loading

چرا اجرای فیض خدا برای بعضی ها سخت است؟
نگاهی دیگر به افسسیان ۲: ۸
نوشتۀ: ح.گ
” زیرا که محض فیض نجات یافته اید بوسیلۀ ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست و نه از اعمال تا هیچکس فخر نکند.” ( افسسیان ۲: ۸ )
برداشت درست و عملی فیض خدا یکی از غنی ترین برداشتهای ایمانی من و شما از ایمان مسیحی میتواند باشد اما متاسفانه نیست. سوال اینجاست: چرا نیست؟ چرا معلمین و واعظین از فیض خدا سخن میگویند، آن را تعلیم میدهند، اما هنوز در اجرای آن مشکل دارند؟ چرا تا از حل کردن مشکل بین دو ایماندار پیش میاید، تا از حل اختلاف بین کشیش کلیسا و عضو کلیسا پیش میاید، تا از روبرو شدن با یک برادر و خواهر ایماندار مسیحی که مانند ما فکر نمیکند و مانند ما و عین ما از یک ایه برداشت نمیکند، ما از او فاصله میگیریم، طوری که او را نمیشناسیم؟ چرا تا برخورد با گمراهان مسیحی که منجر به خطا یا گناهی شده اند، ما کاملا فیض خدا را فراموش میکنیم؟ پاسخ همۀ اینها در عدم درک درست افسسیان ۲: ۸ است!
در افسسیان فصل ۲ ایات ۱ تا ۲ میخوانیم که پولس رسول رو به ایمانداران غیریهودی افسس کرده و به آنها از گذشتۀ گناهکار و پر از فساد انها سخن میگوید که “در خطایا و گناهان” خودشان ” مرده بودند.” آنها مانند ” فرزندان معصیت” عمل میکردند. جالب اینجاست: اگر پولس رسول از اینجا به آیۀ ۸ میرسید و آن را بلافاصله پس از آیۀ دوم میاورد: پولس هم میشد مانند من و شما که چماق برداشته و بر سر خطاها و فساد مردمی میزد که بر آنها هیچ دلسوزی و ترحمی نداشت. خودمان را مقدس میدانیم و انها را گناهکار! اما پولس مانند من و شما نیست( خدا را شکر برای آن!)
اما نگاه کنید! او پس از آیۀ ۱ و ۲، در آیۀ ۳ خودش را در میان گناهان و شرارت غیر یهود میداند، طوری که میگوید ” همۀ ما نیز در شهوات جسمانی خود قبل از این زندگی میکردیم و هوسهای جسمانی و افکار خود را به عمل میاوردیم.” پولس به ایماندارای غیریهودی میگوید، که شما شریعت نداشتید و در فساد بودید، ما( من، پولس) که شریعت داشتیم هم در فساد بودیم. پولس به آنها میگوید که این فقط شما نبودید که در زیر خشم و غضب خدا بودید ما خود نیز،” طبعا فرزندان غضب بودیم”. سپس پولس رسول به آنها میگوید که آنها، با هم، غیریهودیان افسس و یهودیان(پولس رسول)” در خطایا مرده بودیم”.
سپس پولس رسول به آنها این خبر خوش را میدهد که هر دوی آنها، هم ایمانداران مسیحی غیریهودی شهر افسس و هم ایمانداران یهودی( و البته هر کسی که مسیح به ایمان بیاورد)” با او برخیزانیده و درجایهای آسمانی در مسیح عیسی ” نشسته ایم. زیرا در ما ” دولت بینهایت فیض” خدا بخاطر لطف خدا در مسیح عیسی ظاهر شده است. و اینجاست که پولس به ایۀ ۸ میرسد:” زیرا که محض فیض نجات یافته اید بوسیلۀ ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست و نه از اعمال تا هیچکس فخر نکند.”
پولس زمانی از فیض خدا در زندگی خودش سخن گفت که از فیض خدا در زندگی ایمانداران افسس نیز سخن گفت. زیرا پولس رسول گذشتۀ خودش را با گذشتۀ آنها از یک قماش دید. دو زمینۀ متفاوت اما یک نتیجه هولناک.
اگر من و شما از عبارت فیض خدا استفاده میکنیم، اما بلد نیستیم آن را اجرا کنیم. آن را در روابط کلیسایی خودمان بکار بگیریم، به احتمال قوی دلیل آن این است که از افسسیان ۲: ۱- ۲ به افسسیان ۲: ۸ پریده ایم و ان را بر سر مخالفان و معترضان خود میزنیم و کاملا افسسیان ۲: ۳- ۵ را( که گذشتۀ خود ما میباشد که خدا ما را از آن نجات داد، آن هم به دلیل فیض خود)فراموش کرده ایم که باید بار دیگر آن را برای خود یادآوری کنیم. یا اینکه به یاد میاوریم، اما باز هم آن را اجرا نمیکنیم، آنوقت ما یک فریسی مسیحی هستیم که ایات و کتابمقدس را میدانیم، ظاهر را حفظ کرده ایم، لیکن درون ما قبرستانی بیش نیست!

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!