ترکیه‌ی امروزی میباشند) را ” غریبان” خطاب میکند. چرا غریب؟ دنیای آن روز دنیایی پر از خصومت و دشمنی با مسیحیت جوان بود، پر از شکنجه و زندان و جفا. حکومت روم از مسیحیان متنفر بود. یهودیان از مسیحیان متنفر بودند. بت پرستان و پرستنده‌ی خدایان روم آن زمان از مسیحیان متنفر بودند (عین دنیای امروز که همین تنفر در سرزمینهای اسلامی و کمونیست و غرب زده‌ی مترقی درباره‌ی مسیحیت صدق میکند). پطرس این ایمانداران را “غریبان ” خطاب میکند. من از شما میپرسم: شما در کجا هستید؟ شما در چه محیطی در ایمان مسیحی خودتان ایستاده‏اید؟ آیا به دلیل ایمانتان به مسیح و اعتراف نیکوی شما به این ایمان غریبه و طرد شده هستید؟ آیا مورد نفرت قرار گرفته‏اید؟ آیا به نام‏ها و لقب‏های مسخره کننده شما را صدا میکنند؟ درهایشان را بسوی شما میبندند؟ خانواده‌ی شما، شما را تکفیر کرده است؟ دوستان شما، دشمنان شما شده‏اند؟ خب! پطرس ماهیگیر، او که در این زمان تقریبا چند دهه از ایمان او به مسیح گذشته و بدون هیچ شک و تردید تمام این حال و شرایط ما را هم چشیده و هم لمس کرده و هم در آن زندگی کرده، این پیرمرد، این دیده و شنیده و لمس شده از دستان عیسای مسیح خداوند می‌خواهد با ما سخن بگوید. او که به احتمال بسیار زیاد، اندکی پس از این دو نامه‌ی خود به دست حکومت روم مصلوب میشود.
اولین نکته‌ی اساسی که باید به آن دقت کرد این است که آنچه این رسول به ایمانداران آن زمان میگوید و آنان را اینچنین می‌خواند که:” برگزیدگان بر حسب علم سابق خدای پدر به تقدیس روح برای اطاعت و پاشیدن خون عیسی مسیح.” آنچه پطرس رسول ایمانداران آن شهرهای قید شده را خطاب میکند تنها مختص ایمانداران آن زمان نیست. بلکه همین امروز برای من و شماست. آنچه پطرس رسول ایمانداران آن زمان را برگزیدگان پدر، تقدیس گشته به روح و پاشیده‌ی شده‌ی خون مسیح بر آنها، آنها را می‌خواند دقیقا امروز شامل حال ما نیز میشود. و آنچه پطرس رسول در این آیه میگوید اصل مهم ایمان مسیحی بوده که هرگز تغییر نمیپذیرد، هرگز عوض نمیشود و هرگز از آن چیزی کاسته و یا هرگز به آن چیزی اضافه نمیگردد. و هرگز با گذشت زمان کمرنگ و غیرمعتبر نمیگردد. اکنون اجازه بدهید تا این آیه را در زیر ذره بین خود ببریم:
شما در این یک آیه: برگزیدگی خدای پدر را دارید. خون عیسای مسیح را دارید. و عمل تقدیس کردن روح القدس (تثلیث مقدس). سپس انگیزه و دلیل هر سه این را داریم. اما پطرس رسول چگونه ایمانداران مسیحی آن زمان را که در زیر فشار و سختی و جفا و درد بودند با این کلام خود تشویق میکند. و ما امروز چگونه می‌توانیم با کلام پطرس تشویق شویم.
۱-                           هر ایماندار مسیحی ایرانی باید بداند که نجات او کار خدای پدر بوده است که قبل از تولد او این را برای او رقم زده است. (تثنیه ۷: ۶-۸ و یوحنا ۱۵: ۱۶ و افسسیان ۱: ۴ )
۲-                           هر ایماندار مسیحی ایرانی باید بداند که این نجات بواسطه‌ی خون عیسای مسیح که بر صلیب ریخته شد بدست آمده است، یعنی بدلیل فیض عظیم خدا، نه به دلیل اعمال و شریعت سابق. (افسسیان ۲: ۸-۹)
۳-                           هر ایماندار مسیحی ایرانی باید بداند که پس از ایمان به عیسای مسیح، روح القدس را از جانب خود مسیح خداوند دریافت میکند. روح القدس خدا در او ساکن میشود. روح القدس خدا کار تقدیس و پاکسازی، را در شخص ایماندار به طرق مختلف به صورت روزانه انجام میدهد. برجسته‏ترین کار تقدیس روح در ایماندار مسیحی می‌تواند در دو ستون استوار گردد: با بی‏صبرانه انتظار آمدن عیسای خداوند را کشیدن و با خدا ترسی. (اول یوحنا ۳: ۲-۳ و دوم قرنتیان ۷: ۱ )
۴-                           هر ایماندار مسیحی ایرانی باید بداند که تمام ایمان او در این راستا حرکت میکند که چون عیسای مسیح مطیع خدای پدر بود (عبرانیان ۵: ۸) او باید خود را مطیع عیسای مسیح بسازد. (دوم قرنتیان ۱۰: ۵) دوم اینکه همواره پیمان خون مسیح را به یاد داشته باشد. (خروج ۲۴: ۶-۸ و لوقا ۲۲: ۲۰)

پطرس رسول قصد دارد چه بگوید؟ آنچه پطرس قصد دارد در این یک آیه به ایمانداران مسیحی بگوید را می‌توانیم اینگونه خلاصه کنیم:
” ای ایمانداران مسیحی که در سراسر دنیا پراکنده هستید و بخاطر نام مسیح در غربت و سختی و جفا بسر میبرید. بدانید و آگاه باشید که ایمان شما بر حسب دانش و علم سابق خدای پدر قبل از اینکه نطفه‌ی شما بسته شود بوده است. چقدر باید محبت خدای پدر برای شما که روزی گناهکار و محکوم به مرگ بودید زیاد و کامل بوده باشد که او تنها فرزند یگانه‌ی خود را برای شما فرستاد تا جریمه‌ی مرگ شما را با مرگ خودش بر صلیب پرداخت کند. ای ایمانداران مسیحی که در سراسر دنیا پراکنده هستید شما امروز روح القدس خداوند را در خود دارید و روح خدا در شما به نجات شما مژده میدهد. شما روح مسیح را در خود دارید که شما را به سمت تقدس و به شباهت او در آمدن رهنمایی میکند. شما امروز تنها نیستید. شما دیگر غریب نیستید. شما در هر شرایطی که باشید خدای تثلیث مقدس را در خود دارید؛ خدای وعده‏های عظیم. پس آیا مطیع عیسای مسیح شده‏اید؟ ایا تمام قلب خودتان، فکر خودتان، زندگی خودتان، وقت خودتان، نقشه‏های خودتان را مطیع عیسای مسیح ساخته‏اید؟ مگر نمیدانید که خون مسیح بر شما پاشیده شده است و شما برای او مهر و موم شده‏اید؟ مگر نمیدانید که شما متعلق به مسیح هستید؟ من میدانم که در روزهای سخت ایمان خودتان بسر میبرید، اما به آنچه که خدا در شما انجام داده است، و هنوز در حال انجام است و آن را هرگز نیمه کاره رها نمیکند تا شما را به کمال برساند، چنگ بزنید. دردها و فشارها را متحمل شوید. برای عیسای مسیح بایستید. مانند نمکی برای دنیای گمشده‌ی خود باشید؛ نمک مسیح. مانند نوری برای دنیای تاریک خود باشید؛ نور مسیح. برای صلیب مسیح، برای انجیل، این خبر خوش نجات و رستگاری و حیات جاودان مسیح، استوار بایستید. آن را بی وفقه مژده دهید. از آن سخن بگویید. شما تنها نیستید. شما تنها نیستید. ای عزیزان من:” فیض و سلامتی بر شما افزون باد.”

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!