loading

آ-ز-ا-د-ی در مسیح
بررسی نامۀ غلاطیان باب ۵ آیۀ ۱۳
نوشتۀ : ح.گ

تاریکی همواره با خود اسارت را به همراه دارد.آزادی نیز نوع اسارت خود را دارد.اما اسارت در تاریکی پادشاهی نفس و شرارت را بر جانها می آورد؛و اسارت در آزادی شکوفایی و باروری روحانی.در نامۀ رومیان می خوانیم:آیا نمی دانید که اگر خویشتن را به بندگی کسی تسلیم کرده او را اطاعت نمائید شما آن کس را که او را اطاعت میکنید بنده هستید خواه گناه را برای مرگ خواه اطاعت را برای عدالت(رومیان باب ۶ ایۀ ۱۶).در همین فصل کمی جلوتر پولس می گوید:و از گناه آزاد شده غلامان عدالت گشته اید(آیۀ ۱۸). تاریکی با خود اسارت در رخوت و ایستایی را می آورد.روشنایی با خود اسارت در نور و تبلور.عیسای مسیح فرمود:و حق را خواهید شناخت و حق شما را آزاد خواهد کرد(یوحنا ۸ ایۀ ۳۲).پولس می گوید دریافت این آزادی از طرف شناخت و ایمان به عیسای مسیح به این معنا نیست که ما آزادیم که آزاد باشیم!بلکه به این معناست که ما آزادیم که در آزادی روح؛ بنده و غلام عدالت،نیکی و راستی باشیم.اسارت قبلی ما،ما را از خدمت در روح برای این خصایل روحانی بدلیل آلودگی در نفس و شرارت تاریکی در ما غیر ممکن می ساخت. آزادی امروز ما و نوری که بواسطۀ مسیح بر ما می تابد،ما را وا میدارد که برای تصاحب و زیستن در چنین خصایل پسندیدۀ روح تلاش کنیم.بقولنا آنچه پولس رسول سعی دارد به ما بگوید این است که:قبلا شما اسیر نفس و ناتوانی در تکمیل قوانین شریعت بودید،امروز اسیر عدالت،نیکی و راستی هستید و با ایمان به عیسای مسیح ،شریعت در شما تکمیل گشته و شما زیر فیض هستید نه قانون. (غلاطیان باب ۵ آیۀ ۴).
بنابر این پولس رسول در راه نشان دادن فیض خدا به تازه ایمانداران یهودی که تمام عمر خود در زیر قوانین خشک مذهبی یهود بودند(مانند ما که روزی زیر قوانین خشک اسلام که سایه ای از قوانین یهود است بوده ایم) در نامۀ غلاطیان باب ۵ آیۀ ۱۳ مینویسد:زیرا که شما ای برادران به آزادی خوانده شده اید. پولس می گوید ای شما که از دین یهود آمده اید،از دین اسلام آمده اید،از سنت هندو و بودا و دراویش و خانقاه و بهایی و …آمده اید؛ای شماها که به مسیح هنوز ایمان نیاورده اید:در مسیح آزادی است. فیض است.نه تعصبات و مراسم متعصب مذهبی.و ای شماها که از این سابقه و گذشتۀ دینی بیرون آمده اید و در ایمان به مسیح هستید:در مسیح آزادی است.فیض است،پس هرگز تن به قوانین مذهبی در کلیسا ندهید.نه اجازه بدهید که تعالیم مسیح را برای خود قانون و مقررات دینی بسازید و نه اجازه بدهید دیگران شما را به زیر اسارت طرز تفکر خود در بیاورند و شما را در چهارچوب قوانین ساخته شدۀ انسان محبوس کنند.
پولس گویی داد می زند،فریاد می زند و می گوید:آزادی … آزادی…ای برادران و خواهران …به آزادی خوانده شده اید.
اما این آزادی را چگونه میتوان جهانشمول کرد تا هر باوری قادر به هضم آن باشد،تا هر باوری قادر باشد،آن آزادی ای که عیسای مسیح به آن وعده داد را هضم کرده و یا آن زندگی کند.و برعکس قادر نباشد،تا از آن به جهت ارضای نفس و خودکامگی های خود سوءاستفاده کند.
به همین دلیل بنده عبارت آزادی را به حرفهایی مجزا تبدیل نموده و هر کدام از الفبای آن را به منظور خاصی برای توجیه و بیان مطلب خود استفاده می کنم.تا شاید چهرۀ واقعی آزادی در مسیح را بشناسیم.تا در برابر این چهره تسلیم شده،آن را بپذیریم و در آن حیات داشته باشیم.تا هیچ کس در این فکر نباشد که آزادی در مسیح بی بند و باری است.بلکه به این باور قلبی برسد که آزادی در فیض مسیح رهایی از زندان قوانین مذهبی است.
آ-ز-ا-د-ی
آ :من قدم اول دریافت و زیستن در آزادی فیض مسیح را آگاهی از ایمان خود می دانم.به کس که به او ایمان آورده ام.یعنی آگاهی از عیسای مسیح.او برای شما چه کسی است؟او برای شما چه کرده است؟او از شما چه خواسته است؟آگاهی از او.از اینکه تنها او و فقط او قادر به هدایت شما در درۀ تاریک مرگتان است.آگاهی از اینکه تنها او و فقط او شبان شماست.تنها او و فقط او صخرۀ شماست.تنها او و فقط او نجات دهندۀ شماست. آگاهی از اینکه به چه قیمت و چه بهایی این آزادی را شما بدست آورده اید.پطرس شاگرد عیسای مسیح میگوید:زیرا می دانید که خریده شده اید از سیرت باطلی که از پدران خود یافته اید ،نه به چیزهای فانی مثل نقره و طلا،بلکه به خون گرانبها چون خون برۀ بی عیب و بی داغ یعنی خون مسیح(اول پطرس باب ۱ ایۀ ۱۸).
پس آگاهی از ایمان قدم اول بسوی آزادی روحانی است.

ز:من قدم دوم دریافت و زیستن در آزادی فیض مسیح را زیستن در روح القدس می دانم.پس از ایمان به عیسای مسیح شما روح القدس را دریافت میکنید.من و شما نمی توانیم آزادی واقعی در مسیح را چشیده و درک کنیم اگر هدایت روح القدس و زیستن در روح و تولد تازه را نداشته باشیم. عیسای خداوند به یهودیان می فرماید:پس اگر پسر شما را آزاد کند در حقیقت آزاد خواهید بود(یوحنا باب ۸ ایۀ ۳۲).پولس می گوید:شما که در اتحاد با مسیح تعمید گرفته اید همفکر او شده اید(غلاطیان باب ۳ آیۀ ۲۷).فکر مسیح آزادی در فیض خدا بود.پس شما نیز این فکر را دریافت می کنید.به چه وسیله ای ؟از طریق زیستن در روح القدس.پولس می گوید:زیرا که شریعت روح حیات در مسیح مرا از شریعت گناه و موت آزاد گردانید (رومیان باب ۸ ایۀ ۲).بنابراین تنها به قوت دانش مسیحی و پر شدن از روح القدس و زیستن روزانه در آن و دریافت تولد تازه از آن است که شما قادر به زیستن در آزادی هستید.
پس زیستن در روح قدم دوم بسوی آزادی روحانی است.
ا:من قدم سوم دریافت و زیستن در آزادی فیض مسیح را اعتراف روزانه به ضعف ها و گناهان خود نزد خدا میدانم.ما انسان هستیم.ما در جسم هستیم.ما در دنیا هستیم.مسیح این را می دانست.او آن کاهن اعظم بود که از این وسوسه ها خبر داشت.خود مسیح فرمود لغزش هست.اما خود او همچنین فرمود به ما قدرت می دهد تا بر این وسوسه ها غلبه کنیم.و این از اعتراف به این ضعف ها نزد او و قوت گرفتن از او آغاز می شود.
داود در مزمور خود می گوید:به گناه خود نزد تو اعتراف کردم و جُرم خود را مخفی نداشتم گفتم عصیان خود را نزد خداوند اقرار میکنم .و تو آلایش گناهم را عفو کردی(مزمور باب ۳۲ ایۀ ۵).دیروز خدا بواسطۀ ایمان اعتراف گناهان داود را قبول کرد.امروز در شفاعت خون مسیح.یوحنا شاگرد مسیح می گوید:و اگر کسی گناهی کند شفیعی داریم نزد پدر یعنی عیسای مسیح عادل.و اوست کفاره به جهت گناهان ما(اول یوحنا باب ۲ ایۀ ۱ و ۲).
پس اعتراف به گناهان و ضعف ها ی خود نزد خدا،قدم سوم بسوی آزادی روحانی است.
د: من قدم چهارم دریافت و زیستن در آزادی فیض مسیح را دوری از قوانین و مقررات دینی و مذهبی می دانم.عیسای مسیح تمام شریعت موسی را در محبت قلبی انسان خلاصه و تکمیل نمود.محبت به خدا و محبت به انسان.این یک اصل تغییر ناپذیر ایمان مسیحی ماست.و این به شریعت و اجرای قوانین دینی نیاز ندارد.یک مسیحی هرگز از مسیح و تعالیم او قانون نمی سازد و هرگز زیر قانون نمی رود.یک مسیحی میداند اگر به زیر قانون ساخته شده بدست فلان انسان یا فلان کشیش برود،فیض رایگان و هدیۀ عظیم خدا را دریافت نکرده و آن را بی ارزش دانسته است.زیرا فیض و محبت رایگان خدا بر خلاف شریعت خدا و قوانین مذهبی(یهود-اسلام و بهایی و غیره) ،و شریعت بر خلاف فیض رایگان خداست.او می داند اگر شریعت میتوانست نجات دهنده باشد،هرگز مسیح بر صلیب نمی مرد.او میداند اگر شریعت ساخته شده در کلیسا را اجرا کند هم به خون مسیح پشت کرده و هم خود را ملزم ساخته که تمام قوانین شریعت را مو به مو اجرا کند!و اگر نه زیر لعنت خدا خواهد رفت(غلاطیان باب ۵ ایات ۲ و ۳). پولس رسول در نامۀ رومیان تاکید میکند:چونکه زیر شریعت نیستید بلکه زیر فیض(رومیان باب ۶ ایۀ ۱۴).و در غلاطیان می گوید: هیچکس از اعمال شریعت عادل شمرده نمی شود بلکه به ایمان به عیسی مسیح(غلاطیان باب ۲ ایۀ ۱۶).
پس دوری از قوانین و شریعت که با خود از دین قبلی آورده ایم(بخصوص اسلام) یا اینکه در کلیسا آن را ایجاد کنیم،قدم چهارم و بسیار مهم زیستن در آزادی روحانی است.
ی: من پنجمین و آخرین قدم دریافت و زیستن در آزادی فیض مسیح را یادآوری روزانۀ کار عظیم خدا در عیسای مسیح در زندگی و جان و روح خود میدانم.یادآوری اینکه من آزادم در مسیح.یادآوری اینکه من آزاد شدم در مسیح.یادآوری اینکه من لیاقت این آزادی را دارم نه بخاطر خودم بلکه بخاطر عیسی.
موسی به قوم اسرائیل در کتاب خود نوشت:و بیاد آور که تو در زمین مصر غلام بودی و یهوه خدایت ترا فدیه داد(تثنیه باب ۱۵ ایۀ ۱۵).در همین کتاب باب ۸ آیۀ ۲ موسی میگوید:و بیاد آور تمامی راه را…موسی در آخرین گفته های خود در این کتاب و قبل از اینکه وفات یابد،تقریبا سی بار به قوم اسرائیل گفت :به یاد آورید…
بنابر این یک مسیحی نیز باید روزانه کار عظیم مسیح را ،فیض عظیم او را،آزادی بدست آمده به قیمت خون او را بیاد بیاورد و خدا را بابت آن سپاس گوید.
عیسای خداوند چه نیازی داشت که شاگردانش او را بیاد بیاورند؟او خداست.او به خودی خود وجود دارد و هستی او وابسته به هیچ کس نیست.اما می بینیم در آن شب آخر که با شاگردان سر میز نشست به آنان فرمود:این را بیاد من بجا آورید(انجیل لوقا باب ۲۲ آیۀ ۱۹).یعنی چه؟یعنی مرا بخاطر داشته باش ای ایماندار که چه برای تو کردم.مرا بیاد آور ای ایماندار که چه برای تو باقی گذاشتم.
پس یادآوری فیض خدا در مسیح و یادآوری اینکه من در مسیح آزاد هستم و کسی قادر به گرفتن آن از من نیست غیر از خودم،آخرین قدم استوار در دریافت و زیستن در آزادی در مسیح است.

این نوشته را با این یادآوری بسیار مهم مانند میراثی برای شما از دل گنجینۀ تعالیم عیسای مسیح به پایان می برم.شاید تا عمق این مقاله و باور آن در قلب و جان شما نشسته و شما را به حقیقتی عظیم بیدار سازد،اگر نمی دانستید.اما اگر به آن بیدار هستید و میدانید،شاید شما تا پیش قراولان و رهروان بشارت این آزادی در مسیح و مبشر فیض بیکران او در سراسر هستی گردید.آمین.
بخاطر داشته باشید:عیسای مسیح شما را آزاد کرده است(یوحنا باب ۸ ایۀ ۳۲). پس هیچ کس قادر به در بند کشیدن شما و اسیر مذهب کردن شما نیست.مگر اینکه خود شما خودتان را اسیر سازید.بنابراین به این سخن پولس رسول گوش کرده و آن را بر دیوار های وجود خود حک کنید که: به آن آزادی که مسیح ما را به آن آزاد کرد استوار باشید و باز در یوغ بندگی گرفتار مشوید(غلاطیان باب ۵ آیۀ ۱).

بله برادر و خواهر عزیزم در مسیح!
بله دوست عزیز خواننده!
به آزادی خوانده شده اید…(غلاطیان باب ۵ ایۀ ۱۳).

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!